ihalede sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığı anlaşılmış olup sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk 
Devamı...

ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği öte yandan söz konusu belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı sonucuna Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale şikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı ancak ünvanında “gıda” ibaresinin bulunduğu görüldüğün itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamadığı HK (Danıştay K)
Devamı...

isteklinin EKAP’ta kayıtlı olan bilgi ve belgelerinden, ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu, EKAP üzerinde ortaklara ilişkin bilgilere dayanak teşkil eden pay defterinin ve bir adet karar defteri örneğinin de yer aldığı fakat söz konusu pay defteri ve yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde, pay defterindeki ortaklık oranları ile yeterlik bilgileri tablosundaki oranları aynı olsalar da söz konusu yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde bu defterde yer alan kararın şirketin ortaklık durumuna ilişkin olmadığı ve pay defterinde yer alan ortaklık oranlarına dayanak olabilecek başka bir yönetim kurulu kararının da EKAP sistemine yüklenmediği, başka bir ifade ile teklifte beyan edilen ve EKAP’ta kayıtlı pay defterinde yer alan ortaklık yapısına dayanak teşkil eden yönetim kurulu kararı defterinin EKAP sisteminde yüklü olmadığı, bu nedenle dava konusu Kurul kararının hukuka uygun olduğu hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan davalı yanında müdahil şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığıyla ihale sözleşmesinin imzalandığı müdahil şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının taahhüdünü zamanında yerine getirmediği ve kalan sürede işin bitirilmesinin teknik olarak imkânsız olduğundan bahisle, davacı idarenin ihtar yazıları sonrasında ihale sözleşmesinin feshedilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A/V Grubu Karayolu İşleri’nin benzer iş olarak kabul edildiği, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamına girdiği, bu kapsamda davacı şirketin ihalede benzer iş olarak kabul edilen karayolu işleri alanında faaliyette bulunduğu ve bu alanında iş deneyim belgesine sahip olduğu dikkate alındığında, uyuşmazlığa konu bağlantı yolu yapım işi ihalesi ile meşrû, güncel ve mâkûl menfaat alâkasının olduğu, dolayısıyla dava açma ehliyetinin bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin Mahkeme kararında usûl kurallarına uygunluk bulunmadığı HK (Danıştay K)
Devamı...

ihale teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendiği göz önüne alındığında, davacıya bu süre içerisinde sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, ancak davacının sözleşme imzalamamak için herhangi bir mücbir sebep hâli ileri sürmediği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararıda hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği ancak müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifi Kurul kararları ile değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay K)
Devamı...

ihaleyi gerçekleştiren idarece Ramazan ayında iftar menüsü çıkartılmasının istenildiği, ayrıca idare tarafından belirlenecek tarihlerde biner kişilik olmak üzere toplam iki kere, menüsü kurum diyetisyeni tarafından hazırlanacak, 4 kap yemek, içecek ve iftariyelik tabaktan oluşacak iftar menüsünün verilmesinin istendiği, örnek menüde yer alan yemek çeşitleri kullanılarak Ramazan ayına ilişkin öğün bedeli oluşturabileceği, bu bedel kişi sayısıyla çarpılarak ulaşılan tutarın toplam teklif bedeline yansıtılabileceği, bu bakımdan iddia konusu düzenlemenin bedelsiz hizmet alımı anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mezkûr iddia bakımından hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden kısmen iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır
Devamı...

ihaleye sunulan EKAP’ta  iş deneyim belgesinde esaslı unsurun hem “AI” hem de “AV” grubu olarak belirtildiği görülse de hatalı bir belirleme yapıldığının davalı idarece yapılan tespitler üzerine ortaya konulduğu söz konusu iş deneyim belgesinin “AI Grup: Köprü ve Viyadük İşleri” kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte yapım imalatları olmadığının anlaşıldığı, bu itibarla, anılan iş deneyim belgesinin dava konusu ihale kapsamında benzer işe uygun olmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kararının Bozulması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgilerin tevsiki için idareye, iş deneyimini gösterir sözleşme, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri, sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğini gösterir tahakkuk fişi ve diğer belgelerin sunulduğunun görüldüğü, istekli tarafından sunulan sözleşme için gerek şikâyet gerek itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürmüş olduğu İdari Şartnamedeki yeterlik kriterlerine ve ihale üzerinde kalan istekliye yönelik belge düzenleme koşullarına ilişkin olarak Kurul tarafından inceleme yapılması ve belirtilen hususlar hakkında bir karar verilmesi gerekmektiği (Danıştay K)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu bu bağlamda iş ortaklığınca dava konusu Kurul kararında belirtilen 12 iddia ile ilgili olarak ihale komisyonu kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuruda bulunulması gerektiği dikkate alındığında anılan iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı hk 
Devamı...

ihale Teknik Şartname düzenlemesindeki belgelerin ihale uhdesinde bırakılan yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında bir çelişki bulunmadığı, Teknik Şartname ile ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu işin başlayacağı tarihin yakınlığı dikkate alınarak, ilgili belgelerin sözleşme imzalandığı aşamada kendilerine teslim edilmesinin istenilmesinde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ait karar ( Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhalede İsteklinin Yurt dışında alt yüklenici olarak yapmış olduğu  işlere ait  iş deneyim belgesinin EKAP’a kaydedilmesi talebi üzerine Kurum tarafından anılan Yönetmeliğin maddesi kapsamında söz konusu iş deneyim sertifikasının EKAP’a kaydedilmesine ilişkin işlemlerin başlatılması gerekirken, Yönerge maddesi gerekçe gösterilerek başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştayın KİK Başvurusına ait verdiği Karar)
Devamı...

ihale sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde iş yerini teslim alarak işe başlaması gerekirken, işe başlamadığı ihtilafsız olan davacının sözleşme ile yüklendiği taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ile sözleşmenin feshi olamaycağı sözleşmenin feshi öncesinde ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarın yasal bir zorunluluk olduğu, şayet söz konusu ihtara ve verilen mühlete rağmen sözleşme hükümlerine aykırılık devam ederse, ancak o şart altında sözleşmenin feshedilebileceği (Danıştay K)
Devamı...

Yapım işe ait ihale sözleşmesi hükümlerine göre işi tamamlaması ve geçici kabule hazır hale getirmesi gerektiği hâlde sözleşmeye uygun olarak işi tamamlamadığı sonrasında farklı tarihlerde davacıya 3 defa ek süre verildiği buna karşın kendisine verilen süreler içerisinde projeyi tamamlamadığı ve geçici kabule hazır hâle getirmediğinin tespit edildiği hk (Danıştay K)
Devamı...

 iş ortaklığında ihaleye katılmanın amaçlarından birinin de asgari iş deneyimine ilişkin şartları kolaylaştıran düzenlemelerden yararlanmak olduğu, kişinin aynı zamanda ortağı olduğu şirket ile iş ortaklığı kurarak ihaleye teklif vermesinin önünde bir engel bulunmadığı, mevzuatta çizilen sınırlar içerisinde iş ortaklığı oluşturularak sağlanan bir avantajın haksız olduğunun söylenemeyeceği, şirketin uzunca süredir faâl halde bulunması karşısında salt “asgari iş deneyim tutarı engelinin aşılması” saikiyle hareket edildiğinden bahsedilemeyeceği, anılan iş bitirme belgesinin birden fazla işlevi mevzuatta yer alan farklı düzenlemelerle kurala bağlanmışken bu belgenin aynı ihalede her iki işlevini belgelendirmek amacıyla kullanılmasının yeterlilik şartlarının iş ortaklığının her bir ortağınca ayrı ayrı karşılanması gerektiği kuralını bertaraf edeceği şeklinde yorumlanamayacağı 
Devamı...

ihale işinin bitirilmemesi durumunda Sözleşmeye göre işlem yapılacağı hususunu bildiren ancak süre içermeyen ihtar yazısında davacıya verilmesi gereken sürenin sehven verilmediği şirkete belirlenen noksanlıkların giderilmesi için en az 10 gün süre verilmesi ve bu hususların da davacı şirkete usulüne uygun olarak bildirilmesi gerekirken, davacıya gönderilen ihtar yazısında süre verilmesi yoluna gidilmediği hk(Danıştay K)
Devamı...

ihale sözleşmesinin tasfiye talebinde bulunulması üzerine sözleşmenin şartlı olarak tasfiye edilmesinden sonra bu talepten vazgeçilerek sözleşmeye devam edilmesine yönelik başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin sözleşme ilişkisinin yeniden kurulup kurulamayacağı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede istekliden pay defterinin sunulmasının istenmediği, ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre de istekli tarafından pay defteri sunulması zorunluğunun bulunmadığı, dolayısıyla sunulması zorunlu olmayan söz konusu belgelerin, sunulmuş olsa dahi belgelerin sunuluş şekline uygunluğuna yönelik bir değerlendirme yapılmasına imkân ve gerek bulunmadığı, öte yandan, davalı idarece  A.Ş.’den  tüzel kişiliğin ortaklarını ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının (boş sayfalar dahil) ve yönetim kurulu karar defterinin asılları veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin gönderilmesinin istenildiği, anılan istekli tarafından gönderilen pay defterleri incelendiğinde, anılan şirketin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin, isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler
Devamı...

yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra davacı şirket tarafından ihaleye teklif verilmesinin 4734 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu sonucuna varılarak, anılan Kanun’un 58. maddesi gereğince tesis edilen dava konusu yasaklama işleminde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun gerekçeli olarak reddine ilişkin temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet görülmemiştir
Devamı...

ihale konusu yapının mimarlık kültürü açısından önemli olduğu ve bir dönemin mimari kültürünü yansıttığı ileri sürülerek ihalenin iptalinin talep edildiği, meslekle ilgili alanlarda doğal ve kamusal varlıkların korunması ve geliştirilmesi ile mimarlık kültürünün korunması ve geliştirilmesinin sağlanması mevzuat tarafından Odaya verilen görevler arasında olduğundan davacı Odanın amaçları ve faaliyet sahasıyla ilgili olması nedeniyle kişisel, güncel ve meşru menfaatinin bulunduğu hk(Danıştay K)
Devamı...

kamu menfaatini süre kaybı yönüyle olumsuz yönde etkileyeceği, işin önemli bir kısmının (%71,70) tamamlanmış olduğu, işin süresinin 720 gün olduğu, işin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranının %71,70 olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde yüklenicinin iş programının gerisinde kaldığının anlaşıldığı” gerekçeleriyle reddedildiği, ilgili mevzuat uyarınca imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle Bakanlığın görüşü alınarak ve idarenin onayına bağlı olarak sözleşmelerin feshedilip tasfiye edilebileceğinin düzenlendiği, bu konuda idareye takdir yetkisinin tanınmış olması k(Danıştay K)
Devamı...

4735 sayılı ihale sözleşme Kanun’un Geçici 4. maddesi kapsamında sözleşmenin tasfiyesi talebiyle yapılan başvuru üzerine idarenin sözleşme kurallarına ve işin durumuna bakarak ve yükleniciyle eşit konumda hareket ederek işlem tesis ettiği, Kanun’da aranılan şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin sözleşme kuralları bağlamında olayların özelliği dikkate alınarak değerlendirileceği ve buna göre karar verileceği, bu işlemin sözleşmenin uygulanması ve yürütülmesi aşamasına ilişkin ve doğuracağı sonuçların da adli yargının görev alanıyla ilgili olduğu göz önünde tutulduğunda, dava konusu uyuşmazlığın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varıldığından, davanın esası incelenmek suretiyle verilen Mahkeme kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu  Mahkeme kararında usul hükümlerine uygunluk görülmemiştir
Devamı...

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği uyarınca açık ihale usulü ile anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle  gerçekleştirilen  Yapım İşi ihalesine katılan davacı şirketin geçici teminat mektubunun nakde çevrilerek gelir kaydedilmesi ve Mahkeme kararından sonra davalı idarece eksik ödeme yapılması sebebiyle uğranıldığı iddia olunan  maddi zararın işleyecek avans faiziyle birlikte ödenmesi istenilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede iş deneyim belgesi kullanılan şahsın şirketin yönetim kurulu üyesi olarak temsile yetkili olduğu gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının iptaline karar verilmiş ise de, davacı iş ortaklığının pilot ortağı A.Ş. yönetim kurulunun şirketi temsile yetkili kişinin seçimine ilişkin kararlarının bulunduğu, anılan kişinin ‘aksi karar alınıncaya kadar’ temsile yetkili seçildiği Yönetim Kurulu kararında yönetim kurulu üyelerinden şahsın 3 yıl süre ile münferiden şirketi temsil ve ilzam etmesine’ karar verildiğinin, bu yönetim kurulu kararı dayanak alınarak yapılan  Sicili Gazetesindeki ilanda da temsile yetkili görevinin sona erdiğinin belirtildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, iş deneyim belgesi kullanılan  yönetim kurulu üyesi olarak şirketi temsile yetkili olmadığı gerekçesiyle bozularak, davanın reddine kesin olarak karar verildiği
Devamı...

Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülen ihalenin  21/f bendinde öngörülen değerin altında kalması hâlinde pazarlık usulü ile yapılabileceği açık olup idari şartname maddesinde de ihalenin 21/f maddesine göre yapılacağı yönünde düzenleme bulunduğu dikkate alındığında, uyuşmazlığın hukukî nitelendirmesinin bu doğrultuda yapılması gerekirken, ihalenin 21/b maddesine göre yapıldığı kabulüne dayalı olarak hüküm kurulduğu *TL olarak belirlenen yaklaşık maliyetin  21/f. maddesinde öngörülen değerin ihale tarihi itibarıyla güncellenen miktarı olan *TL’nin altında kaldığı anlaşıldığından ihalenin bu fıkra kapsamında pazarlık usûlü ile gercekleştirilebileceği açık olup, mevzuata aykırı başka bir husus da tespit edilmediğinden, dava konusu ihalenin 21/f bendinde belirtilen usûle göre gerçekleştirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı Bu itibarla dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

ihale ilanında  aktarılan yasal düzenlemeler gereği ihale ilanının yayımlandığı tarihinden itibaren 10 günlük süre içersinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği ancak davacının bu süre geçtikten sonra idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, davacının bu iddiasının 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereği süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında da hukuka aykırılık bulunmadığı Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının iptaline ilişkin temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır
Devamı...

iş deneyim belgesine konu iş her ne kadar sürekli personel çalıştırılmasını ihtiva etmesi bakımından uyuşmazlık konusu ihaleden farklılaşmakta ise de, belgeye konu işin “işletme” kısmının, yapılan işlerin niteliği bakımından “bakım ve onarım” kısmından ayrılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle belgeye konu işin bir bütün olarak uyuşmazlık konusu ihale dokümanında benzer iş olarak belirlenen “her türlü klima sistemlerinin bakım veya onarım işleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

mevzuat hükümleri uyarınca ihale ilanının yayımlandığı tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde ihale dokümanının ilgili kısmına yönelik olarak başvuruda bulunulması gerekirken davacı şirket tarafından * tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, davacı şirketin bu iddiasının 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır
Devamı...

ihale konusu işin 4734 sayılı Kanun’un 4. maddesinde tanımlandığı üzere bir yapım işi olduğu, bu kapsamda davacı şirketin yapım işleri alanında faaliyette bulunduğu ve yapım işi alanında iş deneyim belgesine sahip olduğu dikkate alındığında, uyuşmazlığa konu yapım işi ihalesi ile meşrû, güncel ve mâkûl menfaat alâkasının olduğu, dolayısıyla dava açma ehliyetinin bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin temyize konu İdare Mahkemesi kararında usûl kurallarına uygunluk bulunmamaktadır
Devamı...

 ihaleye sunulan EKAP’ta kayıtlı iş deneyim belgesinde esaslı unsurun hem “AI” hem de “AV” grubu olarak belirtildiği görülse de hatalı bir belirleme yapıldığının davalı idarece yapılan tespitler üzerine ortaya konulduğu söz konusu iş deneyim belgesinin “AI Grup: Köprü ve Viyadük İşleri” kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte yapım imalatları olmadığının anlaşıldığı, bu itibarla, anılan iş deneyim belgesinin dava konusu ihale kapsamında benzer işe uygun olup/olmadığı hk
Devamı...

herhangi bir ihale şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın ihalenin idarece re’sen iptal edilmesi hâlinde doğrudan dava açılması mümkün olmasına rağmen, dava konusu işlemde başvuru yolunun hatalı gösterilmesi nedeniyle idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve hak arama özgürlüğünün ihlâl edilmiş olması
Devamı...

ihale ile benzer işler Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Bölge Dâhili Yollarda Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi konulu iş deneyim belgesi ile yine Karayolları tarafından davacı şirket adına düzenlenen Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri, Enerji Nakil Hattı Deplasesi ve Otokorkuluk Yapılması İşi  ikmal inşaatı konulu  iş deneyim belgesinden yapım işi alanında faaliyette bulunduğu anlaşılmaktadır ihale konusu işin 4734 sayılı Kanun’un 4. maddesinde tanımlandığı üzere bir yapım işi olduğu, bu kapsamda davacı şirketin yapım işleri alanında faaliyette bulunduğu ve yapım işi alanında iş deneyim belgesine sahip olduğu dikkate alındığında, uyuşmazlığa konu yapım işi ihalesi ile meşrû, güncel ve mâkûl menfaat alâkasının olduğu, dolayısıyla dava açma ehliyetinin bulunduğu
Devamı...

ihalenin ön yeterlik değerlendirme aşamasında iş deneyim belgesi geçersiz olduğundan bahisle yeterli bulunmayan dava dışı iş ortaklığı tarafından iş deneyim belgesinin geçerli olduğu iddiasıyla yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konu Kurul kararında, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yönünden, eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği kapsamında, ön yeterlik değerlendirmesine katılan tüm adaylar hakkında davalı idare tarafından inceleme yapılıp yapılmadığı
Devamı...

ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin bilginin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının intemet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya teyidinin yapılabilmesinin mümkün olduğu, somut olayda, davacı şirketin başvurusunda verdiği internet adresi üzerinden faaliyet konusu işe ilişkin bilgilere kolayca ulaşılabileceği, incelemenin faaliyet konusu işe ilişkin bilgilere ulaşılarak sonuçlandırılması gerektiği, ancak davalı idarenin, davacının itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin iddialarını esastan incelemesi gerekirken, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’ne usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun şeklen reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

şikâyet başvurusunun ihaleyi gerçekleştiren idare dışındaki bir başka merciye yapılması hâlinde, bu başvurunun idareye veya Kurum kayıtlarına ulaşma tarihinin şikâyet başvurusu tarihi olarak kabul edileceği, şikâyet başvurusu üzerine idarelerin on gün içerisinde gerekçeli olarak karar vermeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde idare tarafından cevap verilmemesi durumunda sürenin bitiminden itibaren on gün içerisinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği
Devamı...

İhalede rekabet ortamının oluştuğu, yaklaşık maliyetin altında olan tekliflerinin kamu zararı oluşturmasının hukuken ve fiilen mümkün olmadığı, ihalede geçerli iki teklifin kalmasının rekabetin oluşmadığını ifade etmek için yeterli olmadığı, ihalenin iptal edilmesi durumunda tekrar ihaleye çıkıldığında kamu zararı oluşacağı, teklif değerlendirmesinin işin niteliğine göre yapılması gerektiği, idarenin iptal gerekçelerini tek tek uygun görmeyen Kamu İhale Kurulu kararı neticesinde sadece tekliflerinin yaklaşık maliyete yakın olduğu gerekçesiyle ihale iptal edilecekse soyut gerekçeye ilişkin somut tespitlerin, bu duruma ilişkin tüm öğelerin hesaba katılarak nesnelliğe, tarafsızlığa uygun şekilde karar verilmesi gerektiği
Devamı...

ihale ön malî kontrol sürecinin uzadığı yıl sonu satın alma hakediş ve kabul işlerinin yoğunluğu, bu yoğunluktan kaynaklanacak iş yeri teslim süresi, işin teslimi ve kontrolü, kabul süreçleri, yıl sonu nedeniyle ödeme işlemlerinin tamamlanamayacağı işin teslim süresinin sözleşme imzalandıktan sonra 60 gün olduğu, daha erken teslim edilse dahi ürünün kabul edilmesi, ödeme emrinin muhasebe birimine ulaştırılması süreleri, kamu ödeme sistemlerinin yıl sonundan önce kapatılacağı ihalenin bütün süreçlerin tamamlanamayacağı hk Danıştay K 2023)
Devamı...

idarece şirketin 1 yıl  ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandığı geçici teminatın irat kaydedilmesi ihaleden yasaklama kararının yayımlandığı gün gerçekleştirildiği şirketin ihaleye hakkındaki yasaklama kararından haberdar olmaksızın katıldığının kabulü gerektiği bu itibarla, davacı hakkında kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak tüm ihalelerden 1 yıl süreyle yasaklama kararı bulunmasına rağmen ihaleye katıldığından bahisle geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ve dava konusu işlem ile gelir kaydedilen geçici teminat tutarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi hk (Danıştay K 2023)
Devamı...

ihale komisyonunun ihalenin iptaline karar verildiği, dolayısıyla davanın konusuz kaldığı Mahkeme’ce konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı  verildiği ve davalı idare aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedildiği davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumu tespiti yapılamadığından yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, davalı idare aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilmesinde usûl kurallarına uygunluk bulunmamaktadır(Danıştay K 2023)
Devamı...

Aşırı düşük Savunma veren  isteklinin almış olduğu  proforma teklifi veren  firmanın da sahibi olması hk Danıştay K 2023)
Devamı...

pazarlık usulü İşin Eksik ve Kusurların Yüklenicinin Nam ve Hesabına Yaptırılması İşi ihalesinin yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılmasına ilişkin Danıştay K 2023
Devamı...

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluş kanunlarında gösterilen amaçları doğrultusunda ihale konularında da dava açma ehliyeti bulunduğu hk(Danıştay K 2023)
Devamı...

ihale şikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almasının zorunluğu  olduğu hk (Danıştay K 2023)
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda yerli malı belgesinin anılan Oda tarafından düzenlenmediği ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği ayrıca belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkân bulunmadığı hk(Danıştay K 2023)
Devamı...

Aşırı düşük savunma için alınan fiyat teklifi esas alınan Tutanakların sadece son sayfaları imzalanmışsa da sunulan belgelerin sayfa numaralarının birbirini takip ettiği, son sayfadaki imzaların eklerle uyumlu olduğu ve bu itibarla irade beyanının ortaya konulduğu anlaşıldığından ilgililerin Tutanak içeriğinin tamamından sorumlu olacağı konusu hk(Danıştay K 2023)
Devamı...

21 b ihale yöntemi ile yapılan yemek alım ihalesi İdari Şartnamesinde ihale tarih ve saati itibariyle aktif/ geçerli olan Gıda Üretim İzni Belgesi (İşletme Kayıt Belgesi)’nin verilmesinin zorunlu tutulduğu, ancak ihale konusu işin malzemeli yemek pişirme ve dağıtım hizmeti olduğu, ihaleye katılan isteklilerin yemek üretimi, üretilen yemeğin dağıtımı ve sunumu işi ile iştigal ediyor olması gerektiği, idarece istenen işletme kayıt belgesi’nin yeterince açık olmadığı, İşletme Kayıt Belgesinin Faaliyet konusunun belirlenmemesinin faaliyet konusu gıda olan fakat yemek üretimi yapmayan tüm isteklilerin işletme kayıt belgelerinin kabul edilmesi durumunu ortaya çıkaracağı itirazı hk(Danıştay K 2023)
Devamı...

ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A/V Grubu Karayolu İşleri’nin benzer iş olarak kabul edildiği, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamına girdiği, bu kapsamda davacı şirketin ihalede benzer iş olarak kabul edilen karayolu işleri alanında faaliyette bulunduğu ve bu alanında iş deneyim belgesine sahip olduğu dikkate alındığında, uyuşmazlığa konu bağlantı yolu yapım işi ihalesi ile meşrû, güncel ve mâkûl menfaat alâkasının olduğu hk(Danıştay K 2023)
Devamı...