kayıt tarihi by

gıda rasyonunda enginara gram cinsinden yer verilirken, Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nde “cm” cinsinden yer verilmesinin çelişki yarattığı, ayrıca enginarın piyasada fiyatının “adet” cinsinden satıldığı iddia edilmekte ise de, yukarıda aktarılan söz konusu düzenlemeler arasında enginarın cinsi açısından herhangi bir çelişki bulunmadığı, isteklilerce maliyet hesaplaması yapılırken gıda rasyosunda yer alan içerik tür ve miktarlarını esas alması gerektiği, Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nde enginar için “cm” cinsinden yapılan belirlemenin fiziksel bir belirleme olduğu ve maliyet hesabında kullanılmayacağının ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve basiretli tacir olma yükümlülüğüne haiz isteklilerce anlaşılabileceği; ayrıca olası aşırı düşük sorgulaması yapılması durumu hk

 

Toplantı No2020/031
Gündem No49
Karar Tarihi08.07.2020
Karar No2020/UH.II-1202

BAŞVURU SAHİBİ:

Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/212142 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Kuruluşları ile Kadın Konukevi Müdürlüklerinin, Kuruluş Mutfağında ve Yüklenici Firmanın Mutfağında Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Servisi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 09.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Kuruluşları ile Kadın Konukevi Müdürlüklerinin, Kuruluş Mutfağında ve Yüklenici Firmanın Mutfağında Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Servisi” ihalesine ilişkin olarak Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 22.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.06.2020 tarih ve 25152 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/945 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16.1’nci maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde sözleşmeye aykırılık hallerinin ardı ardına veya aralıklı olarak üç defa tekrar etmesi durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunun belirlendiği, anılan düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, ancak söz konusu Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan aykırılık hallerinin ardı ardına veya aralıklı olarak kaç defa tekrar edilmesi durumunda sözleşmenin feshedileceği ile ilgili bir aykırılık eşiği belirlemesinin yapılmadığı, anılan düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, aykırılık hallerinin ardı ardına veya aralıklı olarak belirli bir sayıda tekrarı halinde 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği, bu sebeple aykırılık sayısına ilişkin olarak düzenleme yapılmamasının Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin bahsi geçen maddenin 26 numaralı dipnotuna uygun olmadığı, idarece şikâyete verilen cevapta ise Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinden bahsedildiği ancak taraflarınca yapılan şikayetin konusunun anılan düzenlemenin 16.1.2’nci maddesi olduğu,

 

2) İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Madde II: İşin Tanımı” başlıklı maddesinin “A- Yemek çeşitleri ve öğün sayıları” kısmında öğlen ve akşam yemekleriyle ilgili olarak “… Gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verilecektir. …” düzenlemesinin bulunduğu, ancak ihale dokümanı ekinde bulunan gıda rasyonunda et yemeklerinin dört gruba (et yemekleri, köfte yemekleri, balık yemekleri ve tavuk/hindi yemekleri) ayrıldığı, Teknik Şartname’de ise bir ay içerisinde hangi et yemeği grubundan ve hangi sıklıkla verileceğinin düzenlenmediği,

 

Ayrıca, gıda rasyonunda pide çeşitlerinin börekler ve pideler arasında yer aldığı, börek çeşitlerinin ise Teknik Şartname’de ikinci kap yemekler arasında bulunduğu, kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kavurmalı pidenin içeriği ve maliyeti dikkate alındığında ana yemek olarak değerlendirilmesi gerektiği, işin süresi boyunca aylık yemek listeleri oluşturulurken bu ürünlerden ayda kaç defa verileceğine dair düzenlemenin bulunmadığı, bu haliyle maliyet çalışması yapılmasının imkânsız olduğu, idarece şikâyete verilen cevapta zeyilname ile kıymalı pide, kuşbaşılı pide ve kapalı kavurmalı pidenin Teknik Şartname’de birinci kap yemekler başlığı altına eklendiğinin ifade edildiği, ancak gıda rasyonunda et yemekleri çeşitlerinin hangi gruptan ve hangi sıklıkla verileceğinin hala belirsiz olduğu, dolayısıyla teklif edilecek bedelin işin süresi boyunca verilecek et yemeğinin çeşidine göre değişiklik göstereceği ve isteklilerin tekliflerini oluştururken tereddütte düşeceği,

 

Diğer taraftan, idarece düzenlenen iki haftalık örnek menü incelendiğinde, beşinci ve onuncu günün akşam yemeğinde etli sebze yemeği olması gerekirken olmadığı, dokuzuncu günün öğle veya akşam yemeğinde et yemeği bulunması gerekirken bulunmadığı, dolayısıyla sağlıklı şekilde teklif hazırlanabilmesi için örnek yemek menüsünün Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen “… Gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verilecektir. …” düzenlemesi ile uyumlu olması gerektiği,

 

3) Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nin “Pastacılık yağı” başlıklı bölümünde “Özel ambalajında olmalıdır. Teslim edilecek yağlar en fazla 10 gün önce üretilmiş olacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu, yemek üretimi yapan firmaların üretimde kullanılan gıda malzemelerini üretmediği, ürünlerin piyasada Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gıda üretimi yapan firmalardan temin edildiği, ürünlerin üzerinde de tavsiye edilen tüketim tarihlerinin belirtildiği ve kullanım tarihi geçmiş ürünlerin yemek üretiminde kullanılamayacağı, özel üretim yaptırılmadığı sürece üretim ve dağıtım aşamaları göz önünde bulundurulduğunda on gün öncesinde üretilmiş pastacılık yağının temin edilmesinin imkânsız olduğu, söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı engellediği,

 

4) İhaleye ait İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde teklif fiyata dâhil olan giderler arasında “Çalışan personel için ayni olarak karşılanacak olan, yemek giderleri” düzenlemesinin yer aldığı, ancak yemek giderlerinin teklif fiyata dâhil olduğu yönünde yapılan düzenlemenin detaylarına ayrıntılı olarak yer verilmemesi sebebiyle sağlıklı teklif oluşturulamayacağı,

 

Ayrıca, anılan Şartname’nin “Diğer giderler” başlıklı 25.3.4’üncü maddesinde düzenlenen hususların Teknik Şartname’de düzenlenmesi gereken hususlar olduğu, bu sebeple anılan maddede yer alan düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesine aykırı olduğu,  

 

5) Teknik Şartname’nin “Madde IV: Genel Hususlar” başlıklı bölümünün 13 ve 16’ncı maddelerinde yer alan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu, anılan maddelerde yer alan hususların içeriğinin açık ve detaylı bir şekilde düzenlenmediği, bu sebeple tereddüt yarattığı ve rekabeti engellediği,

 

6) a) Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nin “Maden suyu/soda” başlıklı maddesinde “200 ml’lik cam şişelerde, %100 doğal ve 1. kalite olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu ancak gıda rasyosunda “Et döner” yemeğinin içeriğinde yer alan maden suyu girdisinin gram cinsinden verildiği, bu durumun çelişki yarattığı, maden suyunun piyasada gram olarak bulunmadığı, söz konusu çelişkinin aşırı düşük teklif sorgulamasında da isteklilerce açıklama yapılamamasına sebep olacağı,

 

b) Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nin “Taze/Dondurulmuş Çanak Enginar” başlıklı maddesinde “Enginarların ortalama çapı kuruluşun talebine göre 7-9 cm veya 8-12 cm aralıkta olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu ancak gıda rasyosunda enginarların gram cinsinden verildiği, farklı ölçü birimleri ile yapılan düzenlemelerin çelişki yarattığı, ayrıca enginarın piyasada adet cinsinden satıldığı, cm cinsinden istenilmesinin hatalı olduğu, gram cinsinden de fiyatının hesap edilemeyeceği, bu durumun teklif vermeye engel oluşturduğu, söz konusu çelişkinin aşırı düşük teklif sorgulamasında da isteklilerce açıklama yapılamamasına sebep olacağı,

 

c) Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nin “Tüm Peynirler (Ortak Özellikler)” başlıklı maddesinde “… Tenekeler üzerinde firmanın adı, adresi, varsa tescilli markası, malın adı, tipi, sınıfı, parti ve seri numarası, net ağırlığı, tam yağlı ibaresi, tuzlu/tuzsuz ibaresi, imalat tarihi, son kullanma tarihi (gün/ay/yıl olarak) veya raf ömrü yazılı olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu ancak gravyer peynirinde tam yağlı diye bir sınıf bulunmadığı, piyasada bulunmayan bir ürünün istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve bu durumun çelişki yarattığı ve teklif vermeye engel teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “… İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

           …

r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar…” hükmü,

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde “Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: … n) Gecikme halinde alınacak cezalar” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelik eki Ek-7’de yer alan “Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1.

16.1.2. 16.1.1 nci maddede belirtilen haller dışında kalan [bu kısımda özel aykırılık halleri ayrıca belirtilebilecektir] durumlarda en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza uygulanacaktır. Ancak söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır. …” hükmüne yer verilmiş,

 

Aynı Tip Sözleşmenin 16.1.1’inci maddesine bağlı 26 numaralı dipnotta ise, “26Bu maddede, aşağıdaki bentlerden işin niteliğine uygun olanı idare tarafından belirtilecektir.

(1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır.

(2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

Yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için süresinde tamamlanmayan kısmın bedelinin yüzde [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır.

(3) İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir. Bu aykırılıkların [bu kısma 2’den az olmamak üzere asgari aykırılık sayısı yazılacaktır]’den fazla olması halinde ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Ancak [bu kısma ağır aykırılık halleri yazılacaktır] hallerinde, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir.” hükmüne ver verilmiştir.

 

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin Binde 1 tutarında ceza kesilecektir. Bu aykırılıkların 3 ‘den fazla olması halinde ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilecektir. Ancak Yüklenici firma çalışanlarının ihmali ve tedbirsizliği sonucunda gıda zehirlenmesi nedeniyle kişilerin hayati faaliyetlerinin kesin olarak sona ermesi hallerinde, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilecektir.

16.1.2. 16.1.1 nci maddede belirtilen haller dışında kalan durumlarda en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin Binde 1 tutarında ceza uygulanacaktır. Ancak söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır. …” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Kuruluşları ile Kadın Konukevi Müdürlüklerinin, Kuruluş Mutfağında ve Yüklenici Firmanın Mutfağında Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Servisi

b) Miktarı ve türü:

Toplam 629.787 öğün Malzemeli Mamul Yemek Alımı.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İşin Yapılacağı Kuruluş Adları ve iletişim bilgileri, ihale dokümanına ek olarak sunulan tabloda gösterilmiştir.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

a) İhale konusu hizmet alım işi 8 kısımdan oluşmaktadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Kuruluşları ile Kadın Konukevi Müdürlüklerinin, Kuruluş Mutfağında ve Yüklenici Firmanın Mutfağında Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Servisi” ihalesi olduğu,

 

Söz konusu ihalede 43 adet ihale dokümanı alındığı, 09.06.2020 tarihinde yapılan ihaleye toplam 26 isteklinin katıldığı, ihalenin 1’inci kısmına 23, 2’nci kısmına 12, 3’üncü kısmına 12, 4’üncü kısmına 19, 5’inci kısmına 8, 6’ncı kısmına 3, 7’nci kısmına 3 ve 8’inci kısmına 3 adet teklif sunulduğu,

 

Bahse konu ihalenin 8 kısımdan oluştuğu, ihalenin 1’inci kısmının Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Ltd. Şti., 2, 3 ve 4’üncü kısımlarının Tuğra Tabl. Yem. San. Tic. Ltd. Şti.-Öztuna Ser. Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, 5’inci kısmının Soran Sos. Hiz. A.Ş.-Dunaysır Yem. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, 6’ncı ve 8’inci kısmının Uçhisar Kur. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve 7’nci kısmının Florya Yemek Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli Elpa Tem. Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalede teklif sunulmadığı, inceleme konusu iddialarının ise ihale dokümanı düzenlemelerine yönelik olduğu görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 16’ncı maddesinde cezai şartın ne şekilde düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre,  söz konusu madde kapsamında yer alan 16.1.1’inci maddeye bağlı 26 numaralı dipnotun 1’inci fıkrası kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, 2’nci fıkrası kısmi kabul öngörülen işlerde, işin süresinde ifa edilmemesi halinde kesilecek cezanın, diğer bir ifadeyle gecikme cezasının ne şekilde düzenleneceği, ayrıca işin niteliği gereği gecikme cezasının kesilmesinin mümkün olmadığı hallerde ise uygulanacak diğer yaptırımın ne olduğu belirtilmiştir. Aynı dipnota bağlı 3 numaralı fıkrada ise, sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin %1’inden fazla olmamak üzere belirlenen oran tutarında ceza kesileceği düzenlemesine yer verileceği belirtildikten sonra, bu aykırılıkların -ikiden az olmamak üzere- kaç defa gerçekleşmesi halinde 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceğinin düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, sözleşmeye aykırılık teşkil eden hangi davranışların, ağır aykırılık hali oluşturduğunun idarece belirtilmesine imkân tanınmış, bu ağır aykırılık hallerinin ortaya çıkması durumunda aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği kurala bağlanmıştır.

 

Tip Sözleşmenin 16.1.2’nci maddesinde ise, 16.1.1’nci maddede belirtilen haller dışında kalan ve idarece ayrı bir aykırılık halinin öngörülmesi halinde bu aykırılığın belirtildiği, belirtilen aykırılıklara uygulanacak yaptırım için aykırılığın bir defa gerçekleşmesinin yeterli olduğu, idarece uygulanacak yaptırım için belli bir aykırılık eşiği belirlemesi yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır. Anılan madde çerçevesinde düzenlenen aykırılık hallerine ilişkin, en az 10 günlük ihtar çekildikten sonra aykırılığın devam ettiği süre boyunca sözleşme bedelinin %1’inden fazla olmamak üzere belirlenen oranda ceza kesilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

  Başvuruya konu ihalenin malzemeli yemek alımı hizmet ihalesi olduğu, bu haliyle işin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikte işlerden olduğu anlaşılmaktadır. İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16.1.1’inci maddesinin Tip Sözleşme’ye uygun olarak düzenlendiği, Tip Sözleşmenin 16.1.1’incı maddesinin 26 numaralı dipnotunda yer alan işin özelliği gereği sürekli tekrar eden işlerde yer alması gereken hususlara yer verildiği ve asgari aykırılık sayısının belirtildiği; aynı şekilde 16.1.2’nci maddenin de Tip Sözleşme’ye uygun olarak düzenlendiği ve anılan maddede idarece uygulanacak yaptırım için belli bir aykırılık eşiği belirlemesi yapılmasına gerek bulunmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin tanımı” başlıklı 5’inci maddesinde “Sözleşme konusu iş; Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Kuruluşları ile Kadın Konukevi Müdürlüklerinin, Ağustos – Aralık 2020 Dönemine ait 5 Aylık Kuruluş Mutfağında ve Yüklenici Firmanın Mutfağında Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Servisi hizmet alımı işi. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.” düzenlemesi,

 

Anılan Tasarı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “İşe başlama tarihi 01.08.2020; işi bitirme tarihi 31.12.2020 …” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Madde II: İşin Tanımı” başlıklı maddesinde “Yukarıda yer alan Çocuk Kuruluşları ile, Kadın Konukevi Müdürlüklerinde, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ile ara öğünlerin (kuşluk, ikindi, gece) pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler ve örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır. Kuruluşlara ait öğünler ve toplam öğün sayıları, teknik şartname ekinde sunulmuştur.” düzenlemesinin bulunduğu, anılan maddede ayrıca “Örnek Yemek Çeşitleri Tablosu” isimli bir tabloya yer verildiği, söz konusu tabloda et yemekleri ve etli sebze yemekleri olarak iki türden oluşan birinci kap yemek türleri ile ikinci ve üçüncü kap yemek türlerinin sayıldığı görülmüştür.

 

Ayrıca anılan Şartname’nin aynı maddesinde “… İdare tarafından hazırlanacak aylık yemek listeleri; yukarıda belirtilen çeşitlerden veya Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek oluşturulacaktır.

Ana yemek öğünleri, 4 kap yemekten oluşacaktır. Ana yemekler, yukarıdaki “Örnek Yemek Menüleri Tablosunda” yer alan birinci, ikinci ve üçüncü kap yemeklerden birer tane, ya da Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek, 4 kap olacak şekilde verilecektir. Dördüncü kap yemek, ikinci veya üçüncü kap yemeklerden biri seçilerek oluşturulacaktır. Gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verilecektir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden ihale konusu işin süresinin beş ay olduğu, iş kapsamında istekliler tarafından ana öğünlerin dört kap yemek olacak şekilde oluşturulması gerektiği, söz konusu dört kap yemekten ana yemeklerin “Örnek Yemek Çeşitleri Tablosu” isimli tabloda sayılan yemeklerden seçilmesi gerektiği, diğer bir ifadeyle söz konusu tabloda yer alan birinci, ikinci ve üçüncü kap yemeklerden birer tane olacak şekilde ya da yemeklerin gıda rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilecek şekilde oluşturulası gerektiği, dördüncü kap yemeğin ise yine aynı tabloda yer alan ikinci veya üçüncü kap yemeklerden birinin seçilmesi suretiyle oluşturulması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca birinci kap yemek belirlenirken bir öğünde et yemeği ve diğer öğünde etli sebze yemeği olacak şekilde belirleme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu doğrultuda, istekliler tarafından yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde “Örnek Yemek Çeşitleri Tablosu” isimli tabloda sayılan yemekler üzerinden öğünlerin belirlenerek maliyet hesaplamalarının yapılabileceği, ihale dokümanı ekinde bulunan gıda rasyonunda et yemeklerinin dört gruba (et yemekleri, köfte yemekleri, balık yemekleri ve tavuk/hindi yemekleri) ayrılmış olmasının teklif oluşturmaya engel nitelik taşımadığı, nitekim “Örnek Yemek Çeşitleri Tablosu” isimli tabloda et yemekleri arasında bahsi geçen dört gruptan da yemek isimlerinin sayıldığı, dört gruptan herhangi biri üzerinden maliyet hesaplaması yapılabileceği, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve basiretli tacir olma yükümlülüğüne haiz isteklilerce işin süresi olan beş ay içerisinde et, köfte, balık ve tavuk yemeklerinden dengeli bir dağılım oluşturmak suretiyle maliyetlerin hesaplanması gerektiği, bu durumun teklif vermeye engel nitelik taşımadığı, isteklilerce teklif edilmesi gereken tutarın iş kapsamında verilecek öğün sayıları ile yukarıda aktarılan kriterler doğrultusunda belirlenen yemeklerin gramajlarının dikkate alınarak hesaplanması gerektiği, Teknik Şartname’de teklif oluşturmak için gerekli olan tüm yemek içerik ve gramaj bilgilerine yer verildiği, ayrıca örnek yemek menülerindeki dağılım da göz önünde bulundurarak sağlıklı teklif oluşturulabilmesinin mümkün olduğu, idarelerin işin tamamını kapsayacak şekilde her bir ay için yemek menülerini ayrı ayrı hazırlama yükümlülüğü bulunmadığı, bu sebeple başvuru sahibinin “Teknik Şartname’de ise bir ay içerisinde hangi et yemeği grubundan ve hangi sıklıkla verileceğinin düzenlenmediği” iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin “gıda rasyonunda pide çeşitlerinin börekler ve pideler arasında yer aldığı, börek çeşitlerinin ise Teknik Şartname’de ikinci kap yemekler arasında bulunduğu, kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kavurmalı pidenin içeriği ve maliyeti dikkate alındığında ana yemek olarak değerlendirilmesi gerektiği” yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdare tarafından başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna verilen cevapta söz konusu iddiaya ilişkin olarak “… Herhangi bir tereddüde meydan vermemek için, şikayet dilekçesi sahibi firmanın, “kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kavurmalı pidenin içeriği ve maliyeti dikkate alındığında ana yemek olarak değerlendirilmesi gerektiği” yönündeki iddiası ile ilgili olarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiş ve 28.05.2020 tarihinde düzenlenerek firmalara gönderilen zeyilname ile, maliyeti yüksek olan “Kıymalı pide, Kuşbaşılı Pide, Kapalı Kavurmalı Pide” yemekleri Teknik şartnamedeki 1. Kap yemekler başlığı altındaki “et yemekleri” kısmına eklenmiştir. …” ifadelerine yer verildiği, söz konusu iddianın idarece yerinde görüldüğü ve başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda zeyilname yapıldığı, bu doğrultuda Teknik Şartname’nin “Örnek Yemek Çeşitleri Tablosu” isimli tablosunun et yemekleri kısmına pide çeşitlerinin eklendiği ve birinci kap yemekler arasına alındığı görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının söz konusu kısmı uygun bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin “idarece düzenlenen iki haftalık örnek menü incelendiğinde, beşinci ve onuncu günün akşam yemeğinde etli sebze yemeği olması gerekirken olmadığı, dokuzuncu günün öğle veya akşam yemeğinde et yemeği bulunması gerekirken bulunmadığı, dolayısıyla sağlıklı şekilde teklif hazırlanabilmesi için örnek yemek menüsünün Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen ‘Gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verilecektir.’ düzenlemesi ile uyumlu olması gerektiği” yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdarece ihale dokümanı kapsamında yer alan iki haftalık örnek yemek menüsü incelendiğinde, beşinci günün öğlen yemeğinde ana yemek olarak “balık ızgara” akşam yemeğinde ise “kıymalı kapuska” bulunduğu, söz konusu yemeklerden balık ızgaranın et yemeği, kıymalı kapuskanın ise etli sebze yemeği olduğu; aynı şekilde onuncu günün öğlen yemeğinde ana yemek olarak “tavuk pirzola ızgara” akşam yemeğinde ise “kıymalı semizotu” bulunduğu, söz konusu yemeklerden tavuk pirzolanın et yemeği, kıymalı semizotunun ise etli sebze yemeği olduğu; dokuzuncu günün öğlen yemeğinde ana yemek olarak “kadınbudu köfte (püreli)” akşam yemeğinde ise “etli bamya” bulunduğu, söz konusu yemeklerden kadınbudu köftenin et yemeği, etli bamyanın ise etli sebze yemeği olduğu görülmüş olup, söz konusu örnek menünün “Gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verilecektir.” düzenlemesine uygun olduğu anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle de uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

28.05.2020 tarihli zeyilname öncesinde ihale dokümanı kapsamında bulunan Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nin “Pastacılık yağı” başlıklı bölümünde “… 7. Pastacılık Yağı kendi özel ambalajında olmalıdır. Teslim edilecek Pastacılık Yağı en fazla 10 gün önce üretilmiş olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin ilgili iddiasına yönelik olarak şikâyet başvurusuna verilen cevapta “… Şikayet dilekçesi sahibi firmanın bu konudaki iddiası ile ilgili olarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiş ve 28.05.2020 tarihinde düzenlenerek firmalara gönderilen zeyilname ile, Gıda Malzemesi Özellikleri Teknik Şartnamesindeki “Pastacılık Yağı” başlığının 7. Maddesinde yer alan “Teslim edilecek Pastacılık Yağı en fazla 10 gün önce üretilmiş olacaktır.” İbaresi şartname metninden çıkarılmıştır.” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunduğu görülmüştür.

 

Bu doğrultuda 28.05.2020 tarihli zeyilname sonrasında Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nin “Pastacılık yağı” başlıklı bölümünde anılan düzenlemenin “… 7. Pastacılık Yağı kendi özel ambalajında olmalıdır.” şeklinde değiştirildiği görülmüş olup, gelinen aşamada başvuru sahibince itirazen şikâyet başvurusuna konu edilebilecek bir uyuşmazlığın bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.  

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. …” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3.2. İşçilik ücreti, yemek, yol ve giyecek giderleri

25.3.4.Diğer Giderler:

İçme suyu, yemeğin özelliğine göre ketçap, mayonez, limon, sirke, çeşitli baharatlar, teknik şartnameye ek olarak sunulan ve her kısım için ayrı sütunlarda gösterilen sayıda sarf malzemeleri, hasta veya diyetlilerin yiyeceklerinin hazırlanması amacıyla oluşturulan özel beslenme birimi için süt, pirinç unu, sebze, meyve, et, LPG dolum masrafları, yemek ve su numunelerinin mikrobiyolojik analizi, yemek imalatı servis ve temizliği, kullanılacak malzeme ve iş kazasına ilişkin personelin eğitimi, idarenin demirbaşında bulunan ve yüklenici firmaya teslim edilecek her türlü ekipmanın bakım ve onarım ve kalibrasyon gerektiren ölçüm cihazlarının kalibrasyon ayarlarının yaptırılması, yüklenici firma tarafından temin edilecek makine ve teçhizat, ilaçlama, yemeğin yapımında kullanılacak elektrik, su, doğalgaz ile nakliye, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri ve Kamu İhale Kurum payı teklif fiyata dahildir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından yukarıda yer verilen Şartname maddesinde yemek giderlerinin teklif fiyata dâhil olduğu yönünde düzenleme bulunduğu ancak söz konusu giderin detaylarına ayrıntılı olarak yer verilmemesi sebebiyle sağlıklı teklif oluşturulamayacağı iddia edilmekte ise de, başvuru sahibinin ilgili iddiasına yönelik olarak idarece şikâyete verilen cevapta “… şikayet dilekçesi sahibi firmanın, yemek giderlerinin teklif fiyata dâhil olduğu yönünde yapılan bu düzenlemede detaylar açıklanmadığından sağlıklı ve objektif teklif oluşturmada sorunlar yaşanabileceği yönündeki iddiası ile ilgili olarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiş ve 28.05.2020 tarihinde düzenlenerek firmalara gönderilen zeyilname ile, Teknik Şartnamenin “Madde IV: Genel Hususlar” başlıklı maddesine ibare eklenmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

28.05.2020 tarihli zeyilname ile Teknik Şartname’nin “Madde IV: Genel Hususlar” başlıklı maddesine eklenen ibarenin “20- Bu teknik şartnamede kısımlar bazında sayıları belirtilmiş olan ve firma bünyesinde çalışacak olan işçilerin yemek giderleri ayni olarak karşılanacak olup, bu işçiler vardiyalarına denk gelen ana öğünlerde pişen yemekleri yiyeceklerdir. Çalışan işçilere ara öğün verilmeyecektir. Çalışan işçilerin çoğunluğu gündüz vardiyasında çalışacağından ve dolayısıyla öğlen yemeğinden faydalanacaklarından, İhale için teklif oluşturacak veya aşırı düşük fiyat açıklaması verecek olan firmalar fiyatlarını eşit koşullarda hazırlayabilmeleri için, yapılacak hesaplamalarda örnek menüdeki öğlen yemeği menüsünün 13+ yaş gurubu gramajlarını esas alacaklardır.” şeklinde olduğu, söz konusu düzenleme ile işçilere verilecek yemekle ilgili olarak ayrıntılı açıklamaların yer aldığı görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, başvuru sahibi tarafından yukarıda yer verilen İdari Şartname’nin “Diğer giderler” başlıklı 25.3.4’üncü maddesinde düzenlenen hususların Teknik Şartname’de düzenlenmesi gereken hususlar olduğu yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; anılan maddede genel olarak ihale konusu iş kapsamında yapılacak giderlerin neler olduğuna sayma yoluyla yer verildiği, herhangi bir gider kalemi için ayrıntılı ve teknik açıklamalara yer verilmediği, anılan maddede sayılan teklif fiyatına dâhil giderlerin idari şartnamelerde düzenlenmesini engelleyen bir mevzuat düzenlemesi de bulunmadığı, kaldı ki söz konusu İdari Şartname maddesinin istekliler açısından teklif verilmesini engelleyen bir duruma neden olmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle de uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

28.05.2020 tarihli zeyilname öncesinde Teknik Şartname’nin “Madde IV: Genel Hususlar” başlıklı maddesinde “… 13- Ramazan ayında nöbet tutan personel, vardiyası gereği kuruluşta çalışan personel ve kurum bakımından faydalanan kişiler için iftar ve sahur yemeği verilecektir. İftar yemeği, akşam yemek menüsünden oluşacak olup, roll ekmek yerine pide, hurma, zeytin ve tatlı gibi yiyeceklerle takviye edilecektir. Oruç tutanlar için verilecek olan Sahur yemeği ise, öğlen yemeği ve sabah kahvaltısı menülerinden oluşacaktır. Böylece hem oruç tutan ve hem de tutmayanlar her öğünden faydalanmış olacaklardır.

16-Çalışan elemanların yemek imalatı, servis ve temizlik konularındaki eğitimini, hizmeti aksatmayacak şekilde yüklenici firma kendisi yaptıracaktır. Kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunanlara nasıl davranılacağı, ne tür ilişkiler geliştirileceği hususlarında, kuruluş idaresinin rehberliğinde işin başlangıcında ilk gün uyum eğitimi olmak üzere düzenli olarak işbaşı eğitimler yapılacaktır. …” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin yukarıda yer verilen Teknik Şartname maddesinin Ramazan ayı ile ilgili düzenlemelerinin açık ve detaylı olmadığına ilişkin iddiasına idarece verilen cevapta “…İhale dokümanı içerisindeki Teknik Şartnamenin “Genel Hususlar” başlıklı IV. Maddesinin, Ramazan ayında oruç tutan, Kurum bakımından faydalanan kişiler ile personelin iftar ve sahur yemeklerinin ne şekilde verileceğine ilişkin düzenlemeleri içeren 13. Maddesi, Ramazan ayının geçmiş olması nedeniyle şartname metninden çıkarılmıştır. …” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunduğu, işin süresi içerisinde Ramazan ayının bulunmaması sebebiyle söz konusu maddenin dokümandan çıkarıldığı görülmüş olup, gelinen aşamada başvuru sahibince itirazen şikâyet başvurusuna konu edilebilecek bir uyuşmazlığın bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.  

 

Diğer taraftan, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personelin eğitimine yönelik giderlerinin yüklenici tarafından yapılacağına ilişkin yukarıda yer verilen şartname düzenlemesinde ise mevzuata aykırı bir husus veya çelişkili bir ifadenin bulunmadığı, dolayısıyla isteklilerce iş kapsamında çalıştırılacak personelin yemek imalatı, servis ve temizlik konularındaki eğitimlerini ve düzenli olarak yapılacak işbaşı eğitimlerini göz önünde bulundurarak tekliflerini hazırlaması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

a) Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nin “Maden suyu/soda” başlıklı maddesinde “… 2. 200 ml’lik cam şişelerde, %100 doğal ve 1. kalite olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından gıda rasyonunda “et döner” yemeği içerisinde yer alan maden suyu girdisinin ise gram cinsinden verildiği ve söz konusu durumun çelişki yarattığı iddia edilmekte ise de, idarece başvuru sahibinin ilgili iddiasına yönelik olarak şikâyet başvurusuna verilen cevapta “… Şikayet dilekçesi sahibi firmanın maden suyu düzenlemesine ilişkin iddiası ile ilgili olarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiş ve 28.05.2020 tarihinde düzenlenerek firmalara gönderilen zeyilname ile, Gıda Rasyon Çizelgelerindeki “Et Döner” ve “İskender Kebap” üretiminde kullanılan maden suyu (GR) çiğ girdisi, maden suyu (ML) şeklinde değiştirilmiştir.” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunduğu ve maden suyunun cinsinin “ml” olacak şekilde uyumlaştırıldığı görülmüştür. Bu sebeple, gelinen aşamada başvuru sahibince itirazen şikâyet başvurusuna konu edilebilecek bir uyuşmazlığın bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.  

 

b) Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nin “Taze/Dondurulmuş Çanak Enginar” başlıklı maddesinde “10. Enginarların ortalama çapı kuruluşun talebine göre 7-9 cm veya 8-12 cm aralıkta olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Ayrıca, ihale dokümanı kapsamında yer alan gıda rasyosunda yer alan “zeytinyağlı enginar” yemeğinin içeriğinde “enginar (gr)” girdisi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından gıda rasyonunda enginara “gram” cinsinden yer verilirken, Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nde “cm” cinsinden yer verilmesinin çelişki yarattığı, ayrıca enginarın piyasada fiyatının “adet” cinsinden satıldığı iddia edilmekte ise de, yukarıda aktarılan söz konusu düzenlemeler arasında enginarın cinsi açısından herhangi bir çelişki bulunmadığı, isteklilerce maliyet hesaplaması yapılırken gıda rasyosunda yer alan içerik tür ve miktarlarını esas alması gerektiği, Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nde enginar için “cm” cinsinden yapılan belirlemenin fiziksel bir belirleme olduğu ve maliyet hesabında kullanılmayacağının ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve basiretli tacir olma yükümlülüğüne haiz isteklilerce anlaşılabileceği; ayrıca olası aşırı düşük sorgulaması yapılması durumunda isteklilerce Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan açıklama yöntemlerinden herhangi biriyle açıklama yapılmasının da mümkün olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, isteklilerce teklif fiyatı oluşturulmasının önünde engel bulunmadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

c) 28.05.2020 tarihli zeyilname öncesinde ihale dokümanı kapsamında bulunan Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nin “Tüm Peynirler (Ortak Özellikler)” başlıklı maddesinde “… 6. Ambalajı ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajlarda teslim edilmelidir. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Tenekeler üzerinde firmanın adı, adresi, varsa tescilli markası, malın adı, tipi, sınıfı, parti ve seri numarası, net ağırlığı, tam yağlı ibaresi, tuzlu/tuzsuz ibaresi, imalat tarihi, son kullanma tarihi (gün/ay/yıl olarak) veya raf ömrü yazılı olmalıdır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin ilgili iddiasına yönelik olarak şikâyet başvurusuna verilen cevapta “… Şikayet dilekçesi sahibi firmanın peynirlerdeki “tam yağlı” düzenlemesine ilişkin iddiası ile ilgili olarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiş ve 28.05.2020 tarihinde düzenlenerek firmalara gönderilen zeyilname ile, Gıda Malzemesi Özellikleri Teknik Şartnamesindeki Tüm Peynirler (Ortak Özellikler) başlığı altında yer alan 6. Maddedeki tam yağlı ibaresi çıkarılmıştır.” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunduğu görülmüştür.

 

Bu doğrultuda 28.05.2020 tarihli zeyilname sonrasında Gıda Malzemeleri Özellikleri Şartnamesi’nin “Tüm Peynirler (Ortak Özellikler)” başlıklı bölümünde anılan düzenlemenin “…6. Ambalajı ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajlarda teslim edilmelidir. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Tenekeler üzerinde firmanın adı, adresi, varsa tescilli markası, malın adı, tipi, sınıfı, parti ve seri numarası, net ağırlığı, tuzlu/tuzsuz ibaresi, imalat tarihi, son kullanma tarihi (gün/ay/yıl olarak) veya raf ömrü yazılı olmalıdır. ” şeklinde değiştirildiği, anılan düzenlemeden “tam yağlı” ibaresinin çıkarıldığı görülmüş olup, gelinen aşamada başvuru sahibince itirazen şikâyet başvurusuna konu edilebilecek bir uyuşmazlığın bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz