ihaleye ait İdarî Şartnamede asfalt plent ünitesinin bölgede kurulu olma şartlarının arandığı her ne kadar bu iki şart ile ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının amaçlandığı kabul edilebilse de, İdarî Şartname’de ayrıca bu asfalt plent ünitesinin isteklilerin kendi malı olmasının şart koşulduğu, bu düzenleme ile ihaleye katılabilecek kişilerin sadece bölgede kurulu asfalt plenti sahibi olan belli sayıda kişiden ibaret bırakıldığı ve böylece ihalede rekabet edecek olası istekli sayısının büyük ölçüde azaltıldığı görülmüştür. İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan  Yönetmelik maddesi ve Tebliğ uyarınca, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu dikkate alındığında İdarî Şartnamede  asfalt plent ünitesinin isteklinin mülkiyetinde olması yönündeki düzenleme  rekabet ilkesine aykırı olup aksi yönde değerlendirme ile tesis edilen Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar(Danıştay K)
Devamı...

itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu ihale kurulu tarafından iddiaların tamamının incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerekirken, davalı idarece bütün itirazen şikâyet konularının incelenmemesi hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

idarenin ihalede düzeltici işlem kararının yerine getirilmesi için alınan 2.nci ihale komisyonu kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi olan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan isteklinin değişmesi nedeniyle, ihale sürecinde davacı şirketin hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni bir işlemin ortaya çıktığının kabulü gerektiği (Danıştay K)
Devamı...

ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler kısmında tek ortağın olduğu ancak tabloda beyan edilen ve sonrasında tevsik edici belgeler kapsamında sunulan Sicil Gazetelerine göre şirket ortaklarının * olduğunun görüldüğü bu çerçevede yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ilişkin olarak beyan edilen bilgilerle yine anılan tabloda beyan edilen Gazetelerinde yer alan bilgilerin uyuşmadığı ve beyan edilen söz konusu Ticaret Sicili Gazetelerinin ortaklara ilişkin son durumu göstermediği anlaşıldığından davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması (Danıştay K)
Devamı...

yazılı ihale tebligatı yapılarak belirtilen süre sonunda sözleşmenin feshine bağlı yasaklama işlemleri tesisi yoluna gidilmesi gerekirken, bu usule uyulmaksızın davacı şirketin (1) yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

İhalede tek geçerli teklifin kalması ve bu teklifin, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında idareye teklif mektubu veren davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığına ait ve yaklaşık maliyete oranının %99,20 olması, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kendisinden fiyat teklifi alınan ve ihaleye teklif veren bir diğer firmanın teklif zarfından da teşekkür mektubu çıkması hususları birlikte değerlendirildiğinde, kamu ihale hukukunun temel ilkelerinden rekabet ilkesinin zedelendiği sonucuna varıldığı ve belirtilen hususlar düzeltici işlemle giderilemeyeceğinden, uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline ilişkin olarak tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan iş makinesinin kendi malı olduğunun kabul edilmesi durumunda bahse konu giderler için alınan fiyat tekliflerinin kendi malı makineye  ilişkin olmadığından kabul edilemeyeceği diğer taraftan fiyat tekliflerinin HP gücündeki makineye ilişkin olduğu kabul edilmesi durumunda da kendi malı şeklinde belirtilen makine ile uyumsuzluk olacağı söz konusu giderlere ilişkin alınan fiyat tekliflerinde yer alan makinenin gücü ile kendi malı olarak sunulan makinenin farklı olduğu görüldüğünden, aşırı düşük fiyat teklifi yönünden düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

ihaleye katılan   şirketlerin aynı binanın farklı bölümlerinde faaliyette bulundukları, telefon ve faks numaraları ile ihale ve şikâyet sürecinde idarece bildirim yapılmasını kabul ettikleri elektronik posta adreslerinin aynı olduğu, ihale dokümanını aynı IP adresi üzerinden indirdikleri ve vekil tayin ettikleri kişilerden üçünün ortak olduğu iş ortaklığı tarafından aynı ihaleye teklif verilmesi kanunun 17. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğuna ilişkin “kuvvetli karine” teşkil ettiği, bu itibarla, anılan kanun maddesine aykırı şekilde teklif veren davacı şirketin  ihale dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)
Devamı...

hizmet alımı ihalesinde de yerli teklif sahipleri için fiyat avantajı belirleyip belirlememe konusunda takdir hakkı olan idarenin bu yetkisini yerli teklif sahipleri lehine fiyat avantajı uygulanmaması yönünde kullandığı, idarenin bu kararında hukuka aykırılık oluşturacak ölçüde “açık takdir hatası” yaptığını gösteren somut bir iddia veya emarenin ise dosyada bulunmadığı anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece detaylı bir gerekçe gösterilmeksizin yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması yönünde düzenleme yapılmadığından bahisle ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

ihalede sunulan Üreticileri aynı olan aynı marka ürünler için farklı istekliler aracılığı ile (yetkili satıcı/bayi) ihaleye teklif verilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği mevzuatta bayilerin aynı ihaleye teklif veremeyeceğine yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığı ayrıca  şirketlerin ortaklık yapılarının ve yöneticilerinin farklı olduğu ve şirketlerin farklı illerde faaliyet gösterdikleri dolayısıyla  ihalede bir istekli tarafından birden fazla teklif verme durumunun gerçekleşmediği anlaşıldığından davacı şirketin ihalenin iptal edilmesi talebiyle yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

fiyat teklifi alınarak aşırı düşük teklif açıklaması yapıldığı davalı idarece anılan Mahkeme kararının uygulanması kapsamında aşırı düşük teklif açıklamasının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunda etkili bir araştırma yapma zorunluluğuna uygun olarak girdiler için fiyat tekliflerine dayanak olarak sunulan tutanakların dayanağı faturalar ile bu faturalara ilişkin teklif alınan firmanın defter kayıt ve belgelerinin ilgili meslek mensubundan istenildiği, ancak meslek mensubunca bu belgelerin eksik sunulduğu, davacı iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının bu kısım yönünden mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılarak tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasına konu girdiler için alınan fiyat tekliflerine yönelik tutanakların dayanağı faturalar ve bu faturalara ilişkin teklif alınan firmaların defter kayıt ve belgelerinin istenildiği ilgili meslek mensubunca sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, sunulan tutanakların dayanağı … tarih ve “… ” sayılı faturanın sunulduğu, ancak aynı tarih ve “… ” sayılı faturanın sunulmadığı, yine fiyat teklifinin dayanağı “… ” sayılı faturanın teklif alınan firmanın yevmiye defteri kayıtlarında bulunmadığı, dolayısıyla meslek mensubundan istenilen belgelerin sunulmadığı veya eksik sunulduğundan bahisle davacı iş ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının bu kısmının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılarak … tarih ve … sayılı Kurul kararı ile davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi (Danıştay K814)
Devamı...

ihalede idarece sunulması zorunlu olan 3.ncü kişiden alınmış fiyat teklifinde yer alan imzanın şirket yetkilisinin el ürünü olup olmadığının bu konuda yaptırılacak teknik bir incelemeyle açık, net ve kesin bir şekilde ortaya konulması gerekirken bu yola gidilmeksizin kanaate dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı (Danıştay K812)
Devamı...

 ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1 kısmının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakılmasına, ihalenin 2. kısmına ilişkin davacı şirketin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan değerlendirme dışı bırakılmasına ve 3. kısmının ise bu kısımda istenen parametreleri 4. kısımda yer aldığından maliyet kıyaslaması sonucu kamu yararı gözetildiğinden ilgili kısmın iptaline ait karar(Danıştay K812)
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısında işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi hâlinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin binde 1’i tutarında ceza uygulanacağı, bu aykırılıkların 5’ten fazla olması hâlinde 4735 sayılı Kanun’un maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenleme hk (Danıştay 812)
Devamı...

ihalede geçici teminat mektubunda 4734 sayılı Kanun maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz cümlesinin yer almadığı bu nedenle, mektubun standart forma uygun olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına karar verildiği somut olayda, geçici teminat mektubunda anılan cümlenin yer almadığı hususu sabit ise de, geçici teminat mektubunda yer alan anılan cümlenin isteklilerin yeterliğine ilişkin bir husus olmadığı, bu hususun zaten Kanunda yer alan bir hüküm olduğu, mektubun üzerine bu ifadenin yazılmamış olmasının ihale mevzuatı açısından esasa etkili bir husus olmadığı, dolayısıyla mektubun üzerine bu hususun yazılmamasının teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olmayacağı (Danıştay K811)
Devamı...

 ihalenin iptaline ilişkin itirazen şikâyet başvurusu tüketilmeden açılacak davada idarî merci tecavüzü hâlinin oluşacağı bu durumda dilekçenin görevli idarî mercie tevdiine karar verileceği; bakılan uyuşmazlıkta ihalenin iptaline ilişkin işlemin şikâyet başvurusu üzerine alındığı söz konusu işleme karşı davacı tarafından Kurul’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun reddedildiği kararda yargı yolu ve süresinin gösterildiği buna rağmen davacı tarafından Kurul’un ret kararında ele alınan mezkur işleme karşı dava açıldığı bu durumda davacı tarafından, itirazen şikâyet başvurusu sonucunda Kurul tarafından alınan ret kararının nihaî işlem olarak dava konusu edilebileceği ve bu kararda yargı yolu ile dava açma süresinin de gösterildiği anlaşıldığından, doğrudan ihalenin iptali işlemine karşı açılan davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği
Devamı...

ihale şikâyet başvurusunun idarenin reddi üzerine dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvuruya ilişkin yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı eşitlik ilkesi gereği davacı şirket hakkında da idarece yapılan inceleme sonucu ise mevzuata aykırı belge sunulması nedeniyle Kamu İhale Kurulu kararıyla davacı şirketin düzeltici işlem belirlenmek suretiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine bakılan davanın açıldığı sunulan “bilanço bilgileri tablosu” ile * yılına ilişkin ayrıntılı bilançonun yer aldığı * yılı Kurumlar Beyannamesinin S.M Mali Müşavirlik  tarafından düzenlendiği fakat Yönetmelikle açıkça belirlenen söz konusu belgeler üzerinde mevzuatta aranan ilgili meslek mensubu (SMMM/YMM) kişisi veya kişilerinin imzasını taşır şekilde düzenlendiğini gösterir bir hususun yer almadığı görüldüğünden, anılan gerekçe ile eşitlik ilkesi uyarınca davacı şirketin düzeltici işlem belirlenmek suretiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ait  karar
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Bitümün gençleştirilmesi için kimyasal katkı madde girdisine ilişkin sunulan fiyat teklifinin mevzuata aykırı olduğu söz konusu maddenin ülkemizde üretiminin ve rayicinin bulunmadığı, ülkede üretilmeyen veya ithal edilmeyen bir ürün için fiyat teklifiyle açıklama yapılmasının mümkün olmadığı, ihale konusu işte doğru malzeme kullanılmamasının kamu zararına sebep olacağı konulu  dava kararı
Devamı...

idare ile şirket arasında ihale sözleşmenin imzalandığı  tarihde yer teslimi yapılarak 45 günlük sözleşme süresinin başlatıldığı, yüklenicinin talebi üzerine süre uzatım komisyonunca 60 takvim günü süre uzatımı verildiği süre uzatımı dahil iş bitim tarihinin * tarihine kadar uzadığı *tarihinde sadece mimari ve statik avan projelerinin idareye teslim edildiği, tüm uygulama projelerinin raporlarının, teknik şartnamelerinin, mahal listelerinin, yaklaşık maliyet hesaplarının ve analiz belgelerinin sunulmadığının anlaşılması üzerine cezalı çalışma süresinin verildiği ve bu hususun yazı ile davacı şirkete bildirildiği teslim edilen 8 pafta elektrik ve 5 pafta mekanik projelerinin incelenmesi neticesinde düzenlenen inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmediğinin anlaşılması üzerine  yazı ile davacıya son kez 10 günlük süre verildiği bu sürenin bitiminde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiği davacı şirketin, yükümlülüğünü, verilen ek süreler de dahil olmak üzere süresinde yerine getirmediği İhale Sözleşmeleri Kanunu ihlali nedeniyle davacı şirketin 1 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmasının yasaklanması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk(Danıştay K419)
Devamı...

şirketin ihaleye katılacak isteklilerin yeterliklerinin belirlenmesi için istenen bilanço ve eşdeğer belgeleri sunmadığı hâlde teklifinin değerlendirmeye alındığı ve ihalenin üzerinde bırakıldığı sunduğu bilançoların Uygulama Yönetmeliği’nde bilançolar için belirlenen yeterlik kriterlerini sağlamadığı ancak idareye bu kriterlerin sağlandığına yönelik sahte belge sunulduğunun iddia edildiğinin bildirilerek ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine ihaleye fesat karıştırmak suçundan açılan dava sonucunda Ağır Ceza Mahkemesince sanıklar hakkında beraat kararı verildiği davalı idarece yeterlik kriterlerine ilişkin olarak ihaleye sunulduğu ileri sürülen sahte belgeye ilişkin bir soruşturma yapılmadığı, dava konusu işlemin ise ihaleyi gerçekleştiren idareye sunulması gereken bilanço ve eşdeğer belgelerin sunulmaması nedeniyle tesis edildiğinin anlaşıldığı öte yandan hangi yasak fiil ve davranışların yasak olduğunun tek tek sayıldığı ihalede bilanço veya eşdeğer belgerin sunulmamasının veya yeterlik kriterlerini karşılamayan bilanço ve eşdeğer belgelerin sunulmasının, yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmadığından davacı şirketin bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K418)
Devamı...

ihaleye katılan şirket ortaklarının (her 2 ortağının % 50 oranlarında ortak olması)  ihalenin yapıldığı dönemde davacı şirketin sermayesinin yarıdan fazlasına sahip ortakları hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanma kararı bulunması ihaleden elenme sebebidir(Danıştay K418)
Devamı...

ihale konusu işin sözleşme eki olan İdari Şartnameye İlave Edilecek Hususlar maddesinde yüklenici firmanın ihale konusu işi yapmaya yetkili olduğunu gösteren TÜRKAK’tan onaylı akreditasyon belgesine sahip olacağı ve bu belgeyi muayene komisyonuna muayene aşamasında ibraz edeceğinin belirtildiği davacı şirket tarafından, çalışan ve yetkililerin TÜRKAK’tan onaylı akreditasyon belgesinin ihale kapsamında sunulduğu ve bunun şirketin TÜRKAK’tan onaylı akreditasyon belgesine ait Mahkeme kayıtlarına giren cevabi yazıda, akreditasyon taleplerinin gönüllülük esasına dayandığı ve akreditasyon sertifikasının kuruluşların ilgili alanda çalışma yapmaya yetkili olduğunu göstermek amacıyla düzenlediği, başvuran kuruluşun gerçekleştirdiği çalışmaya göre yapılan inceleme, denetim ve nihai değerlendirmeler sonucunda akreditasyon verilip verilmeyeceği konusunun karara bağlanacağının belirtildiği, davacı şirketin muayene aşamasında ibraz etmesi gereken söz konusu belgeyi ibraz etmediğinin anlaşıldığı, bu durumda, davacı şirketin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği hk (Danıştay K416)
Devamı...

yükleniciye taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi nedeniyle gecikme cezası uygulanan ihtarlı süre verilmesi hâlinde, idarece yüklenicinin yazılı talebi uygun görülerek onay verilse dahi * tarihine kadar uygulanan gecikme cezasının yükleniciye iade edilemeyeceği hk (Danıştay K 240)
Devamı...

idare tarafından noter kanalıyla yapılan ihtarlara ve somut tespitlere göre davacı şirketin, işin yerine getirilmesi sırasında tespit edilen eksiklikleri verilen süreler içerisinde gidermediği, bunun sonucunda sözleşmenin feshedildiği; bu durumda, mücbir sebep göstermeksizin, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin, 4735 sayılı Kanun kapsamında 1 yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması hk (Danıştay K238)
Devamı...

Belediye Başkanlığının iştiraki olan bir sermaye şirketi olduğu yasa koyucunun ihaleden yasaklama kararlarının ülke çapında uygulanacak nitelikte işlemler olması ve anayasal vesayetin uygulanması niteliğinde olduğunu kabul etmesi nedeniyle bu işlemi tesis etme yetkisinin belediyelere bile verilmemiş olduğu dikkate alındığında, ihaleye katılmaktan yasaklama kararının İçişleri Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiğinden, davalı tarafından tesis edilen ihalelere katılmaktan yasaklama işleminde yetki yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K61)
Devamı...

ihalede teslim edilmesi gereken malzemenin teslim edilmediği sözleşmeye uygun davranılmadığının tespit edildiği ve söz konusu malzemenin teknik şartname ve sözleşmeye uygun olarak teslim edilmesi, aksi hâlde sözleşmenin feshi, yasaklılık vb. hususlarda yasal prosedürün uygulanmasına başlanılacağına ilişkin davacı şirkete hitaplı yazının davacı şirkete tebliğ edildiğine ilişkin dosyada bir kayıt bulunmadığı gibi davacı şirketçe teslim edilmesi gereken malzemelerin süresinde teslim edilmediği gerekçesiyle dava konusu yasaklama işleminin tesis edildiği buna karşın sözleşmenin feshi işleminde ise yasaklama işleminde yer almayan başka bir siparişe ilişkin olarak yükümlülüğün yerine getirilmediğinden bahisle sözleşmenin feshedildiği malzeme teslimi davacı şirketçe yerine getirilmediğinden bahisle davacı şirkete ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri uyarınca 10 gün süre verildiğine ilişkin bir ihtar yazısının da bulunmadığı hususları dikkate alındığında dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmamaktadır (Danıştay K78)
Devamı...

ihaleyi alan firmaya taahhüdünü yerine getirmesi için 20 gün süre tanındığı ve ihtarnamenin tebliğ edildiği ancak davacı şirketin ilave sürenin sonunda hizmetini tamamlamaması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremediğinden sözleşmesi feshedilerek teminatın gelir kaydedildiği ve İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanması üzerine bakılan davanın açıldığı davacı şirketin üzerinde bırakılan işin süresinin 180 gün olduğu ve işe başlama tarihinin sözleşmenin imzalandığı *tarih olarak belirlendiği bu tarihe göre ihale konusu işin * tarihine kadar bitirilmesi gerekmekte ise de davacı şirketin sözleşme kapsamında söz konusu makinenin bakım ve tamirini yaptığı bakım sonrasında makinenin yeniden arıza yapması nedeniyle durumun üretici firmaya bildirildiği üretici firma tarafından gönderilen teknik elemanın yaptığı incelemeler sonucunda “Bakım işlerinin doğru yapıldığı bakım sırasında makinenin özellikle elektronik aksamının kötü durumda olduğu bu durumun da makinenin son 3,5 sene içinde çalışmamasından kaynaklandığının tespit edildiği elektronik aksamda bu durumu makineyi çalıştırmadan tespit etmenin olanaklı olmadığı bu nedenle ilk olarak makinenin öncelikle upgrade edilmesi daha sonra kalibrasyon ve bakım işine devam edilmesi gerektiği tespitlerini içeren raporun düzenlendiği anılan raporu davalı idareye sunduğu ve bahsi geçen durum göz önünde bulundurularak bir çözüm yolunun bulunmasının istenildiği görülmekle davacıya izafe edilebilecek sözleşmeye aykırılıktan bahsedilemeyeceği ve davacının 4735 sayılı Yasada belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun somut olarak ortaya konulamadığı sonucuna ulaşıldığından ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk
Devamı...

Elektrik alımı ihale sözleşmelerinde ek fiyat farkı kararı(Danıştay K65)
Devamı...

şirketin sözleşmeye konu ürünü istenilen tarihten sonra eksik teslim ettiği bunun yanında gerek ürünün kullanımı sırasında sağlık çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılara ilişkin tutanaklar gerekse muayene kabul komisyonu kararlarına göre teknik şartnameye uygun ürün teslim edilmediği, davacı şirketin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği; bu durumda, mücbir sebep olmaksızın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmemesi sebebiyle davacılar hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

yer teslimi yapılarak işe başlandığı ancak yüklenici olan davacı şirketin taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiği ayrıca davacılar hakkında yasaklama kararı verilmesinin istenildiği bunun üzerine davacıların 1 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına karar verildiği teklifi içeren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlık yazısının davalı idarenin kayıtlarına girdiği dolayısıyla davalı idarece yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın bu tarih itibarıyla tespit edildiğinin kabulünün gerektiği, buna göre 45 gün içerisinde yasaklama kararı verilmesi gerekirken bu süre geçirildikten sonra yasaklama kararının verilmesi
Devamı...

ihalede imalatların bir kısmının yurtdışından getirilecek olması dolayısıyla kur dalgalanmalarının yarattığı mali sıkıntı ve idareden ödemelerin alınamaması gerekçeleriyle idareden süre istenildiği idarece  30 günlük cezalı süre uzatımı verildiği davacı tarafından son olarak  idareye tasfiye kararnamesi için başvuruda bulunulduğu Hazine ve Maliye Bakanlığının olumsuz görüş vermesi üzerine tasfiye kararnamesi talebi reddedilerek  sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği feshin ilgili Bakanlık olarak davalı idareye iletilmesi sonucunda 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin tesis edildiği dikkate alındığında davacının Mücbir sebepler dışında ihale doküman ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek şeklinde belirlenen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşıldığından idare işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay kararı4)
Devamı...

İhalede aşırı düşük teklif açıklamaların beton harcı pozunda istekli tarafından * ilinde bulunan * firmasından fiyat teklifi alınmış İhale konusu işin *ilde gerçekleşeceğinden beton taşımanın hayatin olağan akışına uygun olmayacağı ve aynı zamanda betonun taşınması sırasında geçen zamanda hazır betonun mukavemetini alacağı da söz konusu olacağından aşırı düşük açıklaması uygun bulunmaması hk (Danıştay kararlı1)
Devamı...

isteklilerin tekliflerinin her 3 ihale komisyonu kararında da değerlendirmeye alınmadığı, anılan komisyon kararlarının gerekçelerinin farklılık arz etmesinin hukuki durumu ve ihale sürecini etkilemediği hk (Danıştay K2)
Devamı...

ihale dokümanında belirtilen 4 adet iş kalemi için isteklilerce teklif edilen fiyatların, aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin %80 – %120 aralığında kalması durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, isteklilerce teklif edilecek fiyat dışı unsura konu iş kalemlerinin toplam teklif fiyatına uyumunun aranmasının ve isteklilerin idare tarafından belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması hâlinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin düzenlenmesinin gerektiği
Devamı...

ihale dokümanı hazırlanırken teklif edilen cihaza ilişkin katalog istenebileceği gibi ihale konusu işte kullanılacak cihaza ait özelliklerin Teknik Şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususunda demonstrasyon gerçekleştirilmesinin istenebileceği, söz konusu değerlendirmenin istenmesinin idarenin takdir yetkisinde bulunduğu, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için *model cihazların beyan edildiği, ancak anılan isteklice demonstrasyona sadece *model cihazın getirildiği, isteklilerin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’de belirtilen düzenlemelere uygunluğunun, demonstrasyon gerçekleştirilmesi suretiyle tespit edilmesi hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, gerçekleştirilen demonstrasyon neticesinde, anılan isteklinin başarılı olarak değerlendirildiği, bu hususlar yönünden ihaleyi gerçekleştiren idarece demonstrasyon ile sorgulama ve değerlendirme yapılarak, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde, bu iddia yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede teklif ekinde sunulması gereken Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin davacı tarafından teklif ekinde sunulmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, davacı şirket tarafından sunulan geçici teminat mektubunun standart formda yer alan ifadeyi içermediği ve bu nedenle de davacının teklifinin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

 Mahkemece verilen kararda uyuşmazlık konusu ihalede işin davacı iş ortaklığının kusurundan kaynaklanmayan ancak ihaleyi yapan belediyeden kaynaklı proje değişikliği için durdurulduğu teknik nedenlerle yer tesliminin geç yapıldığı ve sonuçta işin süresinin 435 takvim günü uzatıldığı işin süresinde bitirilememesinde ve daha maliyetli hale gelerek davacı şirketin maddi anlamda mağdur duruma düşmesinde davacı iş ortaklığına kusur izafe edilemeyeceği idarece ihale Kanun maddesinin gerekçesinde sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesinin amaçlandığı dikkate alınarak davacıların bu yöndeki talebinin değerlendirilmek suretiyle sonuca göre işlem tesis edilmesi gerekirken, davalı idarece davacı iş ortaklığının mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiilini işlediğinden bahisle dava konusu kararı
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunun ihalede katılım ve yeterlik kriteri olarak belirlenen geçici teminat mektubuna ilişkin satırlarında teminat ile ilgili kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunmadığı gerekçesiyle uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı bu duruma göre, söz konusu isteklinin teklifinin * değeri olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığından davacıların işbu iddiasının geçerli olmadığı, bu itibarla, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklif fiyatı puanının, ilgili mevzuat ve ihale dokümanı kapsamında belirlenen kriterlere göre hesaplanmak suretiyle EKAP üzerinden 50 olarak belirlendiği görüldüğünden davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusu
Devamı...

iş ortaklığı tarafından doldurularak sunulan yeterlik bilgileri tablosu Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar sütununda herhangi bir bilgiye yer verilmediği “İstekli tarafından fiyat dışı unsur bilgisi beyan edilmemiştir/hiçbiri seçilmiştir ifadesinin yer aldığı Yönetmeliğin “Elektronik ihale maddesi uyarınca fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı iş ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda fiyat dışı unsur bilgisinin beyan edilmediği İdari Şartnamede fiyat dışı unsur tanımının İş Grubu 1, İş Grubu 2 ve İş Grubu 3’ün fiyat dışı unsurda toplam puanının 9 (dokuz) olduğu yönünde düzenlemeye açıkça yer verildiği bu itibarla, yeterlik bilgileri tablosunda fiyat dışı unsur bilgisi beyan etmeyen iş ortaklığına iş grupları puanlamasına ilişkin olarak 9 puan verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusu
Devamı...

yapım işleri geçici kabul tutanağı hakediş özeti ile hakedişlere yer verildiği arıtma işine ait yapılan işlerin tutarının *TL, tenzilatlı toplam tutarın *TL, yükleniciye ödenen toplam tutarın ise TL (KDV dahil) olduğu yükleniciye ödenen toplam tutarın *yılı müteahhitlik karne katsayısı üzerinden güncellenerek * yılına ait *TL tutarına ulaşıldığı bu tutarın da iş deneyim belgesinde A-XI Grubu işe ilişkin tutar olarak yer aldığı iş deneyim belgesine konu iş kapsamında arıtma tesisi işinin yanında terfi ve deşarj hattı ile kanalizasyon hattı işlerinin de yapıldığı, deşarj hattı ve kanalizasyon işlerinin kapsamı itibarıyla A-IV Grubu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bu nedenle iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işe benzer nitelikte olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işlerin tamamının ihale konusu iş ve/veya benzer iş kapsamında değerlendirmeye alınması gerektiği
Devamı...

iptal edilen ihaleden sonra ihale konusu iş için yeniden ihale yapılmasına karar verildiği Mahkeme kararı ile davalı idarelerden ihale konusu iş için yeniden ihale yapılmasına karar verilip verilmediğinin sorulmasına ve bu hususa ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine davalı idarelerin ara kararına verdikleri cevaplar ve ekleri ile re’sen yapılan araştırma neticesinde, davalı İdare tarafından *tarihinde ihaleyi gerçekleştirildiği  ihalenin miktarının asfalt temini ve serimi  asfalt kazıma makinesi ile kazıma yapılması *m³ hafriyat yapılması işleri olduğu gerçekleşen ihalenin miktarının ise * m³ asfalt kaplama kazılması  * m³ ocak taşından alt temel yapılması* ton binder asfalt serme ve sıkıştırma işleri” olduğu görüldüğünden niceliği itibariyle aynı ihale olarak değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihale konusu cihazının teknik şartnamede yer alan özelliklere uygun kabul edilmeme nedeninin cihazın boşalma süresinin ısı farkına göre değişmesi olduğu Mahkeme esasına kayden açılan davada aldırılan bilirkişi raporu ile ortaya konulduğu, dava konusu yasaklama kararına esas ihaleye ilişkin sözleşmede ise malın teslim yerinin Kayseri olduğunun belirtildiği hususları dikkate alındığında, sözleşme uyarınca Kayseri’de teslim edileceği bilinen yangın söndürme cihazlarının, teslim yeri de göz önünde bulundurularak teknik şartnamede yer alan özelliklere uygun cihazı teslim etmesi gerekirken, davacı şirketin bu hususu göz ardı ederek ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinin anlaşılması
Devamı...

yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan; Özel poz numaralı iş kalemleri ile *poz numaralı iş kalemleri için sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (EK.O5, EK.O6, EK.O7) veya bu belgeler istenmediyse fiyat tekliflerinde inşaat kalemleri için ‘malzeme + işçilik + nakliye’ fiyatları ile elektrik-mekanik iş kalemleri için ‘malzeme + montaj + nakliye’ fiyatlarının ayrı ayrı belirtilip belirtilmediğinin incelenmesi gerektiği iddası
Devamı...

Aşırı düşük savunmada asfalt kazıma makinası için alınan fiyat teklifine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanağı fiyat teklifine konu iş makinası için teklifi veren firmanın envanterinde bulunduğuna ilişkin belge ve söz konusu iş makinası için teklifi veren firmaya ait alış faturasının ilgili meslek mensubundan temin edilerek ihale komisyonuna sunulması hk
Devamı...

EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin ekleriyle birlikte sunulmasının istenildiği müdahil şirket tarafından idareye sunulan yazıda “İhale tarihinde geçerli faaliyet izin belgemiz ihale tarihinden sonra yönetici değişikliği yapılması sebebi ile güncellenmiş olup ihale tarihinde sunulan belgenin aslını yeni, güncel belgemizi almak üzere teslim etmiş bulunmaktayız Eski belgemizin fotokopisi ve güncel belgemizin aslı idare tarafından görülmüş hâli ekte tarafınıza sunulmuştur ifadelerine yer verildiği söz konusu yazı ekinde 2 adet Faaliyet İzin Belgesinin sunulduğu söz konusu belge üzerinde idarenin “Aslı idarece görülmüştür” onayının bulunduğu fotokopi olarak sunulan ve belge numarası incelendiğinde *kurucu ve yönetici olarak belirlendiği, dolayısıyla ihalenin üzerinde bırakılan müdahil şirket tarafından asıl belge ve fotokopi belge olarak sunulan şirketi faaliyet izin belgelerinin belge numarasının aynı olduğu görülmekle birlikte söz konusu belgelerin düzenleme tarihlerinin biri ihale tarihinden önce biri ise ihale tarihinden sonra olacak şekilde birbirinden farklı olduğu bu hâliyle anılan istekli tarafından ihale tarihinde ihaleye katılımda yeterli olduğuna ilişkin sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Faaliyet İzin Belgesi’nin (aslı belgeyi düzenleyen Kuruma iade edildiği ifade edildiğinden) sunulmadığı bunun yerine yönetici değişikliğine gidilen ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nin sunulduğu, bu durumda, ihalenin üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen faaliyet izin belgesinin aslının sunulmadığı, bunun yerine yönetici bilgileri ve düzenleme tarihi farklı olan başka bir belgenin sunulduğu, anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilip belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmayan ve sonradan güncellenme ihtiyacı doğan özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi üzerinden yeterlik değerlendirmesi
Devamı...

Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda ortaklara ve yöneticilere ait bilgilerin, ortaklık oranlarının, T.C. kimlik numaralarının ve bu bilgilere dayanak teşkil eden  Gazetesi ve pay defteri bilgilerinin beyan edildiği, adı geçen firmanın ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif sahibi olması öngörülmediğinden “beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması” aşamasında bu firmadan ilgili belgelerin talep edilmediği, bu doğrultuda mevcut aşamada, İdari Şartname maddesi çerçevesinde, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin ve teyit edilemeyen pay defterine yönelik olarak beyan edilen bilgiler esas alınarak değerlendirme yapılabileceği, beyan edilen Gazetelerinin ise internet sayfası üzerinden temin edilebildiği, anılan internet sayfası üzerinden ulaşılan Gazetelerinden beyan edilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilebildiği, yine bu bilgileri gösteren Gazetelerindeki şirket unvanı ve türünün ihaleye katılımdaki unvan ve tür bilgileriyle örtüştüğü ve bahse konu Gazetelerin tarihleri ile ihale tarihi arasında unvan ve tür değişikliği yapılmadığının görülebildiğinden bahisle dava konusu Kurul kararının davacı şirketin iddiasının reddine dair kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

İhale kararına  şikayet başvurusuna  idarenin 10 gün içinde cevap vermemesi (ZİMMİ RED)
Devamı...

EKAP üzerinden gönderilen yazı ile müdahil şirketten aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği, ihale üzerine bırakılan müdahil şirket tarafından açıklama yazısının sunulduğu, müdahil şirketin yaptığı açıklama ve ek belgelerden  poz numaralı iş kalemleri için teklif edilen fiyatların satış tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarı üzerinde * poz numaralı iş kaleminde yer alan işçiliğe ilişkin teklif edilen fiyatın ise ağırlıklı ortalama birim satış tutarına eşit olduğu ayrıca kamu ihale mevzuatı uyarınca maliyet tespit tutanaklarında kapasite raporu bilgisine ancak mükellefin fiyat teklifine konu mamulün veya fiyat teklifine konu hizmet kapsamındaki mamulün üreticisi olması durumunda yer verilmesi gerektiği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddi hk
Devamı...

İhale sözleşme sürecinde döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile idareden alacaklı olmanın sözleşmenin feshedilmesi bakımından davacı şirket için haklı sebep oluşturmadığı ürün siparişi ile tarihindeki yazılı ihtarına rağmen davacı şirketin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getirmediği davacının bu fiilinin İhale Sözleşme Kanunu uyarınca mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek anlamında geldiği, bu durumun yasaklama kararı verilmesi için yeterli olduğu, her ne kadar ara karar gereği dosyaya sunulan fatura ve ödeme bilgilerinden davalı idarenin teslim edilen malların ödemelerini süresinde ve tam olarak gerçekleştirmediği görülmekte ise de bu durumun taraflar arasında imzalanan sözleşmede yüklenici bakımından fesih nedeni olarak belirlenmediği davacının hiç veya süresinde yapılmayan ödemeler için adli yargıda alacak davası açabileceği veya icra takibi yapabileceği nitekim davacının anılan hukukî yollara başvurmak suretiyle alacağının bir kısmını tahsil ettiği idarenin edimlerini gereği gibi ifa etmemesinin davacının sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınması için gerekçe olamayacağından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...