ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği öte yandan söz konusu belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı sonucuna Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu ve istekliler tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil edilmek suretiyle kendi ticari gerekleri doğrultusunda teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir durum bulunmadığı
Devamı...

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler tarafından teklif edilen araçların Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerinde belirtilen hükmün kontrolü için araçların markası, modeli, model yılı ve motor hacmini gösterir listenin teklif zarfında sunulmasının istenildiği, ancak İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının kurala bağlandığı, bu kapsamda istekliler tarafından teklif zarflarında Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki şartlara uygunluğunun tespit edilmesi için teklif dosyalarında belge sunulmasına gerek bulunmadığı, idare tarafından söz konusu hususun sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceği anlaşıldığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesi olarak tüzel kişiliğin %50’den fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılması halinde sunulması zorunlu olan ve İdari Şartnamede açıkça düzenlenen aynı zamanda ihale dokümanı ekinde bulunan standart formlarda yer verilen Ortaklık Tespit Belgesinin başvuru sahibi tarafından mevzuata uygun şekliyle sunulmadığı anlaşıldığı hk (Danıştay K)
Devamı...

idarelerin ihale Şartname hazırlama sürecinde göz önüne alacakları teknik önerileri içerdiği idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı hizmetin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, idarece tespit edilmiş olan hizmetin niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı ve bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapıldığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartnamede tüm teknik dokümanlar (katalog, resim, vb.) teklif dosyasında verilecektir yeterlik kriterine yer verildiği söz konusu kriterin değerlendirme yapılırken göz önüne alınması gerektiği hk (Danıştay K)
Devamı...

hizmet alımı ihale mevzuat hükümleri kapsamında Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmaksızın doğrudan temin usulüyle iştiraki olan A.Ş protokol yapmak suretiyle gerçekleştirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale şikayet dilekçesi ekinde imza sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bulunduğu, söz konusu belgelerin dışında başvuru sahibi tarafından başkaca bir belge sunulmadığı, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir belge eklenmediği hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale sözleşmesi imzalanmadan önce damga vergisi defteri sunulduğu ve sözleşmenin imzalanmasının sağlandığı, ancak sonra ibraz edilen dekontun sahte olduğunun anlaşılması HK (Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan belgede işin maliyetinin sunulan teklifin yaklaşık altında yapılabileceğinin beyan edildiği bu durumdan kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı sonucunun çıkarılabileceği ihalede rekabetin oluştuğundan ve yeterli indirim yapıldığından söz edilemeyeceği ve bu hâliyle ihaleden beklenen kamu yararının gerçekleşmediği anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

İhalede İsteklinin Yurt dışında alt yüklenici olarak yapmış olduğu  işlere ait  iş deneyim belgesinin EKAP’a kaydedilmesi talebi üzerine Kurum tarafından anılan Yönetmeliğin maddesi kapsamında söz konusu iş deneyim sertifikasının EKAP’a kaydedilmesine ilişkin işlemlerin başlatılması gerekirken, Yönerge maddesi gerekçe gösterilerek başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştayın KİK Başvurusına ait verdiği Karar)
Devamı...

ihalede şirket tarafından ihalenin gerçekleştirilme tarihi  itibarıyla tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinden  şirketin tek ortağı olduğunun anlaşıldığı bu itibarla ihale üzerinde bırakılan müdahil şirketin teklif kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerin pay defterleri ile uyumlu olduğu ve son durumu gösterdiği, öte yandan sunulan birim fiyat teklif mektubunun … tarafından imzalandığı ve teklif dosyası içerisinde anılan kişi adına düzenlenen  vekâletname ile imza beyannamesinin yer aldığı, ihale evraklarının …’nın tayin ettiği … tarafından imzalandığı anlaşıldığı (Danşıtayın KİK Başvurusunu RED ETTİĞİ Karar)
Devamı...

ihale dokümanında yer alan ön projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tarifelerine dayalı olarak belirlenen bedel üzerinden sözleşme imzalandığı Sözleşmeye göre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ve taahhüdün tümünün iş yeri teslim tarihinden itibaren 600 gün içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hâle getirileceğinin kararlaştırıldığı, havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmadığı günlerin ise 75 gün olarak belirlendiği sonrasında davacıya, anılan Sözleşme gereğince iş programına uygun iş yapılmadığından bahisle tutanaklar ile 10’ar günlük süre verilerek işin iş programına uygun hâle getirilmesi gerektiğinin ihtar edildiği, ihaleyi yapan idare bünyesindeki teknik personellerce incelemede herhangi bir iş ve işlemin yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sözleşmenin fesh edilmesi
Devamı...

ihaleye katılırken sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubunun 3. maddesinde yer alan ifadesinin 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde dokuz bent hâlinde sayılan taahhütname kapsamında nitelendirilmesinin mümkün olmadığı Bu itibarla davacının teminat mektubunu nakde çevrildiği tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi gerektiği istekliye ödenmesine karar verilmiştir (Danıştay K)
Devamı...

ihalede şirketin kendisine yapılan bildirime ve verilen süreye rağmen taahhüdünü sözleşmede öngörülen süre içeresinde ihale dokümanı ile sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği hususunun sabit olduğu, davacı şirketin bu durumun aksini ispat eder herhangi bir bilgi veya belge sunamadığı dolayısıyla ihale sözleşmesindeki teslim yükümlülüğü çerçevesinde taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği açık olan davacı şirketin 4735 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 2 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)
Devamı...

İhale işinin teslim tarihinden itibaren 120 gün içinde bitirilmesi gerektiği yüklenici tarafından henüz işe başlanmadığı davalı idarece davacı şirkete verilen 30 günlük ilave sürede de işin tamamlanmadığı, bilahare  gerçekleştirilen denetimde de işin tamamlanmadığının tespit edildiği açık olduğundan, dava konusu yasaklama işleminde hukuka aykırılık bulunmaması ile ihalenin feshi
Devamı...

idarenin ihalede işe başlamasının ihtar edildiği davacı şirketin cevabi yazısı ile asfalt plentinin ÇED başvurusu sonucunun beklendiğinin dışarıdan asfalt temin edilemeyeceğinin asfalt plentinin devreye alınması ile işe başlanıp işin süresi içerisinde bitireceğinin taahhüt edildiği davacı şirketin bu yazısına cevaben idareye tekrar yazı yazarak Asfalt Plentinin çalıştırılıp çalıştırılmamasına bakılmaksızın yazının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlanmaması halinde sözleşmenin fesih edilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

İhale şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinde yer almayan Teknik Şartname maddesinin birbiri ile çeliştiği iddialarının ileri sürülemeyeceği dava konusu düzenlemelerin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin idarenin takip ve ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik olduğu, işten çıkarılacak personelle ilgili bütün yetkiyi idareye veren bir düzenleme de bulunmadığı dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu (Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan sözleşmede bahsedilen işin konusunun idarece Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’in 5B Grubunda yer almadığının değerlendirilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

iş deneyim belgesine konu işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hâllerde işin esaslı unsurunun belirlenemeyeceği açık olup, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde, işin tasfiye edildiği aşamada teklif birim fiyatlı işlerden hat üst yapısı, mekanik sistemler, elektrik sistemleri ve güç temini işlerinin imalatlarının yapılmadığı, anahtar teslim götürü bedel işlerden ise elektrik sistemleri, güç temini, kontrol ve haberleşme ile ray sistemi imalatlarının yapılmadığının görüldüğü; bu durumda, söz konusu işe ilişkin düzenlenecek iş deneyim belgesinde ilgili mevzuat uyarınca esaslı unsur belirlemesi yapılamayacağından, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğunun kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

