YAPIM İŞLERİNDE TEKNİK DESTEK VEREBİLECEĞİMİZ KONU BAŞLIKLARI

 • Fiyat farkı hesaplamak.
 • Yaklaşık maliyet çıkarmak.
 • Birim fiyat analizi yapmak.
 • Özel Birim fiyat oluşturmak.
 • Süre uzanımlarını hesaplamak
 • Geçici ve kesin kabul yapmak.
 • Yeni birim fiyat tespiti yapmak
 • İşe ait özel teknik şartname hazırlamak.
 • Yapım işine ait ihale dosyasını hazırlamak.
 • İhalede Aşırı düşük savunması hazırlamak.
 • İş programı yapmak. Revize iş programı hazırlamak.
 • Yer teslimi yapmak ve eksiklikleri idareye bildirmek.
 • Mukayeseli keşif hazırlayarak iş artışlarını hesaplamak.
 • Metraj, yeşil defter dahil Birim fiyat esasına göre Hakediş yapmak.
 • İşin projesinin hazırlanması.(mimari ,statik, elektrik, mekanik, peyzaj vb dahil)
 • İdarelerin yüklenicilere yazmış olduğu her türlü yazıya (eksiklik yazısı, tenkit, ceza vb dahil) cevap vermek.
 • Kesin hesap yapmak. (Tenzilatlı, Götürü bedel, Birim fiyatlı ve Kültür Bakanlığı işleri)

Aşırı Düşük Savunma Nedir

Bilindiği üzere, kamu idarelerinin mal, hizmet ve yapım işi ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesine göre; İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Aynı kanun maddesinde Kamu İhale Kurumu’na aşırı düşük savunma tekliflerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. Kamu İhale Kurulu söz konusu yetkisini kamu ihale uygulama yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan düzenlemeler ile kullanmıştır. Söz konusu mevzuat hükümlerine göre “aşırı düşük teklif” Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği usul ve esaslara göre ihaleyi yapan idare tarafından hesaplanan “sınır değer”in altında olan teklifleri ifade etmektedir.

Kanunun verdiği yetkiye istinaden Kamu İhale Kurumunca Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan düzenleme ile; hizmet alımı ile yapım işi ihalelerine ilişkin sınır değer hesaplaması belirlenmiş fakat mal alımı ihalelerinde herhangi bir sınır değer hesaplaması yapılmamıştır.

İsteklilerin Aşırı Düşük Savunma Yöntemleri

Aşırı Düşük savunması istenilen Firmaların bazıları, iç piyasadan hizmet alarak,aşırı düşük savunmalarını yapmaktadırlar, İdarelerin Aşırı düşük savunma kalemlerini hazırlama sürecinde “Bilgi eksiklikleri” nedeni ile bazen firmalardan isteyebilecekleri aşırı düşük savunma kalemlerinde hata yapabileceği gibi teknik şartname hazırlamalarından kaynaklı hatalar neticesinde firmaların vermiş oldukları savunmalarında hatalı olarak düzenlenmesine sebebiyet vermektedir

Aşırı Düşük Savunmalarda Dikkat Edilecek Hususlar

Firmanızın ihaleye teklif vermeden önce oluşturmuş olduğunuz maliyet bedelleri ile idarelerin savunma istenilen kalemlere ait teknik kıyaslama yapılarak savunmalarınızın idareler tarafından red edilmelerine karşı hukuki haklarınızı korumak amacı ile vermiş olduğu bir hizmettir