Toplantı No 2021/022
Gündem No 36
Karar Tarihi 02.06.2021
Karar No 2021/UY.II-1107

BAŞVURU SAHİBİ:

İlba Mimarlık İnş. Turz. Nakl. Tic. San. Ltd. Şti. – İn-Sel İnş. Mimarlık Turz. Nakl. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/444147 İhale Kayıt Numaralı “Adıyaman-Recep İçmesuyu İsale Hattı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından 14.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adıyaman-Recep İçmesuyu İsale Hattı” ihalesine ilişkin olarak İlba Mimarlık İnş. Turz. Nakl. Tic. San. Ltd. Şti. – İn-Sel İnş. Mimarlık Turz. Nakl. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 22.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.05.2021 tarih ve 22344 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/814 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin Mst Altyapı İnş. Taah. Turz. Tic. A.Ş. (Eski Unvanı Tam Er İnş. Taah. Turz. Tic. A.Ş.) – Arges İnş. Taah. Turz. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı ve kendilerinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, anılan iş ortaklığının Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60 ve 60/A maddelerine, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’ne, “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı “Tip İdari Şartname”ye göre tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği, şöyle ki;

 

1) Mst Altyapı İnş. Taah. Turz. Tic. A.Ş. (Eski Unvanı Tam Er İnş. Taah. Turz. Tic. A.Ş.) – Arges İnş. Taah. Turz. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Tam Er İnş. Taah. Turz. Tic. A.Ş.nin ihale tarihinden sonra unvan değişikliğine gittiğinin görüldüğü, ihale tarihinden sonra unvan değişikliğine giden Tam Er İnş. Taah. Turz. Tic. A.Ş.nin ihale tarihindeki ortaklık üyeleri ile ortaklık oranlarının değiştiği, bu durumda iş deneyim belgesi, bilanço ve ciro belgelerinin, ihale tarihi itibariyle SGK ile vergi borcu yönünden araştırılmasının, ortakların ve üyelerin adli sicil kayıtlarının olmamasının, imza yetkilerinin ve temsil yetkisinin değişikliğe uğraması nedenleriyle iş ortaklığına ait teklifin değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) Bahse konu iş ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aşağıda sayılan nedenlerden dolayı uygun olmadığı, söz konusu iş ortaklığına ait teklifin reddedilmesi gerektiği,

 

a) Anılan iş ortaklığı tarafından açıklanan iş kalemlerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2, 45.1.2.3 ve 45.1.4’üncü maddelerine aykırı olarak açıklama yapıldığı,

 

b) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5 ve 39’uncu maddelerine istinaden, analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde aritmetik hata yapıldığı, analiz sonucu bulunan iş kalemleri/gruplarına ait birim fiyatların, ihalede teklif edilen birim fiyatların üzerinde olduğu, analizlerde girdi miktarı ve rayiç fiyatı çarpımı sonucunda yarım kuruşun altında bulunan tutarların sıfır (0) alınarak toplama etki ettirilmediği,

 

c) Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan birim fiyatların ve rayiçlerin kullanıldığı halde söz konusu birim fiyatların ve rayiçlerin poz numaralarının belirtmek suretiyle liste halinde sunulmadığı, bu durumda söz konusu birim fiyat ve rayiçlere ilişkin olarak anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesinde belirtilen belgeleri sunmaları gerektiği,

 

ç) Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde teklif edilen birim fiyatlar ve rayiçlerin Kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış 2020 yılı fiyatlarını yansıtmadığı,

 

d) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatlarının 2020 için yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olduğu,

 

e) Piyasadan fiyat teklifi ve proforma fatura ile yapılan açıklamalar için sunulan teklifleri veren firmaların teklife konu alanda faaliyette bulunmadığı,

 

f) İş ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük açıklamasında yer alan açıklama istenilen iş kalemlerinin analiz formatlarının idare tarafından verilen analiz formatlarına uygun olmadığı,

 

g) İş ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük açıklamasında teklif edilen mazot fiyatının Tebliğ’in 45.1.13.14’üncü maddesine aykırı olduğu, EPDK tarafından yayımlanan ilan tarihi ile ihale tarihi arasında belirlenen fiyatın kullanılmadığı, aşırı düşük açıklamasında mazot fiyatının biriminin litre olarak alındığı, ancak analizlerde mazot birimi kilogram olarak istenildiğinden, mazot miktarının litreden kilograma dönüşmesinde herhangi bir bilginin kullanılmadığı,

 

