İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, 17 adet iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın 1 kuruşun altında olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte bahse konu 17 iş kalemi toplam tutarının 0,085907158140 TL’ye karşılık geldiği tespit edilmiştir. İstekli tarafından 17 farklı iş kaleminde birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verildiği, bu durumun mevzuata aykırılık teşkil edip etmediği hk

Toplantı No: 2020/056
Gündem No: 57
Karar Tarihi: 16.12.2020
Karar No: 2020/UH.II-2078

BAŞVURU SAHİBİ:

Ebs İlke Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (Tki) Satınalma Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/495373 İhale Kayıt Numaralı “Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatları Sigorta Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü(Tki) Satınalma Daire Başkanlığıtarafından 10.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatları Sigorta Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ebs İlke Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.nin 16.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.11.2020 tarih ve 51818 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1797 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, isteklilerin her bir iş kalemi için öngörmüş olduğu birim fiyatlar ile miktarların çarpımı sonucu bulunan tutarların, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve yuvarlama sonucu belirlenen toplam teklif tutarında bir artış meydana getirmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli IMC Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.nin sunduğu birim fiyat teklif cetvelindeki birçok iş kalemi için öngörülen birim fiyatların miktarlar ile çarpımı sonucu hesaplanan tutarların isteklinin 2.257.276,72 TL toplam teklif tutarı üzerinde herhangi bir değişiklik meydana getirmediği, bu durumun istikrar kazanmış Kurul kararlarına aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un “Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama” başlıklı 2’nci maddesinde “… Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin“Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinin 7’nci fıkrasında “… (7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Bir başka ifadeyle kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilecek, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, Libre Office Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’inci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: TKİ Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatları Sigorta Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

25 Kalem Sigorta Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: TKİ Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatları” düzenlemesine,

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, vergi (gider vergisi, güvence teminatı, sözleşme damga vergisi, karar damga vergisi dahil)resim, harç ve benzeri giderlerin tamamı teklif fiyatına dahil olacaktır. Ancak, ödenecek vergiler (yangın sigorta vergisi, gider vergisi, garanti fonu ve trafik hizmet fonu) İdareye ait olup, bunlar isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilmeyecektir

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür.

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Emtea Nakliyat Sigortası Yurt İçi Malzeme

yüzde (%)

10.000.000

2

Emtea Nakliyat Sigortası Yurt Dışı Malzeme

yüzde (%)

10.000.000

3

Yangın Sigortası Binalar, Tesisler, Demirbaşlar ve Ambarlardaki Malzeme

binde (‰)

230.983.656,32

4

Yangın Ek Teminatları Deprem I. Bölge Betonarme

binde (‰)

68.475.505,74

5

Yangın Ek Teminatları Deprem I. Bölge Kagir

binde (‰)

2.677.329

6

Yangın Ek Teminatları Deprem II. Bölge Betonarme

binde (‰)

23.183.134,74

7

Yangın Ek Teminatları Deprem II. Bölge Kagir

binde (‰)

11.055.289,84

8

Yangın Ek Teminatları Deprem IV. Bölge Betonarme

binde (‰)

45.016.125

9

Yangın Ek Teminatları Deprem IV. Bölge Kagir

binde (‰)

139.975

10

Kasko Sigortası

binde (‰)

29.525.899,62

11

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

binde (‰)

16.673.103,72

12

Zorunlu Trafik Sigortası Otomobil

adet

44

13

Zorunlu Trafik Sigortası Minibüs(9-15)

adet

7

14

Zorunlu Trafik Sigortası Minibüs(16-30)

adet

3

15

Zorunlu Trafik Sigortası Otobüs(31 ve üstü)

adet

1

16

Zorunlu Trafik Sigortası Kamyonet

adet

28

17

Zorunlu Trafik Sigortası Kamyon

adet

76

18

İş Makinesi

adet

6

19

Zorunlu Trafik Sigortası Traktör

adet

5

20

Zorunlu Trafik Sigortası Tanker

adet

10

21

Zorunlu Trafik Sigortası Çekici

adet

10

22

Zorunlu Trafik Sigortası Özel Amaçlı Taşıt

adet

6

23

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

kişi

2.520

24

Ferdi Kaza Sigortası

kişi

969

25

İha-Drone Mali Mesuliyet

adet

2

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

İhale üzerinde bırakılan istekli IMC Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi tarafından teklif kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinin;

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Emtea Nakliyat Sigortası Yurt İçi Malzeme

yüzde (%)

10.000.000

0,0000000005

0,005

2

Emtea Nakliyat Sigortası Yurt Dışı Malzeme

yüzde (%)

10.000.000

0,0000000005

0,005

3

Yangın Sigortası Binalar, Tesisler, Demirbaşlar ve Ambarlardaki Malzeme

binde (‰)

230.983.656,32

0,0000000001

0,023098365632

4

Yangın Ek Teminatları Deprem I. Bölge Betonarme

binde (‰)

68.475.505,74

0,002625

179748,2025675

5

Yangın Ek Teminatları Deprem I. Bölge Kagir

binde (‰)

2.677.329

0,005145

13774,857705

6

Yangın Ek Teminatları Deprem II. Bölge Betonarme

binde (‰)

23.183.134,74

0,002205

51118,8121017

7

Yangın Ek Teminatları Deprem II. Bölge Kagir

binde (‰)

11.055.289,84

0,0046725

51655,8417774

8

Yangın Ek Teminatları Deprem IV. Bölge Betonarme

binde (‰)

45.016.125

0,0016275

73263,7434375

9

Yangın Ek Teminatları Deprem IV. Bölge Kagir

binde (‰)

139.975

0,00168

235,158

10

Kasko Sigortası

binde (‰)

29.525.899,62

0,0000000002

0,005905179924

11

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

binde (‰)

16.673.103,72

0,0000000003

0,005001931116

12

Zorunlu Trafik Sigortası Otomobil

adet

44

0,0001136364

0,0050000016

13

Zorunlu Trafik Sigortası Minibüs(9-15)

adet

7

0,0007142858

0,0050000006

14

Zorunlu Trafik Sigortası Minibüs(16-30)

adet

3

0,0016666667

0,0050000001

15

Zorunlu Trafik Sigortası Otobüs(31 ve üstü)

adet

1

0,005

0,005

16

Zorunlu Trafik Sigortası Kamyonet

adet

28

0,0001785715

0,005000002

17

Zorunlu Trafik Sigortası Kamyon

adet

76

0,0000657895

0,005000002

18

İş Makinesi

adet

6

0,0008333334

0,0050000004

19

Zorunlu Trafik Sigortası Traktör

adet

5

0,001

0,005

20

Zorunlu Trafik Sigortası Tanker

adet

10

0,0005

0,005

21

Zorunlu Trafik Sigortası Çekici

adet

10

0,0005

0,005

22

Zorunlu Trafik Sigortası Özel Amaçlı Taşıt

adet

6

0,0008333334

0,0050000004

23

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

kişi

2.520

749,00

1887480,00

24

Ferdi Kaza Sigortası

kişi

969

0,00000516

0,00500004

25

İha-Drone Mali Mesuliyet

adet

2

0,0025

0,005

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

2.257.276,72

” şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuattan, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler tarafından işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatlar ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebileceği, ancak toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı, yarım kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır. Açıklamalardan söz konusu düzenlemenin asıl amacının yüksek miktarlarda alım yapılacak iş kalemleri için virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde teklif verilebilmesine imkân sağlayarak tekliflerin farklılaşmasına ve rekabetin artmasına imkân tanımak olduğu anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların ilgili iş kalemi miktarları ile çarpımında elde edilen birim fiyatlarda aritmetik hata bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin 25 adet iş kalemi için teklif ettiği tutar toplamının 2.257.276,72459462 TL’ye karşılık geldiği, istekli tarafından toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak 2.257.276,72 TL şeklinde oluşturulduğu, toplam teklif fiyatında da aritmetik hata bulunmadığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, 17 adet iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın 1 kuruşun altında olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte bahse konu 17 iş kalemi toplam tutarının 0,085907158140 TL’ye karşılık geldiği tespit edilmiştir. İstekli tarafından 17 farklı iş kaleminde birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verildiği, bu durumun mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 1 kuruşun altında olan birim fiyat teklif edilen iş kalemleri toplamının toplam teklif bedeline 0,085907158140 TL katkı sağladığı, bahse konu birim fiyat tekliflerinin 0,00 TL olarak alınması halinde toplam teklif tutarının 2.257.276,63868747 TLolacağı, bu tutarın da virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanması halinde 2.257.276,64 TL şeklinde oluşacağı anlaşılmaktadır. Öte yandan, en düşük birim fiyat teklifi olan 0,005 TL’nin toplam teklif fiyatından düşülmesi halinde toplam teklif tutarının 2.257.276,71959462 TL olacağı, bu tutarın davirgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanması halinde 2.257.276,72 TL şeklinde oluşacağı anlaşılmaktadır.

5083 sayılı Kanun’un Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödemelerinde yarım kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı hükmü dikkate alındığında istekliler tarafından 0,00 TL tutar teklif edilemeyeceği, teklif birim fiyatının birim fiyat teklif cetvelindeki toplam teklif edilmesi gereken tutara da katkı sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihalede 1 kuruşun altında olan birim fiyat teklif edilen iş kalemlerinin bazılarının tek başına toplam teklif bedeline katkı sağlamadığı, ancak söz konusu toplam 17 iş kaleminin toplam teklif bedeline toplam 0,085907158140 TL katkı sağladığı, dolayısıyla 1 kuruşun altında olan tekliflerin toplam teklif bedeline katkı sağlamadığı yönünde bir sonuca ulaşılamayacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hataya rastlanmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan yuvarlama işlemlerinin Tebliğ’in 16.5.2’nci maddesine uygun olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde itirazen şikâyete konu hususlar bakımında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz