arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde inşaat ruhsatının alınmasından sonra inşaatın süresinde tamamlanmadığı her ay için cezai şart koyulması – sözleşmenin ifasının imkansız olup olmadığına ilişkin

...

Detayları oku

Dava, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi uyarınca davacı yükleniciye verilen dairelerin dairelerin tapu devrinin davalı arsa sahiplerince yapılmaması sebebi ile 14 ve 15 nolu bağımsız bölümlerin bedellerinin tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Yüklenicinin iş bedeline hak kazanabilmesi diğer bir deyişle kısmen iş bedeli olarak karalaştırılan 14ve 15 nolu bağımsız bölümün tesciline hak kazanabilmesi için yapının yasal olması zorunludur. Belediyeden işlem dosyası getirtilmeli ve iskânının alınıp alınmadığı belirlenmeli, alınmamış ise iskân alınması konusunda davacı tarafa yetki ve süre verilip bu konuda gerekli işlemlerin ikmâlinin sağlanması, iskân almaya elverişli değil ise tapuya hak kazanamamakla birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu geçici 16. madde hükümleri değerlendirilmeli ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden kısmen eksik inceleme nedeniyle kısmen de hükümden sonra yürürlüğe giren kanun hükmünün değerlendirilmesi zorunluluğu nedeniyle hükmün temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir.

...

Detayları oku

davalı olarak Hazinenin taraf gösterilmesi gerekirken, dava Çevre ve Şehircilik Bakanlığına izafeten …Tapu Müdürlüğüne husumet yöneltilerek açılmıştır. Davacının asıl dava etmek istediğinin, … olduğu belirgin olup, temsilde yanılma hali bulunduğundan, bu durumun mahkemece re’sen gözetilmesi ve davanın usulünce gerçek hasıma yönlendirilmesi için davacı tarafa olanak sağlanması, … davaya dahil edilerek taraf oluşturulup, savunma ve delilleri sorulduktan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden davanın esası hakkında karar verilmiş olması usul ve Kanuna aykırıdır.”

...

Detayları oku

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT BEDELİ . AYIPLI İMALATIN GİDERİM BEDELİ

...

Detayları oku

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EKSİK İŞ BEDELİ TALEBİ

...

Detayları oku

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu/Sözleşmeye Uygun Şekilde Teslimde Bulunmayan Yükleniciye Yapılan Ayıp İhbarının Süresinde Kabul Edilmesi Gereği – Sözleşmede Belirlenenden Fazla Yapılan İşlerin Bedeline Yüklenici Lehine Hükmedilmesi Gereği )

...

Detayları oku

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Gecikme Tazminatı Talebi – Tadilat Projesi İle Yasal Hale Getirilmeyen Katın Yasa Gereği Yıkılması Gerekeceğinden Ekonomik Hiçbir Değeri Olmadığı )

...

Detayları oku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Müteahhidin Masraf Sorumluluğu

...

Detayları oku

Hisseli Arsada İnşaat Yapmak

...

Detayları oku

mahkemece konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan gerekirse mahallinde keşif de yapılarak davacı yüklenicinin …tarihinden …. tarihine kadar sözleşme uyarınca gerçekleştirdiği imalâtlar tespit ve tespit edilecek bu imalâtların sözleşmenin 1-a maddesine göre bedeli hesaplattırılıp bulunacak rakama … tarihli tutanakta kabul edilen 1.057,53 TL iş sahibinin …ya kadar yapılan imalâttan kalan borcu ile 9.500,00 TL fazla imalât ve 6.000,00 TL iş sahibi namına yapılan kat irtifakı tesis bedeli ilave edilmek suretiyle varsa kanıtlanacak ödemeler de düşüldükten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken bu hususlar üzerinde durulmadan yanlış değerlendirme ile …tarihli olağanüstü genel kurul tutanağı hesap mutabakatı olarak kabul edilip davanın sonuçlandırılması doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

...

Detayları oku

Davacı vekili, davalı şirket hakkında başlatılan icra takiplerinin kesinleştiğini, davalılar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, inşaat tamamlandığı halde, davalı yüklenici şirketin hak ettiği bağımsız bölümlerin tapularının, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla, arsa sahipleri tarafından yükleniciye devredilmediğini ileri sürerek, İİK’nın 94/2. maddesi gereğince aldığı yetki belgelerine dayanarak, dava konusu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptal edilerek, davalı şirket adına tescilini talep ve dava etmiştir.

...

Detayları oku

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında adi yazılı şekilde yapılan ek sözleşme asıl sözleşmenin tabi olduğu zorunlu şekil koşuluna uygun olarak düzenlenmediğinden davacı yükleniciyi bağlayıcı olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesi doğrudur

...

Detayları oku

tüm daireler yönünden teslimde gecikme bulunduğunu kabul etmesine rağmen tek bağımsız bölüm için hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek karar verilmesi doğru olmamıştır. Bunun yanında, davadaki istek kalemlerinden biri de eksik ve kusurlu iş bedelinin tahsili istemidir. Mahkemece yapılan keşifte belirlenen eksik ve kusurlu işler bilirkişilerce bayındırlık birim fiyatları üzerinden hesaplanmış, sonra da yüklenicinin bir kısım fazla imalatı bulunduğu kabul edilerek bedelinin mahsubu yoluyla ulaşılan miktar hüküm altına alınmıştır. Ne var ki, yukarıdaki bentte değinildiği üzere, davacıların yaptırdığı tespitte başka bir çok eksik ve kusurlu iş tespit edilmiş olup mahkemece bu tespit raporuna karşı yüklenicinin diyecekleri sorulmamış, davacıların, tespitte belirlenen eksik işlerin kendilerince tamamlandığı iddiası üzerinde durulmamıştır.

...

Detayları oku

Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalandığını, sözleşme uyarınca müvekkiline 8 daire ve 1 dükkan isabet ettiğini, sözleşme uyarınca 6 ay içinde inşaat ruhsatı alınması ve ruhsat tarihinden itibaren 3,5 yıl sonra da müvekkiline ait bağımsız bölümlerin teslim edilmesi gerektiğini bu tarihin de …olduğunu ancak davalının müvekkiline ait 5 daireyi …tarihinde, 3 daire ve 1 dükkanı ise 19.07.2004 tarihinde teslim ettiğini, müvekkilinin ihtirazi kayıt koyarak bağımsız bölümleri teslim aldığını, müvekkilinin sözleşme uyarınca rayiç kira bedeli talep hakkı doğduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 60.000,00 TL’nin yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili daha sonra davasını 77.873,86 TL olarak islah etmiştir. Davalı vekili, sözleşmenin konusunu oluşturan parsellerin iki kez imar uygulaması gördüğünü, inşaat ruhsatlarınında iki kez tadil edildiğini, müvekkilinin 14 adet blok inşaatını tamamladığını ve yazılı belge karşılığında davacıya ait bağımsız bölümlerin teslim edildiğini, davacının talebinin zamanaşımına uğradığını, talep edilen bedelin fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

...

Detayları oku

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan alacak

...

Detayları oku