Aşırı düşük savunmasında meslek mensubu beyanına yer verilmediği, meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalanmadığı, kaldı ki geçerli bir belge olsa dahi üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile   amortisman   girdisinin açıklanmasının mümkün bulunmadığı, bahsi geçen araçların isteklinin kendi malı olarak aktifinde kayıtlı olup olmadığı, araçların model yılı, aracın maliyet bedeli gibi bilgi ve belgeleri içeren hiçbir belge sunulmadığı, amortisman bedellerinin nasıl hesaplandığının anlaşılamadığı

 

Toplantı No: 2020/042
Gündem No: 38
Karar Tarihi: 23.09.2020
Karar No: 2020/UH.II-1563

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Eyüp Sabri KAÇAR,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/302560 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Özel Eğitim Öğrencilerin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi Okullara Taşınma İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Haliliye  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 27.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen   “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Özel Eğitim Öğrencilerin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi Okullara Taşınma İşi” ihalesine ilişkin olarak Eyüp Sabri Kaçar’ın 12.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine,  başvuru sahibince 21.08.2020 tarih ve 37428 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1298 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhalenin 6’ncı, 7’nci ve 8’inci kısımlarında,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sundukları iş deneyim belgelerinin kamu kurumundan alınmış ise EKAP kayıtlarının teyit edilip edilmediği ve EKAP üzerinde kayıtlı değilse iş deneyim belgelerinin geçerli olmayacağı, özel sektöre gerçekleştirilen işe ait iş deneyim belgesi sunulmuş ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre yüklenici ve alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin aslının sunulup sunulmadığı, fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı olup olmadığı, araç kiralama işi olduğundan dolayı araçlar şoför (personel) ile çalıştığı, buna bağlı olarak ta personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet adresi üzerinden düzenlenmiş idarece teyidi yapılan belgelerin sunulup sunulmadığı, bu hususların tamamının eksiksiz ve tam tevsik etme zorunluluğu olduğundan dolayı yeniden kontrol edilmesi gerektiği,

 

 

2)  İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesine göre idarece sınır değer tutarının altında kalan istekliler ile ilgili aşırı düşük teklif değerlendirme işlemlerinin yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise aşırı düşük teklif açıklamasının idarenin talebi üzerine kaç gün süre içerisinde beyan edildiği, Kamu ihale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalara göre aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekliden hizmet ihalesi işinin bileşenlerinin tamamının istenilmesi gerektiği, bu bileşenlerin ise sırasıyla 1- En az otuz gün süreli kayıt yapabilen iç-dış kamera özelliğine sahip araçların kendi malı değil ise kiralama belgeleri ve bedeli, kendi malı ise tevsik edici belgeler, araçların yıpranma payı (amortisman), araçların MTV ödemesi (2020-2021) yıllarına ait MTV, araçların zorunlu trafik ve koltuk sigortası, muayene gideri, egzoz emisyon gideri, yıllık bakım giderleri, yıllık lastik giderleri, araçların akaryakıt giderleri (EPDK lisanslı satıcılardan), araç takip sistemi gideri (GPRS) araçlarda görev yapacak şoförün ücret, ssk, gelir vergisi ve damga vergisi giderleri, araçlarda görev yapacak refakatçi personelin giderleri (maaş, ssk, stopaj, gelir ve damga vergisi), sözleşmeye ait damga vergisi ve genel giderler, her araç için en az 2 adet yangın söndürme cihazı gideri, firma kârı, noterden araç kiralama ve şoför iş sözleşmesi, araç ruhsatı (noter tasdikli), ehliyet (noter onaylı) olduğu,

 

3) İhalenin 6’ncı, 7’nci ve 8’inci kısımlarında, aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin sundukları açıklamaların aşağıda yer verilen gerekçelerle uygun olmadığı ve yeniden incelenmesi gerektiği, yapılan yeniden değerlendirme sonucunda söz konusu kısımların uhdelerinde kalması gerektiği,  şöyle ki;

 

a) İşin yürütülmesinde kullanılacak araçlara ilişkin amortisman maliyetinin açıklanmadığı, bu maliyetin ilgili meslek mensubunca düzenlenen amortisman payı tespit tutanağı ile açıklanması gerektiği, bu tutanağın ilgili meslek mensubunca kaşelenip imzalanmamasının açıklamanın uygun görülmemesini gerektirdiği, işin 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirileceği bu bakımdan iki yılda tam amortisman hesaplanması gerektiği, kıst amortisman üzerinden yapılan hesaplamanın yeterli olmadığı, ilgili mevzuatında bahse konu araçların faydalı ömür süresinin 5 yıl olduğu, amortisman oranının % 20 olarak belirlendiği halde bunların dışında süre ve oranlar dikkate alınarak maliyetlerin düşürülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

b) İdari Şartname’nin 40’ıncı maddesinin 1’inci bendinin (e) fıkrasında yer verilen “Taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışında eğitim öğretim saatlerinde okulda bulunmak ve okul müdürünün vereceği görevleri yapmak” düzenlemesine göre işin süresi boyunca, her bir refakatçinin işçilik maliyetinin saatlik değil de günlük hesaplanması gerektiği, işin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak refakatçi personelin hem 2020 hem de 2021 yıllarında çalışacak olmasından dolayı işçilik maliyetleri hesaplanırken 2021 yılında gerçekleşecek ücret artışı dikkate alınmaksızın yapılan refakatçi işçilik maliyetinin mevzuata aykırı olduğu,

 

c) Kendi malı olmayan araçlara ilişkin maliyetlerin belgelendirilmesinde kullanılan fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer verilen ibarenin bulunmadığı, bu tekliflerin SMMM veya YMM tarafından imzalanmaması veya bu kişilerin yerine serbest muhasebeciler tarafından kaşelenip imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu, fiyat teklifindeki kiralama süreleri ile araçların iş süresince çalışacağı toplam sürelerin uyuşmadığı, tek bir araç için bir gün üzerinden alınan fiyat teklifleriyle işin tamamına yönelik maliyet açıklanmasının mümkün olmadığı, kendi malı araçlar haricindeki araçların kiralanması halinde 186 gün, 5 aracın tamamının kiralanması halinde sadece araç için (araç genel giderleri hariç) 186 gün kiralama süresi öngörülerek açıklama yapılması gerektiği, fiyat tekliflerindeki fiyatların piyasa fiyatlarından aşırı derecede düşük olmasına rağmen idarece ilgili tutanakların meslek mensubundan istenmeyerek eksik inceleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu, kiralanacak araçlar için idarece her bir aracın noterden araç kiralama ve şoför sözleşmesi, sürücü belgesi (noter onaylı), araç ruhsatı (noter onaylı) istendiğinden noter giderlerinin de maliyet bileşeni olarak kabul edilerek proforma ve aşırı düşük teklife ilişkin fiyat sorgulaması yapılması gerektiği, kiralanacak araçların fiyat teklif tarihinin tutanak tarihinden önce olup olmadığına bakılması gerektiği, yedek parça, bakım-onarım, akaryakıt vb. maliyetlerin fiyat tekliflerindeki kiralama maliyetine dâhil edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, her biri ayrı kalemlere ilişkin olan adı geçen maliyet kalemlerinin ilgili alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat teklifleriyle açıklanmasının zorunlu olduğu, fiyat teklifi alınan kişilerin faaliyet alanı içerisinde araç kiralama işinin yer alıp almadığının kontrol edilerek sorgulanması gerektiği,

 

d) İhale dokümanı kapsamında yer verilen, işin yürütülmesi aşamasında kullanılacak araçların tiplerine ilişkin bilgiler dikkate alınmaksızın yapılan akaryakıt maliyetine yönelik yapılan açıklamaların mevzuata aykırı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği, araçların akaryakıt sarfiyatına ilişkin olarak yetkili servisten belge alınmaksızın ve katalog sunulmaksızın hiç bir objektif kritere dayanmaksızın açıklama yapılmasının hukuka aykırı olduğu, bazı araçlar bakımından ise araç bilgilerine ve teknik özelliklerine yer verilmeksizin akaryakıt tüketim değerlerinin beyan edildiği, araçların kiralanmasına ilişkin fiyat teklifinde belirtilmemiş araçlar yönünden düzenlenen beyan yazılarının geçerliliğinin bulunmadığı, ihaleye ait ilan tarihi ile ihaleye ait kesinleşen ihale kararının bildirim tarihi arasında EPDK tarafından ülke genelinde günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları incelendiğinde en düşük fiyatın 5,94 TL/litre olduğunun görüldüğü, bu tutarın altındaki fiyat teklifinin kabul edilmemesi gerektiği,

 

e) Sigorta giderine ilişkin sunulan fiyat teklifinde bölge müdürlüğü teyidinin bulunması, açıklamanın sözleşme süresini kapsayacak şekilde yapılması, bu maliyetin daha kısa süreler üzerinden alınan teklif üzerinden oranlama yapılarak hesaplanmasının mümkün olmadığı, adı geçen gidere ilişkin açıklamanın kabul edilmemesi gerektiği, fiyat teklifinde işin yürütülmesi sürecinde kullanılacak araçların özellik ve sayılarının tam olarak yer alıp almadığı, kullanılacak araçlarla sigorta edilecek araçların özellik ve sayılarının farklı olmasının hukuka aykırı olduğu,

 

f) MTV, bakım-onarım, lastik gideri, muayene, egzoz-emisyon maliyetlerine ilişkin sunulan belgelerin uygun olmadığı, MTV, muayene, egzoz- emisyon ilişkin maliyetlerin eksik hesaplanmasının mevzuata aykırı olduğu, açıklamalar kapsamında gerek kendi malı araçların gerekse kiralama yoluyla temin edilen araçlar için ayrı ayrı hesaplama yapılması gerektiği halde bu maliyetler belgelendirilmeden yapılan açıklamanın kabul edilmesinin hukuka aykırı olduğu,

 

g) Zorunlu koltuk sigortasına ilişkin sunulan belgelerin uygun olmadığı, güzergah izin belgesine ilişkin maliyetlerin eksik hesaplanmasının mevzuata aykırı olduğu, araçlarda bulunması zorunlu olan GPRS (araç takip sistemi) cihazlarının yetkili firmalardan alınan proforma faturalarla tevsik edilmesi, bu faturaların GPRS firmasının meslek mensubu tarafından kaşe, mühür ve imzalı olması gerektiği,

h) Araçlarda bulunması zorunlu 30 gün süre boyunca kayıt yapabilecek kamera tertibatının yerleştirilmesi için bahse konu işi yapan yetkili firmadan proforma fatura ile tevsik edilmesi gerektiği, bu proforma faturanın ise kamera işini yapacak firmanın meslek mensubu tarafından kaşe, mühür ve imzalı olması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci ve 2’nci iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise “…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin “ihalenin 6’ncı, 7’nci ve 8’inci kısımlarında, ihale üzerinde bırakılan isteklilerin sundukları iş deneyim belgelerine ve idarece sınır değer tutarının altında kalan istekliler ile ilgili aşırı düşük teklif değerlendirme işlemlerinin yapılıp yapılmadığına ve aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekliden hizmet ihalesi işinin bileşenlerinin tamamının (iddia kapsamında yer verilen tüm bileşenlerin) istenilmesi gerektiğine”   yönelik iddialarına ilişkin olarak yapılan incelemede söz konusu iddiaların idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer almadığı tespit edilmiştir.

 

İdareye şikâyet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda da yer almayan söz konusu iddianın itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bahse konu iddianın şekil yönünden reddine karar verilmesi gerekmektedir.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,      

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

 79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.  

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞANLIURFA İLİ HALİLİYE İLÇESİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİN YERLEŞİM BİRİMLERİNDEN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞINMA İŞİ

b) Miktarı ve türü:

HALİLİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 22 ARAÇ VE 22 REHBER PERSONEL İLE 186 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI HİZMET ALIM İŞİ

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: 1 – GÖRME ENGELİLER İLK-ORTAOKULU, 2 – İBNİ SİNA İLKOKULU, 3 – İSMET PAŞA ORTAOKULU, 4 – SIRRIN HACI BEKTAŞI VELİ ORTAOKULU, 5 – PROFİLO İLKOKULU – YUNUS EMRE İMKB İLKOKULU, 6 – SÜLEYMANİYE İLKOKULU, 7 – SÜLEYMANİYE ORTAOKULU, 8 – ŞANLIURFA ORTOKULU, 9 – ŞEHİTLİK İLKOKULU, 10 – VATAN ORTAOKULU, 11 – YENİŞEHİR ORTAOKULU, 12 – YENİZELANDA MATARİKİ İLKOKULU, 13 – YEŞİLURFA İLKOKULU/ORTAOKULU”  düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Taşıma işinde çalıştırılacak araçlara ilişkin şoför, bakım/onarım, ilgili kurumlardan alınacak uygunluk, güzergâh, ruhsat, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesi vb. ilgili giderler teklif fiyatına dâhildir.

Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi uyarınca, taşıma yapan her araçta bir adet rehber personel çalıştırılacaktır. Rehber personele ait tüm giderler yükleniciye ait olacaktır. Rehber personel için brüt asgari ücret öngörülecek ve söz konusu ücret araç maliyetine dâhil edilerek teklif edilecek, rehber personel ücreti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmayacaktır.

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu ihalede istekliler tekliflerini “gün” üzerinden verecekler, ödemeler fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu bakımdan sözleşmenin yürürlükte olduğu tarihler arasındaki idari ve resmi tatillerde, karne tatillerinde, ara tatillerde ve okulların mücbir sebeplerle tatil edildiği günlerde yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 1’inci maddesinde yer verilen tablo aşağıdaki şekildedir.

 

 

NOTAŞIMA MERKEZİ OKULUN ADITAŞINAN
YERLER
ÖĞRENCİ SAYISIRENBER PERSONEL SAYISITAŞIMA MERKEZİNE ZAKLIĞI (Km)ARAÇ SAYISIARAÇ KAPASİTESİ
6. KISIMSÜLEYMANİYE İLKOKULUAhmet Yesevi Mah.(Haliliye)324214+1
Devteşti Mah.(Haliliye)104
Süleymaniye Mah.(Haliliye)54
7. KISIMSÜLEYMANİYE ORTAOKULUDevteşti Mah.(Haliliye)714114+1
Ahmet Yesevi Mah.(Haliliye)44
8. KISIMŞANLIURFA ORTOKULUAhmet Yesevi Mah.(Haliliye)425214+1
Devteşti Mah.(Haliliye)85
Süleymaniye Mah.(Haliliye)25
Yavuz Selim Mah.(Haliliye)55

 

Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin 6’ncı, 7’nci ve 8’inci kısımları aşağıda yer verilen şekilde düzenlenmiştir.

 

6. KISIM) SÜLEYMANİYE İLKOKULU

A1B2
Sıra Noİş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6BirimiMiktarıTeklif Edilen4 Birim FiyatTutarı
11 . GÜZERGAH 4 km mesafeli Ahmet Yesevi Mah.(Haliliye),  Devteşti Mah.(Haliliye) ile  Süleymaniye (Haliliye) mahallelerinden Süleymaniye İlkokuluna 2 (İki) adet 14+1 kapasiteli araçla öğrenci taşıma işigün186,000  
KISIM TOPLAM  TUTARI  (K.D.V Hariç) 

7. KISIM) SÜLEYMANİYE ORTAOKULU

A1B2
Sıra Noİş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6BirimiMiktarıTeklif Edilen4 Birim FiyatTutarı
11 . GÜZERGAH 4 km mesafeli Devteşti Mah.(Haliliye) ile Ahmet Yesevi (Haliliye) mahallelerinden Süleymaniye Ortaokuluna 1 (Bir) adet 14+1 kapasiteli araçla öğrenci taşıma işigün186,000  
KISIM TOPLAM  TUTARI  (K.D.V Hariç) 

8. KISIM) ŞANLIURFA ORTOKULU

A1B2
Sıra Noİş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6BirimiMiktarıTeklif Edilen4 Birim FiyatTutarı
11 . GÜZERGAH 5 km mesafeli Ahmet Yesevi Mah.(Haliliye),  Devteşti Mah.(Haliliye),  Süleymaniye Mah.(Haliliye) ile  Yavuz Selim (Haliliye) mahallelerinden Şanlıurfa Ortaokuluna 2 (İki) adet 14+1 kapasiteli araçla öğrenci taşıma işigün186,000  
KISIM TOPLAM  TUTARI (K.D.V Hariç) 

 

Bahse konu ihalede EKAP üzerinden 27 adet ihale dokümanı indirildiği, 22 adet teklif verildiği, ihalenin 6’ncı ve 7’nci kısmında sınır değerin altında kalan (Abdulhamit Yıldız, Efeler Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Heybetullah Yıldız) hakkında, ihalenin 8’inci  kısmında sınır değerin altında kalan (Abdulhamit Yıldız,  Heybetullah Yıldız, Bakır Yıldız, Eyüp Sabri Kaçar, Mahmut Doğan) hakkında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verildiği, söz konusu isteklilere EKAP üzerinden gönderilen 28.07.2020 tarihli yazılar ile “Araç amortisman giderleri,   Yakıt giderleri, Personel giderleri,  Araç periyodik bakım giderleri, Zorunlu Trafik sigorta giderleri,  Araç lastik giderleri, Araç egzoz muayene giderleri, Vergi giderleri,  Rehber Personel Giderleri” maliyet birleşenleri ile ilgili açıklamaların belgeleriyle birlikte üç (3) iş günü içinde  idareye  ulaştırmasının istendiği tespit edilmiştir.

 

05.08.2020 tarihli ihale komisyonu kararları incelendiğinde, ihalenin 6’ncı ve 7’nci kısmında aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan Efeler Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Heybetullah Yıldız’ın, ve ihalenin 8’inci kısmında aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan Abdülhamit Yıldız’ın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 6’ncı ve 7’nci kısmının  aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Abdulhamit Yıldız’ın  üzerinde, 8’inci kısmının Bakır Yıldız’ın üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

1.      maddesinde yer verilen iddiaya ilişkin olarak;

 

 Abdülhamit Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, maliyet tablosu adı altında düzenlenen açıklamada ihalenin 6’ncı kısmı için teklif ettiği iki aracın amortisman bedeli olarak;  (63 S 0296 plakalı Volkswagen) 1.548,20 TL, (63 BB 796 Ford Transit) 1.396,80 TL, ihalenin 7’inci kısmı için teklif ettiği bir aracın amortisman bedeli olarak; (52 KM 537 Ford ) 1.396,80 TL öngörüldüğünün ifade edildiği ancak söz konusu bedellerin tevsiki açısından başkaca hiçbir bilgi ve belge sunulmadığı, bahsi geçen araçların isteklinin kendi malı olarak aktifinde kayıtlı olup olmadığı, araçların model yılı, aracın maliyet bedeli gibi bilgi ve belgeleri içeren hiçbir belge sunulmadığı, amortisman bedellerinin nasıl hesaplandığının anlaşılamadığı dolayısıyla açıklamanın bu haliyle kabul edilebilir olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 Bakır Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, maliyet tablosu adı altında düzenlenen açıklamada ihalenin 8’inci kısmı için teklif ettiği iki aracın amortisman bedeli olarak;  (63 S 0912 plakalı Volkswagen) 1.396,80 TL, (63 S 0594 Volkswagen) 1.784,52 TL öngörüldüğünün ifade edildiği ancak söz konusu bedellerin tevsiki açısından başkaca hiçbir bilgi ve belge sunulmadığı, bahsi geçen araçların isteklinin kendi malı olarak aktifinde kayıtlı olup olmadığı, araçların model yılı, aracın maliyet bedeli gibi bilgi ve belgeleri içeren hiçbir belge sunulmadığı, amortisman bedellerinin nasıl hesaplandığının anlaşılamadığı dolayısıyla açıklamanın bu haliyle kabul edilebilir olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 Heybetullah Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde ihalenin 8’inci kısmı için teklif ettiği iki aracın amortisman bedeli olarak;  (63 S 0817 plakalı Ford Transit 2008) 1.500,00 TL, (63 S 0291  Volkswagen) 1.800,00  TL öngörüldüğünün ifade edildiği, söz konusu bedellerin tevsiki  amacıyla proforma fatura adı altında  bir belge sunulduğu, söz konusu belgenin içeriğinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer verilen meslek mensubu beyanına yer verilmediği, meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalanmadığı, kaldı ki geçerli bir belge olsa dahi üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile   amortisman   girdisinin açıklanmasının mümkün bulunmadığı, bahsi geçen araçların isteklinin kendi malı olarak aktifinde kayıtlı olup olmadığı, araçların model yılı, aracın maliyet bedeli gibi bilgi ve belgeleri içeren hiçbir belge sunulmadığı, amortisman bedellerinin nasıl hesaplandığının anlaşılamadığı dolayısıyla açıklamanın bu haliyle kabul edilebilir olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 Mahmut Doğan tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde ihalenin 8’inci kısmı için teklif ettiği iki aracın da kiralama yoluyla edinileceğinin anlaşıldığı dolayısıyla söz konusu araçlar için amortisman bedeli hesaplanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

 

2.      maddesinde yer verilen iddiaya ilişkin olarak;

 

İdari Şartname’nin  “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde; “1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Kamu İhale Genel Tebliğinin Hizmet alımlarında fiyat farkı başlıklı 81’inci maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu ihalede, ihale dokümanında sayısı belirlenen ve haftalık çalışma saatinin tamamını idarede kullanacak rehber personelin işçilik maliyetlerine ilişkin, 31/08/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacaktır.”   düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin 5.11’inci maddesinde  “Rehber personel taşımalı eğitim aracında bulunduğu zamanlar dışında, eğitim-öğretim saatlerinde taşıma merkezi okulda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 31.08.2020; işi bitirme tarihi 18.06.2021” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işin 6’ncı kısmında 2 ve 7’nci kısmında 1, 8’inci kısmında 2 refakatçi personelin çalıştırılması öngörülmüştür.

 

Teknik Şartname’nin söz konusu maddesi dikkate alındığında rehber personelin eğitim-öğretim saatlerinde taşıma merkezi okulda bulunmak durumunda olduğu dolayıyla işçilik ücretinin günlük hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Abdülhamit Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, ihalenin 6’ncı ve 7’nci kısımlarında rehber personel ücretinin günlük olarak hesaplandığının ifade edildiği, İdari Şartname’nin  yukarıda yer verilen “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde personele sözleşme süresince fiyat farkı ödeneceğinin düzenlendiği, dolayısıyla isteklilerin işçilik giderinde herhangi bir artış öngörmeleri gerekmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bakır Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, rehber personel ücretinin günlük olarak hesaplandığının ifade edildiği, İdari Şartname’nin  yukarıda yer verilen “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde personele sözleşme süresince fiyat farkı ödeneceğinin düzenlendiği, dolayısıyla isteklilerin işçilik giderinde herhangi bir artış öngörmeleri gerekmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Heybetullah Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, rehber personel ücretinin günlük olarak hesaplandığının anlaşıldığı, İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde personele sözleşme süresince fiyat farkı ödeneceğinin düzenlendiği, dolayısıyla isteklilerin işçilik giderinde herhangi bir artış öngörmeleri gerekmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Mahmut Doğan tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, rehber personel ücretinin saatlik olarak hesaplandığının anlaşıldığı açıklamanın bu haliyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

3.      maddesinde yer verilen iddiaya ilişkin olarak;

 

Abdülhamit Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, ihalenin 6’ncı ve 7’inci kısmı için teklif ettiği araçlara ilişkin amortisman bedeli hesaplandığı dolayısıyla kendi malı araçların kullanılacağı, kiralama yoluyla araç edinilmemesi nedeniyle de kiralama fiyat teklifi sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Bakır Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, ihalenin 8’inci kısmı için teklif ettiği araçlara ilişkin amortisman bedeli hesaplandığı dolayısıyla kendi malı araçların kullanılacağı, kiralama yoluyla araç edinilmemesi nedeniyle de kiralama fiyat teklifi sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Heybetullah Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde ihalenin 8’inci kısmı için teklif ettiği araçlara ilişkin amortisman bedeli hesaplandığı dolayısıyla kendi malı araçların kullanılacağı, kiralama yoluyla araç edinilmemesi nedeniyle de kiralama fiyat teklifi sunulmadığı anlaşılmıştır.

Mahmut Doğan tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, ihalenin 8’inci kısmı için teklif ettiği iki aracın da kiralama yoluyla edinileceği, aşırı düşük teklif açıklama yazısında söz konusu iki araca ilişkin 186 gün süre için akaryakıt ve şoför hariç tüm giderler (bakım onarım, sigorta muayene, egzoz-emisyon, mtv, lastik gideri ve tüm yasal giderler) kiraya verene  ait  olmak üzere kiralama sözleşmesi sunulduğunun ifade edildiği, kira bedellerinin tevsiki amacıyla iki araca ait,  kiraya veren tarafı Doğanlar Seyahat Turzm…Tic. Ltd. Şti., kiralayan tarafı Mahmut Doğan olmak üzere 30.07.2020 tarihli oto kiralama sözleşmesi sunulduğu, söz konusu sözleşme içeriğinde de arıza, bakım onarım, muayene, egzoz-emisyon, mtv, lastik gideri giderlerinin kiraya verene ait olduğunun düzenlendiği tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde aşırı düşük teklif sahibi isteklilerinin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini açıklayabilecekleri yöntemlere yer verilmektedir. Kiralama sözleşmesi ile açıklama yapılmasının anılan Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde sayılan yöntemlerden biri olmadığı anlaşıldığından anılan istekli tarafından söz konusu yöntem kullanılarak aracın kiralama giderine ilişkin açıklama yapılmasının mevzuata uygun olmadığı ve aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

4.      maddesinde yer verilen iddiaya ilişkin olarak;

 

  Abdülhamit Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, maliyet tablosu adı altında düzenlenen açıklamada söz konusu iki aracın akaryakıt maliyetlerinin tevsiki için proforma fatura sunulduğunun ve sunulan söz konusu faturaya göre araçların 10 km/1 LT yakıt tüketeceğinin ifade edildiği, akaryakıt bedelinin tevsiki amacıyla, 28.07.2020 tarihli olarak düzenlenmiş proforma fatura adı altında  Alaaddin Çataltaş Otom. Tic. Ve San. A.Ş.  tarafından düzenlenmiş bir belge sunulduğu,   söz konusu belgede 1 lt motorin fiyatı 4,92  (KDV hariç) TL olarak belirlendiği,  söz konusu belgenin içeriğinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer verilen meslek mensubu beyanına yer verilmediği, meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalanmadığı,  belgenin bu haliyle kabul edilebilir olmadığı, öte yandan araçların 10 km’de sarf edecekleri ortalama yakıt miktarının ne olduğunun hesabına ilişkin istekli tarafından bir belge sunulmadığı, araç sarfiyatının ortalamasının ne şekilde hesap edildiğinin sunulan belgeler üzerinden anlaşılamadığı dolayısıyla açıklamanın bu haliyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 Bakır Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, maliyet tablosu adı altında düzenlenen açıklamada söz konusu iki aracın akaryakıt maliyetlerinin tevsiki için proforma fatura sunulduğunun ve sunulan söz konusu faturaya göre araçların 10 km/1 LT yakıt tüketeceğinin ifade edildiği, akaryakıt bedelinin tevsiki amacıyla, 28.07.2020 tarihli olarak düzenlenmiş proforma fatura adı altında  Alaaddin Çataltaş Otom. Tic. ve San. A.Ş. tarafından düzenlenmiş bir belge sunulduğu, söz konusu belgede 1 lt motorin fiyatı 4,92  (KDV hariç) TL olarak belirlendiği,  söz konusu belgenin içeriğinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer verilen meslek mensubu beyanına yer verilmediği, meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalanmadığı,  belgenin bu haliyle kabul edilebilir olmadığı, öte yandan araçların 10 km’de sarf edecekleri ortalama yakıt miktarının ne olduğunun hesabına ilişkin istekli tarafından bir belge sunulmadığı, araç sarfiyatının ortalamasının ne şekilde hesap edildiğinin sunulan belgeler üzerinden anlaşılamadığı dolayısıyla açıklamanın bu haliyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 Heybetullah Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, maliyet tablosu adı altında düzenlenen açıklamada söz konusu iki aracın akaryakıt maliyetlerinin tevsiki için proforma fatura sunulduğunun ve sunulan söz konusu faturaya göre araçların 8 km/1 LT yakıt tüketeceğinin ifade edildiği, akaryakıt bedelinin tevsiki amacıyla, 29.07.2020 tarihli olarak düzenlenmiş proforma fatura adı altında   Polat Akar. Turz. Otom. San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş bir belge sunulduğu, söz konusu belgede araç yakıt gideri 8.000,00 TL olarak belirlendiği, 1 lt motorin fiyatı kaç TL olacağına yönelik herhangi bir açıklama bulunmadığı, söz konusu belgenin içeriğinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer verilen meslek mensubu beyanına yer verilmediği, meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalanmadığı,  belgenin bu haliyle kabul edilebilir olmadığı, öte yandan araçların 8 km’de sarf edecekleri ortalama yakıt miktarının ne olduğunun hesabına ilişkin istekli tarafından bir belge sunulmadığı, araç sarfiyatının ortalamasının ne şekilde hesap edildiğinin sunulan belgeler üzerinden anlaşılamadığı dolayısıyla açıklamanın bu haliyle  uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Mahmut Doğan tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, aşırı düşük teklif açıklama yazısında söz konusu iki aracın akaryakıt fiyatı olarak 5,94 TL fiyat teklif edildiğinin ve ekte sundukları yetkili teknik servis akaryakıt beyanlarına göre de araçların yakıt tüketim miktarlarının 100 km/9 lt olduğunun, akaryakıt fiyatı olarak EPDK tarafından ilan edilen 24.07.2020 tarihli motorin fiyatı olan 5,94 TL’nin kullanıldığının ifade edildiği, söz konusu fiyatın tevsiki için EPDK 24.07.2020 tarihli bülteninin sunulduğu, akaryakıt fiyatının tevsiki açısından mevzuata aykırılık bulunmadığı,   öte yandan araçların 100 km’de sarf edecekleri ortalama yakıt miktarının ne olduğunun hesabına ilişkin istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama yazısında yetkili teknik servis akaryakıt beyanları sunulduğu ifade edilmekte ise de ,sunulan belgeler arasında bahsedilen belgenin bulunmadığı, araç sarfiyatının ortalamasının ne şekilde hesap edildiğinin sunulan belgeler üzerinden anlaşılamadığı dolayısıyla açıklamanın bu haliyle  uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5.      maddesinde yer verilen iddiaya ilişkin olarak;

 

 Abdülhamit Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, maliyet tablosu adı altında düzenlenen açıklamada araçların sigorta giderinin tevsiki için proforma fatura sunulduğunun ifade edildiği, söz konusu bedelin tevsiki amacıyla, 28.07.2020 tarihli olarak düzenlenmiş proforma fatura adı altında Acar Önkol Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş bir belge sunulduğu, söz konusu belgenin ekine  Kamu İhale Genel Tebliği’nin  79.3.4’üncü maddesi gereğince,  ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği veya anılan belgenin sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış olmadığı,  işin süresinin tamamını kapsayıp kapsamadığı ile ilgili veya araç özelliklerine ilişkin  hiçbir bilgi içermediği  belgenin bu haliyle kabul edilebilir olmadığı, dolayısıyla açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 Bakır Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, maliyet tablosu adı altında düzenlenen açıklamada araçların sigorta giderinin tevsiki için proforma fatura sunulduğunun ifade edildiği, söz konusu bedelin tevsiki amacıyla, 28.07.2020 tarihli olarak düzenlenmiş proforma fatura adı altında Acar Önkol Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş bir belge sunulduğu, söz konusu belgenin  ekine  Kamu İhale Genel Tebliği’nin  79.3.4’üncü maddesi gereğince,  ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği veya anılan belgenin sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış olmadığı,  işin süresinin tamamını kapsayıp kapsamadığı ile ilgili veya araç özelliklerine ilişkin  hiçbir bilgi içermediği  belgenin bu haliyle kabul edilebilir olmadığı dolayısıyla açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Heybetullah Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, maliyet tablosu adı altında düzenlenen açıklamada araçların sigorta giderinin tevsiki için proforma fatura sunulduğunun ifade edildiği, söz konusu bedelin tevsiki amacıyla, 28.07.2020 tarihli olarak düzenlenmiş proforma fatura adı altında Orhan Sigorta Aracılık Hizmetleri-Orhan Kaplan tarafından düzenlenmiş bir belge sunulduğu, söz konusu belgenin  ekine  Kamu İhale Genel Tebliği’nin  79.3.4’üncü maddesi gereğince, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği veya anılan belgenin sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış olmadığı,  işin süresinin tamamını kapsayıp kapsamadığı ile ilgili veya araç özelliklerine ilişkin  hiçbir bilgi içermediği  belgenin bu haliyle kabul edilebilir olmadığı, açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

