AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

1- ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:1)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
(TL) PROJE BEDELİ İLE HAZİNE TAŞINMAZLARI ARASINDAKİ FARK (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
(TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ
(TL)
Afyonkarahisar Sandıklı Ece Mahallesi 318 25 35.150,00 Arsa Eğitim Tesis Alanı 10416-R PROJE NUMARALI 12 DERSLİK ALİ ÇETİNKAYA ORTAOKULU PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 4.000.956.-TL 241.720,20 636.401,43 03.06.2020-14:00
TOPLAM PROJE BEDELİ: 4.000.956,00.- TL
2-İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo:2)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ
Afyonkarahisar İscehisar Şirinevler Mahallesi 173 25 24.224,12 Arsa Ticaret ve Showroom Alanı 4.242.676,20
TOPLAM 4.242.676,20.-TL
1-Yukarıda Tablo-2’de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazın, yükleniciye devredilerek, karşılığında Tablo-1’de belirtilen taşınmaz üzerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol (AKOY Protokolü) uyarınca projesine uygun olarak okul binası yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 03/06/2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü ihale salonunda ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ yapılacaktır.
2-) Tablo-2’de belirtilen taşınmazın tahmini bedeli olan toplam 4.242.676,20-TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 4.000.956,00-TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve defaten peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3- Projelerin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür,
4-İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV dahil 500,00-TL (Beşyüz-TL)’dir.
5- Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 480 (Dörtyüzseksen) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecektir.
6- lhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. Ayrıca taşınmazın bedeli 2863 sayılı Kanun gereğince verilen sertifika ile ödenmez.
7-Satışı yapılan taşınmazlar KDV, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
9) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
10) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İ5TENİLEN BELGELER
1) Yasal yerleşim yeri belgesini ( ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
2) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
3) Geçici Teminata ilişkin belgeyi (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.), Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),
4) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi,
5) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeleri,
6)Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),
7) Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
8) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini,
9) İhale dokümanının satın alındığına dair dekontun, İhale saatine kadar İhale Komisyonuna verilmesi zorunludur.
•İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr veya afyon.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir. İLAN olunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz