ihale analiz girdileri başta olmak üzere fiyat teklifi alınan girdilere ilişkin olarak ileri sürülen iddiaların, Kurulca sadece  Boya girdisi için somutlaştırma yapılarak incelendiği, ancak Kurul kararında diğer girdiler için yapılan incelemeye yer verilmediği, dolayısıyla Kurulca fiyat teklifi alınan diğer girdiler yönünden fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması yönündeki şartın sağlanıp sağlanmadığı ve fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanaklarındaki faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin  Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikleri (model, hp ve diğer teknik özellik vs.) karşılamadığı” şeklindeki iddialara 24/08/2021 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda yer verilmediği gibi bu başvuru üzerine alınan 15/09/2021 tarih ve 2021/UH.I-1716 sayılı Kurul kararında bu iddialarla ilgili olarak işlem tesis edilmediği hâlde davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürülen bu iddiaların görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale teklifine konu alanda faaliyet gösterdiği teklif ile birlikte sunulan Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği ve tutanaktaki ilgili tabloda belirtilen faturaların olduğu, faturalara konu araçlara ilişkin sunulan noter onaylı araç satış sözleşmelerinden, iş makinelerinin alıcısının * satıcısının * olduğunun görüldüğü anılan tutanağın ekinde mükellefe ait imza sirküleri ile ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu, bahsi geçen tutanakta ağırlıklı ortalama birim satış tutarı ile toplam satış miktarına yer verildiği ve ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapıldığının tespit edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin anlaşılabilmesi açısından teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi hâlinde aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat teklifleri ile fiyat tekliflerinin dayanağı olan ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacak olan satış tutarı tespit tutanaklarının içerdiği bilgilerin birbiriyle uyumlu olması isteklilerce gerçekçi teklif hazırlanıp hazırlanmadığının göstergesi olacağından fiyat teklifinde kalemler hâlinde belirtilen maliyetlerin aynı şekilde satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) da kalemler hâlinde ayrı ayrı açıklanması gerektiği hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

 ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli konumundaki firma aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği şeklindeki iddianın Kamu İhale Kurulunca görüşülerek anılan isteklilerin tekliflerinin rekabeti bozucu ve ihale kararını etkileyen tutum içinde bulundukları anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılmasına diğer  iddia açısından ise başvurunun reddine karar verildiği ancak eşit muamele ilkesi gereği başkaca bir inceleme yapılmadığı nitekim anılan kurul kararının “aşırı düşük teklif açıklaması istenilen ve bu doğrultuda ihale komisyonuna sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması geçerli teklif olarak kabul edilen başvurucu iş ortaklığı teklifinin de söz konusu iddia kapsamında eşit muamele ilkesi gereği incelenmesi gerekirken incelenmediği anlaşıldığından eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen davaya Kurul kararında bu yönden hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle İdare Mahkeme kararıyla iptal edildiği  iddiaların Kamu İhale Kurulu kararına itiraz niteliğinde olduğu gerekçesiyle görev yönünden reddine ilişkin kısmında da hukuka uygunluk bulunmaması hk
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan iş makinesinin kendi malı olduğunun kabul edilmesi durumunda bahse konu giderler için alınan fiyat tekliflerinin kendi malı makineye  ilişkin olmadığından kabul edilemeyeceği diğer taraftan fiyat tekliflerinin HP gücündeki makineye ilişkin olduğu kabul edilmesi durumunda da kendi malı şeklinde belirtilen makine ile uyumsuzluk olacağı söz konusu giderlere ilişkin alınan fiyat tekliflerinde yer alan makinenin gücü ile kendi malı olarak sunulan makinenin farklı olduğu görüldüğünden, aşırı düşük fiyat teklifi yönünden düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

Kurul kararında  şirketin ihale itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürdüğü tüm hususların, Kanun’un öngördüğü sınırlar içerisinde incelendiği, davacının dava dilekçesinde incelenmediğini ileri sürdüğü beton santrali kurulumuna ilişkin iddiaların da bu kapsamda incelendiği, müdahil şirketin fiyat teklifi aldığı firmanın beton üretimi işi ile iştigal etmediğine ilişkin iddianın ise itirazen şikâyete konu edilmediği, bu nedenle davacının, dava konusu Kurul kararında başkaca ret gerekçelerine yer verilmesi gerektiği iddialarının hukûken geçerli ve isabetli olmadığı(Danıştay K571)
Devamı...

ihale konusu iş yerine getirilirken mutlaka beton üretim tesisi kurulmasının gerekmeyeceği, başka suretle beton harcı temin edilmesinin önünde hukukî bir engel bulunmadığı ve işin görüleceği yerde kurulacak olan beton santraline ilişkin maliyet giderlerinin ayrıca açıklanmasının gerekmediği noktasından iptal kararı verildiği ancak davacının iddialarını karşılar nitelikte firmaca fiyat teklifi alınanın Sicil Gazetesin’de, bu firmanın faaliyeti konusunda her türlü kaba inşaat ve yapı malzemeleri ince inşaat malzemeleri alımı satımı ihracatı ve ithalatı ile konusunda her türlü inşaat ve yol makinaları bayındırlık işlerinde kullanılan makinalar, iş makinaları imalı, alımı satımı ithalatı ve ihracatı” olduğu bu kapsamda fiyat teklifi verildiği öte yandan fiyat teklifi ekinde sunulan satış tutarı tespit tutanağının da beton satımına ilişkin olduğu, beton alım-satım ile beton üretiminin farklı konular olduğu, farklı maliyetlerden oluştuğu, beton üretim tesisinin kim tarafından kurulacağının belirsiz olduğu, kurulumu yapacak firmaya göre maliyetin değişeceğinden, ilgili mevzuat kapsamında anılan firmadan taze beton harcının temin edilmesi yada beton santrali kurmak suretiyle kendisinin temin etmesi konusunda faaliyet alanına/iştigal konusuna girip girmediği yönünde bir değerlendirme yapılarak ilgili şirketin aşırı düşük fiyat açıklamasının tüm yönleriyle değerlendirilerek bir karar alınması gerekirken söz konusu hususlar değerlendirilmeden bir karar alınması gerektiği hk (Danıştay K573)
Devamı...

ihale Teklif sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında açıklama istenecek iş kalemlerinde yer alan nakliye girdilerine ilişkin olarak formül belirtilmesinin idarenin takdirinde olduğu idarece herhangi bir nakliye hesaplama formülü bilgisine yer verilmediği durumlarda, açıklamaların başka kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış aynı poza ilişkin formüllerin (uygun olduğu ölçüde) kullanılması suretiyle yapılabileceği gibi, üçüncü kişilerden fiyat teklifi almak suretiyle de yapılabileceği (Danıştay Kararlı 511)
Devamı...

ihale analiz formatında yer alan mesafelerden kendilerine avantaj sağlayacak daha uygun mesafelerin belgelendirilmesi şartıyla aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabileceği, istekli tarafından “mıcır nakli” analiz girdisi için idarenin belirlediği mesafeden daha kısa bir mesafe kullanılması (Danıştay K323)
Devamı...

iş ortaklığı tarafından sunulan aynı SMMM tarafından düzenlenmiş gibi görünen iki satış tutarı tespit tutanağında farklı sicil ve kaşe numaralarının yer aldığı anlaşıldığından, davacı tarafından ileri sürülen bazı fiyat tekliflerinin meslek mensubu yerine başka biri tarafından onaylanarak alındığı iddiası kapsamında, davalı Kurul tarafından bu husus araştırılıp söz konusu çelişki giderilerek karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak verilen kararın işbu iddiaya ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar
Devamı...

