ihale üzerine kalmış isteklinin yargı kararı sonucunda değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihaleye konu sözleşme nedeni ile ödenmiş olan damga vergisinin iadesi hk (ANAYASA MAHKEMESİ K)
Devamı...

İHALE İPTALLERİNDE DAMGA VERGİSİ İADESİ KARARI(ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Devamı...

İhalelerde asıl işverenin alt işveren işçisinin Kanun’dan sözleşmeden ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarıyla ilgili olarak alt işverenle birlikte sorumlu oldukları Kanun maddesinde belirtilen durumlar dışında kendisine düşen paydan fazla ödemede bulunan asıl işverenin bu kapsamda alt işveren işçisine yaptığı kıdem tazminatı ödemeleriyle ilgili olarak alt işverene rücû edebileceği hk (Danıştay ve Anayasa Mah. K1)
Devamı...

İdari İtiraz Sürecinde Zımni Ret Meselesi
Devamı...

itirazen şikayet başvurusunun süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin işlemin iptali
Devamı...

İHALE ŞİKAYET BAŞVURUSUNA İDARENİN CEVAP VERMESİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Devamı...

Anayasa Mahkemesi, SGK’ya borcu olmadığına dair sahte belge düzenleyip ihaleye katılan bir firmanın yaptığı başvuru hk karar 
Devamı...

İhaleyle Alınan Aracın Geç Tescili Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi(Anayasa Mahkemesi Kararı)
Devamı...

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir
Devamı...

yapım işi ihalesine katılan ve ihalenin üzerine kalması sonucu yüklenici olarak idareyle sözleşme imzalayan davacının, ihaleye katıldığı tarihte hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan açılan bir davanın bulunduğu tespiti üzerine sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedilmesi işlemlerinin iptali istemiyle açılan davada itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali
Devamı...

idare tarafından sözleşmenin feshedilmesi
Devamı...

Bir yapım işi ihalesine katılan ve ihalenin üzerine kalması sonucu yüklenici olarak idareyle sözleşme imzalayan davacının, ihaleye katıldığı tarihte hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan açılan bir davanın bulunduğu tespiti üzerine sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedilmesi işlemlerinin iptali istemiyle açılan davada itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
Devamı...

Davacının, asıl işveren ile alt işveren arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğu iddiasıyla kendisinin asıl işverenin işçisi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek asıl işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan işçilik alacaklarının tazmini talebiyle açtığı davada, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme
Devamı...

4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinin üçüncü fıkrasında iş deneyim belgesine sahip ilgililerin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları aranırken, itiraz konusu kuralda beş yıl ortaklığın aranmasının makul olmadığı belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğu
Devamı...

Kesin Teminat üzerine haciz
Devamı...

haklarında Cumhuriyet savcılarınca kamu davası açılanlar ile bu durumda bulunmayanlar, aynı konumda olmadıklarından farklı kurallara tabi tutulmaları Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz.
Devamı...

bir kişinin geçici süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı sayılabilmesi için, Yasa’da öngörülen eylemlerden birini gerçekleştirdiği ve bu eylemin Türk Ceza Kanununa göre suç oluşturduğu iddiasıyla açılan bir kamu davasının varlığı aranmaktadır.
Devamı...

ihaleye fesat karıştırmak suçundan tespiti üzerine sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedilmesi
Devamı...

firmanın, taahhüdünü yerine getirmediği sözleşmeninfeshi teminat iratın önlenmesi Dava başvurusu
Devamı...