ihaleye rekabet koşulları sağlayan 5 isteklinin katılması ile aşırı düşük fiyat sorgulamasının üzerinde teklif veren davacının da aralarında bulunduğu 5 isteklinin teklif ettiği bedellerin yaklaşık maliyet sınırının altında olması karşısında davacı şirketçe verilen ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, aşırı düşük teklif değerlendirmesinin altında kalıp, sorgulamaya cevap vermeyen firmanın teklifi ile karşılaştırılarak ihalenin iptali edilemez(Danıştay K)
Devamı...

Kamu İhale Kurumu’na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak gibi bir görev ve yetki verilmediği, yasaklama kararlarının ihale sürecinde tesis edilen işlemlerden bağımsız olarak tesis edildiği, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerden kastedilenin ihaleyi yapan idarece yapılan işlemler olduğu, ihaleden yasaklama kararları ise mutlaka ihaleyi yapan idarece alınmadığı, ihaleyi yapan eğer bir bakanlık değilse ihaleyi yapan idarenin ilgili veya bağlı bulunduğu bakanlıkça, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihaleden yasaklama kararı verildiğinden, ihaleden yasaklama işlemlerinin başlatılmasına ilişkin işlemlerin ve ihaleden yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurumu’nun herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır
Devamı...

ihale sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra talimat yoluyla hükme esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan, davacının itirazlarını karşılayacak ve somut olarak bildirdiği ödemelerdeki hesap hataları ve mükerrer yazım yapıldığına dair itirazları inceleyerek karşılamak suretiyle gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken ek rapor alınmaksızın ve davacının itirazları karşılanmaksızın alınan rapora itibar edilerek davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür(Danıştay K)
Devamı...

ihale sözleşmenin haksız feshinin söz konusu olmadığı ve imkânsızlık sonucu sözleşme sonlandırılarak tasfiyeye gidildiğinden koşulları oluşmayan kâr kaybı talebinin reddine, taleple bağlı kalınarak ihaleye katılma ve sözleşme masrafları karşılığı üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu ve işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı işlerde iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile ilgili olup somut olayda uygulama olanağı bulunmayan Genel Şartname gereğince hesaplanan kâr kaybı alacağına hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

ihale sözleşmesinde belirtilen giysi dolapları kat ofisi tezgah dolabı ve temizlik odası dolaplarının detay ve projelerinde sayılan imalatların götürü bedel kapsamında yapılması zorunluluğu olduğundan mahkemece yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak sözleşmenin tüm ekleri ile düzenlenen hakediş ve ödeme belgeleri de denetime açık olarak incelettirilmek suretiyle ihale bedeli içerisinde giysi dolapları, kat ofisi tezgah dolabı ve temizlik odası dolapları imalatlarının bulunup bulunmadığının, bu kalemlere ilişkin olarak davalıya ödeme yapılıp yapılmadığının incelettrilmesi, ödeme yapılmadığının saptanması halinde şimdiki gibi davanın reddine karar verilmesi, ödeme yapılıp bu imalâtların teslim edilmediğinin belirlenmesi halinde ise davacının isteyebileceği alacağın miktarının hesaplattırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış bozulması (Danıştay K)
Devamı...

ihalede teslim edilen sözleşme konusu işin sözleşme maddesindeki prosedürlere uygun olarak yapılan muayene sonucu ret, mal değişim hakkı kullanılarak yeniden teslim edilen mal üzerinde yapılan muayene sonucu ret ve itiraz üzerine oluşturulan itiraz muayene komisyonunca malın reddedilmiş olması sonucu muayene ve kabul komisyonunun ret kararının kesinleştiği delil sözleşmesi niteliğinde olması sebebiyle itiraz muayenesi sonucu verilen ret kararı taraflar için bağlayıcı olup aksi kanıtlanamayacağı ve bu halde davalı iş sahibi sözleşme hükümlerine göre yüklenicinin edimini sözleşme eklerine uygun olarak tamamlayıp teslim etmediğinden fesihte haklı olup, davacı bedele de hak kazanmadığından davanın tümden reddi yerine, yanlış değerlendirme sonucu kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur(Danıştay K)
Devamı...

yüklenicinin ihale evraklarında fiyatın yüksek belirlenmesi ya da hayali imalât gösterilmesinde katkısı bulunup bulunmadığı değerlendirilerek sonucuna göre asıl ve birleşen davada artan sözleşme fiyatından ihalede oluşan tenzilat indirimi alacağı yönünden bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmadığı gibi kabule göre de asıl davada kısmen kabulüne karar verilen tutarın artan sözleşme fiyatından ihalede oluşan tenzilat indiriminin yapılmaması nedeni ile yüklenici firmaya fazla ödenen miktar olarak tespit edilen miktar olduğu halde bu miktarın asıl davada kısmen kabulüne karar verilmesi de doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur(Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun İş Hacmi Bilgileri bölümünün Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı kısmında Yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıl/yıllar” bilgisinin boş bırakılmasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunması (Danıştay K915)
Devamı...

uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline karar verildiği ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği Tebliğ uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı 1.nci ve 2.nci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama iradelerinin sorgulanması her ihalelerin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle her ihale için farklı tekliflerin sunulabileceği, idari şartname ve teknik şartnamede hukuka aykırı düzenlemelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bu gerekçelerin makul ve meşru gerekçeler olmadığı(Danıştay K914)
Devamı...

firmanın itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinde belirtilen İdare tarafından ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen ve daha sonra idarece istenilen belgelerin isteklilerce Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak sunulduğu şeklindeki iddiasının somut olduğu bu bakımdan başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı (Danıştay K913)
Devamı...

ihale teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığından bahisle ihalenin üzerinde kalma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, ihale üzerinde kalan istekliye yönelik iddiasının ehliyet yönünden reddedilmesinde hukuka uygunluk, temyize konu Mahkeme kararının bu iddia yönünden davanın reddine ilişkin kısmında ise hukukî isabet bulunmaması(Danıştay K911)
Devamı...

İhale teklif bedeli idare tarafından hesaplanmış olan sınır değerin altında kalmadığından anılan isteklinin teklifinin teklif edilen işçilik bedellerinin asgari işçilik maliyetlerinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik ihale komisyonu kararının mevzuata uygun olmadığından bahisle anılan şirketin teklifinin değerlendirmeye alınmasına dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ait karar (Danıştay K723)
Devamı...

şirketin ihale itiraz başvurusunun reddi üzerine şikayet aşamasında ileri sürmemiş olduğu iddiayı da belirtilerek itirazen şikâyet başvurusunu nihayetinde süresi içerisinde gerçekleşmiş olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacı şirketin iddiasının süre yönünden reddine yönelik kısmında da hukuka uygunluk bulunmaması
Devamı...

Kurul kararında  şirketin ihale itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürdüğü tüm hususların, Kanun’un öngördüğü sınırlar içerisinde incelendiği, davacının dava dilekçesinde incelenmediğini ileri sürdüğü beton santrali kurulumuna ilişkin iddiaların da bu kapsamda incelendiği, müdahil şirketin fiyat teklifi aldığı firmanın beton üretimi işi ile iştigal etmediğine ilişkin iddianın ise itirazen şikâyete konu edilmediği, bu nedenle davacının, dava konusu Kurul kararında başkaca ret gerekçelerine yer verilmesi gerektiği iddialarının hukûken geçerli ve isabetli olmadığı(Danıştay K571)
Devamı...

ihalenin bütün kısımlarında davacının teklifinin geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 3, 4 ve 5’inci kısımlarının ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle iptal edildiği davacı tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan geçici teminat mektubu incelendiğinde Kanun maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ibaresinin yer almadığı ve Geçici Teminat Mektubu Standart Formu”nun esas alınmadığı isteklilerin geçici teminat mektubu standart formuna göre geçici teminat mektuplarını sunmaları durumunda sunulacak geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olarak 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ek cümlesini de taşıması gerektiği, geçici teminat mektuplarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne ve ihale dokümanının ekinde yer alan standart formlara uygun olmasının zorunlu olduğu, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edileceği hk (Danıştay K813)
Devamı...

