4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,      

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,         

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet kalemi,  Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (%26,44) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644) 159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.

79.3.6. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet kalemiz Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Ekim ayı değişim oranı (%22,58) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258) 150,26 TL; 2022 yılı için (150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarak hesaplanacaktır.” açıklamaları,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2021-2022 eğitim öğretim yılı taşıma kapsamına alınan muş ili merkeze bağlı köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki 3551 öğrencinin 24 taşıma merkezi okula 260 hat ( araç) ile 182 iş günü taşıma işi

b) Miktarı ve türü: 2021-2022 eğitim öğretim yılı taşıma kapsamına alınan muş ili merkeze bağlı köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki 3551 öğrencinin 24 taşıma merkezi okula 260 hat (araç) ile 182 iş günü taşıma işi” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Taşıma işinde çalıştırılacak araçlara ilişkin şoför, bakım/onarım, ilgili kurumlardan alınacak uygunluk, güzergâh, ruhsat, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesi vb. ilgili giderler teklif fiyatına dâhildir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Teknik Şartname’de “Madde 1-Genel Hususlar

                                                                                                                                                                                                                                          

Taşıma Güzergâhları

TAŞINAN YERLEŞİM YERİ

ÖĞRENCİ SAYISI

TAŞIMA MERKEZİNE UZAKLIĞI (Km)

ARAÇ SAYISI

ARAÇ KAPASİTESİ

 

 

 

 

2. Kısım

 

 

 

 

AKPINAR KÖYÜ

31

35

2

16+1

ALİCAN KÖYÜ

11

15

1

14+1

BAHÇE KÖYÜ

41

32

3

16+1

BEŞPARMAK KÖYÜ

16

32

1

16+1

BOYUNCUK KÖYÜ

16

16

1

16+1

BOZBULUT KÖYÜ

64

23

4

16+1

DAĞARASI KÖYÜ

12

36

1

14+1

DİLİMLİ KÖYÜ

16

34

1

16+1

DUMLUSU KÖYÜ

26

35

2

14+1

GÖL KÖYÜ

26

40

2

14+1

KARABEY KÖYÜ

8

44

1

14+1

KARDEŞLER KÖYÜ

15

32

1

16+1

KIYIBAŞI KÖYÜ

20

34

2

14+1

KONUKBEKLER BELDESİ

38

29

3

14+1

KÖRPEAĞAÇ KÖYÜ

16

30

1

16+1

KÖŞK KÖYÜ

7

43

1

14+1

GÖL EŞME MEZ.

2

41

 

14+1

MERCİMEKKALE KÖYÜ

40

25

3

14+1

MURATGÖREN KÖYÜ

24

13

2

14+1

NADASLIK KÖYÜ

25

24

2

14+1

SAVAŞÇILAR KÖYÜ

16

35

1

16+1

SERİNOVA BELDESİ

77

27

5

16+1

ŞENOVA KÖYÜ

47

21

4

16+1

TAŞOLUK KÖYÜ

70

22

5

14+1

YAYGIN BELDESİ

28

33

2

14+1

YELALAN KÖYÜ

8

42

1

14+1

YEROLUK KÖYÜ

31

27

2

16+1

YEŞİLOVA BELDESİ

84

27

6

14+1

YONCALI ÖZ KÖYÜ

32

33

2

16+1

ZİYERET KÖYÜ

38

38

3

14+1

BAHÇE KÖYÜ

14

25

1

14+1

DAĞARASI KÖYÜ

22

3

2

14+1

MERCİMEKKALE KÖYÜ

2

18

1

 

14+1

ŞENOVA KÖYÜ

5

16

KARABEY KÖYÜ

16

15

1

16+1

KARDEŞLER KÖYÜ

14

3

1

14+1

KÖRPEAĞAÇKÖYÜ

3

8

1

14+1

KONUKBEKLER BELDESİ

3

3

 

KONUKBEKLER BELDESİ

13

3

1

14+1

ZİYARET KÖYÜ

15

10

1

16+1

 

 

YONCANLIÖZ KÖYÜ

16

6

1

16+1

YEŞİLOVA BELDESİ

9

20

1

14+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 7 – Diğer Hususlar

7.10) Yetkili firma idari ve teknik şartnamede belirtilen araçları çalıştırmak zorundadır.(Hangi köyde kaç koltuklu araç istenmiş ise 13+1-14+1-16+1-17+1-18+1 gibi ÖRNEK= 16+1 istenen yerleşim yerlerinde 13+1 – 14+1 ve 15+1 gibi araçlar çalıştırılamaz)  Aksi halde cezai uygulamalar ve yasal işlemler yapılacaktır…” düzenlemeleri,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 06.09.2021; işi bitirme tarihi 17.06.2022” düzenlemesi yer almıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin 2’nci kısmında 8 isteklinin teklif verdiği, idarece yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda 4 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sınır değerin 2.350.128,61 TL olarak belirlendiği, sınır değerin altında teklif veren başvuru sahibi Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Assos Yapı Tar. Hay. Tem. Elek. Oto San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Cengizler Medikal İnşaat Taahhüt Madencilik Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.den 08.09.2021 tarihli yazılar ile “1-Araç Kiralama veya Amortisman gideri

2-Araç Sürücüsü işçilik gideri

3-Araç ve Eksoz Muayene giderleri

4-Lastik Giderleri

5-Yakıt Giderleri

6-MTV Giderleri

7-Zorunlu Trafik sigorta giderleri

8-Zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta giderleri

9-Araç Takip Sistemi Giderleri” hususlarına ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının 13.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar sunulmasının istendiği, Cengizler Medikal İnşaat Taahhüt Madencilik Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı,

 

15.09.2021 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 14.09.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 2’nci kısmında Cengizler Medikal İnşaat Taahhüt Madencilik Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle,  Kartal Tur. Turizm Taş. İnş. Gıda Tem. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Assos Yapı Tar. Hay. Tem. Elek. Oto San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 2’nci kısmının Kandemirler Muş Vip Turizm İnşaat Nakliye Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Değirmenler Taş. Tic. A.Ş.nin belirlendiği,

 

Başvuru sahibinin 24.09.2021 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece yapılan görevlendirmeye istinaden düzenlenen 04.10.2021 tarihli raporda kira bedeline ilişkin Cetka Taşımacılık Turz. İnş. Gıda Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen taşıma fiyat teklifi sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde toplam birim fiyatın 122,50 TL olarak belirtildiği, sürücü gideri, araç ve egzoz muayene giderleri, lastik giderleri, yakıt giderleri, mtv giderleri ve araç takip sistemi giderlerinin ayrıştırılarak açıklandığı ve söz konusu giderlerin toplam tutarının 122,50 TL’ye denk geldiği, bu durumda araç kira giderine ilişkin herhangi bir bedel öngörülmediği, dolayısıyla amortisman ve kira bedeline yönelik bir açıklama yapılmamış olduğu, diğer yandan EK-O.6 nolu satış tutarı tespit tutanağında minibüs taşıma ücreti olarak 60 günlük, 90,00 TL, toplam 5.400,00 TL’lik fatura bilgisi bulunduğu, bu haliyle tutanak ile fiyat teklifinin uyumsuzluk gösterdiği, bu taşıma bedeline ilişkin açıklamada bulunulmadığı, ayrıca zorunlu trafik ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta giderleri için T.C. Ziraat Bankası Muş Şubesince düzenlenen fiyat teklifinin ekinde sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının bulunmadığı ve imzalayan kişinin yetki belgesinin sunulmadığı hususlarının ifade edildiği,

 

Başvuru sahibine ve diğer isteklilere gönderilen şikâyete cevap yazısında sadece ihale komisyonunca yapılan işlemlerde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Kamu ihale mevzuatının ilgili düzenlemeleri gereği, istekliler tarafından sunulan açıklamaların yeterli görülmeme nedenlerinin hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesinin zorunlu olduğu, bu bağlamda idarece gerek kesinleşen ihale kararı bildirim yazısında, gerek şikâyete cevap yazısında başvuru sahibinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasının hangi gerekçe ile uygun görülmediğinin belirtilmemesinin 4734 sayılı Kanun’un 41’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği görülmüş olmakla birlikte, söz konusu aykırılığın başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda bulunması açısından herhangi bir hak kaybına ve zarara uğramasına yol açmadığı, ayrıca şikâyete cevabın eki olan raporda yer verilen başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmama gerekçeleri doğrultusunda inceleme yapılmasının da mümkün olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “Öğrenci taşıma (75 adet Ford Transit 16+1 kişi taşıma kapasiteli minibüs) (Teknik Şartname’ye uygun)” kalemi için Cetka Taşımacılık Turz. İnş. Gıda Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde araç sayısının 75, miktarın 182, birim fiyatın 122,50 TL, toplam tutarın 1.672.125,00 TL olarak belirtildiği, fiyat teklifinde ayrıca aşağıdaki tablonun bulunduğu,

 

Maliyet bileşeni

Toplam

Gün (tutar/75 araç/182 gün)

1- Sürücü gideri

420.023,25

30,77

2-Fenni muayene ve egzoz ölçüm gideri

37.745,25

2,77

3-Lastik gideri

505.176,00

37,01

4-Akaryakıt gideri

349.533,68

25,61

5-Motorlu taşıtlar vergisi gideri

271.764,75

19,91

6- Araç Takip Sistemi gideri

67.635,00

4,95

7- Kar ve diğer giderler:

1,48

 

 

Toplam (gün)

122,50

Fiyat teklifinin ekinde sunulan Ek-O.6 nolu satış tutarı tespit tutanağında toplam tutarın 5.400,00, toplam miktarın 60 (gün), ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 90,00 TL (gün) bilgisinin bulunduğu,

 

75 adet aracın zorunlu trafik sigortası ve ferdi koltuk sigortası için T.C. Ziraat Bankası Muş Şubesince düzenlenen fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde yönetmen yardımcısının imzasının bulunduğu görülmüştür.

 

Yapılan inceleme neticesinde, açıklama kapsamında sunulan taşımaya ilişkin fiyat teklifi ile sürücü gideri, araç ve egzoz muayene giderleri, lastik giderleri, yakıt giderleri, mtv giderleri ve araç takip sistemi giderlerinin açıklanmaya çalışıldığı, bu fiyat teklifinin araç bedelinin (araç kiralama veya amortisman giderinin) açıklanmasını içermediği, dolayısıyla araç bedelinin tevsik edilemediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca fiyat teklifi ekinde sunulan Ek-O.6 nolu satış tutarı tespit tutanağında minibüs taşıma ücreti ibaresine yer verildiği görülmüş olup, bu haliyle söz konusu tutanağın fiyat teklifine konu Ford Transit 16+1 kişi taşıma kapasiteli minibüse ilişkin olup olmadığı anlaşılamadığından, idarenin bu yöndeki gerekçesinin de yerinde olduğu değerlendirilmiştir.

 

75 adet 16+1 kapasiteli araçların zorunlu trafik sigortası ve ferdi koltuk sigortası için sunulan fiyat teklifinin T.C. Ziraat Bankası Muş Şubesince düzenlendiği, sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının sunulmadığı görüldüğünden, idarenin bu yöndeki gerekçesinin yerinde olduğu görülmüştür.  

 

Öte yandan ihale dokümanında ihalenin 2’nci kısmında 16+1 kapasiteli 31 araç, 14+1 kapasiteli 45 araç olmak üzere toplam 76 adet araç istenmiş olmasına karşın, başvuru sahibi tarafından 75 adet 16+1 kapasiteli araca ilişkin açıklama yapıldığı, bu haliyle yapılan açıklamanın Teknik Şartname’ye uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

Netice itibarıyla, idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No 2021/046
Gündem No 25
Karar Tarihi 11.11.2021
Karar No 2021/UH.I-2052

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz