taşınmazın Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına. bu hususların Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmasına karar verildiği;  A.Ş. Yönetim Kurul kararıyla, söz konusu taşınmazın satışına ilişkin kararı veya Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı istihsali için ihale komisyonunun satış kararı ve eklerinin ‘na gönderilmesine karar verildiği; ihale komisyonu kararı sonucu hazırlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu karar taslağı ve gerekçesinin ‘nın Kurul’a sunulduğu, Özelleştirme Yüksek Kurulu üyelerince oybirliği ile karar alınamadığı için “Karar Taslağı”nın iade edilmesi üzerine dava konusu işlemle ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın  ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi .. olarak belirlenen, Kastamonu İnebolu Limanı’nın işletme hakkına da sahip olan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde bulunan %100 oranındaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hissesinin “blok satış” yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın  kararıyla iptal edildiği anlaşıldığından, davanın esası hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

özelleştirme, ihale, geçici teminatın irat kaydışartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, özelleştirme işlemine konu taşınmazlar için ihalenin yapıldığı tarih ile davacının sözleşmeyi imzalaması için davet edildiği tarih arasında ekonomik şartlar bakımından farklılıklar bulunduğu, dolar kurunda yükseliş meydana geldiği görülmekle birlikte, davacının ihale şartnamesinin düzenlemelerini kabul ederek, ABD Doları bazında oluşabilecek ekonomik verilerin her zaman değişebileceği riskini göze alarak, ihalede dolar bazında teklif sunduğu ve teklifi ile bağlı olduğu dikkate alındığında, üçüncü sırada en yüksek teklifi veren ve basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü bulunan davacının geçici teminatının iadesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

özelleştirme, imar planı değişikliği, sözleşme imzalamaktan imtina,İhaleye konu Şartname’de, özelleştirmeye konu alanın imar planına ilişkin bir dava açılması ve bu davada yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmesi hâlinde, alıcının talebine bağlı olarak sözleşme imzalamaktan vazgeçilebileceği ve bu durumda teminatın iade edileceği düzenlemesine yer verilerek alıcılara bu hususta sözleşme imzalamadan vazgeçilmesi hâlinde teminatın iade edileceğine ilişkin güvence verilmiştir. Her ne kadar davalı idare tarafından davacıların sözleşme imzalamaktan vazgeçme hakkının İdari Dava Daireleri Kurulu’nun itirazın kabulü kararından sonra kullanıldığı gerekçesiyle teminatın irat kaydedildiği iddia edilmekte ise de, imar planlarına karşı açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararının davacılar tarafından haricen öğrenilmesi üzerine, davacıların idareden ek süre talebinde bulunarak sözleşmeyi imzalamama iradesi gösterdikleri, Danıştay Altıncı Dairesi’nce verilen yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın kabulü kararının ise yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği belirtilerek verildiği ve dava sürecinin devam ettiği ileri sürülerek sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçerek teminatın iadesini talep ettikleri hususları birlikte değerlendirildiğinde, Şartname uyarınca imar planına karşı açılan davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi nedeniyle davacılara verilmiş olan “vazgeçme hakkının” kullanımının kısıtlanamayacağı açıktır.

mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmazların takasının (trampa) ancak arsa karşılığı inşaat ve kat karşılığı inşaat ihaleleri gibi özel durumlarda uygulanabileceği anlaşılmaktadır. Davacının başvurusu incelendiğinde ise bu yönde bir talebinin olmadığı, 2003 yılında …, …, …, …ve …parsel numaralı taşınmazlar için satın alma talebinde bulunduğu, yapılan ihalede bu taşınmazları satın aldığı, satın aldığı yerlere ev yaptığı, etraflarını çitle çevirerek bağ ve meyvelik yaptığı, büyük miktarlarda harcamalar yaptığı, borç aldığı, kredi kullandığı, daha sonra yaptığı araştırmalarda … ve … parseldeki alanın kendisine gösterilen ve kıymet takdiri yapılan yerler olmadığını anladığı ve bu yerlere yüklü miktarda yatırım yaptığını belirterek takas talebinde bulunduğu görülmektedir. Bu durumda, mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmazlara ilişkin takas talepleri ancak arsa karşılığı inşaat ve kat karşılığı inşaat ihaleleri gibi özel durumlarda uygulanabileceğinden ve davacının talebinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından takas talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Dava, İcra İflas Kanunu’nun 94. maddesine göre açılan tescil istemine ilişkindir. Dava dışı tarafından davalı yüklenici ve arsa sahibi hasım gösterilerek tescil davası açılmış, dava sonucu bağımsız bölümün davalı adına olan tapu kaydının iptali ile üzerindeki yükümlülükler ile birlikte davacı adına tapuya tesciline karar verilmiştir. Karar altına, mahkemece kararın kesinleştiğine dair kesinleşme şerhi düşülmüş olup İcra İflas Kanunu’nun 94. maddesine dayalı olarak açılan davada adına tescil kararı verilen kişinin de taraf olması zorunludur.