Aşırı düşükte 3.cü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından kendisinden fiyat teklifi alınan şirketin Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet konuları arasında kara yolu ile yük taşımacılığı yapmak için gerekli araç makine ve vasıtaları almak satmak yer alsa da Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik sonrasında 2.nci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetini gerçekleştirmek için alınması zorunlu olan yetki belgesinin bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği, dava konusu Kurul Kararında ise bu hususta bir inceleme yapılmadığı gibi bu hususa hiç değinilmeden sadece faaliyet konusu üzerinden açıklama yapıldığı anlaşıldığından, davacının bu iddiasının reddine yönelik Kamu İhale Kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmaması
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamasına konu iş kalemlerine ait girdilerin ürün temini ve yerine konulması şeklinde tanımlandığı söz konusu ürünlerin montajlarının esaslı isçilik veya malzeme katkısı gerektirmedikleri anlaşılmaktadır söz konusu ürünlerin montajları için teklif alınan işçilik bedellerinin, bu ürünlerin temini için gereken bedellere nispeten çok düşük tutarlarda oldukları görülmekte olup bu ürünlerin yerlerine yerleştirilmeleri için başka firmadan fiyat teklifi alınmış olması hususunun tek başına söz konusu ürünlerin montajlarının mutlak olarak esaslı isçilik gerektirdiği şeklinde yorumlanması mümkün değildir Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihale komisyonu kararıyla aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi nedeniyle dava dışı bırakılan isteklinin kurul kararı ile aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesine karar verildiği daha sonra  ihale komisyonu kararı ile ihalenin ise bu kez aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen dava dışı istekli üzerinde bırakıldığı kesinleşen ihale kararının  isteklilere bildirildiği dolayısıyla mevzuat hükümleri uyarınca yeni alınan ihale komisyonu kararıyla beraber ihale sürecine etkili yeni bir hukuki durum oluşması nedeniyle ilgililerin şikâyet hakkının yeniden doğacağı ve kesinleşen ihale komisyonu kararının ilgililere tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulabileceği açık olup davacı şirketler tarafından kesinleşen ihale komisyonu kararının bildirildiği  tarihi izleyen on günlük süre içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu görüldüğünden, davacı şirketin ilgili iddialarının süre aşımı nedeniyle reddedilmesinde hukuka uygun olmadığı hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasındaki poz numaralarından birim fiyatın hangi kamu kurum ve kuruluşuna ait oldukları kolaylıkla anlaşılabileceğinden, müdahil şirket tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatının kullanıldığının ayrıca belirtilmemesinin esasa etkili olmadığı hk (Danıştay k34)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklama yazısında belirlenen bir kısım önemli bileşenler ile ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişkiler bulunduğunun kesinleşen Mahkeme kararı ile tespit edildiği, hukuka aykırı bulunan aşırı düşük teklif açıklama yazısının ise işbu dava konusu Kurul kararında incelenen aşırı düşük teklif açıklamasının dayanağını oluşturduğu dikkate alındığında, hukuka aykırı bulunan açıklama isteme yazısına istinaden yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının hukuka uygun bulunarak itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet görülmemiştir.” denilerek dava konusu işlemin iptaline ve Mahkeme kararının kesin olarak bozulmasına ait karar (Danıştay Kararlı9)
Devamı...

İhale Genel Tebliği hükümlerinde, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını aynı firmadan fiyat teklifi alarak açıklama yapılmasını kısıtlayan herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, isteklilerce bu şekilde yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının, yasak fiil ve davranış olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmış olup, aksi kabulden hareketle tesis olunan dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmaması
Devamı...

ihalede asfalt plenti kapasitesi yönünden ihale dokümanına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılmalarına karar verildiği açılan davada Mahkemece yapılan yargılama sonucunda verilen iptal kararı sonrasında Kamu İhale Kurulu’nca alınan dava konusu Kurul kararında sadece firma yönünden inceleme yapılmak suretiyle bu şirket yönünden karar verildiği eşit muamele ilkesi gereğince ihaleye teklif veren diğer şirketler bakımından herhangi bir inceleme yapılmadan karar verildiği  asfalt plenti kapasitesi yönünden incelenerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilen diğer şirketler hakkında da eşit muamele ilkesi gereğince inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, herhangi bir inceleme yapılmadığı anlaşıldığından, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul Kararı’nda hukuka uygunluk bulunmadığı hk
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından poz numarası verilip bu poza ilişkin nakliye hesaplama formülü bilgisine yer verilmediğinden, açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin DSİ tarafından yayınlanan formülün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanıp yayınlanmadığı yayınlanmış ise aynı poza ilişkin formülün (uygun olduğu ölçüde) kullanılıp kullanılamayacağı DSİ tarafından yayınlanan * Yılı Birim Fiyat Cetvelinde yer alan birim fiyatların, ihalenin gerçekleştirildiği tarih dikkate alınarak güncellenmiş hâli göz önünde bulundurulmak suretiyle firma tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması hakkında bir değerlendirme yapılarak karar verilmemesi (Danıştay K2)
Devamı...

sorgulamaya tâbi tutulacak kalemler arasında sayılmayan isçilik girdisi Tebliğdeki tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tâbi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamında hesaba katılmasının gerekeceği dikkate alındığında iddiaya konu “Kaya harici malzemesinin yolda depoya taşınması” nakliye girdisi açıklama istenilmesi gereken analiz girdileri arasında kalacağından, aşırı düşük teklif açıklamasının yeniden yapılması ve bu asamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçeleri ile Mahkeme kararının bozulması
Devamı...

Aşırı düşük savunmada Üçüncü kişilerden alınacak fiyat tekliflerinin, işin yapılacağı yerde faaliyet gösteren firmalardan alınacağına dair bir düzenleme bulunmadığı
Devamı...

İhale konusu işin yapımı aşamasında, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemine ilişkin malzemenin, fiyat teklifi alınan firmadan temin edilmesini zorunlu kılan bir düzenleme
Devamı...

ihalede istekliden kendilerinden istenmeyen hususlarda açıklama yapmalarının beklenemeyeceği, bu hususlarda açıklama yapılmış olsa bile bunun takdiren yapılmış bir açıklama olacağı, dolayısıyla bu açıklamadan dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı hk.
Devamı...

ihaleyi yapan idarenin nakliye mesafesini belirtmemesi nedeniyle hayatın olağan akışına uygun olarak fiyat teklifi alınması hk.
Devamı...

ihalede Nakliyelere ilişkin pozlarda, idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ile birlikte isteklilere nakliye formülleri verilmediğinden, fiyat teklifi sunulmak suretiyle ile açıklama yapılması
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamasında malzeme, makine ve işçilik saatlerinde eksiltme yoluna gidilerek açıklama yapılması hk.
Devamı...

ihalede zemin etütlerinin ve klas oranlarının isteklilere verilmemesi nedeniyle ihalenin iptali hk.
Devamı...

Aşırı düşükte Paçal olarak hazırlanan analizlerin içeriğindeki maliyet bileşenlerine ilişkin miktarların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşa ait analizlerle karşılaştırılma imkanı bulunmaması ve idarece yine yaklaşık maliyet hesaplamasında paçal olarak oluşturulan analizlerle birebir aynı olmasının da beklenemeyecek olması
Devamı...

Aşırı düşük teklif kapsamında sunulan ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki birim fiyatları kullanmak suretiyle paçal olarak hazırlanan analizlerin sunulması
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere gönderilen ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş teknik özelliklerin ve isteklilere verilen analiz formatlarında yer alan miktarların isteklilerce değiştirilemeyeceği aksi bir yaklaşımın aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılma amacına ve ihalelere hâkim olan ilkelere aykırı olacağı  analiz formatlarında farklılaştırmaya gidilerek yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilemeyeceği Bu itibarla dava konusu Kurul kararının iptali yolundaki Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay K2)
Devamı...

ihale satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim. ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği, fiyat teklifinin üzerindeki beyandan ve dayanak tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu, ayrıca, borçlar hukuku anlamında geçerli bir vekâletnameye dayanarak şirketi ihale konusu iş ve işlemlerde temsile yetkili kılınmış kişi tarafından fiyat teklifinin imzalandığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, fiyat teklifinin yetkili kişiler tarafından verilmediği gerekçesiyle davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmayıp işlemin iptaline ait karar (Danıştay K5)
Devamı...

fiyat teklifinde yer alan ürünün proje bazlı proje özelinde üretilen ve özel imalat süreci gerektiren bir ürün olduğu yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının Tebliğde sayılan belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılabileceği sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabileceği yönündeki düzenleme kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, davacı tarafından fiyat teklifi alınmak suretiyle söz konusu iş kaleminin açıklanmaya çalışıldığı, sunulan fiyat teklifinin mevzuatta belirtilen şartları sağlamadığı, fiyat teklifinin dayanağı olan tutanakların sunulmadığı, fiyat teklifinde yer alması gereken gerekli ibarelerin yer almadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kurul kararında hukuka uyarlık bulunmaması
Devamı...

analiz girdisi için fiyat teklifi alınan ve hazır betonun temin edileceği firmanın adresi ile işin yapılacağı yerin ise farklı olduğu idarenin işin yapılacağı mahali bilerek tespitte bulunduğu, beton harcı taşıyan araçların hız limitleri dikkate alındığında söz konusu girdide yer alan beton harcının taşınmasının  beton mukavemeti için öngörülen taşıma süreleri açısından teknik olarak makul düzeyde olmadığı aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bu hususa ilişkin bir dayanak sunulmadığı değerlendirildiğinde itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmiş olup Kurul kararında davaya konu ihale kapsamında aşırı düşük teklif değerlendirmesinde teklifleri değerlendirme dışı bırakılan diğer istekliler hakkında da inceleme yapılarak aşırı düşük teklif açıklamalarının Kurul kararı ile de uygun bulunmamasına karar verilmesi gerektiğinden ihaleye katılan tüm isteklilerin makinelerinin de incelenerek karar verilmesi gerektiği (Danıştay K1)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında iş kalemlerine ilişkin olarak fiyat teklifi ile açıklama yapma zorunluluğu bulunmadığı Tebliğide sayılan diğer çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar, ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları ile de açıklama yapılabileceği, fiyat teklifi ile açıklama yapılması durumunda Tebliğ’de belirtilen gerekli hususlara uyulması gerektiği, bu kapsamda fiyat teklifi ile yapılan açıklamada fiyat teklifi eki satış tutarı tespit tutanaklarının Tebliğ’de belirtildiği üzere ihale tarihinden önceki son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerektiği, ihalede son geçici vergi beyanname döneminin * yılının 3. dönemi, bir önceki geçici vergi beyanname döneminin ise * yılının 2. dönemi olduğu, davacı şirket tarafından sunulan fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanakları * yılı 1. dönemine ilişkin olarak düzenlendiğinden tutanakların mevzuata uygun olarak sunulmadığı hk (Danıştay K4)
Devamı...

Aşırı düşük savunmada  İsteklilerden kendilerinden istenmeyen hususlarda açıklama yapmalarının beklenemeyeceği açıklama yapılmış olsa bile bunun takdiren yapılmış bir açıklama olacağı hk.
Devamı...

Yapım Aşırı düşük savunmasında 3.ncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklama yapılması hususu ile, daha sonra idarenin talebi üzerine sunulan belgelerde farklı güç ve teknik özelliklere sahip bir iş makinesi ile açıklama sunulması hususları birlikte değerlendirildiğinde (farklı teknik özelliklere sahip bir aracın harcayacağı yakıt miktarı ve makinenin 1 saatlik çalışma maliyeti hesabında kullanılan katsayıların -yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi-sigorta vb.- değişeceği düşünüldüğünde) başvuru sahibi isteklinin (b) bölümünde yer alan iddiasının yerinde bulunmadığı”na karar verilerek, iş ortaklığının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmiş olup, davacı şirket tarafından, bahse konu Kurul kararında, davaya konu ihale kapsamında aşırı düşük teklif değerlendirmesinde, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan diğer istekliler hakkında da inceleme yapılarak aşırı düşük teklif açıklamalarının Kurul kararı ile de uygun bulunmamasına karar verilmesi gerektiğinden, diğer bir ifade ile ihaleye katılan tüm isteklilerin makinelerinin de incelenerek karar verilmesi gerektiğinden bahisle Kurul kararının hukuka aykırı olduğu 
Devamı...

iş ortaklığı tarafından sunulan mekanik stabilizasyon plentine ilişkin teknik raporun Noterl tarafından imzalandığı belgenin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımadığı isteklinin kendi malı olma şartının tevsiki için idareye sunduğu her bir belgenin birbirinden ayrı değerlendirilerek söz konusu belgelerin her birinin, belgelerin sunuluş şekline uygun olması gerektiği bu kapsamda aynı tarih ve yevmiye numarası ile anılan noterce onaylanan ilgili makineye ait faturada belgenin aslına uygunluğuna ilişkin şerhin bulunmasının söz konusu fatura ile bütünlük ilişkisi olmayan diğer belgelerin, “aslı gibidir” şerhi taşımadan mevzuat hükümleri gereği aranan belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu sonucunu doğurmayacağı (Danıştay kararlı 4)
Devamı...

makineler için sunulan kapasite raporunda ilgili sicil memuru yerine anılan belgeyi imzalayan şahsın bilgilerinin bulunmadığı yönündeki tespite ilişkin Kurulca anılan belgeyi onaylayan şahsın yetkili olup olmadığının tespiti için ilgili belgeyi düzenleyen Ticaret ve Sanayi Odası ile yazışma yapılması gerektiğinden ve Kurulca, bu iki hususta eksik inceleme sonucunda karar verildiği kararın işbu iddiaya ilişkin kısmında da hukuka uygunluk görülmemiştir (Danıştay kararlı 3)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu HP gücündeki ekskavatöre ilişkin belgeler esas alınmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken kendi malı olma şartını karşılamak üzere sunulan BG gücündeki ekskavatöre ilişkin belgelerin esas alınması suretiyle eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak kararda hukuka uygunluk görülmemiştir(Danıştay Kararlı 1)
Devamı...

Aşırı düşük açıklamada yer alan fiyat teklifini içeren proforma faturada teklif alınan firma tarafından malzemeyi Şantiye sahasına tesis kurarak üretmeyi ve beton imalat yapılacak yerde teslim etmeyi teklif ediyoruz beyanı Tebliğ’de belirtilen ibare yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalanması nedeniyle maliyet tespit tutanağı hukuka uygunluğu hk 1
Devamı...

aşırı düşük analiz formatında işlerin temini ve yerleştirilmesi analiz girdisi içinde bulunan yerine yerleştirme kısmının esaslı işçilik ve malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen nitelikte işlerden olmadığı bu nedenle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının mevzuata uygun olmadığı itirazen şikâyet başvuru
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu taze beton harcına ilişkin alınan fiyat teklifi ihale konusu iş yerine getirilirken mutlaka beton üretim tesisi kurulmasının gerekmeyeceği başka suretle beton harcı temin edilmesinin önünde hukukî bir engel bulunmadığı hk 2 (Danıştay kararlı)
Devamı...

aşırı düşük iş kalemlerine konu işlerin temini ve yerleştirilmesi analiz girdisi içinde bulunan yerine yerleştirme kısmının esaslı işçilik ve malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen nitelikte işlerden olmadığı bu nedenle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi hatalıdır 3
Devamı...

Aşırı düşük savunma analizlerinde nakliye mesafesinin idarece 30 km olarak belirlenmesine rağmen ihale üzerinde kalan iş ortaklığı tarafından daha düşük km üzerinden açıklamada yapabilir
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan tabloda hangi kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatlarının esas alındığının belirtilmemesinin aşırı düşük teklif açıklaması için Tebliğ maddesinde öngörülen sıkı şekil şartına aykırı olması nedeniyle sözü geçen kurul kararının maddesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından ve anılan Tebliğ maddesinde aşırı düşük teklif açıklaması maddelerine uygun bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği düzenlendiğinden dava konusu kurul kararının müdahil şirketin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kısmında da hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır  gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir (danıştay kararlı)
Devamı...

İhale üzerine bırakılan iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ” Mıcır nakli ” analiz girdisi için yapılan açıklamanın mevzuata aykırı olduğu ve bu hususu ispatlayıcı her hangi kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen veya onaylanan belgenin sunulmamış olmasına ilişkin iddiası yönünden ise idarece ihaleye katılan isteklilere gönderilen analizlerde nakliye mesafesinin *km olarak belirlenmesine rağmen ihale üzerinde kalan iş ortaklığı tarafından * km üzerinden açıklamada bulunulduğu, yukarıda yer alan Tebliğ maddesinde yer alan açık hükme ve rekabetin sağlanmasında hakkaniyet gereği olmasına rağmen daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan istekli olan iş ortaklığının ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin açıklamalarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeleri sunmadığı, mesafelere yönelik yapılan açıklamanın, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesini haklı kılmayacağı, göz önüne alındığından davacı şirketin bu yönden yaptığı itirazın yerinde bulunmayarak reddine ilişkin Kamu İhale Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir
Devamı...

Aşırı düşük teklif sorgulama yazısının ekinde yer alan yaklaşık maliyet hesabına ilişkin olarak belirlenmiş olan mesafelerin dışında mesafeler kullanılarak aşırı düşük teklif açıklaması yapılamayacağı hk
Devamı...

davacı iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan poz numaralı “kum çakıl nakli” iş kalemlerinde nakliye mesafesi için ihale dokümanında düzenlenen doğal yapı gereçleri raporunda belirtilen malzeme ocaklarının mesafesinin alınması gerekirken daha düşük mesafe alınarak açıklandığı mesafeyi tevsik edici belge sunulmadığı, daha düşük mesafe belirlenerek bu pozdan avantaj sağlanmaya çalışıldığı, teklif edilen fiyatların DSİ Proje ve İnşaat Birim Fiyat Cetvelinde yer alan taşıma formülü kullanılarak hesaplanması gerektiği
Devamı...

ihalede isteklilerin kendilerinden istenmeyen hususlarda yapacakları açıklamaların takdiren yapılmış bir açıklama olduğu davacı iş ortaklığının da bu açıklama gerekçe gösterilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlılık bulunmamıştır gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen iptaline ait karar 
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sıcak haddelenmiş profil demir fiyatının * tl olarak sunulduğu ve bunun tevsiki için sunulan fiyat teklifinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan  tarih ve satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim” ifadesine yer verildiği fiyat teklifinin dayanağı satış tutarı tespit tutanağının olduğu geçici vergi beyanname döneminin * yılı ikinci Dönemi olarak belirtildiği ve Ağırlıklı Ortalama Birim Satış tutarının tespitinde esas alınan faturalara ilişkin bilgiler başlığı altında * dönemlerine ilişkin faturaların sunulduğu Bu durumda fiyat teklifinin dayanağı satış tutarı tespit tutanağında belirtilen dönem ile fiyat teklifinde belirtilen tarihin farklı olduğu ilgili döneme ilişkin olmayan faturaların da sunulduğu dosya kapsamındaki ihale dökümanlarından anlaşılmakta olup sunulan belgelerdeki tarih ve döneme ilişkin kısmın düzeltilmesinin ancak yeni bir belge düzenlenmesi suretiyle gerçekleştirilebileceği dolayısıyla belgede “bilgi eksikliği” olarak nitelendirilemeyecek olan bu eksikliğin tamamlatılması da mümkün bulunmadığından davacının sıcak haddelenmiş profil demire ilişkin açıklamasının mevzuata uygun bulunmasına ilişkin dava konusu Kurul Kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır
Devamı...