 Mahmut Doğan tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, sigorta giderinin tevsiki için herhangi bir belge sunulmadığı,  ihalenin 8’inci kısmı için teklif ettiği iki aracın da kiralama yoluyla edinileceği, aşırı düşük teklif açıklama yazısında söz konusu iki araca ilişkin akaryakıt ve şoför hariç tüm giderler (bakım onarım, sigorta, muayene, egzoz emisyon, mtv, lastik gideri ve tüm yasal giderler) kiraya verene ait olmak üzere kiralama sözleşmesi sunulduğunun ifade edildiği,  kira bedellerinin tevsiki amacıyla 30.07.2020 tarihli oto kiralama sözleşmesi sunulduğu ve söz konusu sözleşme içeriğinde de arıza, bakım onarım, muayene, egzoz emisyon, mtv, lastik gideri giderlerinin kiraya verene ait olduğunun düzenlendiği, kiralama sözleşmesi ile açıklama yapılmasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddelerinde sayılan açıklama yöntemlerinden biri olmadığı, kaldı ki önemli teklif bileşeni olarak belirlenen girdilerin ayrı ayrı fiyatlandırılması gerektiği dolayısıyla sigorta giderinin mevzuata uygun biçimde tevsik edilmediği tespit edilmiştir.

 

6.      maddesinde yer verilen iddiaya ilişkin olarak;

 

 Abdülhamit Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, MTV giderinin tevsiki için belge sunulmadığı, egzoz emisyon gideri, araç lastik gideri, araç periyodik bakım giderinin tevsiki amacıyla, proforma fatura adı altında belgeler  sunulduğu, söz konusu belgelerin içeriğinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer verilen meslek mensubu beyanına yer verilmediği,  meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalanmadığı,  belgenin bu haliyle kabul edilebilir olmadığı, kaldı ki geçerli bir belge olsa dahi üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile   egzoz emisyon gideri   girdisinin açıklanmasının mümkün bulunmadığı, dolayısıyla MTV, bakım-onarım, lastik ve egzoz-emisyon giderlerinin mevzuata uygun biçimde tevsik edilmediği tespit edilmiş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 Bakır Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, MTV giderinin tevsiki için belge sunulmadığı, egzoz emisyon muayene gideri, araç lastik gideri, araç periyodik bakım giderinin tevsiki amacıyla, proforma fatura adı altında belgeler sunulduğu, söz konusu belgelerin içeriğinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer verilen meslek mensubu beyanına yer verilmediği, meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalanmadığı,  belgenin bu haliyle kabul edilebilir olmadığı kaldı ki geçerli bir belge olsa dahi üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile   egzozemisyon gideri   girdisinin açıklanmasının mümkün bulunmadığı, dolayısıyla MTV, bakım-onarım, lastik ve egzoz emisyon giderlerinin mevzuata uygun biçimde tevsik edilmediği tespit edilmiş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 Heybetullah Yıldız tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, egzoz emisyon muayene giderinin tevsiki için belge sunulmadığı, vergi gideri , araç lastik gideri, araç periyodik bakım giderinin tevsiki amacıyla, proforma fatura adı altında belgeler  sunulduğu, söz konusu belgelerin içeriğinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer verilen meslek mensubu beyanına yer verilmediği, meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalanmadığı,  belgenin bu haliyle kabul edilebilir olmadığı, kaldı ki geçerli bir belge olsa dahi üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile vergi giderlerinin açıklanmasının mümkün bulunmadığı, dolayısıyla MTV, bakım-onarım, lastik ve egzoz-emisyon giderlerinin mevzuata uygun biçimde tevsik edilmediği tespit edilmiş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 Mahmut Doğan tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, MTV, bakım-onarım, lastik gideri, muayene, egzoz-emisyon maliyetlerine ilişkin tevsik edici belge sunulmadığı, ihalenin 8’inci kısmı için teklif ettiği iki aracın da kiralama yoluyla edinileceği, aşırı düşük teklif açıklama yazısında söz konusu iki araca ilişkin akaryakıt ve şoför hariç tüm giderler (bakım onarım, sigorta, muayene, egzoz emisyon, mtv, lastik gideri ve tüm yasal giderler) kiraya verene ait  olmak üzere kiralama sözleşmesi sunulduğunun ifade edildiği,  kira bedellerinin tevsiki amacıyla 30.07.2020 tarihli oto kiralama sözleşmesi sunulduğu ve söz konusu sözleşme içeriğinde de arıza, bakım onarım, muayene, egzoz emisyon, mtv, lastik gideri giderlerinin kiraya verene ait olduğunun düzenlendiği, söz konusu giderlerin tevsiki bakımından tüm giderler dahil kiralama sözleşmesi ile açıklama yapılmasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddelerinde sayılan açıklama yöntemlerinden biri olmadığı, kaldı ki önemli teklif bileşeni olarak belirlenen girdilerin ayrı ayrı fiyatlandırılması gerektiği, dolayısıyla MTV, bakım-onarım, lastik ve egzoz-emisyon giderlerinin mevzuata uygun biçimde tevsik edilmediği tespit edilmiş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

(g,h) maddelerinde yer verilen iddialara ilişkin olarak;

 

28.07.2020 tarihinde isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında yer verilen ve açıklama istenen maliyet bileşenleri arasında,  güzergâh izin belgesi gideri, araçlarda bulunması zorunlu olan GPRS (araç takip sistemi) cihazlarına ait giderler ve araçlarda bulunması zorunlu 30 gün süre boyunca kayıt yapabilecek kamera tertibatının yerleştirilmesi giderlerinin bulunmadığı dolayısıyla söz konusu giderlere ilişkin  açıklama yapılmasına ve tevsik edici belge sunulmasına gerek olmadığı tespit edilmiş olup başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Eyüp Sabri Kaçar tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, rehber personel ücretinin saatlik olarak hesaplandığının anlaşıldığı açıklamanın bu haliyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Eyüp Sabri Kaçar tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde ihalenin 8’inci kısmı için teklif ettiği iki araçtan bir tanesinin kendi malı olduğunun diğerinin kiralama yoluyla edinileceğinin beyan edildiği, aşırı düşük teklif açıklama yazısında söz konusu araca ilişkin, 186 günlük süreli akaryakıt ve şoför hariç tüm giderler (bakım onarım, sigorta, muayene, egzoz emisyon, mtv ve tüm yasal giderler) kiraya verene ait  olmak üzere kiralama sözleşmesi sunulduğunun ifade edildiği, kira bedellerinin tevsiki amacıyla araca ait,  araç sahibi Derviş Kaçar, kiracı Eyüp Sabri Kaçar olmak üzere bila tarihli araç kiralama sözleşmesi sunulduğu, söz konusu sözleşme içeriğinde de yakıt ve şoför hariç, bakım onarım, lastik, park, garaj giderleri, taşıtın vergisi, resim ve harçlarının araç sahibine ait olduğunun düzenlendiği tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde aşırı düşük teklif sahibi isteklilerinin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini açıklayabilecekleri yöntemlere yer verilmektedir. Kiralama sözleşmesi ile açıklama yapılmasının anılan Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde sayılan yöntemlerden biri olmadığı anlaşıldığından anılan istekli tarafından söz konusu yöntem kullanılarak aracın kiralama giderine ilişkin açıklama yapılmasının mevzuata uygun olmadığı ve aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Eyüp Sabri Kaçar tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, aşırı düşük teklif açıklama yazısında sadece teklif ettiği araçlardan sadece kendi malı olan araç için sigorta gideri hesapladığının ifade edildiği, söz konusu giderin tevsiki için 01.03.2020-01.03.2021 tarih aralığını kapsayan sigorta poliçesi sunulduğu, söz konusu poliçenin ekine Kamu İhale Genel Tebliği’nin  79.3.4’üncü maddesi gereğince, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği veya poliçenin sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış olmadığı,  işin süresinin tamamını kapsamadığı, belgenin bu haliyle kabul edilebilir olmadığı ilaveten kiralama yoluyla tedarik edilecek diğer araca ilişkin de sigorta bedelini tevsik eden belge sunulmadığı dolayısıyla sigorta giderinin mevzuata uygun biçimde tevsik edilmediği tespit edilmiştir.

Eyüp Sabri Kaçar tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde sadece özmal olarak teklif ettiği araca ilişkin olarak söz konusu maliyet bileşenlerine dair hesaplama yaptığı, aşırı düşük teklif açıklama yazısına MTV giderinin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden hesaplandığına dair bilgilere yer verdiği ancak açıklama kapsamında belgeyi sunmadığı ve araç lastik gideri, araç periyodik bakım giderinin tevsiki amacıyla, “ilgili makama” hitaben hazırlanmış içeriğinde lastik bedeli ve periyodik bakım bedeli içeren  belgeler sunulduğu, söz konusu belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer verilen tevsik usulleri arasında yer almadığı, fiyat teklifi olarak da kabul edilemeyeceği zira içeriğinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer verilen meslek mensubu beyanına yer verilmediği, meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalanmadığı, kiralama yoluyla edinileceği beyan edilen araç için  aşırı düşük teklif açıklama yazısında söz konusu aracın 186 günlük süreli akaryakıt ve şoför hariç tüm giderler (bakım onarım, sigorta, muayene, egzoz emisyon, mtv ve tüm yasal giderler) kiraya verene ait  olmak üzere kiralama sözleşmesi sunulduğunun ifade edildiği, söz konusu kira bedellerinin tevsiki amacıyla araca ait,  araç sahibi Derviş Kaçar, kiracı Eyüp Sabri Kaçar olmak üzere bila tarihli araç kiralama sözleşmesi sunulduğu, söz konusu sözleşme içeriğinde de yakıt ve şoför hariç, bakım onarım, lastik, park, garaj giderleri, taşıtın vergisi, resim ve harçlarının araç sahibine ait olduğunun düzenlendiği, söz konusu giderlerin tevsiki bakımından tüm giderler dahil kiralama sözleşmesi ile açıklama yapılmasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddelerinde sayılan açıklama yöntemlerinden biri olmadığı, dolayısıyla MTV, bakım-onarım, lastik ve egzoz-emisyon maliyetlerine ilişkin giderinin mevzuata uygun biçimde tevsik edilmediği tespit edilmiş olup başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu  sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak,  yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 6’ncı ve 7’nci kısımlarında Abdülhamit Yıldız, ihalenin 8’inci kısmında Bakır Yıldız, Heybetullah Yıldız, Mahmut Doğan ve Eyüp Sabri Kaçar’a ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması  ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz