ihalede sunulan birim fiyat teklif cetvelinde şoför ücretleri için teklif edilen tutarların yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararına göre azami brüt asgari ücret tutarının altında olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu hususun anılan istekli lehine fiyat avantajı oluşturmadığı, aksine yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin üzerinde teklif vermek suretiyle şoför giderlerine ilişkin aleyhine bir maliyet oluşturduğu, bu sebeple anılan isteklinin teklifinin idare tarafından söz konusu gerekçeyle tüm kısımlarda değerlendirme dışı bırakılması hk

Toplantı No: 2020/053
Gündem No: 27
Karar Tarihi: 25.11.2020
Karar No: 2020/UH.II-1912

BAŞVURU SAHİBİ:

Beyaz İnci Davet Reklam Organizasyon Turizm Taşımacılık Öğrenci Servisleri Temizlik Kiralama Bilgi İşlem Eğitim Medikal Tıbbi Malzeme Laboratuvar ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/469198 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 6 Kısım Yakıt Hariç, Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 6 Kısım Yakıt Hariç, Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Beyaz İnci Davet Reklam Organizasyon Turizm Taşımacılık Öğrenci Servisleri Temizlik Kiralama Bilgi İşlem Eğitim Medikal Tıbbi Malzeme Laboratuvar ve Ticaret Limited Şirketi’nin 20.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.10.2020 tarih ve 47536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1655 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 2020/469198 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 6 Kısım Yakıt Hariç, Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesinin bütün kısımlarına teklif verdikleri, ancak 19.10.2020 tarihinde EKAP üzerinde gönderilen ihale komisyonu kararına göre İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olarak, ihale konusu işte çalıştırılacak şoförlerin maaşının brüt asgari ücretin üzerinde olduğu için bütün kısımlar için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının öğrenildiği,

İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde “Bu işte çalışacak şoförlerin maaşı brüt asgari ücrettir. Yemek ve Yol Ücreti verilmeyecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre ise ihaleye iştirak edecek iştirakçilerin şoför bedeli olarak en az idari şartnamede belirtilen tutar ile en fazla yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının teklif edilebileceği,

Bahse konu iki düzenlemeye göre, şikâyete konu ihalede şoför bedeli olarak 1 ay için en düşük 3.749,39 TL, en yüksek 5.624,08 TL teklif verilebileceği, bu çerçevede şoför ücreti olarak teklif ettikleri tutar söz konusu tutar aralığında olduğundan, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki idari işlemin hukuka aykırı olduğu,

2) Şikâyete konu ihalenin 1’inci kısmı için ihale uhdesinde kalan Sert Emlak Otomotiv İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti.nin 1’inci kısıma ait birim fiyat teklif cetvelinin “Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde (5 Personel)” giderine yönelik 6 numaralı satırında teklif yanlış hesaplandığından genel toplam giderin de eksik hesaplandığı,

Şöyle ki 2020 yılına ait brüt asgari ücret uygulamasına istianeden 1 işçinin 1 günlük ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin 124,98 TL olduğu, 1’inci kısma ait birim fiyat teklif cetvelinin 6 numaralı satırında çalışacak personel sayısı 5 işçi olarak belirtildiğinden, birim tutara 5 işçinin 1 günlük çalışma bedelinin yazılması gerektiği, diğer bir ifadeyle asgari olarak 124,98 TL x 5 işçi=624,90 TL x 14,5 gün=9.061,05 TL teklif verilmesi gerektiği,

Ancak anılan istekli tarafından söz konusu gider kalemine 124,98 TL teklif verildiği, söz konusu tutar 14,5 gün ile çarpıldığında 1.812,21 TL teklifte bulunduğu, dolayısıyla toplamda 5 işçi için teklif edilmesi gereken asgari tutarın altında teklif verildiği,

İhalenin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı kısımlarında 1 personel için ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin öngörüldüğü, ancak şikâyete konu edilen 1’inci kısımda 5 personel için ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin istenildiği, bu nedenle anılan istekli tarafından sadece 1 personel için teklif verilmesinin hukuka aykırı olduğu,

Netice itibariyle, toplamda 5 işçi için teklif edilmesi gereken ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedeli asgari işçilik tutarının altında olduğundan, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 6 Kısım Yakıt hariç, Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü: 6 Kısım evde sağlık hizmetinde kullanılmak üzere sürücülü araç kiralama hizmet alımı: Sürücülü Kamyonet tipi taşıt ( Van, Yandan Camlı, Yakıt Hariç )10 Adet

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kamyonet tipi taşıt (Van, Yandan Camlı, Yakıt Hariç) 5 Adet

