kayıt tarihi by

Toplantı No2019/020Gündem No23Karar Tarihi18.04.2019Karar No2019/UH.II-494

BAŞVURU SAHİBİ:

Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnşaat Mobilya San. ve Tic. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/532341 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 24 Aylık HBYS/SBYS Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 24 Aylık HBYS/SBYS Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnşaat Mobilya San. ve Tic. A.Ş.nin 27.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.03.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.03.2019 tarih ve 11354 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/289 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

        

           1) İhale komisyonunca yapılan demonstrasyon değerlendirmesi sonucunda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki; ihale dokümanında, çözüm ortakları ile yapılan sözleşmelerin teklifle birlikte sunulması gerektiği belirtilmiş olmakla birlikte, Ventura Yazılım A.Ş. ile imzaladıkları bayilik sözleşmesini sunmamış olmalarının, dokümanda yer alan çelişkili ve tereddüde yol açan düzenlemelerden kaynaklandığı, bahse konu bayilik sözleşmesinin İdari Şartname’nin 7.7.1.1., 31.2., 31.3. ve 32.1. maddeleri çerçevesinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden temin edilebileceği, nitekim ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.1.h.6. maddesinde istenilen belge sunulmadığı halde söz konusu maddelerin uygulandığı, dolayısıyla Ventura ve Trtek yazılım firmalarının ayrı ayrı ürettiği KMBYS, İYBS, DVYS yazılımları ile gerçekleştirilen demonstrasyonun mevzuata uygun olduğu,    

 

2) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin demonstrasyon yapılmadan belirlendiği, bu durumun ihale dokümanına ve Kanuna aykırı olduğu,

 

           3) İhale komisyonunda işin uzmanı olarak tanımlanan üyelerin HBYS konusundaki uzmanlıklarının anlaşılamadığı, işin uzmanı değerlendirmesi yapılırken üyelerde diploma, sertifika ve berat gibi belgeler olması gerektiği, işin uzmanı oldukları resmi makamlarca onaylı belgelerle kanıtlanamayan üyelerin işin değerlendirmesinde yer almalarının mümkün olmadığı, ihale komisyonunun ihale mevzuatına aykırı oluşturulduğu, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

           4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, zira;

 

           a) Sunulan teklif mektubunda, teklif bedelinin yazı ve rakamla birbirine uygun olarak yazılmadığı ve birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu,

 

           b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesinin teklifi imzalayan kişiye ait olmadığı, teklif zarfı ve teklif mektubu üzerinde bulunan imzalardan farklılık gösterdiği, ayrıca vekile ait vekâletname ve imza beyannamesi incelendiğinde vekâletin ihalelere teklif verme yetkisini içermediği ve söz konusu belgelerin sunuluş şeklinin mevzuata uygun olmadığı, ayrıca teklif dosyası içinde tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetelerinin sunulmadığı, sunulan ticaret sicil gazetelerinde tüzel kişiliğin ortaklarına ait T.C. kimlik numaralarının bulunmadığı,

 

c) Geçici teminat mektubu tutarı ve süresinin yetersiz olduğu,

 

ç) Bilanço ve gelir tablolarının İdari Şartname’de öngörülen kriterleri sağlamadığı, belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanmadığı, mali müşavire ait kaşenin bulunmadığı,

 

d) İş deneyim belgesinin benzer iş tanımını karşılamadığı, ayrıca belgenin EKAP kaydının bulunmadığı ve teyit için gerekli belge numarasını da içermediği, iş deneyim belge tutarının yetersiz olduğu,

 

e) İdari Şartname’nin 7.1.h. maddesi kapsamında; sunulması öngörülen HBYS ve PACS kayıt tescil belgelerinin geçerlilik sürelerinin ihale tarihini kapsamadığı, Bil-Kod ve ÇKYS belgelerinin sunulmadığı, detaylı olarak sunulması gereken teknik şartnameye uygunluk belgesinin detaylı açıklama içermediği, olağanüstü durumlar için önerilen çözümlere ilişkin belgenin sunulmadığı,

 

f) Sunulan noter onaylı belgelerin İdari Şartname’nin 7.7.2. maddesinde yer alan “Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.” düzenlemesine uygun olmadığı,

 

            g) İdari Şartname’nin 7.7.3. maddesinde yer alan “İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi uyarınca idarece “aslı gibidir” işleminin ihale tarihinden önce yapılabilecek olmasına karşın, ihale üzerinde kalan isteklinin söz konusu işlemi ihale gününde yaptırdığı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü binasında yer alan kamera görüntülerinden bu hususun tespit edilebileceği, ayrıca noter tasdikli belgeler için “aslı gibidir” yapılamayacağı halde idarece bu şekilde işlem gerçekleştirildiği,

 

h) İdari Şartname’nin 47.1.11. maddesinde istenilen taahhütnamenin sunulmadığı,

 

ı) Teknik Şartname’nin 9.1. maddesi ile 23.3. maddesinde istenilen belgelerin sunulmadığı; ayrıca 38.37. maddesinde belirtilen Conformance Statement belgesinin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerektiği, Teknik Şartname’nin 38.4., 38.11., 38.12., 38.16. maddelerine ilişkin teknik şartnameye uygunluk cevabı verilebilmesi için Conformance Statement belgesi sunulmasının şart olduğu, sunulmuş ise belgenin istekli tarafından yapılan çevirisi İdari Şartname’nin 7.7.5.2.5. maddesine aykırı olacağından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

5) İdare tarafından düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, İdari Şartname’nin 47.1.11. maddesinde istenilen taahhütname ile Teknik Şartname’nin 9.1., 23.3. ve 38.37. maddelerinde istenilen belgeler için sütun açılmadığı, dolayısıyla yeterlik kriteri olarak belirlenen söz konusu belgelerin var/yok kontrolünün ihalenin ilk oturumunda istekliler huzurunda yapılmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47.1’inci maddesinde “…7) Teklifleri değerlendirme aşamasında İdarenin belirleyeceği tarih-saatte ve yerde Teknik Şartnamede belirlenen hususlar üzerinde demonstrasyon (demo) yapılacaktır. İdare tarafından istekliye tebliğ edilen tarih ve saatte demoya gelmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhalede VEM Belgesi sunanlar demoda veri aktarım testinden muaftır. 8) Yüklenicinin Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif/Geçici listelerde PACS, Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi (KMBYS), Demirbaş Varlık Yönetim Sistemi (DVYS) ve İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS) kaydı olduğuna dair belgeyi sözleşme aşamasında sunması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli PACS, KMBYS, İYBS ve DVYS belgesine sahip değil veya kendi dışında başka PACS, KMBYS, İYBS ve DVYS belgesine sahip firmalardan yazılım desteği sağlıyor ise, PACS, KMBYS, İYBS ve DVYS firmasından bu ihaleye özel yetki belgesini ve yetki belgesi veren firmanın PACS, KMBYS, İYBS ve DVYS belgesini sözleşme aşamasında sunmalıdır. Yüklenici ve çözüm ortağı arasındaki sözleşmeler ihale süresi sonuna kadar olmalıdır. Demoda ilgili çözüm ortağının sistemi üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Çözüm ortağı ve yüklenici arasındaki sözleşmeleri teklif ile birlikte sunulacaktır. Çözüm ortağına ait yazılım ile teklif verecek yükleniciler yazılımların her türlü çalışması, entegrasyonu, iletişimi vb. hususlarda tam olarak sorumlu olacaktır. İhale Sözleşme süresi boyunca bu sistemlerde herhangi bir çözüm ortağı değişikliği, çalışmama, hizmet aksaması vb. durumları Seviye 1 olarak değerlendirilecektir.

9) Demo İdarenin belirleyeceği tarih-saatte ve yerde Teknik Şartnamede belirlenen hususlar üzerinden yapılacaktır. Demo için belirlenen zamanda Demoya gelmeyen İstekli değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yüklenici Firma HIMSS Seviye 6 kriterlerini ve eksiksiz olarak demoda karşılamalıdır.

10)Teklif edilen yazılımların (Çözüm Ortağına ait yazılımlar dâhil) uç kullanıcılar tarafından kullanılan her modülünün internet tarayıcısı (Web Browser) vasıtasıyla çalışan Web tabanlı mimariye sahip olması gerekmektedir. Herhangi bir ilave kuruluma ve bileşene gerek kalmadan Sistem veya modüller çalıştırılabilmelidir…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Demonstrasyon (Demo) ve İçeriği” başlıklı 4’üncü maddesinde, “Sağlık hizmet sunucularında hizmetin kesintiye uğramadan devam etmesi esasına dayanılarak bu proje kapsamında hizmet alım yöntemi ile alınacak olan ürünlerin, hizmetlerin teknik şartname uygunluğunun tespit edilmesi, ihale komisyonunca isteklilerin teklif etmiş oldukları ürünlerin uygunluğunun teyit edilebilmesi için tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, uygulamalı demonstrasyon yapılacaktır.

4.1. Bildirilen/tebliğ edilen tarihte istekli firma demo için İdarece belirlenen yerde hazır bulunacaktır. Demo saatinden önce istekli firmanın hazırlıklarını tamamlaması için demo yapılacak yer teslim edilecek ve demo için kurumumuzun imkânları ölçüsünde yardımcı olunacaktır.

4.2. İstekli, ihaleden önce demonstrasyon için sağlık kuruluşunda kurum işleyişini izlemek amacıyla İdarenin izniyle fizibilite çalışması yapabilir. Fizibilite esnasında mevcut program üzerinde herhangi bir görüntüye bakılmayacak olup işleyiş hakkında sadece sözel bilgi alınabilecektir.

4.3. Tüm değerlendirmelerin İhale Komisyonu Üyeleri (İşin Uzmanları) tarafından yapılması kaydıyla demoya İdareden gerek görülen kadar personel katılabilir.

4.4. Teknik şartnameye uygun olmayan cevaplar ve karşılanamayan maddeler Demo süresince ihale komisyonunca tutanak altına alınarak firma temsilcisi ile birlikte imzalanır. İhtilafların oluşması durumunda kullanılmak üzere tüm demonstrasyon oturumları sadece ihale komisyonunca kamera ile kayıt altına alınabilir.

4.5. Yapılacak olan demo sonucunda ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış demo raporunun tutulması ve ihale dosyasında saklanması gerekmektedir. Firma yetkililerince herhangi bir sebepten dolayı tutanak imzadan imtina edilirse, bu durum tutanakta açıkça belirtilmelidir. …” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Yazılımı Sağlayacak Olan İsteklinin Sorumlulukları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. İstekli 2015/17 sayılı genelge hükümlerine uygun olarak Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Bilgi Sisteminde (KTS)’ye tescil edilmiş olmalıdır. İdari Şartname 7. maddesindeki tesciller aranacaktır.

12.2. Yüklenicinin Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif/Geçici listelerde PACS, Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi (KMBYS), Demirbaş Varlık Yönetim Sistemi (DVYS) ve İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS) kaydı olduğuna dair belgeyi sözleşme aşamasında sunması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli PACS, KMBYS, İYBS ve DVYS belgesine sahip değil veya kendi dışında başka PACS, KMBYS, İYBS ve DVYS belgesine sahip firmalardan yazılım desteği sağlıyor ise, PACS, KMBYS, İYBS ve DVYS firmasından bu ihaleye özel yetki belgesini ve yetki belgesi veren firmanın PACS, KMBYS, İYBS ve DVYS belgesini sözleşme aşamasında sunmalıdır. Yüklenici ve çözüm ortağı arasındaki sözleşmeler ihale süresi sonuna kadar olmalıdır. Demoda ilgili çözüm ortağının sistemi üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Çözüm ortağı ve yüklenici arasındaki sözleşmeleri teklif ile birlikte sunulacaktır. Çözüm ortağına ait yazılım ile teklif verecek yükleniciler yazılımların her türlü çalışması, entegrasyonu, iletişimi vb. hususlarda tam olarak sorumlu olacaktır. İhale Sözleşme süresi boyunca bu sistemlerde herhangi bir çözüm ortağı değişikliği, çalışmama, hizmet aksaması vb. durumları Seviye 1 olarak değerlendirilecektir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede; başvuru konusu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca tüm tekliflerin geçerli olduğunun tespit edilerek en düşük teklif fiyatını sunan başvuru sahibi istekliye 11.12.2018 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazıyla, “Teknik Şartname’de belirtilen şartlarda demonstrasyon yapılması için 17.12.2018 tarihi saat 13:30’da başlamak üzere çözüm ortağı/ortakları ile birlikte Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonunda hazır bulunulması” gereğinin bildirildiği, aynı içerikli davet yazısının teklif dosyasında çözüm ortağı olarak belirtilen Trtek Teknolojik Ürünler Bilgisayar Yazılım Donanım San. Tic. Ltd. Şti.ne de gönderildiği; demonstrasyon sürecinde, 18.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen KMBYS yazılımının sunumu aşamasında yapılan tespitlerin ihale komisyonunca tutanak altına alındığı, söz konusu tutanakta “Teknik Şartnamenin 12.2. maddesi (…Demoda ilgili çözüm ortağının sistemi üzerinden değerlendirme yapılacaktır…) gereğince demo aşamasında Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnşaat Mobilya San. ve Tic. A.Ş. firmasının çözüm ortağı olan Trtek Teknolojik Ürünler Bilgisayar Yazılım Donanım San. Tic. Ltd. Şti.ne ait KMBYS yazılımının incelenmesine başlanmıştır. Sunumu yapılan yazılımın web tabanlı bir uygulama olduğu, ancak favicon resminin www.ventura.com.tr sitesindeki favicon ile aynı olması nedeniyle tereddüde düşülmüş ve program irdelendiğinde bazı menülerinde Ventura Yazılım A.Ş. firmasına ait ibarelerin olduğu, view-source olarak incelendiğinde Ventura iberesinin yer aldığı pek çok alan olduğu belirlenmiş, yüklenici firmaya konu sorulduğunda, söz konusu yazılımın Ventura ve Trtek ortaklığında geliştirildiği ve her iki firmaya ait olduğu kamera kaydı önünde beyan ve tespit edilmiştir.

Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnşaat Mobilya San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale dosyasında çözüm ortağı olarak belirtilen Trtek Teknolojik Ürünler Bilgisayar Yazılım Donanım San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait olan KMBYS yazılımının Bakanlığımız Kayıt Tescil sisteminde tescil edilen esas şartlarının (başvuru, uygulama alt yapısı, ekran görüntüleri, vb.) ve sunumu yapılan yazılımdan (arka planda Ventura yazılıma ait ibareler, vb.) hangisi ile tescil edildiği konusunda tereddüt oluşmuştur.

a) Trtek Teknolojik Ürünler Bilgisayar Yazılım Donanım San. Tic. Ltd. Şti. firmasının KTS kaydının yazılım alt yapısı olarak hangi platformda (web, exe, vb.) tescil edildiği,

b) Trtek Teknolojik Ürünler Bilgisayar Yazılım Donanım San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait yazılım ile sunumu yapılan yazılımın sahipliğinin belirlenmesine esas teşkil edecek bilgi ve belgelerin,

Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlardan, firmalardan temin edilerek, temin edilene kadar demoya ara verilmesine ve değerlendirmelerin bunlara göre yapılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği; bunun üzerine idarece Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığına yazılan 19.12.2018 tarih ve E.17164 sayılı yazı ile, konuya ilişkin bilgi-belge ve görüş talep edildiği, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 08.01.2019 tarih ve 122 sayılı cevap yazısında “Ventura firmasının KMBYS, DVYS, İYBS yazılımlarını “web tabanlı”; Trtek firmasının ise İYBS yazılımını “web tabanlı”, KMBYS ve DVYS yazılımlarını ise “client server” mimariye uygun olarak geliştirdiği beyan edilmiştir” ibarelerine yer verildiği, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün anılan yazısı ekinde yer alan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 02.01.2019 tarih ve E.1 sayılı yazısında ise “Daire Başkanlığımız tarafından yapılan KMBYS/DVYS/İYBS denetimlerinde Trtek ve Ventura firmalarının ortak yazılım geliştirdiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Her iki firma farklı dönemlerde başvuruları değerlendirilmiş, teste tabi tutulmuş, belge almaya uygun olduğu tespit edilmiş ve bu durum tutanakla kayıt altına alınmıştır.” ifadesinin yer aldığı; anılan yazışmaları müteakiben 10.01.2019 tarihli ihale komisyonu tutanağı ile, “Teknik Şartname’nin 12.2. maddesinin karşılanmadığı ve Sağlık Bakanlığının cevabi yazıları kapsamında KMBYS modülünde çözüm ortağı olarak katılan Trtek Teknolojik Ürünler Bilgisayar Yazılım Donanım San. Tic. Ltd. Şti.nin ilgili modülünün web tabanlı olarak tescil edilmediği” gerekçesiyle demonstrasyonun başarısız sayılmasına ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca, teklif edilen yazılımların (çözüm ortağına ait yazılımlar dâhil) uç kullanıcılar tarafından kullanılan her modülünün internet tarayıcısı (web browser) vasıtasıyla çalışan web tabanlı mimariye sahip olması ve isteklilerin yazılım desteği sağladıkları çözüm ortağı ile aralarındaki sözleşmeyi teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği, demonstrasyon değerlendirmesinin ilgili çözüm ortağının sistemi üzerinden yapılacağı anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından, ihale konusu iş kapsamındaki KMBYS, DVYS, İYBS yazılımlarını sağlamak üzere Trtek Teknolojik Ürünler Bilgisayar Yazılım Donanım San. Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan bayi sözleşmesinin teklif dosyası içerisinde sunulduğu görülmüştür. Bununla birlikte, KMBYS yazılımının demonstrasyonunda, Ventura Yazılım A.Ş.ne ait yazılımın kullanıldığı, ancak anılan firmayla başvuru sahibi arasındaki sözleşmeye teklif dosyası içerisinde yer verilmediği, teklif içerisinde sözleşmesi sunulan Trtek Teknolojik Ürünler Bilgisayar Yazılım Donanım San. Tic. Ltd. Şti.ne ait KMBYS yazılımının ise web tabanlı olarak tescil edilmediğinin idarece tespit edildiği anlaşıldığından, ihale komisyonunca yapılan demonstrasyon değerlendirmesi sonucunda başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından, Ventura Yazılım A.Ş. ile imzaladıkları bayilik sözleşmesini teklifleri kapsamında sunmama gerekçesi olarak, dokümandaki çelişkili ve tereddüde yol açan düzenlemeler gösterilmekle birlikte, çözüm ortağı ile imzalanan sözleşmenin teklifle birlikte sunulacağının ihale dokümanında açık olarak düzenlendiği, nitekim başvuru sahibi tarafından da diğer çözüm ortağı (Trtek) ile imzalanan sözleşmenin teklifle birlikte sunulduğu, dolayısıyla istekli yönünden tereddüt oluşmadığı anlaşıldığından bu husustaki iddia yerinde görülmemiştir.

 

Öte yandan, başvuru sahibince itirazen şikayet dilekçesinde, her ne kadar teklif dosyasında yer almasa da Ventura Yazılım A.Ş.ne ait yazılımları kullanma yetkilerinin olduğu ve İdari Şartname’nin 7.7.1.1., 31.2., 31.3. ve 32.1. maddelerinin uygulanması gerektiği iddia edilmektedir.  Anılan maddelerde yer alan düzenlemeler şu şekildedir:

 

“7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

 

“31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.”

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.”

 

“32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.”

 

Aktarılan düzenlemelerin uygulanabilmesinin ön koşulu, ihale dokümanında sunulması öngörülen belgelerin teklif kapsamında sunulmuş olmasıdır. Teklif dosyasında sunulmamış bir belgeye dayalı olarak anılan düzenlemelerin uygulanması mümkün değildir. Bu itibarla, başvuru sahibinin yazılım desteği sağladığı çözüm ortağı ile yaptığı sözleşmeyi teklif dosyasında sunmadığı anlaşıldığından bu husustaki iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.1.h.6. maddesinde istenilen belge sunulmadığı halde yukarıda belirtilen düzenlemelerin uygulandığı yönündeki iddia da, söz konusu belgenin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulduğu görüldüğünden yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47.1’inci maddesinde “…7) Teklifleri değerlendirme aşamasında İdarenin belirleyeceği tarih-saatte ve yerde Teknik Şartnamede belirlenen hususlar üzerinde demonstrasyon (demo) yapılacaktır. İdare tarafından istekliye tebliğ edilen tarih ve saatte demoya gelmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Demonstrasyon (Demo) ve İçeriği” başlıklı 4.6. maddesinde “İsteklinin yapacağı yeterlilik demosu sonunda ihale komisyonundan yeterlilik alması/ başarılı olması zorunludur. Demo, ihale komisyonunca yapılan belge değerlendirmesi sonucu teklifi geçerli sayılan en düşük/avantajlı teklifi veren firmadan başlanacak şekilde yapılacaktır. Demo sonucuna göre yeterli görülen 1. ve 2. en avantajlı olarak belirlenen istekliler tespit edildiğinde diğer isteklilerden demo yapmaları istenmeyebilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İsteklilerce teklif edilen yazılımın Teknik Şartname’ye uygunluğunu göstermek üzere ihale dokümanında istenilen belgelerin yanı sıra demonstrasyon yapılabilmesine de imkân tanıyan düzenlemelere yer verildiği, bu kapsamda isteklilerce sunulan belgelerin değerlendirilerek geçerli tekliflerin belirlenmesinden sonra en düşük teklif fiyatını sunan istekliden başlanarak demonstrasyon yapılmasının öngörüldüğü; söz konusu düzenlemeler doğrultusunda idarece, en düşük teklif fiyatını sunan başvuru sahibi istekliden demonstrasyon yapılmasının talep edildiği, gerçekleştirilen demonstrasyonun uygun bulunmaması üzerine bu defa en düşük ikinci fiyatı teklif eden Sisoft Sağlık Bilgi Sist. Ltd. Şti. ile demonstrasyon yapıldığı ve söz konusu işlemin uygun bulunarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği, Arnil-Net Bilgisayar İletişim Hiz. Yaz. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Bilfo Bilgisayar ve Bilişim Sist. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin ise demonstrasyon yapılmadan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, geçerli teklifler arasında en düşük teklif fiyatını veren istekliden başlanarak ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki teklif belirleninceye kadar demonstrasyon yapılacağının öngörüldüğü anlaşılmakla birlikte, söz konusu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespit edilmesine yönelik olarak demonstrasyon yapıldığı, bu tespit yapıldıktan sonra ihalenin karara bağlandığı görülmüş olup; idarece şikayete verilen cevapta, ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile de sözleşme öncesi demonstrasyon yapılacağı, demonstrasyon süresinin uzun olması, hizmetin aksamaması ve kamu yararı gözetilerek ihalenin sonuçlandırıldığı ifade edilmiştir.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin demonstrasyon işlemlerine dayalı olarak belirlendiği, anılan istekli ile sözleşme imzalanmaması durumunda, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabileceği, bu hususun ihale yetkilisinin takdirinde olduğu dikkate alındığında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin demonstrasyon yapılmadan belirlenmesinin esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin ihale komisyonu üyelerinin görevlendirilme yazısı incelendiğinde; toplam onbir üyeden oluşan ihale komisyonunda sekiz üyenin “işin uzmanı” olarak görevlendirildiği, işin uzmanı olarak görevlendirilen üyelerin “bilgisayar mühendisi”, “teknisyen” ve “idari ve mali işler müdürü” unvanlarını taşıdığı anlaşılmış olup, tekliflere ilişkin teknik değerlendirmenin yapılabilmesi için uygun nitelikte personelin görevlendirilmiş olduğu, kaldı ki ihale konusu işin kapsamı ve ölçeği dikkate alınarak uzman üyelerin görevlendirilmesine ilişkin yetki ve sorumluluğun idarelere ait olduğu, başvuru sahibi tarafından da uzman olarak görevlendirilen üyelerin hangi gerekçelerle uygun olmadıklarına dair somut bir iddiada bulunulmadığı hususları dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümlerinden, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekliler tarafından yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, bu itibarla öncelikle ortada korunması gereken bir hak kaybının veya zararın veya zarara uğranması ihtimalinin olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin incelemeye konu iddiasında, kendi teklif fiyatından daha yüksek tutarda teklif fiyatı sunan isteklinin belgelerinin mevzuata aykırı olduğu ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde itirazen şikâyette bulunduğu anlaşılmıştır. İsteklilerin ihaleye katılmasındaki ve ihaleye teklif vermelerindeki nihai amaç, ihalenin kendileri üzerinde bırakılmasının sağlanmasıdır. Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için ise aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının olması gerekmektedir. Bu çerçevede kendisinden yüksek tutarda teklif sunan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması durumunda dahi başvuru sahibinin bir hak veya menfaat elde edemeyeceği anlaşıldığından, söz konusu iddiaya ilişkin başvurunun uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

 İdari Şartname’nin 47.1.11. maddesinde “Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen Veri Modeli Oluşturma ve Veri Aktarımı Yeterlilik Belgesini sunması halinde; veri aktarımı ve teslimiyle ilgili demonstrasyonun bu bölümünden başarıyla geçmiş sayılacaktır. 2015/17 sayılı genelge gereği bu belgeyi sunamayanlar Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını ve veri aktarımını sorunsuz yapabileceklerine dair yazılı şekilde taahhüt/belge vereceklerdir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 9.1. maddesinde “İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm (versiyon) bilgilerini sunacaktır.” düzenlemesi,

 

 23.3. maddesinde “Yüklenici tarafından temin edilen SBYS yazılımının çalışabildiği VTYS altyapısının Hastane envanterinde bulunan VTYS’den farklı olması durumunda; gereken VTYS lisansları Yüklenici tarafından İdare adına temin edilecektir. Yüklenici teklif ettiği ürünlerin Türkiye’deki ana firma statüsündeki şirketten özel yetki belgesi olmalıdır.” düzenlemesi,

 

38.37. maddesinde “HL7 iletişim yazılımı, mesajların oluşturulmasında ve iletiminde kullandığı uygunluğunu conformance statement dosyasında sunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 47.1.11. maddesinde belirtilen belgenin, demonstrasyonun veri aktarımı ve teslimine ilişkin aşamasından muaf olmayı sağlayacak bir alternatif olarak düzenlendiği, Teknik Şartname’nin 9.1., 23.3. ve 38.37. maddelerinde düzenlenen belgelerin ise sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu anlaşıldığından, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında söz konusu belgeler için sütun açılması gerektiği yönündeki iddia uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

]]>