ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatların yaklaşık maliyet hesabında kullanılacağı düzenlemesinden hareketle, daha önce iptal edilen ihale ile incelenen ihalenin büyük oranda aynı şekilde kurgulandığı, her ne kadar birim fiyat teklif cetvelindeki ay biriminde farklılık olsa da bunun maliyeti önemli ölçüde etkileyecek nitelikte olmadığı, ayrıca iki ihalenin tarihi arasında da güncelleme gerektirecek bir zaman farkının bulunmadığı, dolayısıyla idarenin yaklaşık maliyet işlemlerinde kamu ihale mevzuatında belirtilen kurallara aykırılık olmadığı

 

 

Toplantı No: 2020/026
Gündem No: 39
Karar Tarihi: 10.06.2020
Karar No: 2020/UH.II-1033

 

BAŞVURU SAHİBİ:

MTM Group İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/145578 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 27.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak MTM Group İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. nin 06.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.04.2020 tarih ve 18469 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/716 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme sonucunda esas inceleme raporu düzenlenmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede idare tarafından 132.963,33 TL yaklaşık maliyet açıklandığı, işin teknik şartnamesinde yer alan maliyet unsurları dikkate alındığında işçilik, biyosidal ürünler ve diğer sarf malzemelerin maliyetlerinin bu tutarın çok üzerinde olduğu, bu nedenle işin yaklaşık maliyetinin kamu ihale mevzuatındaki kurallara aykırı biçimde hesaplandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetinin belirleneceği ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde, idarelerin, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit edecekleri, yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde; kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatların, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatların, ilgili odalarca belirlenmiş fiyatların, ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatların, ihale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatların esas alınacağı, idarelerin yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, yukarıda belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilecekleri düzenlenmiştir. Ayrıca aynı Yönetmelik’in 9’uncu maddesinde hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutarın, sözleşme giderleri ve genel giderler ile katma değer vergisi hariç olarak belirleneceği, bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak yüzde 7 oranını geçmemek üzere yüklenici karı ekleneceği, yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetlerin idarelerce, endeks üzerinden güncellenebileceği kuralları da yer almaktadır.

 

Yaklaşık maliyetin tespit edilmesine ilişkin yukarıda aktarılan kurallar bir arada değerlendirildiğinde, idarelerin ihale konusu iş için sağlıklı piyasa fiyatı tespit etme sorumluluklarının olduğu, bunun için mevzuatta düzenlenmiş fiyat araçlarını kullanabilecekleri, hesaplanan fiyatların gerekli durumlarda da güncellenebileceği anlaşılmaktadır.

 

İncelenen ihalede başvuru sahibi tarafından işin teknik şartnamesinde yer alan maliyet unsurları dikkate alındığında işçilik, biyosidal ürünler ve diğer sarf malzemelerin maliyetlerinin bu idare tarafından ilan edilen yaklaşık maliyet tutarının çok üzerinde olduğu, bu nedenle de yaklaşık maliyet hesabının yanlış yapıldığı iddia edilmektedir.

 

Yukarıda aktarılan kurallar ve başvuru sahibinin iddiası bir arada değerlendirildiğinde, idare tarafından yaklaşık maliyet hesabında, daha önce yapılan ve geçerli teklif bulunmaması gerekçesiyle iptal edilen 2020/64860 İKN’li İzmir Sağlık Müdürlüğü 1 Basamak Sağlık Kuruluşlarının İlaçlama Hizmet Alımı ihalesinde verilen tekliflerin kullanıldığı görülmüştür. Anılan ihalenin dokümanı ve teklif bileşenleri ile incelenen ihalenin dokümanı ve teklif bileşenleri karşılaştırıldığında, teknik şartnamede yer alan maliyet bileşenlerinin, idari şartnamede yer alan yeterlik belgeleri ile teklif fiyatına dahil edilecek masrafların, birim fiyat teklif cetvelindeki satırların aynı olduğu görülmüştür. Öte yandan iptal edilen ihalede teklifler 12 ay üzerinden alınmışken incelenen ihalede 7 aylık teklif alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda alıntılanan 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının 2 numaralı alt bendinde yer alan, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatların yaklaşık maliyet hesabında kullanılacağı düzenlemesinden hareketle, daha önce iptal edilen ihale ile incelenen ihalenin büyük oranda aynı şekilde kurgulandığı, her ne kadar birim fiyat teklif cetvelindeki ay biriminde farklılık olsa da bunun maliyeti önemli ölçüde etkileyecek nitelikte olmadığı, ayrıca iki ihalenin tarihi arasında da güncelleme gerektirecek bir zaman farkının bulunmadığı, dolayısıyla idarenin yaklaşık maliyet işlemlerinde kamu ihale mevzuatında belirtilen kurallara aykırılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz