ihale dokümanı, anılan mevzuat hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği maddesindeki düzenlemelerden hareketle ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu ve bayram yardımının herhangi bir istisnaya tabi olmadan prime esas kazanca dahil edilmesinin gerektiği, bu gider kaleminin asgari işçilik maliyeti içerisinde yer alması nedeniyle bahse konu bayram yardımı için de % 4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanması ve sınır değerin de bu doğrultuda hesaplanması gerektiği hk

Toplantı No: 2020/057
Gündem No: 38
Karar Tarihi: 23.12.2020
Karar No: 2020/UH.II-2127

BAŞVURU SAHİBİ:

Sistem Entegre Hizmet İşleri Yönetimi ve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Seydişehir Sulama Birliği

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/518642 İhale Kayıt Numaralı “Tarımsal Sulama ve İşletme Bakım Onarım Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Seydişehir Sulama Birliğitarafından 02.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tarımsal Sulama ve İşletme Bakım Onarım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sistem Entegre Hizmet İşleri Yönetimi ve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 05.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.11.2020 tarih ve 50321 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1754 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Egra Bilişim Taahhüt Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Tarımsal Sulama ve İşletme Bakım Onarım Hizmeti Alımı” ihalesine 1.488.240,00 TL teklif sunduğu, bu teklifin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinden 845,76 TL daha düşük olduğu, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesine aykırı teklif verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, kendilerince anılan ihaleye sunulan teklifin 1.489.085.76 TL olduğu bu bedelin, yüklenici karı öngörülmeden hazırlandığı, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, aynı zamanda anılan ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu gerekçesiyle sınır değerin kar hariç yaklaşık maliyetten oluşması gerekirken idarece alınan ihale komisyonu kararında 1.416.030,00 olarak açıklanmasının anlaşılamadığı, sundukları teklifin, olması gereken sınır değere eşit olduğu ve bu teklifin altında kalan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

10.11.2020 tarihinde idare tarafından kendilerine yapılan tebligatta yaklaşık maliyetinin yanlış hesaplanması nedeniyle ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, idarenin yaklaşık maliyeti 1.575.759,21 TL olarak belirlediği, sınır değerin 1.489.085,76 TL olarak kabul edilmesi halinde idarenin yaklaşık %6 oranında firma karı öngördüğünün anlaşıldığı, anılan ihalede yaklaşık maliyetin hatalı olmadığı, sınır değerin hatalı hesaplandığı, dolayısıyla burada herhangi bir kamu zararının oluşmadığı, ihalenin iptal edilip yeniden ihale edilmesi durumunda ihtiyaçların zamanında karşılanmasının çok zor olacağı, ayrıca yaklaşık maliyetin yeniden güncellenmesinin mümkün olduğu, dolayısıyla ihalenin iptalini gerektirecek bir durumun bulunmadığı, ihalenin iptal kararının iptal edilerek, ihalenin kendi üzerlerine bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinde “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınır.

b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz. …” hükmü,

Anılan Kanun’un “Prim oranları ve devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde “Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20’sidir. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesidir.

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5’idir. Bu primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ve bu Kanunun geçici 13 üncü maddesinde belirtilenlerin genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12’sidir. …” hükmü,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır. …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 10’uncu maddesinde “(1) Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanır.

(2) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol gibi maliyetlerin teklif fiyatına dahil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; bu maliyetlerin brüt tutarları da eklenir. Ayrıca personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari şartnamede gösterilir.

(3) Yaklaşık maliyetin hesabında ilgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranı dikkate alınır ve bu oran idari şartnamede belirtilir.

(4) Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olacağı idarece belirlenerek, bu oran üzerinden yaklaşık maliyet hesaplanır ve söz konusu oran idari şartnamede açıkça gösterilir.

(5) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dahil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “… 78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir. …” açıklaması,

İhaleye yönelik olarak hazırlanan İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Tarımsal Sulama ve İşletme Bakım Onarım Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü:

Tarımsal Sulama Sahasında Su Takibi Sulama Hizmeti Kanal Temizliği ve Bakım Onarım Hizmetleri

8 adet işçinin 24 ay süre ile 4 adet işçinin 18 ay süre ile Tarımsal sulama sahasında su takibi Sulama hizmeti Kanal temizliği ve bakım onarım hizmetleri işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Seydişehir Sulama Birliği Görev Alanı

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Damga Resim Sigorta ve Harçlar

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a) Personellere ödenecek asgari ücretin üzerinde olan ödemeler

7 Adet işçi için 24 ay süreli Asgari ücretin % 50 Fazlası

4 Adet işçi için 18 ay süreli Asgari ücretin % 40 Fazlası

b)Asgari ücret olan ödemeler:

1 Adet işçi için 24 ay süreli Brüt asgari ücret.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Sözleşme süresi içerisinde her işçi için her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında her bayram için brüt 1.248.00 TL bayram yardımı ödenecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%2” düzenlemesi yer almaktadır.

Bahse konu ihalenin birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

iş makinesi operatörü (Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Ay

6

24

2

büro işçisi(Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Ay

1

24

3

beden işçisi(Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Ay

4

18

4

büro hizmet işçisi(Brüt asgari ücret)

Ay

1

24

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

12 adet işçiye dini bayramlarda yılda 2 defa brüt 1.248.00 TL bayram ikramiyesi verilmesi

adet

48

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

Söz konusu ihalenin Seydişehir Sulama Birliği tarafından, açık ihale usulü ile 8 adet işçinin 24 ay süre ile, 4 adet işçinin 18 ay süre ile tarımsal sulama sahasında su takibi sulama hizmeti kanal temizliği ve bakım onarım hizmetleri işi için gerçekleştirildiği, anılan ihaleye yönelik 04.11.2020 tarihinde alınan ihale komisyonu kararına göre, yaklaşık maliyetin 1.575.759,21 TL, sınır değerin 1.416.030,00 TL olarak belirlendiği, ihale dokümanı indirenlerin sayısının 6 olduğu, toplam teklif sayısının 3, geçerli teklif sayısının da 2 olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibinin 1.488.240,00 TL teklifte bulunan Egra Bilişim Taahhüt Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise 1.489.085,76 TL teklifte bulunan Sistem Entegre Hizmet İşleri Yönetimi ve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak belirlendiği, daha sonra idarece isteklilere 10.11.2020 tarihinde yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması nedeniyle ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği anlaşılmaktadır.

İdarenin hazırlamış olduğu yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde;

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri

TL

7 adet personelin asgari ücretin %50 fazlası 24 aylık maliyeti (%4 genel giderler dahil)

944.845,44

4 adet personelin asgari ücretin %40 fazlası 18 aylık maliyeti (%4 genel giderler dahil)

377.937,36

1 adet personelin asgari ücretin %0 fazlası 24 aylık maliyeti (%4 genel giderler dahil)

89.985,36

12 adet personelin 48 dini bayram ikramiyesi (%4 genel giderler dahil)

59.904,00

Ara toplam

1.472.672,16

%7 yüklenici karı

103.087,00

Toplam

1.575.759,21

olarak hesaplandığı görülmektedir.

27.11.2020 tarihli ve E.2020/17643 sayılı Kurum yazısı ile idareden yaklaşık maliyetin hatalı hesaplanmasının gerekçelerinin açıklanması ve varsa konuya dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgeler istenmiştir.

09.12.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan idarenin cevabi yazısında; karsız dip fiyatın 1.475.068,32 TL olması gerekirken kendilerince 1.472.672,16 TL olarak yanlış hesaplandığının sonradan farkına varıldığı belirtilmiştir.

İdarenin ilk hesapladığı yaklaşık maliyet tutarında personel ücretleri hesabında bir hata olmadığı, hataya düşülen noktanın bayram yardımı hesabında olduğu görülmektedir. Bayram yardımının herhangi bir istisnaya tabi olmadan prime esas kazanca dahil edilmesi ve % 4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler dahil olarak hesaplanması gerekirken, idarece yapılan bayram yardımı hesabında ayrıca primler ve %4 genel giderler dahil edilmeyerek brüt bayram yardımı olarak belirlenen 1.248,00 TL üzerinden hesaplama yapıldığı görülmüştür. (1.248,00 x 48 = 59.904,00)

İdarenin Kuruma gönderdiği cevap yazısında, olması gereken fiyat hesabının, yine bayram yardımı kısmında hataya düşüldüğü görülmektedir. Brüt bayram yardımına (1.248,00 TL) %4 genel giderler eklenerek (49,92 TL) 1.297,92 TL üzerinden hesaplama yapıldığı, primlerin ise dahil edilmediği görülmektedir. (1.297,92 x 48 = 62.300.16)

Bayram yardımına ilişkin teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı aşağıda tabloda hesaplandığı üzere (1.589,95×48 Adet=76.317,60) 76.317,60 TL tutarında olması gerekmektedir.

Oran

Tutar (TL)

1

Bayram yardımı: 1.248,00 TL

1.248,00

2

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı

(1.248,00 x%2)=24,96

%2

24,96

3

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı (1.248,00 x%11)=137,28

%11

137,28

4

Genel sağlık sigortası primi

(1.248,00 x7,5)=93,60

%7,5

93,60

5

İşsizlik sigortası

(1.248,00 x%2)= 24,96

%2

24,96

6

Toplam (1+2+3+4+5)

1.528,80

7

Sözleşme ve genel Gider (%4)

(1.528,80x%4)=61,15

61,15

8

Birim fiyata esas toplam tutar(1.528,80+61,15=1.589.95) (6+7)

1.589.95

9

Asgari Maliyeti

(1.589.95×48 Adet)=76.317,60

76.317,60

Anılan ihalenin birim fiyat teklif cetvelindeki tüm kalemlerin işçilik maliyetinden oluştuğunun görüldüğü ve asgari işçilik maliyetinin; 7 personel ücretinin asgari ücretin %50 fazlasından olmak üzere 24 aylık maliyeti (%4 genel giderler dahil) 944.845,44 TL, 4 personel ücretinin asgari ücretin %40 fazlasından olmak üzere 18 aylık maliyeti (%4 genel giderler dahil) 377.937,36 TL, 1 adet personel ücretinin asgari ücretten olmak üzere 24 aylık maliyeti (%4 genel giderler dahil) 89.985,36 TL, 12 personelin 48 dini bayram ikramiyesi (primler ve %4 genel giderler dahil) 76.317,60 TL olmak üzere toplam 1.489.085,76 TL hesaplanmasının gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu tutar kar hariç yaklaşık maliyeti oluşturduğundan dolayı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1.1’inci maddesi gereğince ihalenin sınır değerini de oluşturmaktadır. Bu sebeple ihale komisyonu kararında belirtilen sınır değerin (1.416.030,00) hatalı belirlendiği, sınır değerin 1.489.085,76 TL olarak belirlenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde, ihalenin iptali hususunda ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, söz konusu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek usule ve amaca uygun olarak kullanılması, tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin açıkça ortaya konulması gerektiği anlaşılmaktadır.

İdarenin hesapladığı yaklaşık maliyet hesabında %7 yüklenici karı öngördüğü görülmektedir. Asgari işçilik maliyeti ve karsız yaklaşık maliyet tutarı olan 1.489.085,76 TL’ye yüklenici karını (104.236,003 TL) yansıttığımızda idarece belirlenmesi gereken yaklaşık maliyet tutarının 1.593.321,76 TL olması gerektiği, idarece 1.575.759,21 TL olarak belirlendiği, aradaki farkın 17.562,55 TL olduğu görülmektedir. Yaklaşık maliyetin 17.562,55 TL eksik hesaplanmasının şikayete konu ihaleye ilişkin ilan sürelerini, yeterlik kapsamında istenecek belgeleri vs. değiştirecek nitelikte büyüklükte olmadığından idarenin ihaleyi iptal etme gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan mevcut ihale dokümanı, anılan mevzuat hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinin 29 ve 30’uncu fıkrasındaki düzenlemelerden hareketle ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu ve bayram yardımının herhangi bir istisnaya tabi olmadan prime esas kazanca dahil edilmesinin gerektiği, bu gider kaleminin asgari işçilik maliyeti içerisinde yer alması nedeniyle bahse konu bayram yardımı için de % 4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanması ve sınır değerin de bu doğrultuda hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır.

04.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Egra Bilişim Taahhüt Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklif tutarının 1.488.240,00 TL olduğu, asgari işçilik maliyetinin 1.489.085,76 TL olduğu, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu tespit edildiğinden, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesi gereğince teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali kararının iptal edilmesi, sınır değerin yeniden hesaplanması, Egra Bilişim Taahhüt Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz