davacının sözleşmede kararlaştırılan sürede imalâtı bitirmediğini sözleşmenin haklı olarak feshedildiğini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiş yüklenici ve idare elemanları aleyhine açtığı davasında haklı fesih nedeniyle kurum zararının davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiş, mahkemece asıl davanın KDV hariç *TL üzerinden kısmen kabulüne karar verilmiştirTaraflar arasında düzenlendiği ihtilâfsız olan sözleşme maddesinde sözleşme ekleri sayılmış olup sayılan ekler arasında Genel Şartname bulunmaktadır Bu şartname HMK maddesine göre delil sözleşmesi niteliğinde olup mahkemelerce görevi gereği kendiliğinden gözetilmesi gerekir Anılan şartnamenin  maddesinde götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla yaptırılacağı hükmü bulunmaktadır Bu nedenle sözleşme dışı imalâtlar yönünden inceleme yapılırken sözleşmenin ilgili hükümleri ile şartname hükümlerinin dikkate alınması zorunludur Yapılacak incelemede %10’u aşan imalâtın tespiti halinde ise bedelinin BK maddesi ve devamı maddeleri gereğince iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir mahkemece yargılama sırasında alınan bilirkişi kurulu raporlarında şartname hükümlerine göre değerlendirme yapılmadığı gibi hükme esas alınan bilirkişi raporunda idarenin ödeme miktarı konusundaki itirazlarının cevaplandırılmadığı anlaşılmaktadır Bu nedenle mahkemece konusunda uzman yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak davacı yüklenicinin sözleşme kapsamında yaptığı imalatların sözleşme fiyatlarıyla miktarı ile sözleşme kapsamı dışında yaptığı imalatların şartname maddelerine göre bedellerinin belirlenmesi yapılan ödemelere göre birleşen dosyada fazla ödeme iddiasıyla ilgili olarak fazla ödemenin varlığının kanıtlanması halinde idare elemanları ile ilgili açılan ceza davası sonucunun beklenilerek bu dosyada kesinleşecek olgulara göre gerektiğinde idare elemanlarının sorumlu tutulabileceği miktarın alınacak ek bilirkişi raporu ile hesaplattırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış bozulması gerekmiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print