ihaleye ilişkin olarak yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihaleye 3. sıradan teklif veren davacı ile 4. sıradan teklif veren Şti.’nin aynı IP adresi üzerinden doküman indirilmesine ilişkin yapılan incelemede, davacı ile Ltd. Şti.’nin doküman indirme işlemini aynı IP  adresi üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu sonucuna varılarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna aykırı şekilde teklif verildiğinden bahisle davacı tekliflerinin anılan Kanun’un 10. maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı bu durumda, aynı ihaleye teklif verecek olan iki farklı isteklinin, farklı tarihlerde bile olsa aynı internet bağlantı noktasını kullanarak ihale dokümanını indirmiş olmasının rekabeti ve ihale kararlarını etkileme ihtimali olan davranışlardan olduğu dikkate alındığında belirtilen husus göz önünde bulundurulmak suretiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği ancak Tebliği uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama iradelerinin sorgulanması, her ihalelerin kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle her ihale için farklı tekliflerin sunulabileceği idari şartname ve teknik şartnamede hukuka aykırı düzenlemelerin bulunmadığı göz önüne alındığında bu gerekçelerin makul ve meşru gerekçeler olmadığı, bununla birlikte ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif lduğu ancak bu tekliflerin Kurul kararıyla değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlemesine karar verildiği, anılan Kurul kararı uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin *TL olduğu bu durumda ise hem hukukilik hem de yerindelik denetimi yapan ihale yetkilisinin Kurul kararı nedeniyle ortaya çıkan *TL tutarındaki maliyet farkını göz önüne alarak ihalenin iptaline karar verilmesi(Danıştay K741)
Devamı...

ihale yasaklanmasına ilişkin yasaklamanın iptaline karar çıkması üzerine firmanın açmış olduğu  maddi manevi tazminat Dava Karar (Danıştay K562)
Devamı...

ihale komisyonunca Bakanlığa yapılan bildirim üzerine ayrıca bir inceleme yapılmadan yasaklama kararının verilmiş olması nedeniyle Kanun’da öngörülen kırk beş günlük hak düşürücü süre geçirildikten sonra verilen yasaklama kararında hukuka uygunluk bulunmadığından davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemesi(Danıştay K 514)
Devamı...

ihalelerden yasaklama 45 günlük sürenin başlangıcının bağlı veya ilgili bulunulan bakanlığa ihaleyi yapan idarenin bildirim yaptığı tarih olarak kabul edilir
Devamı...

ihalede malî yeterliğin belirlenmesine yönelik belge olarak YMM tarafından onaylanan ve imzalanan * yıllarına ait gelir tablolarının sunulduğu Sayıştay denetimi sonucunda yapılan tespitte davacı şirketin ihaleye teklif ettiği bedelin *TL olduğu ihalenin gerçekleştirildiği yıldan önceki son üç yıla ait ciro ortalamasının teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerektiği ihale kapsamında sunulan gelir tabloları ile Vergi Dairesi’nden gönderilen gelir tablolarının karşılaştırılmasından 1.yıl cirosunun *TL olarak gösterilmesine rağmen vergi dairesinden alınan gelir tablosunda *TL olduğu 2. yıl cirosunun *TL olarak gösterilmesine rağmen vergi dairesinden alınan gelir tablosunda *TL olduğu 3. yılı cirosunun ise hem ihaleye sunulan gelir tablosunda hem de vergi dairesi gelir tablosunda *TL olduğu sunulan gelir tabloları ile ihale dışı bırakılma gerekçelerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı gelir tablolarının vergi dairesine bildirilenlerden farklı tutarlarda düzenlendiği görüldüğünden, söz konusu belgelerin gerçek dışı hazırlanan ve ihale komisyonunu yanıltmayı amaçlayan nitelikte belgeler olması hk (Danıştay K 513)
Devamı...

aynı ihaleye teklif verecek olan 2 farklı isteklinin farklı tarihlerde bile olsa aynı internet bağlantı noktasını kullanarak ihale dokümanını indirmiş olmasının rekabeti etkileme ihtimali olan davranışlardan olduğu dikkate alındığında, belirtilen husus göz önünde bulundurulmak suretiyle davacı şirketin ortağı bulunduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ticaret Sicili Bilgilerinin gösterildiği kısımda “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” başlıklı satıra yer verildiği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, diğer yandan, belgelerde teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliği bulunması durumunda idarece belirlenen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hk (Danıştay K459)
Devamı...

ihalede çalışan yıllık izin alan personelin değil rapor alan personelin kastedildiği, bunun yedek personel anlamına gelmediği Bu itibarla düzenleme ile iş göremez hâldeki raporlu personelin kastedildiği, raporlu personelin geçici iş göremezliğinin üçüncü gününden itibaren yüklenici için herhangi bir maliyete neden olmayacağı bu sürenin bitiminden itibaren hizmetin aksamaması için gerekli personelin yüklenici tarafından sağlanması durumunun teklif bedelinde bir değişikliğe neden olmayacağı anlaşılmaktadır. Buna göre, anılan düzenlemenin, raporlu personel yerine üç gün geçtikten sonra bir personelin getirilmemesi durumunda anılan cezaî işlemlerin uygulanacağı şeklinde yorumlanması gerektiği hk(Danıştay K458)
Devamı...

 ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin önceden belirlenemeyeceği açıktır. Bu nedenle bu hususa ilişkin önceden hesaplama yapılması mümkün olmayıp, anılan belirsizlik bu tür hizmet alımlarının tamamı için geçerlidir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin bu belirsizlikleri de dikkate alarak tekliflerini hazırlamaları gerektiği hk(Danıştay K457)
Devamı...

idare tarafından davacıya ait hakedişin bloke altına alındığı tarih itibarıyla davacının vergi borcunun kapatılması mümkün iken kesintiyi yapan idarenin yapmış olduğu kesintiyi kanuni yükümlülüğü bulunmasına rağmen ilgili vergi dairesine aktarmakta geciktiği davacının yapılan vergi kesintisinin ilgili vergi dairesine aktarılıp aktarılmadığını bilme ve denetleme imkânından hukuken ve fiilen yoksun olduğu yapılan kesinti sonrası ihale tarihinde davacının muaccel bir borcu bulunmadığı bu nedenle de davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı hk (Danıştay K456)
Devamı...

ihalede kesinti yaparak vergi borcunu tahsil eden idarenin, amme alacağı olan vergi borcunu davacıya yapılacak olan ödemeden cebren tahsil ettikten sonra, bu meblağı tahsil dairesine aktarmak mecburiyetinde olduğu kuşkusuz olup aktarılan mevzuat hükümlerinde de, kesintiyi gerçekleştiren kurumların bu vazifelerini kanunlarda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmeyen alacağın kesintiyi yapan hakiki ve hükmi şahıslardan tahsil olunacağı hk (Danıştay K455)
Devamı...

ihalede idarenin ihtar yazısında  açıkça belirlenen noksanlıkların giderilmesi için bildirimde bulunulması ve en az 10 gün süre verilmesi gerekirken yalnızca ihale konusu hizmetin Teknik Şartnameye uygun hale getirilmesi konusunda ihtarda bulunulduğu davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gönderilerek söz konusu eksiklik ve kusurları gidermesi için süre verilmesi yoluna gidilmediğinden 4735 sayılı sözleşme Kanun maddesinde belirtilen fiilin işlendiğinden bahisle 1  yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K414)
Devamı...

ihalede yüklenici tarafından gerçekleştirilen sistemin ayıplı olarak imal edildiği ihaleye konu işlemin bir yazılım işlemi olması sebebiyle çalışmayan bir yazılım için tamamlanma oranına göre ödeme yapılmasının mümkün olmadığı işin tamamlanma oranına göre davalıdan kabul edilmesini beklemenin Türk Medeni Kanununda düzenlenen dürüstlük kurallarına uygun düşmediği davalı tarafından yapılan fesih işleminin bu sebeple usulüne uygun olduğu anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiş olup Bu durumda, idarenin sözleşme feshine yönelik işleminin usulüne uygun olduğu hk (Danıştay K413)
Devamı...

ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen bazı iş kalemlerinde yer alan işin en az %80’i oranında tek sözleşmeye dayalı olarak isteklinin yurt içinde kamuya yaptığı işlerden almış olduğu ve ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılan iş deneyiminin kalite ve teknik değer nitelik puanı olarak fiyat dışı unsur olarak belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, bu iddiaya ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, söz konusu Kurul kararının anılan iddiaya ilişkin kısmının iptalindeki Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır şeklinde gerekçe kararının bozulması(Danıştay Kararlı 423)
Devamı...

İtirazen şikâyet başvurusuna konu olan fiyat dışı unsur düzenlemesi incelendiğinde ihale dokümanında belirtilen 14 adet iş kalemi için “istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %70 – %110 aralığında (%70 ve %110 dahil) kalması” durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, bu düzenlemeyle, isteklinin, ihaleyi yapan idarece belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması hâlinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin, başka bir anlatımla, değerlendirmede teklifteki oranla yaklaşık maliyetteki oranın karşılaştırılacağı Bu itibarla, dava konusu düzenlemenin Tebliğde yer alan açıklama ve bu maddenin genel gerekçesinde belirtilen hususlarla uyumlu olduğu ihaleyi yapan idarenin iş tamamlanmadan sözleşmenin tasfiye edilme riskini azaltmak için yaptığı bu düzenlemenin etkinlik, verimlilik ve teknik değer kriterlerini sağlamaya yönelik olduğu anlaşıldığından, bu iddiaya ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının anılan iddianın reddine ilişkin kısmının iptali yönündeki  Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay Kararlı 494)
Devamı...

ihalede  sunulan iş deneyim belgesinin %51 oranında hissesine sahip ortağı olan *şirketine ait olduğu *tarihinden itibaren davacı şirketi temsile ve yönetime yetkili ortağın ise * tarihli hisse devri sonrasında şirketin %49 hissesine sahip olan şahsın olduğu *tarihli hisse devri sonrasında bu konuda herhangi bir değişikliğin yapılmadığı ve şirketi temsil ve yönetime yetkili olduğunun tevsik edilemediği göz önüne alındığında, iş deneyim belgesi kullanılan  şirketin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma şartını sağladığı görülmekle birlikte söz konusu şirketin davacı şirketi temsile ve yönetime yetkili olma şartını sağlamadığı anlaşıldığından davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılarak düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı (Danıştay Kararlı 721)
Devamı...

sadece ihale şikâyet başvurusunda yer alan iddiaların anlaşılamayacağı şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında yer alan tüm iddiaların incelenmesi gerektiği Kanun’da sayma suretiyle bir sınırlama yapılmadığı, davalı idarenin itirazen şikâyet başvurusundaki iddiaları, bu iddiaların şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelemesi gerektiği, dolayısıyla davacı şirketin, şikâyet başvurusunun reddi üzerine Kanunda öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu dolayısıyla söz konusu ikinci iddianın esastan değerlendirilmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında da hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay kararlı 427)
Devamı...

ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan davacı şirketin sözleşmenin imzalanması aşamasında vergi borcu yoktur belgesinin tarihinde değişiklik yaparak bu belgeyi sahte belge olarak sunması
Devamı...

 Yapım İşi ihalesinde sözleşmeye aykırı davranıldığından bahisle A.Ş. ile bu şirketin %50’den fazla hissesine sahip ortağı diğer şirketin yasaklanması nedeniyle A.Ş’nin davacı şirketin hisselerinin %50’den fazlasına sahip olması nedeniyle davacı şirketin de 1 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanamaz
Devamı...

ihalede garanti süresinin sözleşme gereği tamirde geçen sürenin de garanti süresine eklenmesi nedeniyle tamirde geçen süre kadar uzadığı iddia edilmesine rağmen cihazda gerçekleşen arızaların sözleşmenin garanti hükümleri kapsamına girip girmediği açısından niteliğine (kullanıcı hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına) niceliğine (aynı ve farklı arızaların hangi sürede kaç kez tekrarlandığına) ve tamirde geçen toplam süreye ilişkin herhangi bir somut tespit yapılmaksızın, gerçekleştiği iddia edilen tüm arızaların garanti hükümleri kapsamında olduğu ve garanti süresinin uzamasında yasaklama kararı verilemez (Danıştay K238)
Devamı...

ihale Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri maddesinin incelenmesinden söz konusu kural ile sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesinin amaçlandığı, yüklenicilerin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak ve idarenin onayına bağlı olarak sözleşmenin feshedilip edilmeyeceği noktasında idareye takdir yetkisi tanındığı  sözleşme imzalandıktan sonra uyuşmazlık çıkmış olsa bile sözleşme hükümlerinden bağımsız olarak idarenin kamu gücüne dayanarak ve tek yanlı olarak tesis ettiği 4735 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 4. maddeden yararlanma istemiyle yapılan başvurunun reddinden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde idarî yargı görevli olduğundan, davanın görev yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddine dair Bölge İdare Mahkemesi kararında usul hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır(Danıştay K711)
Devamı...

ihale Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler adlı standart formun ihale dokümanında yer alması karşısında davacı tarafından Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin teklif dosyası ekinde sunulmamasının belge eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bu eksikliğin sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı(Danıştay K283)
Devamı...

ihaleye katılan ticari şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı olan iştigal konuları dışında faaliyette bulunmalarına engel bulunmadığı dikkate alındığında, ihaleye teklif verebileceklerin belirlenmesinde Kanunun 10. maddesinde yer alan ve ihale dokümanında belirtilecek yeterlik şartları dışında eklenen madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, başvuru yollarını tüketebilecek kişilerin sınırlanmasına yönelik olarak vazedilen “istekli olabilecek” tanımından hareketle, isteklilerin ihaleye teklif vermelerinin faaliyet alanıyla sınırlandırılması mümkün bulunmamaktadır Bu itibarla, davacının ihale konusu alanda faaliyet göstermediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmaması hk (Danıştay K245)
Devamı...

ihale analiz formatında yer alan mesafelerden kendilerine avantaj sağlayacak daha uygun mesafelerin belgelendirilmesi şartıyla aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabileceği, istekli tarafından “mıcır nakli” analiz girdisi için idarenin belirlediği mesafeden daha kısa bir mesafe kullanılması (Danıştay K323)
Devamı...

iş ortaklığı tarafından sunulan aynı SMMM tarafından düzenlenmiş gibi görünen iki satış tutarı tespit tutanağında farklı sicil ve kaşe numaralarının yer aldığı anlaşıldığından, davacı tarafından ileri sürülen bazı fiyat tekliflerinin meslek mensubu yerine başka biri tarafından onaylanarak alındığı iddiası kapsamında, davalı Kurul tarafından bu husus araştırılıp söz konusu çelişki giderilerek karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak verilen kararın işbu iddiaya ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar
Devamı...

yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâlinde 4735 sayılı Kanun ve akdedilen sözleşme gereği idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için aranan “ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi” koşulunun sağlanması için gerekli olan ihtarın yapılmadığı, ihtar yapılmadan sözleşmenin feshedilmesinin haksız olduğu açık olup bu kapsamda davacı şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeme fiilini işlediği sübuta ermediğinden davacının 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır(Danıştay K239)
Devamı...

yerinde yapılan incelemeler sonucunda işin %97,60 seviyesinde yapıldığı %12,31 oranında fazla imalat yapıldığı fazladan imalatlar değerlendirildiğinde işin fiziki seviyesinin %109,97 olduğu, projede çeşitli eksiklikler bulunduğu, yüklenicinin fazladan imalatlar yaptığı, yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekeceği ve kabule engel bir durumun bulunmadığı tespitlerinin yapıldığı, dolayısıyla Mahkemenin işin tamamlanmamış olduğu, buna bağlı olarak şirketin taahhüdünü yerine getirmemiş olduğu yönündeki tespitinin gerçeğe uygun düşmediği proje ile fiili durumun örtüşmemesi sebebiyle birçok fazladan imalat işi çıkması nedeniyle süre uzatım hakları olduğu bu konuda nihai kararın yargılama sonucunda ortaya çıkacağı Mahkemenin en azından yargılama sonucunu beklemesi ya da yargılama aşamasında her iki tespit dosyasının değerlendirilmesi ile ortaya çıkacak yeni bir bilirkişi raporunu bekledikten sonra karar vermesi gerektiği, ancak Mahkemenin bu sonuçları beklemeksizin yargılamayı sonuçlandırmasının hukuka ve hakkaniyete uygun düşmediği, yüklenilmiş olan iş ile ilgili şirketten kaynaklanan herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığı, meydana gelen gecikmeye İdarenin bizzat sebep olduğu, bu hususun tespit raporunda da yer aldığı, İdarenin sebep olduğu gecikmeye dayanarak yükleniciyi cezalandıran idarenin işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı, …Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde derdest hukuk davasının sonuçlanmasının beklenmesi gerektiği hk (Danıştay K 236)
Devamı...

ihalenin malzeme onarım işinin davacı şirket uhdesinde kaldığı davalı idarece “davacı şirketin sözleşme kapsamında onarımını yaptığı malzemenin cezasız cezalı ve nihayet ihtarlı süreler içinde fonksiyon testinden geçmediği ve sözleşme gereği başka muayene hakkı kalmadığı dolayısıyla taahhüdün ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yüklenici tarafından yerine getirilmediği” gerekçesiyle sözleşmenin feshedilerek kesin teminat mektubunun irat kaydedildiği dava konusu işlemle davacı şirketin 4735 sayılı Kanunu uyarınca 1 yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına karar verildiği Bu durumda, işlemin esasına yönelik olarak, davacının fiillerinin sözleşmeye aykırılık içerip içermediği yasaklama sebeplerinin bulunup bulunmadığı hususunda bir inceleme yapılmak suretiyle karar verilmesi gerektiğinden, temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay K 123)
Devamı...

şirketin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirip getirmediğinin tespitine bağlıdır. Adli yargıda açılan alacak davasında dosyaya sunulan bilirkişi raporlarında, idare tarafından, inşaat işi için gerekli malzemenin temin edildiği ocak izinlerinin zamanında alınmadığı, malzeme ocaklarından, taş ocağına ulaşan yolun işin fesih tarihi itibarıyla yapılmadığı  ulaşım yolunun kullanılmasının tasfiye edilmesinin sözleşmeye ve iş programına uygun olmadığı, idare tarafından sözleşme edimleri yerine getirilmeden, kazı yapılmadan dolgu yapılması konusunda verilen talimatların uygun olmadığı, ayrıca davacı şirket tarafından fesih tarihine kadar işin %64,30’unun tamamlandığı, tamamlanmayan imalat oranının %35,7 oranında olup fesih tarihi ile revize iş programında öngörülen işin bitiş tarihi arasında 165 gün olduğu, bu süre zarfında inşaatta çalışan sayısı ve çalışma süresi arttırılarak imalatların tamamlanabileceği veya en azından bir süre cezalı çalışılarak işin tamamlanabileceği, bu sebeple sözleşmenin feshedilmesinin haksız olduğunun belirtildiği görüldüğünden temyize konu Mahkeme kararında Mahkemece söz konusu bilirkişi raporlarında yer alan hususlar ve sözleşmenin feshinin haksız olup olmadığı hususu hk (Danıştay K122)
Devamı...

ihaleden yasaklamayı gerektiren fiilin ihale sürecinde meydana geldiği iddia edildiğinden, geçici ve kesin kabulden sonra tespit edilmiş olsa dahi idarece yasaklama işlemi tesis edilebileceğinden, Mahkeme tarafından söz konusu fiilin sübuta erip ermediği noktasında bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken, idarenin sözleşmenin sona ermesinden ve kabuller yapıldıktan sonra 4735 sayılı Kanun maddeleri gereğince yasaklama kararı veremeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır (Danıştay K71)
Devamı...

isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı davaya konu sözleşmelere ilişkin ihalelerin gerçekleştirildiği tarihler itibarıyla davacı şirketin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğundan bahisle davalı idare tarafından söz konusu sözleşmelerin tek taraflı olarak 4735 sayılı İhale Kanunu uyarınca feshedildiği görülmüş olup Uyuşmazlığın, davacı şirket ile davalı idare arasında imzalanmış olan sözleşmenin uygulanmasından kaynaklı olmadığı sözleşmenin imzalanmasından önceki aşamalara doğrudan ihale sürecine ilişkin olduğu  Sözleşmenin feshine ilişkin olmakla birlikte, sözleşme öncesine ilişkin, ihale sürecinden kaynaklandığı açık olan, idarece kamu gücüne dayanılarak tek yanlı olarak tesis edilen ve icraî nitelik taşıyan işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın sözleşmeden doğan bir ihtilaf olarak nitelendirilmesine ve iradî bir özel hukuk ilişkisinin verdiği haklar çerçevesinde görülmesini kabul etmeye imkân bulunmadığından ve işbu davanın görüm ve çözümünde idarî yargının görevli olduğu sonucuna varıldığından, davanın görev yönünden reddi yolunda verilen temyize konu Mahkeme kararında, usûl hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır (Danıştay K59)
Devamı...

Sözleşmenin feshi ve teminatların irat kaydedilmesine yönelik işlemlerin iptali ile kesin teminat mektubu bedelinin ve güncelleme tutarının avans faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açıldığı  şirket tarafından  yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine (zımni ret) ilişkin işlemin iptalinin istenilip istenilmediğinin belirtilmediği ve bunun sonucu olarak dava konusu istemin açık bir şekilde ortaya konulamadığı başvurusunun davalı idarece cevap verilmemek suretiyle reddedilmesi işleminin mi, yoksa sözleşmelerin feshine ve kesin teminatın irat kaydına ilişkin işlemlerin mi dava konusu edildiği anlaşılamadığından, Mahkemece davacının isteminin açıklığa kavuşturulması gerektiği hk
Devamı...

ihalede yeterlik belgesi olarak Faaliyet İzin Belgesinin teklif kapsamında şirket yöneticisine ait belgenin sahte olduğu anlaşılmış olup sunulan belgenin 4735 sayılı Kanun’un yasak fiil veya davranışlar maddesi Sahte belge düzenlemek kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ihalede sahte belge sunan davacı şirketin ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, söz konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır(Danıştay K62)
Devamı...

sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesinin amaçlandığı, yüklenicilerin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak ve idarenin onayına bağlı olarak sözleşmenin feshedilip edilmeyeceği noktasında idareye takdir yetkisi tanındığı Bu itibarla sözleşme imzalandıktan sonra uyuşmazlık çıkmış olsa bile, sözleşme hükümlerinden bağımsız olarak idarenin kamu gücüne dayanarak ve tek yanlı olarak tesis ettiği sözleşme Kanuna eklenen Geçici maddeden yararlanma istemiyle yapılan başvurudan kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde idarî yargı yerleri görevli olduğundan, davanın görev yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine dair Bölge İdare Mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır (Danıştay K87)
Devamı...