taşınmazın malikleri olduklarından bahisle bu taşınmaz üzerinde akaryakıt istasyonu işleten.Ltd. Şti.’ne verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi istemiyle yapılan başvuruların zımnen reddine ilişkin işlemin ve davalı idarece anılan şirkete verilmiş olan GSM ruhsatının iptali istemiyle açılan davada;uyuşmazlık konusu gayri sıhhi müessese ruhsatının yönetmeliğe aykırı hale gelmemesi için ya taşınmazın maliki olması gerektiği veya taşınmaz sahibi ile aralarında kira sözleşmesi olması gerektiği,

davalı Belediye tarafından kaçak öğrenci yurtları hakkında yapılan işlemler, hafriyat döküm sahasının yeri ve bunun için yapılan harcama tutarı, gezi ve taşıma işi için araç tahsis edilen dernekler ve bu sebeple yapılan harcama tutarı, bazı derneklerin üyelerinin yurt dışı seyahatleri için yapılan ödemelerin tarihi, tutarı ve kapsamı, yardım için dağıtılan kömürün hangi yöntemle, kimden alındığı ve yapılan ödemenin tutarı, “F1 Derneği”nin desteklenmesinin hukuksal dayanağı hakkında bilgi ve belge istenilmesine ait başvuruya, öğrenci yurtlarının açılması ve izinsiz açılan yurtlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin mevzuat bilgilerinin verilmesi, hafriyat döküm alanının yeri, alanı, kullanımının dayanağı ve yapılan giderin açıklanması, ilgili derneklerin isimlerinin verilmesi ve ayni ve nakdi yardım yapılmasının hukuksal dayanaklarının gösterilmesi,

bağımsız bölümünde bulunan taşınmazda, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatların ruhsata bağlanması mümkün olmadığından 3194 sayılı Yasanın 32. maddesine göre yıkımına ilişkin … Belediye Encümeni’nin sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada;… Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün …. sayılı Tespit Tutanağında; … tarihli tutanakla tespit edilen izinsiz uygulamaların 18.02.2016 tarihinde yerinde yapılan incelemede kaldırıldığının tespit edildiği”nin belirtildiği, dava konu

 parsel üzerinde bulunan davacı spor klubüne ait halı sahanın kaldırılmasının Belediye Başkanlığı’ndan istenilmesine ilişkin..Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün … sayılı işlemi ile anılan halı sahasının 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca kaldırılmasını Zabıta Müdürlüğünden telep eden .. Belediye Başkanlığının …sayılı işleminin ve bu işlem doğrultusunda söz konusu tesislerin 15 gün içinde kaldırılmasını ihtar eden….Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü personelince düzenlenen işlemin iptali istemiyle açılan dava

taşınmaz üzerinde kamyon garajı, sosyal tesis binasına idare tarafından verilen uygulama projesi, yapı ruhsatıve hazırlanacak teknik ve idari şartnameye uygun olarak tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydı ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince yap-işlet-devret müdeli ve sınırlı ayni hak tesis edilerek 30 yıl süre ile işletilmesi hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi ihalesi