ğ) Analizler ile fiyat teklifleri arasında uyumsuzluk ve çelişkiler bulunduğu, analizlerde yer alan girdiler ile fiyat tekliflerine konu olan girdiler birbirinden farklı olduğu, fiyat tekliflerinde hesaplama hatası ve bilgi eksikliklerinin bulunduğu, teklife konu her bir girdinin fiyatının ayrı ayrı gösterilmediği, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan iş kalemleri için malzeme ve montaj bedelleri ayrı ayrı belirtilerek açıklama yapılmadığı, özel pozlar için fiyat teklifi alınmış olup, fiyat tekliflerinde özel poza ilişkin malzeme, makine, işçilik ve nakliyeler gibi girdiler ve girdi miktarları idarelerin paçal analiz formatında göstermeleri gerektiği gibi ayrı ayrı belirtilerek fiyat teklifi alınmadığı,

 

h) İş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan belgelerin Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesine göre (teklif yazısı, proforma fatura, maliyet tespit tutanağı, satış tutarı tespit tutanağı v.b.) geçerli olmadığı, söz konusu belgelerin son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı ve birim ortalama maliyetler ile ağırlıklı ortalama birim satış fiyatının ilgili belgelerde belirtilmediği, girdilere ait birimlerin yanlış alındığı, analizlerde kullanılan birim fiyatların, fiyat teklifi / proforma fatura / tutanaklardaki fiyatlara göre olması gerekenden daha az alındığı, belgelerin meslek mensubu tarafından mevzuata uygun olarak onaylanmadığı ve gerekli ifadelerin belirtilmediği,

 

ı) İş ortaklığı tarafından teklif edilen fiyatların tevsiki amacıyla fiyat tekliflerinin dayanağı olan Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı ve Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanaklarına esas olan faturaları sahte olup daha sonra tutulan söz konusu tutanakların da iptal edildiği, diğer taraftan teklif edilen birim fiyatları tutturabilmek adına kesilen faturaların tamamını değil düşük tutarlı olan kısımları ortalamaya katılmak suretiyle fiyat teklifine esas analizlerde gerçeği yansıtmayan fiyat oluşturulduğu, dolayısıyla ihale komisyonunun kararını etkilemeye yönelik belge düzenlendiği, Ek-O.5 maliyet tespit tutanağında belirtilen geçici vergi beyanname dönemindeki “153 Ticari Mallar Hesabı”nda bulunan kayıtlara ilişkin bilgilerin ve Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağında belirtilen geçici vergi beyanname dönemindeki “600 Yurtiçi Satışlar Hesabı”nda bulunan kayıtlara ilişkin bilgiler incelendiğinde bahse konu faturaların görüleceği,

 

i) Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerdeki girdi miktarlarının emsal kamu idarelerine ait analiz girdi miktarlarının altında gösterildiği,

 

j) Nakliye analizlerinin idarece belirtilen mesafeden daha düşük mesafe öngörülerek açıklandığı, idarece verilen analiz formatlarındaki nakliye formülü ve katsayıların sabit olduğu, ancak bahse konu iş ortaklığı tarafından bu verilerin değiştirildiği,

 

k) İdarece yaklaşık maliyet hesaplarında bulunan nakliye girdilerinin (toplam imalat tutarına uygulanan nakliye yüzdesi, nakliye mesafesi, nakliye formülü ve katsayıları vb.), açıklama kapsamındaki girdi miktarlarına eklenmediği, idarece yaklaşık maliyette hesaplanan nakliye bedelinin aşırı düşük sorgu kapsamında verilen analiz formatlarına yansıtılmamasının söz konusu iş ortaklığı tarafından hesaba katılmaması durumunu oluşturduğu,

 

l) Bahse konu iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında makine için fiyat teklifi alarak açıklama yapıldığı, makine amortismanının fiyat teklifi ile açıklanmasının Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesine uygun olmadığı, açıklanması istenen girdi olarak belirlenen makinenin Ekskavatör Beko takriben 125 HP (3/4-15/8 Yd3), Vinç 270 hp gücünde 16-36 m bom uzunluğunda ortalama 30 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç girdilerini iş ortaklığı tarafından kendi malı olarak göstererek açıklandığı, bu girdilere ait amortisman bedellerine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiç bedellerinin kullanılmadığı, kendi malı olarak gösterilen anılan makine ve diğer makine girdilerinin idarece verilen analiz formatlarında yer alan makineler olduğuna ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı, amortisman bedellerinin belirlendiği meslek mensubu onaylı raporların açıklama kapsamında sunulmadığı, anılan Bakanlık analizlerinde yer alan makine kalemlerinde yer alan bakım onarım, işletme, finansman vb. alt girdilerin açıklama kapsamında gösterilmediği, makine ve ekipmanın kapasitelerini tevsik edici belge sunulmadığı, amortisman defterinde kayıtlı olduğu belgelendirilmediği, amortisman girdileri birim ve miktarlarının yanlış alındığı, amortisman bedelinin sıfırlanmış olarak gösterildiği ve bakım, onarım, sermaye faizi, sigorta, montaj ve demontaj bedellerinin hesaplanmadığı,

 

Diğer taraftan, 125 HP ekskavatörün açıklanmasının mümkün olmadığı, çünkü son 40 yıl içinde 125 HP beygir gücünde ekskavatörlerin üretimi bulunmadığı, dolayısıyla bu girdinin açıklamasının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait 2020 yılı rayiç birim fiyatı ile yapılması gerektiği,

 

m) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.3, 45.1.13.4 ve 45.1.13.5’inci maddelerindeki bedeller için ihale tarihi hariç ifadesinin yer almasına rağmen ihale tarihindeki bedeller dikkate alınarak hazırlanan fiyat teklifleri ve proforma faturaların sunulduğu,

 

n) Açıklama kapsamında sunulan mekanik ve elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelleri ayrı ayrı gösterilmediği, ayrıca alınan tekliflerde montaj – demontaj fiyatlarının ayrı ayrı alınmadığı, Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı ve Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanaklarında ayrı satırlarda düzenlenmediği,

 

o) Açıklama istenilen iş kalemi olan “R20-Tahliye Yapıları Yapılması” imalatındaki açıklama istenilen analiz girdisi olarak belirlenen “C25/30 hazır beton girdisi” için T1-A1-01, T1-C1-01, T4-A1- 01, T4-C1-01 tip projelerinin “GENEL NOTLAR” bölümünde “Beton sınıfı; C25/30 WR” ifadesinin yer aldığı, iş ortaklığı tarafından fiyat teklifi/proforma fatura kapsamında anılan girdi için “beton su geçirimsizlik katkısı” dahil fiyat teklifinde bulunmadığı,

 

ö) Açıklama istenilen iş kalemi olan “R20-Tahliye Yapıları Yapılması” imalatındaki açıklama istenilen analiz girdisi olarak belirlenen “DN 150 mm PN 63 Basınç sınıfındaki vana”, “demontaj parçası”, “45 derece patent dirsek” ve “ST44 çelik flanş parçası”, “DN 150 mm PN 40 Basınç sınıfındaki vana”, “demontaj parçası”, “45 derece patent dirsek” ve “ST44 çelik flanş parçası”, “DN 100 mm PN 40 Basınç sınıfındaki vana”, “demontaj parçası”, “45 derece patent dirsek” ve “ST44 çelik flanş parçası” girdilerinin 2020 yılı içinde Türkiye’de ilgili TSE ve DİN standartlarına uygun üretimi ve satışı bulunmadığından bu girdiler için fiyat teklifi veya proforma fatura, maliyet/satış tespit tutanakları üzerinden açıklama yapılmasının mümkün bulunmadığı, Bu nedenle adı geçen iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan söz konusu girdilere ait belgelerin kabul edilmemesi gerektiği,

 

p) Özel Teknik Şartname’nin “İsale hatları” başlıklı 2.1’inci maddesinde “Ø610 mm ve üzerindeki boruların iç kaplaması TS EN 10298 standardına göre beton, dışları TS 5139 standardına göre polietilen kaplı, Ø610 mm altındaki çelik boruların iç kaplaması ise TSE EN 10339 standardına göre solventsiz epoksi, dışları TS 5139 standardına göre polietilen kaplı olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Açıklama istenilen iş kalemleri olan R05, R06, R07 ve R10 imalatlarındaki açıklama istenilen analiz girdileri olarak belirlenen “219 mm Dış Çaplı (e=4,8 mm)”, “323,9 mm Dış Çaplı (e=5,0 mm)”, “355,6 mm Dış Çaplı (e=5,6 mm)”, “457,2 mm Dış Çaplı (e=10,0 mm) et kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (ST 44)” 610 mm altında olup, bu boruların iç kaplaması TSE EN 10339 standardına göre solventsiz epoksi, dışları TS 5139 standardına göre polietilen kaplı olmalı ve fiyat teklifi veya proforma fatura, maliyet/satış tespit tutanakları bu veriler üzerinden düzenlenmesi gerektiği ve iş ortaklığı tarafından ispatlanması gerektiği,

 

Açıklama istenilen iş kalemleri olan R11, R12, R13 ve R14 imalatlarındaki açıklama istenilen analiz girdileri olarak belirlenen “610 mm Dış Çaplı (e=6,3 mm)”, “610 mm Dış Çaplı (e=7,1 mm)”, “610 mm Dış Çaplı (e=8,8 mm)”, “610 mm Dış Çaplı (e=11,0 mm) et kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (ST 44)” 610 mm olup, bu boruların iç kaplaması TS EN 10298 standardına göre beton, dışları TS 5139 standardına göre polietilen kaplı olmalı ve fiyat teklifi veya proforma fatura, maliyet/satış tespit tutanakları bu veriler üzerinden düzenlenmesi gerektiği ve istekli tarafından ispatlanması gerektiği,

 

Bahse konu iş ortaklığı tarafından yukarıda belirtilen açıklama istenen çelik borular için ST 44 kalitesinde ve iç-dış kaplama verilerine uygun olarak belgelendirme yapılmadığı,

 

r) Açıklama istenilen iş kalemi olan “R26- Enerji Temin ve Elektrik İşleri Yapılması ve SCADA Merkezi Kurulması” imalatındaki açıklama istenilen analiz girdileri olarak belirlenen Elektrik – GES projelerinde detayları verilen güneş enerji sistemindeki 265 W güneş paneli, şarj kontrol cihazı, 200 Ah JEL AKÜ, 250 W, 1000 W, 2500 W, 3500 W İnvertörler, MCC panosu, Scada projelerinde detayları verilen SCADA sistemindeki 1 fazlı-24 V DC-5A güç kaynağı, DC UPS, AKÜ (24V DC -7,2 Ah), Scada lisans işlemleri, 5,7” renkli dokunmatik, parafudr, GSM anten, GSM modem, prefabrik pano kabini, 3*2,5 mm2 NYM kablo, 5*2,5 mm2 NYM kablo, 4*4 mm2 NYY kablo v.b. girdiler için istekli tarafından analizlerinde malzeme ve montaj olarak ayrı ayrı fiyatlandırma belirtilmediği ve bu verilere göre uygun ifadelerin yazılı olarak (malzeme cinsini ve özelliğini belirten) fiyat tekliflerinin alınmadığı, fiyat teklifi veya proforma fatura, maliyet/satış tespit tutanaklarında bu girdiler için birim fiyat tarifi, şartnameler (scada şartnamesi, prefabrik pano kabini şartnamesi, güneş enerjisi sistemi şartnamesinde) ve projelerde yazan genel notlardaki fiyatlara dahil olması gereken giderlerin de dahil olduğu ifadelerin bulunmadığı, örneğin Scada projesinde “GSM abonelik ve haberleşme giderleri geçici kabule kadar tarafınızdan karşılanacaktır.” ifadesinin bulunmadığı,

 

s) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış iş kalemleri, pozlar ve rayiçler için faaliyet konusu firmalardan fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklama yapılması gerektiği, ancak bahse konu iş ortaklığı tarafından var olan pozlardan esinlenerek sanki kamu tarafından yayınlanan pozmuş gibi yeni bir pozlar ihdas edildiği ve bu şekilde açıklama yapılmaya çalışıldığı,

 

ş) – Ekonomik açıdan birinci teklif sahibi tarafından “Enerji temin işleri ve scada merkezi kurulması ünitesi” için teklif edilen “RTU sistemi, ara birimi RS232-RS485 TCP-IP protokolüne uygun haberleşme birimleri, güç kaynağı 24 VCD, Projedeki sayılarda olmak üzere digital girişler 24 VCD, Digital Çıkışlar 24 VCD, Analog girişler 4-20 mA, Renkli dokunmatik 7” operatör paneli, panel” imalatının 8 ayrı kalemden oluşmasına rağmen Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağına dayanak olarak gösterilen fiyat teklifinde 8 ayrı iş kalemi için tek bir fatura kesildiğinin görüldüğü, 8 kalemden oluşan iş kalemine ait tek bir fatura kesilmesinin bahse konu Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağı dönemi içerisinde fatura kesildiğini göstermeyeceği, anılan tutanağın sahte ya da gerçeğe aykırı faturalar kesilerek düzenlendiği ve fiyat teklifinin de bu şekilde oluşturulduğu,

 

Diğer taraftan, yukarıda anılan iş kaleminin birçok imalat sürecinden geçen ve çokça malzemenin bir araya getirilmesiyle oluşan bir iş kalemi olması sebebiyle fiyat teklifinin ancak maliyet tespit tutanağına dayanarak olarak düzenlenebileceği,

 

– Bahse konu iş ortaklığı tarafından “Enerji temin işleri ve scada merkezi kurulması ünitesi” için teklif edilen “RTU Panosu Form 3b Bölmelendirilmesine uygun (malzeme cinsi:IP41)” imalatının özel üretime tabi olduğu, söz konusu iş kaleminin her proje için farklı farklı imalat gerektirdiği için Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağı esas alınarak fiyat teklifi verilmesinin mevzuata uygun olmadığı ve dönemi içerisinde de satışının yapılmasının mümkün olmadığı, diğer taraftan anılan tutanağa dayanak olan faturaların sahte ve gerçeğe aykırı olduğu,

