kayıt tarihi by

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÜZÜLMEZ KÜLTÜR VADİSİ, LAVUAR VE ATÖLYE BİNALARI KORUMA VE YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT UYGULAMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale Kayıt Numarası : 2020/298112
İşin Adı : Üzülmez Kültür Vadisi, Lavuar Ve Atölye Binaları Koruma Ve Yeniden İşlevlendirilmesi Projesi İnşaat Uygulaması İşi
İhale Türü – Usulü : Yapım İşi – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : 12 KATLI İŞ MERKEZİ – ZONGULDAK / MERKEZ
b) Telefon ve faks numarası : 0372 253 73 40 – 0372 253 16 95
c) Elektronik posta adresi : ferhanbos@hotmail.com
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi :
2 – İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet atölye binası , 1 adet Lavuar binası restorasyonu ve çevre düzenlemesi işi
b) Yapılacağı Yer : Zonguldak İli
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (Altıyüz) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ EK HİZMET BİNASI KOKAKSU / ZONGULDAK ( ESKİ KÖY HİZMETLERİ BİNASI )
b) Tarihi ve saati : 14.07.2020 – 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
1) Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b)Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
c)Bu şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
.e)İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen iş ortalığı beyannamesi.
f)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliği %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
1 adet şantiye şefi – mimar yada restoratör mimar (En az 10 yıl deneyimli restorasyon alanında ) , 1 adet Şantiye Teknik personeli – İnşaat Mühendisi – En az 10 yıl deneyimli, 1 adet şantiye teknik personeli – Makine Mühendisi – En az 10 yıl deneyimli , 1 adet şantiye teknik personeli – Elektrik Mühendisi – En az 10 yıl deneyimli
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan BI grubu işler ( 2863 sayılı yasa kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve/veya restorasyonu ve/veya teşhir tanzimi ,Taşınmaz Kültür Varlığı olduğunun belgelendirilmesi, isteklilerin iş deneyim belgelerinin eklerinde, iş deneyim belgesine konu esere ilişkin düzenlenmiş kurul karar tutanaklarını sunmaları zorunludur şartı aranacaktır.) kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500-Türk Lirası karşılığı zonguldak il özel idaresi – strateji geliştirme müdürlüğü hesaplarına yatırılabilir ve ihale doküman bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz ile 12 KATLI İŞ MERKEZİ Zonguldak İl Özel İdaresi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü – ZONGULDAK / MERKEZ adresinden temin edebilecektir. İhale doküman bedeli Alındı Belgesinin İdarenin yukarıda belirtilen adresinde ilgili personele teslim edilmek suretiyle ihale dokümanı satın alma işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. İlgili Banka hesabına bedeli yatırılan ancak idarece doküman satış işlemi gerçekleştirilmeyen istekliler ihale dökümanı satın almış sayılmaz.) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ EK HİZMET BİNASI KOKAKSU / ZONGULDAK ( ESKİ KÖY HİZMETLERİ BİNASI ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN EXCEL FORMATINDAN HAZIRLANMIŞ BİR KOPYASIDA TEKLİF ZARFININ İÇİNDE İDAREYE SUNULACAKTIR. ( CD, DVD YADA USB İÇERİSİNDE TEKLİF ZARFININ İÇİNDE OLACAKTIR.)
10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz