1

Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde Ölçüm Yapılması

“İşlerin Denetimi” başlıklı 14’üncü maddesinin 3’üncü bendinde yer alan hüküm gereğince,  kendisine verilen belge ve bilgiler ile fiili durum arasında bir çelişki var ise konuyu idareye bildirmek yükümlülüğündedir. İsteklilerin herhangi bir itirazı yok ise fiili durum kabul edilmektedir. Dolayısıyla yaklaşık maliyette yer alan metrajlarla gerçek metrajlar arasında fark olduğu durumlarda dahi, bu fark dikkate alınmadan işin tamamlanması gerekmektedir.   Örneğin, a1 no’lu mahal, ihaleden önce hazırlanan metrajda 20 m2 olarak öngörülmüş ve mahal listesinde tüm zeminin granit yapılması istenilmiştir. Ancak yapılan ölçüm sonucu fiilen 15 m2 olduğu tespit edilmiştir. Burada ortaya çıkan 5 m2 lik fark için eksik iş yapıldığı gerekçesiyle yükleniciden herhangi bir kesinti yapılamaz. Tersine, aynı yerin 25 m2 çıkması halinde ise yüklenici bu hali ile a1 no’lu mahal için istenilen imalatları yapmak zorundadır. İdarece 5 m2 fazla imalat yapıldığı gerekçesiyle ek bir ödemede bulunulamaz. Buna karşılık,  mahal listesinde söz konusu yerin zemininin granit yapılması istenildiği halde, tüm zemin granit kaplanmamış veya daha düşük maliyetli başka bir malzeme ile kaplanmış ise eksik veya hatalı bir imalat söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda yapılmayan imalatın bedeli tespit edilip, hakedişten düşülecektir. Ancak zeminin tümü istenilen malzeme ile kaplandı ise herhangi bir eksik ya da hata söz konusu olmayacaktır. Ancak projede, mahal listesinde veya diğer belgelerde bir miktar verilmişse bu husus dikkate alınacaktır. Örneğin, mahal listesinde a1 no’lu mahallin duvarlarının 1,5 m yüksekliğinde yağlı boya yapılması öngörüldüğü halde, söz konusu mahalde 1 m yüksekliğinde yağlı boya yapılmış ise yarım metrelik alanı için eksik iş söz konusu olacak ve bu nedenle de yükleniciye yapılacak ödemelerden  kesintiye gidilecektir.]]>