Dinar Devlet Hastanesi Kamyonet tipi taşıt (Van, Yandan Camlı, Yakıt Hariç) 1 Adet

Sandıklı Devlet Hastanesi Kamyonet tipi taşıt (Van, Yandan Camlı, Yakıt Hariç) 1 Adet

Emirdağ Devlet Hastanesi Kamyonet tipi taşıt (Van, Yandan Camlı, Yakıt Hariç) 1 Adet

Bolvadin Devlet Hastanesi Kamyonet tipi taşıt (Van, Yandan Camlı, Yakıt Hariç) 1 Adet

Şuhut Devlet Hastanesi Kamyonet tipi taşıt (Van, Yandan Camlı, Yakıt Hariç) 1 Adet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerine Afyonkarahisar il sınırları içinde ve dışında hizmet verecektir.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri, şoför, araç, amortisman, araç giydirme giderleri ve teknik şartnamede belirtilmiş olan diğer giderler de teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Bu işte çalışacak şoförlerin maaşı brüt asgari ücrettir. Yemek ve Yol Ücreti verilmeyecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı %2 olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Teklif değerlendirme işlemlerinin söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için; istekliler, teklif ettikleri araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan kasko değer listesinde bulunduğu şekilde aracın markası, araç tipi, model ve kasko değer bilgilerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. Bakanlar Kurulunun 02/102014 tarih ve 2014/8184 Sayılı Kararı gereğince teklif kapsamında bulunan listede belirtilen her bir aracın aylık kiralama bedeli (KDV hariç, her türlü bakım, onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) aracın Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2 sini aşmayacaktır. Birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatın Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan Kasko sigorta değerini %2’ni aştığı tespit edilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.02.2021; işi bitirme tarihi 31.12.2021

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

02.10.2014 tarih ve 29137 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda “Madde 1: 17.03.2006 tarih ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin birinci fıkrasının (ç; bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Taşıtlar yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebilecektir.”

Madde 2: Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a)Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

b)Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu işin Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri hizmetlerinde kullanılmak üzere sürücülü araç kiralama hizmeti olduğu, ihale konusu işte çalıştırılacak şoförlerin maaşının brüt asgari ücret olması gerektiği görülmüş olup, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Karar’ın (b) bendi uyarınca ise şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarını aşmayacak şekilde şoför giderinin hesaplanabileceği anlaşılmıştır.

19.101.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre, 6 kısımdan oluşan ve açık ihale usulüyle yapılan şikâyete konu ihalede toplamda 7 isteklinin teklif verdiği, ihalenin 1-5’inci kısımlarının Sert Emlak Otomotiv İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti., 6’ncı kısmın ise Kar Taşımacılık –Faruk Kar ürünleri Tur. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli Beyaz İnci Temizlik Kiralama Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesi uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak şoförlerin maaşı brüt asgari ücretin üzerinde olduğundan ihalenin bütün kısımlarda değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, şikâyete konu ihaleye ait 1’nci kısımda 1 şoför gideri için 4.147,00 TL, 2, 3, 4 ve 6’ncı kısımlarda 1 şoför gideri için 4.748,32 TL, 5’inci kısımda 1 şoför gideri için 4.177,00 TL teklif verildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, her ne kadar idare tarafından idari şartnamede şoför ücreti için brüt asgari ücretin verilmesi gerektiği düzenlenmiş olsa da, 2014/6814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, söz konusu ihalede şoför ücreti için istekliler tarafından 2020 yılı brüt asgari ücreti esas alınmak suretiyle azami 5.624,08 TL teklif verilebileceği anlaşılmıştır. İşçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret esas alınacağı dikkate alındığında, şikâyete konu ihalede isteklilerin şoför ücreti için asgari 3.749,39 TL, azami 5.624,08 TL teklif verilebileceği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde şoför ücretleri için teklif edilen tutarların yukarıda belirtilen 2014/6814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre azami brüt asgari ücret tutarının altında olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu hususun anılan istekli lehine fiyat avantajı oluşturmadığı, aksine yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin üzerinde teklif vermek suretiyle şoför giderlerine ilişkin aleyhine bir maliyet oluşturduğu, bu sebeple anılan isteklinin teklifinin idare tarafından söz konusu gerekçeyle tüm kısımlarda değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “… (7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu iş, 2021 Yılı Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 6 Kısım Yakıt hariç, Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti Alımı olup birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir. İhalenin 1’inci kısmına ait birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir:

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

ŞOFÖR (5 Adet) (Brüt asgari ücret)

Ay

5,00

11,000

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Komyonet Tipi Taşıt ( Van Yandan Camlı Yakıtsız)

ay

11,000

2

Komyonet Tipi Taşıt ( Van Yandan Camlı Yakıtsız)

ay

11,000

3

Komyonet Tipi Taşıt ( Van Yandan Camlı Yakıtsız)

ay

11,000

4

Komyonet Tipi Taşıt ( Van Yandan Camlı Yakıtsız)

ay

11,000

5

Komyonet Tipi Taşıt ( Van Yandan Camlı Yakıtsız)

ay

11,000

6

Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde 5 Personel

gün

14,500

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

KISIM TOPLAM TUTARI (K.D.V Hariç)

Şikâyete konu edilen ihalenin 1’inci kısmında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli aşağıda yer almaktadır.

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

ŞOFÖR (5 Adet) (Brüt asgari ücret)

Ay

5,00

11,000

18.746.95

206.216.45

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Komyonet Tipi Taşıt ( Van Yandan Camlı Yakıtsız)

ay

11,000

1.588,00

17.468,00

2

Komyonet Tipi Taşıt ( Van Yandan Camlı Yakıtsız)

ay

11,000

1.569,00

17.259,00

3

Komyonet Tipi Taşıt ( Van Yandan Camlı Yakıtsız)

ay

11,000

1.539,00

16.929,00

4

Komyonet Tipi Taşıt ( Van Yandan Camlı Yakıtsız)

ay

11,000

1.539,00

16.929,00

5

Komyonet Tipi Taşıt ( Van Yandan Camlı Yakıtsız)

ay

11,000

1.490,00

16.390,00

6

Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde 5 Personel

gün

14,500

124,98

1.812,21

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

86.787,2I

KISIM TOPLAM TUTARI (K.D.V Hariç)

293.003,66 TL

İhalenin şikâyete konu edilen 1’inci kısmına ait birim fiyat teklif cetvelinin 6 numaralı satırında 5 personel için günlük ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin, ihalenin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı kısımlarında ise ilgili satırda 1 personel için ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin istenildiği görülmüştür.

Sert Emlak Otomotiv İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, şikâyete konu edilen 1’inci kısma ait birim fiyat teklif cetvelinin 6 numaralı satırında 5 personel için günlük ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin toplamda 1.812,21 TL (124,98 TL x 14,5 gün) olarak, ihalenin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı kısımlarında ise 1 personel için ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin toplamda 1.812,21 TL (124,98 TL x 14,5 gün) olarak belirlendiği görülmüştür. Diğer bir ifadeyle anılan istekli tarafından ihalenin bütün kısımlarında ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin 1 personel üzerinden hesaplanarak toplam teklif tutarına dahil edildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, ihale dokümanının ekinde yer alan birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetveli standart formunda şikâyete konu edilen 1’inci kısma ait birim fiyat teklif cetvelinin 6 numaralı satırında 5 personel için günlük ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin öngörüldüğü, kik işçilik hesaplama modülüne göre 2020 yılına ait brüt asgari ücret esas alındığında 1 işçinin 1 günlük ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin 124,98 TL olduğu, istekliler tarafından söz konusu bedelin altında teklif verilmesinin mümkün olmadığı, ihale dokümanında yer alan düzenlemeye göre ise şikâyete konu edilen 1’inci kısımda 5 personelin çalıştırılacağının açık olduğu, bu çerçevede söz konusu ihalenin 1’inci kısmında istekliler tarafından sunulması gereken asgari ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin 124, 98 TL X 5 = 624,90 TL olması gerektiği anlaşılmış olup, bu tutar altında teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Netice itibariyle, anılan istekli tarafından ihalenin 1’inci kısmında 5 personel için brüt asgari ücret bedeli teklif edildiği, ancak 5 personel için günlük ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedeli öngörülmesi gerekirken yalnızca 1 personel için bahse konu gider için teklif verildiği, verilen tutarın (124,98 TL) söz konusu ihalenin 1’inci kısmında istekliler tarafından sunulması gereken asgari ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma bedelinin altında olduğu, bu nedenle ihalenin 1’inci kısmında anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1’inci kısmında Sert Emlak Otomotiv İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve Beyaz İnci Temizlik Kiralama Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirmeye alınması, ihalenin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı kısımlarında ise başvuru sahibine ait teklif değerlendirmeye alınsa dahi söz konusu kısımlar için ihalenin üzerinde kalma ihtimali bulunmadığından başvuru sahibinin teklifinin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı kısımlar için değerlendirmeye alınmasına ilişkin düzeltici işlem belirlenmesinin esasa etkisi olmayacağından başvurunun reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 1’inci kısmına ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,

2- Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı kısımlarına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz