ihalenin taşımalı şekilde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine verilecek yemek alımı hizmeti olduğu, ülkemizde Covid-19 salgın hastalığının devam ettiği, bu salgın hastalıktan öğrencilerin korunması gerektiği elzem olduğundan periyodik denetim gerektiren ve gecikmelere mahal verilmemesi gereken bir hizmet olduğu, ilçenin coğrafi konumundan dolayı ulaşımda güçlükler de yaşanabildiği, bu durumun idarenin önceki ihalelerinde de baş gösterdiği, bunun yanında yemek hizmeti sunulacak mutfağın ya da fabrikanın yüklenicinin kendi malı olma zorunluluğu getirilmediği ve ihalede yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği, yüklenicinin Köprübaşı ilçe sınırları içerisinde üretim tesisi bulundurması gerektiği, aksi durumda üretim tesisi kurma veya kiralama yoluna giderek bahse konu koşulu yerine getirebileceği, dolayısıyla yemek üretimi alanında faaliyet gösteren herhangi bir firmanın ihaleye katılımına engel nitelik taşımadığı iddası

Toplantı No2020/037
Gündem No19
Karar Tarihi26.08.2020
Karar No2020/UH.I-1433

BAŞVURU SAHİBİ:

Yeşil Akhisar Yem. İşl. Gıda. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Köprübaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/360641 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İş Takvimine Göre Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan 8 Taşıma Merkezi Okullarda Bulunan 496 Öğrenciye 187 Gün Sıcak Öğle Yemeği Pişirilmesi, Servisi ve Servis Sonrası Hizmetlerinin Yürütülmesi İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Köprübaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İş Takvimine Göre Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan 8 Taşıma Merkezi Okullarda Bulunan 496 Öğrenciye 187 Gün Sıcak Öğle Yemeği Pişirilmesi, Servisi ve Servis Sonrası Hizmetlerinin Yürütülmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Yeşil Akhisar Yem. İşl. Gıda. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.nin 21.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.08.2020 tarih ve 34858 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1223 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin 6.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin Kamu İhale Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği, anılan Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan düzenlemelere göre anılan şartname maddesindeki ilçe şartının kaldırılarak, ihaleye katılımın artırılması, rekabet ortamının oluşması ve kamu yararının sağlanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İş Takvimine göre Taşımalı Eğitim Kapsamına alınan 8 taşıma merkezi okullarda bulunan 496 Öğrenciye 187 gün sıcak öğle yemeği pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işi

b) Miktarı ve türü: 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İş Takvimine göre Taşımalı Eğitim Kapsamına alınan 8 taşıma merkezi okullarda bulunan 496 Öğrenciye 187 gün sıcak öğle yemeği pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi ne ilişkin hizmet alımı işi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İş Takvimine göre Taşımalı Eğitim Kapsamına alınan 8 taşıma merkezi okullarda bulunan 496 Öğrenciye 187 gün sıcak öğle yemeği pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi ne ilişkin hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: KÖPRÜBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Şartları ve Yükümlülükleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “…6.4. Taşımalı sistem gereği öğrencilerin sağlığı açısından periyodik denetimlerin yapılabilmesi ve öğrencilere verilecek yemeğin kalite özelliğinin (ısı, kıvam, tat vb.) kaybedilmemesi ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgın hastalığından öğrencileri korumak amacıyla en az temas ve en az mesafe kuralına uyarak yemek üretimi yapılacak tesisin veya imalathanenin ilçe sınırları içerisinde faaliyette bulunması zorunludur. Ancak; imalathane veya tesisi ilçe sınırları içinde bulunmayan yüklenici ilçe sınırları içerisinde istenen şartlara uygun bir yemek üretim tesisi açacak ya da faaliyet gösteren ve şartnamedeki tüm yeterlilik ve kapasite şartlarına haiz bir yemek fabrikası ile noter onaylı kiralama sözleşmesi yapacak veya böyle bir üretim tesisini temin ederek yemek üretimini burada yapacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından 08.06.2020 tarihinde düzenlenen toplantı tutanağında “…2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ülkemizde meydana gelen Covid-19 Salgın hastalık nedeniyle okullarımızda uzaktan eğitime geçilmesi, ülkemizde devam eden Covid-19 salgın hastalığının kişisel temas ile bulaştığından, yıl içerisinde bilim kurulu kararları gereği salgın hastalığı önlemek adına iller ve ilçeler arası seyahat yasağı uygulandığından, ilçemize en yakın yerleşim yerinin 50 kilometre mesafede olduğundan ve salgın hastalığa karşı henüz herhangi bir aşı (tedavi) geliştirilememesi nedeniyle, ülkemizde devam eden Covid-19 salgın hastalığından öğrencileri korumak amacıyla, yemek üretimi yapılacak mutfağın daha rahat denetlenebilmesi en az temas ve en az mesafe kurallarına uyarak yemek üretimi yaptırılabilmesi için 2020- 2021 Eğitim öğretim yılında yapılacak yemek ihalelerinde yemek üretimi yapılacak mutfağın İlçe sınırları içerisinde olması şartı aranmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir.” 
ifadelerine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin şikâyetine verilen cevapta “Teknik Şartnamenin 6.4 maddesinde taşımalı sistem gereği öğrencilerin sağlığı açısından periyodik denetimlerin yapılabilmesi ve öğrencilere verilecek yemeğin kalite özelliğinin (ısı, kıvam, tat vb.) kaybedilmemesi ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgın hastalığından öğrencileri korumak amacıyla en az temas ve en az mesafe kurallarına uyarak yemek üretimi yapılacak tesisin veya imalathanenin ilçe sınırları içerisinde faaliyette bulunması zorunludur. Ancak imalathane veya tesisi ilçe sınırları içinde bulunmayan yüklenici ilçe sınırları içerisinde istenen şartlara uygun bir yemek üretim tesisi açacak ya da faaliyet gösteren ve şartnamedeki tüm yeterlilik ve kapasite şartlarına haiz bir yemek Fabrikası ile noter onaylı kiralama sözleşmesi yapacak veya böyle bir üretim tesisini temin ederek yemek üretimini burada yapacaktır.”  denilmektedir.

İlçemiz kırsal bir yerleşim yerinde bulunmakta olup, en yakın yerleşim yeri 50 km uzaklıktadır. Bununla birlikte ilçemizin bulunduğu coğrafi koşutlar nedeniyle en yakın ilçeden  1 saat uzaklıkta olup; kış aylarında ulaşımda güçlükler yaşanmakladır. Buna bağlı olarak önceki yıllarda ilçe dışında mutfağı bulunan yüklenicilerden temin edilen yemek hizmetinde kış aylarında yemeklerin zamanında teslim edilemediği ve soğuk olduğu, yaz aylarında ise yemek pişen mutfak ile teslim edilen okullar arasındaki mesafenin uzun olmasından dolayı öğrencilere verilecek yemeğin kalite özelliğinin (ısı kıvam tat vb.) bozulduğu görülmüştür.

Ayrıca ülkemizde devam eden Covid-19 salgın hastalığının kişisel temas ile bulaştığından, yıl içerisinde bilim kurulu kararları gereği salgın hastalığı önlemek adına iller ve ilçeler arası seyahat yasağı uygulandığından Covid-19 salgın hastalığından öğrencileri korumak amacıyla en az temas ve en az mesafe kurallarına uymak adına ilçe sınırı ibaresi teknik şartnameye eklenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5.Maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” denilmekte olup,

İhaleye katılım için, istekli olabilecek yemek şirketlerinin ilçe merkezinde olma şartı bulunmamakla birlikle, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ibaresini uygulayabilmek adına mutlağın düzenli denetiminin yapılabilmesi, için sadece yemek pişirilecek mutfağın ilçe merkezinde olması belirtilmiş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. Maddesinde anılan hükümlere aykırılık teşkil etmemektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereği, idari ve teknik şartnamelerin idare tarafından hazırlanmasının esas olduğu, bu şartnamelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak düzenlenmesi gerektiği, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek şekilde ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde düzenleneceği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından tutulan toplantı tutanağı ve şikâyete verilen cevap göz önüne alındığında; söz konusu ihalenin taşımalı şekilde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine verilecek yemek alımı hizmeti olduğu, ülkemizde Covid-19 salgın hastalığının devam ettiği, bu salgın hastalıktan öğrencilerin korunması gerektiği elzem olduğundan periyodik denetim gerektiren ve gecikmelere mahal verilmemesi gereken bir hizmet olduğu, ilçenin coğrafi konumundan dolayı ulaşımda güçlükler de yaşanabildiği, bu durumun idarenin önceki ihalelerinde de baş gösterdiği, bunun yanında yemek hizmeti sunulacak mutfağın ya da fabrikanın yüklenicinin kendi malı olma zorunluluğu getirilmediği ve ihalede yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği, yüklenicinin Köprübaşı ilçe sınırları içerisinde üretim tesisi bulundurması gerektiği, aksi durumda üretim tesisi kurma veya kiralama yoluna giderek bahse konu koşulu yerine getirebileceği, dolayısıyla yemek üretimi alanında faaliyet gösteren herhangi bir firmanın ihaleye katılımına engel nitelik taşımadığı, ayrıca Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin ihtiyaçları uygun koşullarda yerine getirmeleri yükümlülüğüne yer verildiği hususları dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz