DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

image_pdfimage_print
58 / 100

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

29 Aralık 2022 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 32058
YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 23- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK030.0/D numaralı “Banka Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmış, KİK011.4/D numaralı “Mali Kapasite Komisyon Değerlendirme Formu” Standart Formunun (2) numaralı dipnotunda yer alan “ile banka referans mektubu” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, KİK041.0D numaralı “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” Standart Formunda yer alan “Banka referans mektubu İdari Şartnamenin … maddesi (Banka referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

image_pdfimage_print