 

– İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından “Enerji temin işleri ve scada merkezi kurulması ünitesi” için teklif edilen “3×265 W Güneş enerji sistemi Tel Çit ile birlikte komple” imalatında “3×265 W Güneş enerji sistemi”nin tek başına imalat gerektiren bir sistem olduğu, tel çit ile işkillendirilerek set olarak satış yapıldığının iddia edilmesinin ve bununla birlikte Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağına konu edilerek bu set için geçmişte fatura kesildiğinden bahisle fiyat teklifi verilmesinin mümkün olmadığı, fiyat teklifi veren firma tarafından böyle bir satışın yapılmadığı ve böyle bir faturanın kesilmediği, diğer taraftan imalat süreci isteyen söz konusu iş kaleminin Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağı ile açıklanamayacağı, maliyet tespit tutanağı ile açıklama yapılması gerektiği,

 

– Bahse konu iş ortaklığı tarafından “Enerji temin işleri ve scada merkezi kurulması ünitesi” için teklif edilen “Kesintisiz güç kaynağı 0,25 kva 1 fazlı giriş ve çıkışlı 60 dk dayanıklı bataryalara haiz enerji kesintisinde çalışacak akü grubu ile online topraklaması ve RS232 ara birimi dahil şartnamesinde belirtilen özelliklere haiz Kesintisiz güç kaynağı” imalatı için fiyat teklifi veren firma tarafından böyle bir satış yapılmadığı ve böyle bir faturanın kesilmediği, diğer taraftan imalat süreci isteyen söz konusu iş kaleminin Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağı ile açıklanamayacağı, maliyet tespit tutanağı ile açıklama yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte olan Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale tarihinde yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Adıyaman-Recep İçmesuyu İsale Hattı

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 2019K05-93203

d) Kodu:

e) Miktarı:

Recep İçmesuyu Grubu içerisinde yer alan belde/köy/mezraların içmesuyu ihtiyacının Değirmen Kaynaklarından karşılanmasına için yaklaşık 80 km isale hattı ve gerekli sanat yapıları inşa edilecektir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Adıyaman” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

14.10.2020 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleye 13 isteklinin katıldığı, en düşük teklif sahibi olan istekli Rflogy Llc’nin beyan edilen mezuniyet belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesine uymadığı ve “yeterlik bilgileri tablosu”nun “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgiler” satırın ise boş bırakıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 22.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin Tam Er İnş. Taah. Turz. Tic. A.Ş. – Arges İnş. Taah. Turz. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi İlba Mimarlık İnş. Turz. Nakl. Tic. San. Ltd. Şti. – İn-Sel İnş. Mimarlık Turz. Nakl. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda Kamu İhale Kurulu tarafından 17.02.2021 tarihli ve 2021/UY.II-411 sayılı kararla idarece teklif fiyatı sınır değerin altında olan istekliden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi kararının verildiği, idarece 17.03.2021 tarihinde sınır değerin altında bulunan isteklilerden tekrar aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, sunulan açıklamalar üzerine 14.04.2021 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin Tam Er İnş. Taah. Turz. Tic. A.Ş. – Arges İnş. Taah. Turz. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi İlba Mimarlık İnş. Turz. Nakl. Tic. San. Ltd. Şti. – İn-Sel İnş. Mimarlık Turz. Nakl. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, sonuç olarak başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından önce idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikayet başvurusunun reddi üzerine 04.05.2021 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na tekrar itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

14.12.2020 tarihinde, idare tarafından Tam Er İnş. Taah. Turz. Tic. A.Ş. – Arges İnş. Taah. Turz. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına tebliğ edilen E-46396717-755.02.06-809900 sayılı ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazıda “Adıyaman-Recep İçmesuyu İsale Hattı işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 17.12.2020 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

İmza Beyannamesi

İmza Sirküleri

Vekaletname Bilgileri

Ticaret Sicili Bilgileri

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan

Geçici Teminat Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmalıdır.)

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak

Alınmayan Geçici Teminat Mektubu

Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar

EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi

EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi

İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa) Teknolojik

Ürün Deneyim Belgesi

Ortaklık Tespit Belgesi

Ortaklık Tespit Belgesi

Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler

Yerli Malı Belgesi

Diğer Belge

Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” ifadelerinin yer aldığı, bahse konu iş ortaklığı tarafından ise anılan belgelerin 15.12.2020 tarihinde sunulduğu görülmüştür.

 

Anılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan belgelerin son durumu gösterip göstermediğinin değerlendirmesinin 17.02.2021 tarihli ve 2021/UY.II-411 sayılı Kurul kararıyla yapıldığı ve söz konusu pilot ortak tarafından “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda beyan edilen bilgiler ile sunulan belgelerin uyumlu olduğu ve ihale tarihi itibariyle son durumu gösterdiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları uyarınca; istekliler tarafından tüzel kişi olmaları halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazetelerinin veya bu hususları gösteren belgelerin ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulması gerektiği, söz konusu gazete veya belgelerde tüzel kişiliğin ortaklarının ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının ve yönetimindeki görevlilerin (halka arz edilen hisseler hariç) belirtilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yapılan inceleme ve tespitler sonucunda ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan “Yeterlilik Bilgileri Tablosu”nda beyan edilen bilgiler ile daha sonra beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerin ihale tarihinde uyumlu olduğu ve söz konusu duruma ilişkin olarak 17.02.2021 tarihli ve 2021/UY.II-411 sayılı Kurul kararıyla da başvurunun reddedildiği, bahse konu iş ortaklığının pilot ortağı tarafından ihale tarihinden sonra ticaret unvanı ve ortaklık yapısında değişikliğine gitmesinde mevzuat açısından bir aykırılık bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım

işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında yapılacak işlemler” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…

45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.  

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3 İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’nci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi

e) 1 adet analiz formatı,

f)

Projeler ve Zemin Etüd Raporu

g)Birim Fiyat Tarifleri” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Sınır Değer” 33’üncü maddesinde “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece 17.03.2021 tarihli ve “Aşırı Düşük Teklif Savunması” konulu yazıda “Adıyaman Recep İçmesuyu İsale Hattı” işinde yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifinizin aşırı düşük olduğu tespit edilmiş olup; Kamu İhale Kanununun 38 inci, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60 ıncı, İşe ait İdari Şartnamenin 33 üncü ve Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılması gerekli görülmüştür.

Anılan tebliğin 45.1.2.1 maddesi “İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir. Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.” hükmünü haiz olup; yaklaşık maliyet cetvelinin değerlendirilmesi sonucunda sorgulama yapılacak iş kalemleri;

Poz No

İş Kalemi

R-12

610 mm Dış Çaplı (e=7,1 mm) Et Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi

R-06

323,9 mm Dış Çaplı (e=5,0 mm) Et Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi

R-07

355,6 mm Dış Çaplı (e=5,6 mm) Et Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi

R-14

610 mm Dış Çaplı (e=11,0 mm) Et Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi

R-10

457,2 mm Dış Çaplı (e=10,0 mm) Et Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi

R-26

Enerji Temin İşleri ve SCADA Merkezi Kurulması

R-11

610 mm Dış Çaplı (e=6,3 mm) Et Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi

R-15

Servis Yolunda Platform Kazısı, Dolgu ve Hafriyat İşlerinin Yapılması

R-13

610 mm Dış Çaplı (e=8,8 mm) Et Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi

R-05

219 mm Dış Çaplı (e=4,8 mm) Et Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi

R-20

Tahliye Yapıları Yapılması

olarak belirlenmiştir. Bu iş kalemlerine ilişkin analizler yazı ekinde verilmektedir. Bu iş kalemlerine ilişkin analizler yazı ekinde verilmektedir. Ayrıca; İdare tarafından birim fiyatları sorgulanmayacak olmakla birlikte, yukarıda detaylandırılan iş kalemlerinin işin bütünündeki ağırlığını değerlendirebilmek adına toplam teklifinizin detaylarını gösteren hesap cetvelinin de sunulması gerekmektedir.

Aynı Tebliğ’in 45.1.2.2 maddesinin “İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3”üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir. Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.” hükümleri doğrultusunda açıklama istenilmeyecek analiz girdileri ekte verilmekte olan iş kalemleri analizlerinde belirtilmektedir.

Yukarıda detaylandırılan tebliğ hükümleri doğrultusunda sorgulama yapılacağı belirtilen iş kalemleri için seçilen teknik çözümlerin, işin yerine getirilmesinde kullanılan avantajlı koşulların, teklif edilen fiyatlara ait analizlere ilişkin tüm dayanakların (kazıdan çıkan malzemenin taşınması öngörülen yere ilişkin kroki, proforma fatura, fatura, alınan teklifler, maliyet tespit raporu vb. belgelerin) ve gerekli görülen tüm açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen hükümlerine uygun olarak en geç 31.03.2021 tarihi, saat 12:30’a kadar teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı ile idarenin aşırı düşük teklif açıklama talebine ilişkin yazılar ve ekleri incelendiğinde, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak 11 iş kaleminin ve bu iş kalemleri içerisinden toplam 73 analiz girdisinin açıklama istenilen iş kalemi ve analiz girdileri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece aşırı düşük sorgulamaya tabi iş kalemlerinin ayrıntılarına bakıldığında, açıklama istenilen/istenilmeyen iş kalemlerinin yer aldığı, sorgulamaya tabi her bir iş kalemine ait tek bir liste oluşturulmadığı, birim fiyat analizlerinin temel girdilere (işçilik, mazot, diğer malzeme girdileri, makine, amortismanı vb. makine girdileri) kadar ayrıştırılmadığı ve açıklama istenilen/istenilmeyen analiz girdilerinin iş kalemleri üzerinden belirlendiği, ayrıca açıklanması istenilen iş kalemlerine ilişkin analiz formatı oluşturulduğu, söz konusu iş kalemleri içerisinde temel girdilere kadar inildiği yeniden açıklama istenilmeyen/istenilen analiz girdilerinin belirlendiği görülmüştür.

 

İdarece sorgulamaya tabi iş farklı iş kalemleri içerisinde aynı analiz girdisinin bulunduğu durumların dikkate alınmadığı, örneğin 43.521.1015 poz numaralı “ø 600 mm çaplı çelik boruların döşenmesi” iş kalemi içerisindeki “Mazot (motorin)” girdisi için açıklama istenildiği, ancak 15.180.1002 poz numaralı “Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı”  iş kalemi içerisindeki “Mazot (motorin)” girdisi için açıklama istenilmediği, bir başka anlatımla paçal iş kalemi içerisindeki her bir iş kaleminin kendi içerisinde analiz toplamları ve bu toplamın %3’lük ve %15’lik tutarları dikkate alınarak açıklama istenilmeyen girdilerin belirlendiği, bu nedenle de aynı analiz girdisi bakımından bazı iş kalemlerinde açıklama istenilmesi, bazılarında ise açıklama istenilmemesi sonucunun ortaya çıktığı,

 

Öte yandan, sorgulamaya tabi iş kalemleri içerisinde yer alan açıklanması istenilen bazı iş kalemlerinde %3’lük tutarın altındaki işçilik, formen, yağcı ve operatör makinist girdileri bakımından açıklama istenilmediği anlaşılmıştır. Örneğin; 15.180.1002 poz numaralı “Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı”  iş kalemi içerisindeki “Düz işçi (inşaat işçisi)” girdisi için açıklama istenildiği, ancak 15.150.1005 poz numaralı “C 25/30 beton dökülmesi (beton nakli dahil)” iş kalemi içerisinde yer alan “Düz işçi (inşaat işçisi)” girdisi için ise açıklama istenilmediği görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif sahibi istekli tarafından idarece gönderilen analiz formatlarına uygun olarak açıklama yapıldığı, ayrıca aynı analiz girdisi bakımından bazı iş kalemlerinde açıklama istenilmesi, bazılarında ise açıklama istenilmemesi durumuna karşı farklı iş kalemlerinde aynı analiz girdisi için aynı fiyatların alınarak açıklama yapıldığı anlaşılmıştır

 

Ancak, sorgulamaya tabi iş kalemleri içerisinde yer alan ve idarece açıklama istenilmeyecek analiz girdisi olarak belirlenen (“kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgu yapılması” iş kalemi) girdisi için aşırı düşük teklif sahibi istekli tarafından 43.610.1004 poz numaralı birim fiyattan faydalanıldığı, söz konusu açıklamaların da idarece uygun görüldüğü, bir başka ifadeyle sorgulamaya tabi iş kalemleri içerisinde yer alan analiz girdileri içerisinde niteliği gereği analiz formatı hazırlanabilen analiz girdileri olmasına rağmen söz konusu analiz girdilerine ait analiz formatlarının idarece aşırı düşük teklif sahibi istekliye gönderilmediği görülmüştür.

 

Yukarıda yer ver açıklamaları doğrultusunda, “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edilmesi, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için (işçilik girdileri hariç) isteklilerden açıklama yapılmasının istenilmemesi gerektiği, ayrıca tutarı, kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda %15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisinin belirlenmesi, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmemesi, herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesi gerekirken idarece yukarıda anlatıldığı şekilde yapılması ile açıklama istenilen/istenilmeyen girdilerin tespiti mümkün olmamaktadır.

 

İdarece bu tespitin, paçal iş kalemini oluşturan temel girdilere indirgenmeksizin açıklama istenilen/istenilmeyen analiz girdilerinin belirlenmesi şeklinde yapıldığı görülmüş ve bu yöntemin anılan Tebliğ’in 45’inci maddesinde yer alan açıklamalara uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde istekli olabileceklere/isteklilere verilmesi gerekmekte olup, teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin olarak açıklama kapsamında sunulacak analiz formatının idare tarafından verilen bu analiz formatı ile uyumlu olması zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Örnek olarak; açıklama istenilmesi gereken iş kalemlerinden R-12 poz numaralı “610 mm Dış Çaplı (e=7,1 mm) Et Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi” iş kaleminin özel poz numaralı “ 600 mm çaplı (e=7,1 mm) çelik boruların temini”, 45.115.1130 poz numaralı “Boru hattına kum-çakıl taşınması (Ocak-Şantiye) 10 km”, 43.521.1015 poz numaralı “ 600 mm çaplı çelik boruların döşenmesi”, 52.125.1107 poz numaralı “Makine ile tuvenan kum çakıl serilmesi”, 52.130.1003 poz numaralı “Her cins kayalık zeminde boru hendek kazısı” ve NAK-ÖBF poz numaralı “Kazı artığı nakli 10 km” iş kalemleri ile poz numarası verilmeyen iş kalemleri ve analiz girdilerinden oluştuğu görülmektedir.

 

Sorgulamaya tabi R-12 poz numaralı iş kalemi içerisinde yer alan analiz girdileri arasında niteliği gereği analiz formatı hazırlanabilen iş kalemi olmasına (15.115.1213 poz numaralı “Dolguya getirilen her cins kazının elle tokmaklanarak sıkıştırılması” ve 43.610.1004 poz numaralı “Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması” iş kalemleri) rağmen söz konusu iş kalemine ait analizlerin idarece aşırı düşük teklif sahibi istekliye gönderilmediği, bununla birlikte ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 15.115.1213 ve 43.610.1004 poz numaralı iş kalemlerinin kamu kurum ve kuruşları tarafından yayımlanan birim fiyatlar üzerinden açıklama yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, R-12 poz numaralı “610 mm Dış Çaplı (e=7,1 mm) Et Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi” iş kalemi açıklama istenilen/istenilmeyen analiz girdilerinin iş kalemi üzerinden belirlendiği, içerisinde kamu kurum ve kuruluşları ile niteliği gereği analiz formatı hazırlanabilen iş kalemleri ve analiz girdileri olmasına rağmen temel girdilerine (işçilik, mazot, diğer malzeme girdileri, makine amortismanı vb. makine girdileri) kadar ayrıştırılmadığı ve sorgulamaya tabi her bir iş kalemine ait açıklama istenilen/istenilmeyen analiz girdilerinden oluşan tek bir liste oluşturulmadığı görülmektedir.

 

Uyuşmazlığa konu ihalede açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin hazırlanan analizlerin paçal iş kalemi olarak hazırlandığı, söz konusu analizlerin anılan Tebliğ’de belirtildiği üzere “ayrıntılı analiz” niteliği taşımadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, bu haliyle aşırı düşük teklif sorgulama işleminin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediği, bu şekilde yapılan bir sorgulama sonucunda aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin imkân dâhilinde olmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede,

 

a) “Sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı %80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde %80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunun, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenmesi,

 

b) Açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait birim fiyat analizlerinin temel girdilere (işçilik, mazot, diğer malzeme girdileri, makine amortismanı vb. makine girdileri) kadar ayrıştırılarak yapılması, (sorgulamaya tabi her bir iş kalemine ait tek bir liste oluşturulması ve listede birim fiyat analizlerinin temel girdilere (işçilik, mazot, diğer malzeme girdileri, makine, amortismanı vb. makine girdileri) kadar ayrıştırılması)

 

c) Paçal/özel iş kalemlerine ait analizlerde aynı poz numarasına sahip girdilerin miktar ve tutarlarının toplanması (örneğin aynı paçal/özel iş kalemi analizi içerisinde yer alan tüm mazot girdilerinin toplanması),

 

d) Yukarıdaki işlemlerden sonra Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi,

 

e) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre aynı girdinin birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması halinde, bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek, herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesi (Örneğin mazot girdisi birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması durumunda, eğer bu paçal iş kalemleri analizlerinden en az birinde mazot girdisinin oranı söz konusu analiz toplamının %3’ünün üstünde olması halinde açıklama istenilmesi),

 

f) Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer almaması,

 

g) Açıklama istenilecek paçal iş kalemlerinin tümüne ilişkin olarak tek bir açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin hazırlanması,

 

Hazırlanan açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ile birlikte temel girdilerin (malzeme, makine, işçilik, nakliye ve diğer) cins ve miktarlarının gösterildiği, açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait analiz formatlarının sınır değer altında teklif veren istekliye gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, açıklanması istenilen paçal/özel pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının yukarıda belirtildiği şekliyle hazırlanarak, aşırı düşük teklif yazısı ekinde isteklilere gönderilmek suretiyle teklif fiyatı sınır değerin altında olan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,   Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz