kayıt tarihi by

  il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ticarî, sınaî, ziraî ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinin konusunu oluşturduğu hükmü yer almaktadır. Kanunun konusunu teşkil eden faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukuki statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgah veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye engel teşkil etmeyeceği de Kanunun 1. maddesinde belirtilmiştir.

Belediyelerin Mülkiyetindeki Taşınmazları Satması

Diğer taraftan, kanun koyucu kanunun kapsamına giren bazı işlemleri vergiden istisna tutmuştur. Kanunun 17. maddesinde sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar düzenlenmiştir. Belediyelerce arsa satışı yapılması işleminin istisna kapsamında tutulup tutulmadığının tespiti için maddede yer alan hükümlere bakmak gerekmektedir.  Kanunun 17/4-p maddesinde düzenleme yapılmıştır. Bu madde hükmüne göre, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV’den istisna tutulmuştur. Belediye ve İl Özel İdarelerinin arsa satışlarıyla ilgili istisna hükmü daha önce kanunu 17/4-r maddesinde düzenlenmişti. Maddenin önceki halinde kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV den müstesnaydı. İki yıldan daha az süreyle kurumların mülkiyetinde bulunan arsaların satış işlemi ise vergiye tabiydi. Ancak 6770 sayılı yasanın 8. maddesiyle maddede değişikliğe gidilmiş ve r bendinde yer alan “veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde” ibaresi maddeden çıkarılarak aynı maddenin p bendine “belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler,” ibaresi eklenmiştir. Dolayısıyla, belediyeler ve özel idarelerin bundan sonraki arsa satışlarında iki yıllık süre sınırlaması bulunmamaktadır. İdarenin mülkiyetinde bulunduğu süreye bakılmaksızın yapılan satış KDV’nden müstesna tutulmuştur. Burada tek kıstas ise mülkiyetinin belediye ve il özel idaresinde olmasıdır. Kanunla getirilen istisna hükmü, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz teslimleri için geçerli olmadığından, taşınmazların ticaretini yapan kurumlar ile mülkiyetlerindeki taşınmazları ticari bir organizasyon içinde satan belediyeler ve il özel idarelerinin istisna hükmünden faydalanmasına imkan bulunmamaktadır.

Taşınmazların Müzayede Yoluyla Satışı

Kurum arsayı müzayede yoluyla sattığında ise farklı bir kurala tabi olacaktır. Müzayede yoluyla yapılan satışların Katma Değer Vergisinin konusuna girdiği kanunun 1/3-d  maddesinde ifade edilmiştir. Maddeye göre, müzayede yoluyla yapılan satışlardan KDV alınması gerekmektedir. İstisnalar ile hükümlere baktığımızda bu hususun istisna kapsamında tutulmadığını görürüz. Dolayısıyla, müzayede yoluyla yapılan satışlardan KDV alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan satışlarda vergiyi doğuran olay satışın yapıldığı tarihte meydana gelir.]]>