Yapım ihale İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin bina işlerine ilişkin gruplandırmaları göz önüne alındığında, bir işin B-II veya B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun, yapının bir bütün hâlinde baştan sona (temelden çatıya) inşaatının gerçekleştirilmesine bağlı olduğu, davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesi kapsamında yapılan işlerin, bir bina inşaatının temel karakteristiğini yansıtan unsurlarının bir bölümünü içerdiği kadar bir bölümünü de içermediği, dolayısı ile söz konusu belgenin baştan sona gerçekleştirilen B-II grubu bir üst yapı işine ait olmadığı anlaşılması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale konusu iş makinelerine ilişkin olarak teklif kapsamında kesinleşen şartname hükümlerinde belirtilen ruhsat veya ruhsatı bulunmayan iş makineleri için ruhsat yerine istenilen fatura aslı veya noter onaylı suretinin sunulmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede revize iş programı ve termin planının ivedilikle sunulmasının ve en kısa sürede işe başlanmaması hâlinde 4735 İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin başlatılacağının bildirildiği 10 gün içerisinde revize iş programı ile termin planının sunulması ve ivedilikle işe başlanılması gerektiğinin, aksi takdirde, ihalenin feshedileceğinin ihtar edildiği tarihde yapılan denetimde çalışmalara başlanılmadığının tutanak altına alındığı; bu itibarla, davacının mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği anlaşıldığından 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)
Devamı...

ihalede şirket ve ortağının banka hesaplarının aktif olarak kullanıldığı bu hesaplarda ciddi tutarda para giriş ve çıkışlarının bulunduğu, anılan şahıs hakkında verilen ve Mahkemece hükme esas alınan beraat kararının FETÖ/PDY terör örgütüne yardım etme suçu açısından verildiği ihalede şirket ve ortağının terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair araştırma tutanaklarının olduğu terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin de bu kapsamda olduğu, buna rağmen ihaleye katılanların ihale dışı bırakılacağı ve haklarında 4734 sayılı Kanun’un 17. maddesi gereğince ihalelerden yasaklama kararı verileceği, bu nedenle davacı şirket hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale revize iş programındaki artışları şerhli imzalandığı ve onay kısmının boş olduğu bu nedenle davacı şirketin taahhüdünü iş programına uygun olarak yerine getirmesi gerektiği bildirimlerinin ödenek yetersizliğinden kaynaklanan ek süre uzatımı sonrasında yapıldığı, revize iş programında işin bitim tarihinin açıkça belirtilmediği Genel Şartnamede idare tarafından onaylanan iş programına yüklenicinin uymak zorunda olduğunun ve ihale konusu işin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin programın idare tarafından onayladıktan sonra geçerli hâle geleceğinin düzenlendiği anlaşıldığından, davacının 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin Danıştay K
Devamı...

ihaleye katılan 2 farklı şirketlerden birinin farkında olmadan farklı 1 günde komşu şirketinin kullanmış olduğu internete dizüstü bilgisayarın bağlanması neticesinde aynı IP adresinden e-teklif verildiği ileri sürülmüş ise de, aynı ihaleye teklif verecek olan iki farklı isteklinin, farklı tarihlerde bile olsa aynı internet bağlantı noktasını kullanarak elektronik teklif vermiş olmasının rekabeti etkileme ihtimali hk (Danıştay K)
Devamı...

İhalelerden yasaklama hükümlerinin genişletilmesi(Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” maddesi ile 2020/DK.D-222 sayılı Kurul kararında, Elektronik İhale Uygulama Yönetmelik maddesine uygun olarak elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektubunu (asıllarını) idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanun’un 17. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi öngörülmüş Böylece, söz konusu Yönetmelik kuralı ve Kurul kararı ile anılan fiil, ihale kararını etkileyip etkilemediğine ilişkin ihaleyi gerçekleştiren idarelere niteleme imkânı tanınmaksızın ve somut olayın koşulları ve mâkûl bir sebebi bulunup bulunmadığından bağımsız olarak mutlak bir yasaklama sebebi olarak düzenlenmiş, dava konusu düzenleyici idarî işlemler ile ihalelerden yasaklamaya ilişkin fiil ve davranışları belirleyen Kanun hükmünün kapsamı ve çerçevesi genişletilmiştir) Danıştay K
Devamı...

ihaleye konu olan taşınmazların riskli alan ve yılında rezerv alanı ilan edildiği ihale konusu işin bitirilme süresinin 680 gün olarak belirlenmesinin işin ivediliği ile bağdaşmadığı niteliği gereği kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilen işin yaklaşık 22 ay gibi uzun bir sürece yayıldığı, yapım tekniği açısından özellik arz ettiği ileri sürülen hususların somut gerekçelere dayanmadığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kanun’un 21/b maddesinde belirtilen şartların oluştuğuna dair hukuken geçerli bir neden gösterilmeksizin pazarlık usulü ile yapılması hk(Danıştay K)
Devamı...

ihale komisyonu kararıyla iptal edilmesi nedeniyle  malzemelerin Kuruma satılmasına yönelik başvurunun reddine ilişkin işlemin de iptalinin istenildiği bu kısma ilişkin davanın konusunun kalmadığının kabul edilemeyeceği dikkate alındığında, Mahkeme tarafından davanın bu kısmı hakkında inceleme yapılıp hüküm kurulması gerekirken, davanın konusu kalmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde hukukî isabet bulunmamaktadır.
Devamı...

ihalede ortak girişimi oluşturan ortaklardan birinin yasak fiil ve davranışta bulunduğunun ortaya çıkması hâlinde, ortak girişim ortaklarından bir veya birden fazla ortağın yasak fiil veya davranışa iştirak etmesi hâlinde yasak fiil veya davranışı işleyen ve iştirak eden ortaklar hakkında 4734 sayılı Kanun’un 58. maddesi hükümlerinin uygulanacağı, yasak fiil veya davranışa iştirakin bulunmaması hâlinde yalnızca fiil veya davranışı işleyen ortak veya ortaklar hakkında 58. madde hükümlerinin uygulanacağı, dava konusu olayda, davacı şirketin, iş ortağına isnat edilen yasak fiil veya davranışa iştirak ettiğine dair davalı idarece herhangi bir delil ortaya konulamadığı ve “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi gereğince davacı şirketin söz konusu iş ortağının fiilinden de sorumlu tutulamayacağı dikkate alındığında, davacı şirket hakkında tesis edilen ihalelere katılmaktan yasaklanmaya ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline ait karar 
Devamı...

idarece ihale yaklaşık maliyet hesabının incelenmesinde “Kar ve buz mücadelesi için kamyon çalıştırılması” iş kalemi içerisinde yer alan “Kamyon” analiz girdisine yönelik 290 Hp gücünde kamyon üzerinden hesaplama yapıldığı, açıklama isteme yazısı ekinde söz konusu iş kalemine ilişkin olarak gönderilen analizde herhangi bir belirleme yapılmadığı görülmekle birlikte ihale uhdesinde kalan istekli tarafından söz konusu motor gücüne uygun şekilde açıklama yapıldığı, “Kar ve buz mücadelesi için kamyon çalıştırılması” iş kalemine ait analizde yer alan girdilerin, idarece yaklaşık maliyetin tespitinde söz konusu iş kalemi için belirlenen girdilerle aynı olduğu, bu doğrultuda söz konusu analizdeki girdilerin isteklilere avantaj oluşturacak şekilde değiştirilmediği anlaşıldığından, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının hukuka uygun olduğu sonucuna varılması
Devamı...

ihalede bilgileri beyan edilen  Sicil Gazetelerinin son durumu göstermediği ortaklık ve yönetimdeki görevlilere ilişkin beyanların MERSİS sistemi ile uyuşmadığı iddialarının değerlendirilmesinden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgede ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir bilgilerin yer aldığı, ayrıca son duruma ilişkin bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet adresi üzerinden teyit edilebildiği anlaşılmakla dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine ait karar 
Devamı...

yapım ihale aşamasında ihtiyaç programının ve projelerinin revize edilmek sureti ile toplam inşaat alanlı olarak teslim edildiği davacı şirketin iş teslimini sözleşme ve teknik şartnameye göre tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği, teslimi gerçekleştirilen projeler için eksik, yanlış ya da yetersiz olduğuna ilişkin bir ibarenin/şikâyetin bulunmadığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca, iş tesliminden sonra toplam inşaat alanı 15.000 m2’yi geçmeyecek şekilde revizyon talep edildiği 36.154,30 m2 toplam inşaat alanlı bir projenin 15.000,00 m2’yi geçmeyecek şekilde planlanmasının istenilmesinin, teknik olarak projenin revizyonu değil, projenin yeni baştan tasarım planlama, hesaplama, çizim ve 3D görselleştirme çalışması olacağı hususlarının bilirkişi raporu ile ortaya konulduğu dikkate alındığında, davacı şirketin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden söz edilemeyeceği anlaşıldığından, davacıların 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline ait karar
Devamı...

ihale işine ilişkin olarak süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesaplanması konusunda taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın karara bağlanması istemiyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun’un Ek-2. maddesi uyarınca yapılan başvuru üzerine, uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanması gerektiği yönünde davacı aleyhine alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının kararının iptali istemi
Devamı...

ihalenin iptali ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi nedeniyle uğradığı zararlardan * tarihi itibarıyla haberdar olduğu, bu tarihten itibaren zararlarının tazminine karar verilmesi istemiyle dava açma süresi içerisinde (60 gün) doğrudan veya 2577 sayılı Kanun’un 11. maddesinde öngörülen süreç işletildikten sonra dava açılması gerekir
Devamı...

ihale sözleşme süresinin yüklenici şirkete yapılan bildirim ile birlikte 120 gün uzadığının kabulü gerektiği dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanun’un 25/f. maddesinde yer alan şartın somut olayda gerçekleşmediği sonucuna varıldığı yüklenici şirketin yarıdan fazla hissesine sahip olan davacının tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu kararda ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır(Danıştay K 2022)
Devamı...

Belediyenin ortağı olduğu şirketinin Kamu İhale Kurulu kararının Ek 2 Kabul Edilmeyen 3 g İstisna Talep Listesine ilişkin kısmının iptali için açılan davanın RED edilmesi(Danıştay Kararı 2022)
Devamı...

ihaleye teklif veren her 2 şirketin hissedarı olduğu  ayrıca mühendislik diplomasının her 2 şirket tarafından iş deneyim belgesi olarak sunulduğu, bu itibarla, uyuşmazlığa konu ihaledeki tekliflerin aynı hakim etki altında verildiği, başka bir ifadeyle, şirketlerin teklifleri hazırlama aşamasında birbirleri ile irtibatlarının bulunmadığından ve ihale işlemlerinin birbirleri ile etkileşim içinde olmaksızın, rekabet hâlinde yürütüldüğünden söz edilemeyeceği anlaşıldığından, davacı şirketin yasaklanması hk(Danıştay K 2022)
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunun imza sirküleri kısmında belirtilen bilgiler ile sunulan imza sirküleri uyumlu olmakla birlikte, ihaleye ilişkin teklif mektubunun Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun imza sirküleri kısmında belirtilen * tarafından imzalanması gerektiği, teklif mektubunun ise imza sirkülerinde belirtilmeyen şirket ortağı … tarafından imzalandığı, teklif mektubunu imzalayan kişi ile imza sirkülerinde belirtilen kişinin aynı kişiler olmadığı, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararlarında hukuka aykırılık, dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesi ile Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verildiği hk(Danıştay K)
Devamı...

Taraflarca düzenlenen özel sektör iş deneyim belgesi iş in Muhtelif Peyzaj İşleri olduğu sözleşme konusu iş kapsamında yabani otların temizliği, fidan dikimi ağaçların budanması, ağaçların etrafına sulama çanaklarının açılması gibi işlerin yapılacağı, sözleşme konusu iş tutarının KDV hariç *TL sözleşme süresinin ve sözleşme tutarının fatura toplam tutarı ile aynı olduğu, davalı idare tarafından, sözleşmenin tarafı olan Ltd. Şti.’den, sözleşme konusu işi nereye ve hangi kurum ve kuruluşa yaptığına ilişkin belgelerin istenilmesi üzerine SMMM tarafından hazırlanan özel amaçlı durum tespit raporu ile eklerinin sunulduğu, tespit raporunda sözleşmede işveren olarak belirtilen … Ltd. Şti.’nin yüklenici olarak yaptığının belirtildiği; iş deneyimini tevsik etmek maksadıyla sunulan sözleşmenin incelenmesinden, sözleşme süresinin 3,5 ay olarak belirtildiği ve bu tarihlerin sonbahar-kış mevsimlerine rastladığı sözleşmenin işin yapılmasına ilişkin teknik şartların düzenlendiği 4. maddesinde ilkbahar-yaz mevsimini kapsayan iş tanımlamalarına yer verildiği, sözleşme süresinin belirtilen mevsim ve ayları kapsamadığı, işveren belediye ve benzer görevleri olan kamu kurumu olmadığı hâlde sözleşme konusunun muhtelif peyzaj işleri olarak soyut şekilde tanımlandığı, işin yapıldığı yerin somut olarak belirtilmediği, sözleşme tutarın yüksek bir tutar olmasına karşın taahhüdün yerine getirilmemesi hâlinde  düşük bir meblağın cezai yaptırım olarak düzenlendiği, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sözleşmenin çelişkili ve tutarsız olduğu; bu durumda, davacı şirketin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu belgelerin mevzuata uygun olmadığı hk(Danıştay K)
Devamı...

Hurda karşılığı binanın yıkılması için açılan ihale konusu taşınmazın  kültür varlığı olarak tescili talebi ile başvuruda bulunulması ile ihalenin iptalinin istemi hk (Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklifte sunulan fiyat tekliflerine konu malzemeler ile fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanaklarındaki sıcak haddelenmiş ile  asitlenmiş rulodan saç analiz girdileri için alınan fiyat tekliflerine konu asitlendirilmiş rulodan saç ile Ek.0-6 belgesindeki faturaya konu sacın aynı ürün olmadığı incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerektiği hkDanıştay K)
Devamı...

Aşırı düşük savunmada sunulan fiyat teklifindeki malzeme ile Ek.0-6 belgesinde belirtilen malzemenin farklı malzemeler olduğu (iş kaleminin birim fiyat tariflerinde ve idarece aşırı düşük teklif açıklaması sorgulama yazısında gönderilen analizlerde modifiye edici katkı malzemesinin içeriğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, sunulan belgelerde modifiye edici katkı malzemesinin içeriğine yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı) Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istenilen ve müdahil tarafından sunulan fiyat tekliflerine konu malzemeler ile fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanaklarındaki malzemelerin aynı malzeme olup olmadığının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerektiği hk(Danıştay K)
Devamı...

ihale tarihi itibarıyla kullanımda olan ve hatalı sonuç veren modülü kullanarak teklif veren istekliler ile bu modülü kullanmadan teklif veren istekliler arasında oluşan ve davalı idareden kaynaklanan eşitsizlik nedeniyle ihalenin hakkaniyete uygun bir şekilde sonuçlandırılamayacağı hk(Danıştay K)
Devamı...

isteklilerce ihale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemleri esas alınarak teklif oluşturulması gerektiği şoför giderinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin içine dâhil edilmek suretiyle teklif fiyatının oluşturulabileceği, dolayısıyla anılan giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasının gerekmediği hk(Danıştay K)
Devamı...

ihalede her bir iş kalemi için 0,01-TL’lik eksik hesaplama yapılmak suretiyle aritmetik hata yapıldığı, davacıların oluşturduğu iş ortaklığınca ilgili iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinde sırasıyla 28,00; 36,00; 42,00 ve 47,00-TL teklif edildiğinden, davacılar tarafından hesaplama hatası yapılan analiz girdi tutarlarının düzeltilmiş hâliyle teklif fiyatının üzerinde olduğu dikkate alındığında, davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin reddedilmesi gerektiği hk(Danıştay K)
Devamı...

İhale yasaklama kararlarının belediyenin hissedarı olan şirketin ihale yetkilisi tarafından verilmesi gerektiğinin düzenlendiği, dava konusu yasaklama kararının anılan yazılarla kendilerine verilen yetki çerçevesinde tesis edildiği hk(Danıştay K)
Devamı...

ihalelere katılan  firmaların idareler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgelerinin belge sahibi tarafından veya pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılabileceği hk (Danıştay K)
Devamı...

Hizmet Alım ihalesinde puanlama sistemi sürecinde mahkeme kararı ile iptal edilen bir ihalede ilişkin sözleşme feshi durumunda yüklenicinin sözleşme bedeli üzerinden gerçekleşmeyebileceği göz önüne alındığında şirketin puanının feshedilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmına ait tutar da dahil edilerek değerlendirilmesinin Yönetmelik hükmünün amacına aykırı olduğu hk(Danıştay K)
Devamı...