kayıt tarihi by

kik kararları

 

İHALE İTİRAZ KONUSU :

Teknik Şartname’nin 3.1.1’inci maddesinde “…Yüklenici herhangi bir sebepten dolayı çalışanların sözleşmesini feshetmeden önce gerekçeli raporları idareye sunacak ve idareyle birlikte karar verecektir. Sözleşmesi feshedilen veya işten ayrılan personelin yerine alınacak personel, çıkan işçi ile aynı nitelikleri taşıyacak olup idarenin/kontrol teşkilatının onayıyla işe başlayacaktır.” düzenlemesinin,  3.3.9’uncu maddesinde “İşten ayrılan kişinin ayrılma dilekçesi aynı gün idareye sunulacak veya işten çıkarılan personeller çıkarılmadan önce gerekçeleri ile idarenin onayına sunulacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemeler ile idarenin onayı olmaksızın personel işe alınması ve işten çıkarılmasının imkansız hale getirildiği, bahse konu hususun yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

KAMU İHALE KURUL KARARI

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, itirazen şikâyete konu ihaleye ilişkin 3 adet zeyilname düzenlendiği, 3 numaralı zeyilnamenin 04.05.2020 tarihinde, anılan tarihe kadar ihale dokümanı indirenlerin tamamına EKAP üzerinden gönderildiği ve ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklendiği anlaşılmıştır.

 

Bahse konu zeyilnamede “Teknik şartnamenin 3.1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.1.1 Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11. Maddesine göre işlem yapılacaktır.

Teknik şartnamenin 3.3.9 maddesi teknik şartnameden çıkarılmıştır.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin iddia konusu ettiği hususların idare tarafından zeyilname düzenlenmek suretiyle değiştirildiği ve uyuşmazlığa konu hususun ortadan kaldırıldığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. 34

21.2.Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri: 35

21.2.1……………………………………………………………………………” düzenlemesi,

 

Anılan Yönetmelik’in eki Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinin düzenlenmesine yönelik 34 numaralı dipnotta “İşin ve/veya işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılması isteniyorsa bu sorumluluğun da yükleniciye ait olduğu hususu burada belirtilecektir.” açıklaması,

 

35 numaralı dipnotta “21.1. maddesinde işin ve/veya işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılacağı belirtilmişse, işin nitelik ve özelliğine göre, sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde burada belirtilecektir. İdare tarafından 21.1. maddesinde işin ve/veya işyerlerinin yüklenici tarafından sigortalattırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmaması halinde ise 21.2.1. maddesine “Bu madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır.” açıklaması,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19’uncu maddesinde “… Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.

Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “… 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

4- Sağlık Tesislerinde yemek pişirme ile yemek ısıtmalarından meydana gelebilecek yangınlar ile gıda zehirlenmelerine karşı ürün, 3. şahıs sorumluluk ve işveren mali mes’uliyet sigorta poliçe bedelleri, …” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Besin Zehinlenmesi, Kaza ve Yangın Sigortası” başlıklı12’nci maddesinde “Yüklenici Sağlık Tesislerinde meydana gelebilecek; besin zehirlenmesi, iş kazası ve yangın olaylarına karşı, aşağıda içerikleri tanımlanmış şekilde yapılmış olan üçüncü şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Poliçesini, işe başlama tarihinde Sağlık Tesislerinde görevlendirilmiş olan Kontrol Teşkilatlarına ihale kayıt numarasıyla ibraz etmek zorundadır.  

12.1. Besin zehirlenmelerine karşı sigorta; Kurumlarda hekim tasdikli besin zehirlenmesi tanılı hekim raporu verilen en az 15 kişi olduğu takdirde; bu kişilerin sağlık masrafları ve iş gücü kayıplarının maddi tazminatı yüklenici tarafından karşılanmak üzere;

Kişi Başına:

1- İş gücü kaybında; Gün başına 200,00(ikiyüz)TL

2- Sakatlık durumunda;

-Birinci derece sakatlık halinde: 80.000(seksenbin) TL

-İkinci derece sakatlık halinde: 50.000 (ellibin) TL

-Üçüncü derece sakatlık halinde: 30.000 (otuzbin) TL

3- Ölüm halinde;150.000 (yüzelli bin) TL(Eşi, çocukları veya kanuni mirasçılarına ödenmek üzere) teminatla sigorta ettirilmelidirler.(Sigorta kapsamındaki kişiler aşağıdaki gibidir.)

*1230 kişi kadrolu personel,

*390 kişi hizmet alımı sonucu çalıştırılan firma personeli

*560 kişi yatışı yapılmış hasta

*500 kişi işlem yapılmış hasta refakatçisi

12.2. Yangın Sigortası; Mutfakların, yemekhanelerin, kat ofislerinin ve ekipmanlarının yangına karşı tüm riskler göz önünde bulundurularak 500.000,00 (Beşyüzbin) TL teminatla Yangın sigortası yaptırılması yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici besin zehirlenmesi sigorta poliçesini ve Yangın Sigortası Poliçesini işe başlama tarihi itibariyle kontrol teşkilatına ibraz etmek zorundadır.

12.3. Sigorta poliçeleri sözleşme süresini kapsayacak şekilde düzenlenecek olup, yıllık yapılması halinde sürenin bitiminde aynı gün poliçeler yenilenecektir.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunması ile işin ve/veya işyerlerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.

21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:

21.2.1. Yüklenici Firma sözleşme süresince besin zehirlenmelerine ve mutfakta çıkabilecek yangına karşı tüm rizikolar için sigorta yaptıracaktır. Hastanemizde verilecek olan yemek hizmetinden yararlanacak olan kişilerin ve mutfağın sigortalanmasına ait sorumluluk teknik şartnamenin 12. maddesinde belirtilen hükümler dahilinde yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu itibarla, Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde Teknik Şartname’nin 12’nci maddesine atıfta bulunulduğu, Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde ise ihale konusu iş kapsamında yapılması istenilen sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin belirtildiği, dolayısıyla Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmediğinden bahsedilemeyeceği,

 

Diğer taraftan, ihale konusu iş kapsamında mutfakların, yemekhanelerin, kat ofislerinin ve ekipmanların yangına karşı tüm riskler göz önünde bulundurularak 500.000,00 TL teminatla sigortalanmasının istenildiği, isteklilerin bu hususu dikkate alarak teklif vermesi gerektiği, ihale konusu işin birden çok sağlık tesisinde yapılıyor olması ve başvuru sahibinin iddiasından hareketle uygulamada her bir sağlık tesisinin risk değerlerine göre ayrı ayrı sigorta poliçesi ile sigortalanıyor olması hususunun isteklilerin tekliflerini oluştururken yangın sigortası için 500.000,00 TL teminatı dikkate alması gerektiği hususunu değiştirmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci ve 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin genel sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesinde “Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl ederek idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumludur.” düzenlemesi,

“İşlerin bakımı” başlıklı 21’inci maddesinde “Yüklenici, işe başlama tarihinden işlerin tümü için kabul belgesinin tanzim edildiği tarihe kadar işlere, malzemelere ve tesise gereken özen ve bakımı gösterme sorumluluğu altında olacaktır.

Yüklenici, garanti süresi içinde taahhüt ettiği bütün işlerin ve malzemelerin ve ilgili tesislerin bakım ve özeninden bu sürenin sonuna kadar sorumlu olacaktır.” düzenlemesi,

 

“Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları” başlıklı 33’üncü maddesinde “Yapılan işlerin her türlü sorumluluğu, kabul işlemlerinin idarece onaylanması tarihine kadar, tümüyle yükleniciye aittir. Bu nedenle yüklenici, gerek malzemenin kötülüğünden ve gerekse işlerin kusur ve eksikliklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır.

Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, idare kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse, yüklenici on (10) gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini bir başkasına yaptırarak bu yapılan işlerin bedeli için, yüklenicinin teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. …” düzenlemesi,

 

“Kabul sürecindeki bakım ve giderler” başlıklı 48’inci maddesinde “Yüklenici, kabul sürecinin başlangıcından sonuna kadar geçen süre içinde işlerin bakımını yapmak, tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır.

Yüklenicinin kusurları dışındaki nedenlerin gerektirdiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır.

Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ile iş bitim tarihinden kabul tarihine kadar geçen sürede işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “… 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.


            3- Mutfak, yemekhane, gıda ambarları ve ilgili yerlerin haşerelere karşı ilaçlama bedelleri ve temizlik, boya badana bedelleri ve tadilat giderleri.

… 

8- İdarece verilecek ya da isteklinin kendisince temin edilecek demirbaş, makine, araç-gereç ve ekipmanın eksiksiz olarak sürekli çalışır durumda bulundurulmasının ya da arızalanma ve arızanın onarımları ile rutin bakımları ve kullanılacak her türlü sarf malzeme, yedek parça giderleri.

9- Mutfak rögar ve süzgeçleri ile sıhhi tesisatlarında meydana gelebilecek tıkanıklıkların giderilmesi giderleri ve elektrik tesisatında oluşabilecek arızaların tamiri giderleri.

16- Hizmetin yerine getirilebilmesi için yukarıda sayılan hususların dışında kalan ve teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirtilen tüm giderler. …” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı 6’ncı maddesinde “… 6.43. Sağlık Tesislerinin mutfak ve yemekhane demirbaşlarının ve tesisatlarının tüm arıza ve rutin bakım onarımları(yapılan bakım onarımlar ile ilgili evrakın bir örneği idareye teslim edilecektir)ve kullanılacak her türlü sarf malzeme ve yedek parça giderleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

6.47. Depoların ısı ve nem takip cihazlarının ve tartıların kalibrasyonu yüklenici firma tarafından yaptırılacak, ısı ve nem takip edilerek kalitenin öngördüğü formlar düzenlenerek muhafaza edilecek ve bir sureti aylık olarak kontrol teşkilatına verilecektir.

6.77. Mutfaklarda, yemekhanelerde, kat ofislerinde sağlık tesisine ait olan ve zimmet ile yükleniciye teslimi yapılan ve yükleniciye ait olan her türlü demirbaş malzemenin bakım – onarım ile her türlü yedek parça ve işçilik bedelleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Mutfaklardaki ve yemekhanelerdeki, kat ofislerindeki, elektrik, su tesisatı arızaları ve yedek parçaları, boya, badana, fayans, alçı, tamirat, tadilata ilişkin tüm masraflar ile işçilik bedelleri, yüklenici tarafından karşılanacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihale konusu işin ifa edileceği sağlık tesislerinin mutfak, yemekhane ve kat ofislerinde bulunan demirbaşlar ve tesisatların arızası durumunda onarımları ve rutin bakım onarımlarına ilişkin her türlü giderin, mutfak, yemekhane ve kat ofislerindeki boya, badana, fayans, alçı, tamirat ve tadilata ilişkin tüm giderlerin, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak depoların ısı ve nem takip cihazları ile tartılarının kalibrasyonunun yüklenicinin sorumluluğunda olduğu,

 

Kamu ihale mevzuatı hükümlerinden, yüklenicinin, işe başlama tarihinden işlerin tümü için kabul belgesinin tanzim edildiği tarihe kadar iş yerinde kullanılacak malzemelere ve tesise gereken özen ve bakımı gösterme sorumluluğu bulunduğu, ihale dokümanı düzenlemelerinin bu doğrultuda yapıldığı, istekliler tarafından İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesi uyarınca, ihale konusu işin yapılacağı yer ve/veya yerlerin görülebileceği ve işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmalara, kullanılacak malzemelere ve benzeri diğer unsurlara ilişkin bilgi edinilebileceği, dolayısıyla anılan maliyetlerin teklif fiyatına yansıtılmasının mümkün olduğu, öte yandan malzemeli yemek hizmeti alım ihalelerinde iddia konusu olan giderlerinin “yardımcı giderler” arasında değerlendirildiği ve bu unsurlar için aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasına gerek olmadığı, bu çerçevede söz konusu durumun olası aşırı düşük teklif değerlendirmesini de etkilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

KİK KARARI  NO

Toplantı No : 2020/027
Gündem No : 39
Karar Tarihi : 17.06.2020
Karar No : 2020/UH.I-1092

KİK KARARLARI

malzemeli yemek hizmeti alım ihalelerinde iddia konusu olan giderlerinin “yardımcı giderler” arasında değerlendirildiği ve bu unsurlar için aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasına gerek olmadığı hk 1

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz