Bu KİK  kararı Tarafımızca Alınmıştır

Toplantı No 2021/040
Gündem No 40
Karar Tarihi 29.09.2021
Karar No 2021/UY.II-1812

BAŞVURU SAHİBİ:

Mehmet Sıtkı ERBATUR,

 İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tekman Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü,

 BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/407421 İhale Kayıt Numaralı “Beton Parke ve Bordür Döşeme Yapım İşi” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tekman Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 09.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Beton Parke ve Bordür Döşeme Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Sıtkı Erbatur’un 18.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.08.2021 tarih ve 38406 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1374 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. 

KARAR:Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 12.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen ihale komisyonu kararında geçerli teklif kalmaması nedeni ile ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği,

 Tekliflerinin, teklif mektubu standart formuna uygun düzenlenmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı,  kısmi teklife açık ihalede, sundukları teklif cetvelinde “1. Kısım olan 1. Grup Mahalleler için toplam 6.541.000 TL, 2. Kısım olan 2. Grup Mahalleler için toplam 4.814.000 TL, toplamında ise 11.355.000 TL”  fiyat teklifi verdikleri, teklif cetvelinde ifade edilen 1 ve 2’nci grup mahallelere verilen bedellerin ve altında toplam teklif tutarının rakam ve yazı ile (teklif mektubunda zorunlu olarak ifade edilecek hususlara uygun olarak) yazılarak teklifin verildiği, birim fiyat teklif cetvelinin imzalı ve kaşeli olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarların aynı olduğu, kısmi teklife açık söz konusu ihalede teklif mektubunda 1 ve 2’nci kısımlar için teklif edilen bedellerin detaylı olarak teklif mektubunda belirtilmiş olmasının teklif mektubunun esasını değiştirecek bir husus olarak kabul edilmemesi gerektiği, ihalede sunulan teklif mektubunun teklifin esasına etkili bir husus olmadığı ve işlemi tek başına sakatlamayacağı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka uygun olmadığı,

 İdarece tekliflerin değerlendirilmesinin kanun, yönetmelik, tip şartname esasları çerçevesinde standart formlar kullanılarak yapılacağı, bunun yanında ihale komisyonu kararı başlıklı standart formda ihale komisyonunun çalışmasının başından itibaren yapılan işlemler ile kararın gerekçesinin ayrıntılı bir şekilde açıklanacağı, teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin bulunması durumunda ise değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin de belirtileceği, oysaki ihale komisyonu kararında tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, teklif mektubunun standart teklif mektubuna uygun düzenlenmediğinden teklifi değerlendirme dışı bırakılması gibi soyut bir gerekçe ile haksız olarak ihalenin iptal edildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39 ve 40’ıncı maddeleri gereği ihalenin iptalinin belli durumlarda mümkün olduğu, ancak idareye tanınan bu yetkinin sınırsız ve keyfi bir şekilde kullanılamayacağı, nitekim anılan maddelerin gerekçelerine bakıldığı zaman idareye tanınan iptal yetkisinin sınırlandırılmış olduğu, idarenin iptal gerekçeleri arasında ise bu nedenler olmadığı gibi somut gerçeklerle bağdaşmadığı,

 İdarece iptal edilen ihalenin yaklaşık maliyetin açıklanması neticesinde, idarenin yeniden ihaleye çıkmış olduğu ihalenin yaklaşık maliyetinin deşifre edilmiş olması neticesinde; 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen rekabet ve eşitlik ilkelerinin açıkça ihlal edildiği, ihaleye katılacak firmalara rekabet şansı tanınmadan kamu yararına katkı sağlayacak tüm rekabeti ortadan kaldırdığı,  idarece hiçbir değişiklik yapılmadan, aynı ihale şartnamesi ile yapılacak ihalede de ihaleye katılacak istekliler ile sorunların olacağı, ihale kararına karşı devam eden itiraz sürecinin sonuçlanması beklenmeden yeniden ihaleye çıkılmasının hukuken usulsüz olduğu,

 Başvuruya konu ihalenin herkesin katılabileceği şekilde açık ihale usulü ile yapıldığı, katılımı kısıtlayan herhangi bir durumun söz konusu olmadığı, ayrıca katılımın kısıtlandığına dair herhangi bir şikayetin de bulunmadığı, doküman düzenlemelerinin katılımı kısıtlamadığı,

 Tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında olduğu, ihalenin sonuçlandırılmasında kamu yararının bulunduğu, işe ait yaklaşık maliyetin 7.011.480 TL, tekliflerinin ise 6.541.00 TL tutarında yaklaşık maliyete göre çok avantajlı bir teklif olduğu, bu nedenle “tekliflerin kamu kaynaklarının verimli kullanılması bakımından avantajlı olmadığı” şeklinde bir gerekçenin dahi gerçeği yansıtmadığı,

İhalenin iptal edilmesi ile yeniden çıkılacak ihaleye ait yaklaşık maliyet hesaplanmasında günün ekonomik şartlarındaki fiyat dalgalanmalarından dolayı yaklaşık maliyet kalemlerindeki fiyat artışı göz önüne alındığında yeniden çıkılacak ihalede davet edilen isteklilerce bilinmiş olacağı, isteklilerin ihale dışı anlaşmaları veya daha yüksek bedelli tekliflerin verilmesinin kamu zararına sebebiyet vereceği iddialarına yer verilmiştir.

 A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: BETON PARKE VE BORDÜR DÖŞEME YAPIM İŞİ

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

150000 (YÜZELLİBİNMETREKARE PARKE TAŞI, 60.000 (ALTMIŞBİNMETRETÜL) BORDÜR TAŞI DÖŞEME İŞİ, 7500 METREKÜP KAZI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Teknik Şartnamede Gruplara ayrılan mahalleler

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu” düzenlemesine,Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir.

İş iki kısma ayrılmıştır. Birinci Grup ve ikinci grup mahalleler teknik şartnamede belirtilmiş. Aynı zamanda grupta yer alan mahallelerde yapılacak için miktarları belirtilmiştir. İstekliler bir kısma teklif verebileceği gibi bütün kısımlara teklif verebilir.” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,zorunludur…” düzenlemesine yer verilmiştir. 

İhale dokümanı arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu aşağıdaki gibidir:

 

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

……… İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

….. /….. /…..

İhale Kayıt Numarası

2021/407421

İhalenin adı

BETON PARKE VE BORDÜR DÖŞEME YAPIM İŞİ

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

 

Uyruğu

 

TC Kimlik Numarası1

 

Vergi Kimlik Numarası

 

Adresi

 

Telefon ve Faks numarası

 

 

 

1)Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) İhale tarihinde,4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.

3)4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

4)(Mülga madde: 07/06/2014-29023 R.G./34. md.) Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.

5) İhale konusu işin, [ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvellerde yer alan kısımlarını]bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam …(Teklif edilen toplam bedel para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.)…… bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

 İncelemeye konu ihalenin Tekman Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan “Beton Parke ve Bordür Döşeme Yapım İşi” olduğu, 09.08.2021  tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 11 isteklinin katıldığı, ihalenin birinci kısmının geçerli teklif kalmaması sebebiyle iptal edildiği, ihalenin ikinci kısmında Amir Tehtap’ın ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve söz konusu kısımda başkaca geçerli teklif sahibinin bulunmadığı, ihalenin hem birinci kısmında hem de ikinci kısmında başvuru sahibinin teklifinin birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle, En-Ba İnş.Petrol Ürünleri Madencilik Tekstil Tem.Tic. – Endo İnş. Taah. Nak. Kömür ve Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin ise birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

İdarece ihale komisyonu kararında “MEHMET SITKI ERBATUR adlı isteklinin teklif mektubu standart teklif mektubuna uygun düzenlenmediğinden teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” ifadelerine yer verildiği, söz konusu ihale komisyonu kararında isteklinin teklifinin hangi yönüyle standart teklif mektubuna aykırılık taşıdığının belirtilmediği, başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvuru üzerine idarece verilen cevap yazısında “…yukarıda yer alan düzenlemelere göre teklif dosyası kapsamında sunulan teklif mektuplarının ihale dokümanı kapsamında bulunan teklif mektubu standart formuna uygun olması ve usulüne uygun olmayan teklif mektuplarının tespit edilmesi halinde söz konusu isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarece hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen teklif mektubu standart formunda isteklilerce değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı ve teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından idarece düzenlenen teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında verilen 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de ek ibare eklenen Standart Form KİKO15.3/Y Birim Fiyat Teklif Mektubu’nun 5. Fıkrasında “İhale konusu işin, [ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvellerde yer alan kısımlarını] bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam … (Teklif edilen toplam bedel para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadeleri yer almaktadır.

Tarafınızca teklifi kapsamında idareye sunulan teklif mektubunun 5. Fıkrasında ise;

“1. Kısım 6.541,00 TL

2. Kısım 4.814,00 TL

KDV hariç toplanı 11,355.000,00 bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” düzenlenmesi yer almaktadır. İdare tarafından hazırlanan İdari Şartname ekinde verilen ve Yapım işleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Teklif mektubunda yer almayan ibareler tarafınızca eklenerek Standart Teklif Mektubu kasıtlı olarak değiştirilmiştir. İdare tarafından düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda da Mehmet Sıtkı ERBATUR’ ait “Birim Fiyat Teklif Mektubu” sütununa “UYGUN DEĞİL” ibaresinin yazıldığı, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Standart Formu’nun 2 no’lu dipnotunda “Bu tutanak, ön idari şartname ve teknik şartnamede istenilen belgelerin her biri dikkate alınarak düzenlenecek; her bir hücresi için “VAR veya YOK” ibarelerinden uygun olanı, teklif mektubu ve geçici teminat değerlerine ilişkin belgeler için ise “UYGUN veya UYGUN DEĞİL” ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle doldurulacaktır.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür. 19.08.2021 tarihinde idarece alınan ihale komisyonu kararında ise “Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde almış sırasına göre açılmış ve belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilmiş olup Mehmet Sıtkı ERBATUR’un sunmuş olduğu Birim Fiyat Teklif Mektubunun standart forma uygun olmadığı tespit edilmiş”. Mehmet Sıtkı ERBATUR tarafından ihalede sunulan birim fiyat teklif mektubunun idare tarafından ihale dokümanı arasında verilen standart teklif mektubu formuna uygun olarak verilmesi gereken ibarelere yer verilmediği, dolayısıyla teklif mektubunun standart teklif mektubu formuna uygun olarak sunulmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda aktarılan tespitler mevzuat düzenlemeleri ile birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklif mektubunun uygun olduğunu iddia ettiği Mehmet Sıtkı ERBATUR tarafından sunulan teklif mektubunun idarece ihale dokümanı kapsamında verilen standart teklif mektubu formuna uygun olmadığı, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve standart teklif mektubu formuna eklenen taahhüt niteliğindeki ifadelerin teklif mektubunda yer almamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olduğu, dolayısıyla Mehmet Sıtkı ERBATUR’un teklif mektubunda yer almayan taahhüt niteliğindeki ifade ve standart teklif mektubunda bulunmayan ifadelerin eklenmesi dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…” ifadelerine yer verildiği, söz konusu ifadelerden anılan isteklinin birim fiyat teklif mektubunda “[ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvellerde yer alan kısımlarını]” çıkarılarak, ek cetvelde ihalenin her bir kısmına ilişkin teklif tutarlarına ayrı ayrı olacak şekilde yer verildiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

Başvuru sahibinin, ihalenin her iki kısmında da aynı gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması sebebiyle itirazen şikayet başvurusun her iki kısma yönelik yapıldığı değerlendirilmiştir.

İtirazen şikayete konu ihalede başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu aşağıdaki gibidir:

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

 TEKMAN BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü

 İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

09 /08 /2021

İhale Kayıt Numarası

2021/407421

İhalenin adı

BETON PARKE VE BORDÜR DÖŞEME YAPIM İŞİ

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

MEHMET SITKI ERBATUR

Uyruğu

T.C.

TC Kimlik Numarası1

41*********

Vergi Kimlik Numarası

————–

Adresi

BELDE MAH 3205 SK. NO: 10/101 MERKEZ-BATMAN

Telefon ve Faks numarası

05********

 

 

1)Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) İhale tarihinde,4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.

3)4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli] istekli durumundayız.

4)(Mülga madde: 07/06/2014-29023 R.G./34. md.) Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.

5) İhale konusu işin,

1. KISIM: 6.541.000,00 TL

(ALTIMİLYONBEŞYÜZKIRBİRBİN TÜRK LİRASI)

2. KISIM: 4.814.000,00 TL

(DÖRTMİLYONSEKİZYÜZONDÖRTBİN TÜRK LİRASI)

:bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam: 11.355.000,00 TL (ONBİRMİLYONÜÇELLİBEŞBİN TÜRK LİRASI) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunda, ihalenin birinci ve ikinci kısmına ilişkin teklif tutarlarının ayrıntılı olarak yazıldığı anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde yer alan hükümlerden, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı, teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif mektubu standart formunda yer alan “[ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvellerde yer alan kısımlarını]” kısmının çıkarılarak, birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin kısımlarına ilişkin yer alan teklif tutarlarının ayrıntılı olarak birim fiyat teklif mektubuna yazıldığı, söz konusu hususun teklifin esasını değiştirecek ve ihale komisyonunu çelişkiye düşürecek nitelikte bir husus olmadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından ihalede eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırılık bulunduğunun ifade edildiği, ancak eşit muamele ilkesine aykırılık olduğuna dair somut bilgi ve belge olmadığından aykırılık tespiti yapılamadığı, ihalenin yaklaşık maliyetinin açıklanmasının daha sonra aynı konuda yapılacak ihalede rekabeti engelleyeceğine yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı, kaldı ki 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “ İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde yer alan “Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü gereği tek dilekçe ile birden fazla ihaleye başvurulamayacağı anlaşıldığından, söz konusu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mehmet Sıtkı Erbatur’un  teklifinin ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımlarında değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 İnceleme konusu ihalede; başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiasının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif mektubu standart formunda yer alan “[ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvellerde yer alan kısımlarını]” kısmının çıkarılarak, birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin kısımlarına ilişkin yer alan teklif tutarlarının ayrıntılı olarak birim fiyat teklif mektubuna yazılmasının teklifin esasını değiştirecek ve ihale komisyonunu çelişkiye düşürecek nitelikte bir husus olmadığı değerlendirilerek başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunarak teklifinin değerlendirme alınması yönünde  “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Kararda da yer verildiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hükmüne yer verilmiş, aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde, “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde başvuru ve tekliflerin nasıl hazırlanacağı, idareye nasıl sunulacağı ve sunulan teklifin nasıl değerlendirileceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Tekman Belediye lığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan “Beton Parke ve Bordür Döşeme Yapım İşi” ihalesinde İdari ı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir.

İş iki kısma ayrılmıştır. Birinci Grup ve ikinci grup mahalleler teknik şartnamede belirtilmiş. Aynı zamanda grupta yer alan mahallelerde yapılacak için miktarları belirtilmiştir. İstekliler bir kısma teklif verebileceği gibi bütün kısımlara teklif verebilir.” düzenlemesine, 

Aynı Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,zorunludur…” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale dokümanı kapsamında yer alan standart birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde isteklinin teklif tutarının belirtildiği 5’inci maddesinde “İhale konusu işin, [ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvellerde yer alan kısımlarını]bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam …(Teklif edilen toplam bedel para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.)…… bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verilmiştir. 

Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde ise teklif tutarının belirtildiği 5’inci maddesinde” İhale konusu işin,

1. KISIM: 6.541.000,00 TL

(ALTIMİLYONBEŞYÜZKIRBİRBİN TÜRK LİRASI)

2. KISIM: 4.814.000,00 TL

(DÖRTMİLYONSEKİZYÜZONDÖRTBİN TÜRK LİRASI)

:bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam: 11.355.000,00 TL (ONBİRMİLYONÜÇELLİBEŞBİN TÜRK LİRASI) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubu incelendiğinde, ihale dokümanının standart form olarak bir parçası olan ve birim fiyat teklif cetvelinin 5’inci maddesinde değişikliğe gidilerek maddede ihalenin birinci ve ikinci kısmına ilişkin teklif tutarlarının ayrıntılı olarak yazıldığı görülmektedir. 

Başvuru sahibinin ihalenin her iki kısmına da teklifte bulunduğu, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede ihalenin her iki kısmına da verdiği teklifin birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde, “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde yer alan hükümlerden, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirtilen niteliklere ve ihale dokümanı ekinde yer verilen standart forma uygun olması gerektiği, belirtilen niteliklere ve standart forma uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı, teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır. 

Yukarıda aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer alan standart birim fiyat teklif formuna uygun bir şekilde vermeleri gerektiği, başvuru sahibi tarafından idarece hazırlanarak İdari Şartname eki yapılan standart form birim fiyat teklif mektubunun 5’inci maddesinde yer alan “[ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvellerde yer alan kısımlarını]” ifadesinin çıkarılarak, yerine birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin kısımlarına ilişkin yer alan teklif tutarlarının ayrıntılı olarak yazılmasının standart formda değişiklik yapıldığı sonucunu doğurduğu, söz konusu yapılan değişikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.  

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, yukarıda tespiti yapılan hususlar ve değerlendirmeler doğrultusunda başvuru sahibinin teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunduğundan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiğinden, Kurul çoğunluğunca başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde alınan “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz