Bakım ve onarım ihalesi

İHALE İLANI
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurtarma 5 Römorkörü Havuz, Güverte ve Makine Bakım Onarımı işi hizmet alımı işi Açık İhale Usulü (Kuruluşumuza ait 3/g İstisna Yönetmeliğinin 22. Maddesi) ile ihale edilecektir.

 

İhale kayıt numarası : 2021/69254
1- İdarenin
a) Adresi : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi – ÜSKÜDAR / İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165314000 – 5358/ 2163349196
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ———————
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı : 1 Adet Römorkör Bakım Onarım İşi hizmet alımı
b) Yapılacağı yer : Kurtarma 5 Römorkörü İstanbul’da Konuşlu olup; Römorköre ait işler İstanbul İl sınırları dâhilinde veya Yalova Tersaneler Bölgesindeki Yüklenici firmanın Kendine ait veya Kiraladığı tersanede yapılacak olup; Geminin onarım tersanesine intikali Kuruluşumuzca sağlanacaktır.
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi – ÜSKÜDAR / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.03.2021 Salı günü, saat: 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7- İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9- Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.1.10- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş Ortaklığı beyannamesi
4.1.11- İdari şartnamenin 8 nci maddesinde belirtilen “ Yerli istekli” olduğuna ilişkin belgeler.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:———
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.- İş Deneyim Belgeleri:
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu  iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
4.4.- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.- 200 Gros ton ve daha üst tonajdaki gemilerin Güverte ve Makine Bakım onarımını yapmış veya gemi inşa etmiş olmak benzer iş olarak kabul edilecek işlerdir. (Geminin tonajı ile ilgili belgeler teklif ile birlikte verilecektir.)
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. En düşük teklif sahibi ile gerektiğinde fiyat indirimi amacıyla görüşme yapılarak, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Genel Müdürlüğümüzün Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşlemleri servisinde veya www.kiyiemniyeti.gov.tr İnternet adresimizde görülebilir ve 400,00 TL karşılığı aynı adreste mukim Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesinden alınan makbuz karşılığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, 02.03.2021 Salı günü Saat:14:00’e kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi – ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- İdaremizin iş bu ihalesi (ceza ve yasaklamalara ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz