kayıt tarihi by

DEMONTRASYON İÇİN İTİRAZ YAPAN BAŞVURU SAHİBİ:

Lalezar İnş. Med. Bilg. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE: Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü,

Toplantı No : 2019/030
Gündem No : 24
Karar Tarihi : 20.06.2019
Karar No : 2019/UH.I-703

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/43511 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sbys (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmeti Alımı” İhalesi

DEMONTRASYON İÇİN KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Sbys (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Lalezar İnş. Med. Bilg. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.05.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.05.2019 tarih ve 22068 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/555 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

DEMONTRASYON İÇİN KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu tarafından Teknik Şartname’nin 31.24.11, 30.4.18, 30.4.19, 30.4.20, 31.13.1, 31.44.3, 33.5, 33.6, 33.8, 33.9, 33.11, 33.13, 33.14 ve 14.20’nci maddelerine uygun olmadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu maddelerin tamamının kullandıkları yazılımda yer aldığı, kuruma ait veri tabanı incelendiğinde bazı verilerin bilgi işlem birimince ayarlanmadığı ve yanlış olduğunun idareye bildirildiği, 1’nci ve 2’nci aşama demolarda veri testinin yapılmadığı, sadece programlarda parametrelerin var olup olmadığının testinin ve gösteriminin yapıldığı, demonstrasyon gününde tutulan tutanakta 1’nci ve 2’nci aşama demonun yapıldığının belirtildiği, 2 aylık veri aktarım seti oluşturularak idare tarafından istenildiği, ancak 3’üncü aşama veri aktarım demosunun yaptırılmadığı, ayrıca idarece mevcut kullanılan sorunları değerlendirilip demo yaptırıldığı, bu durumun idarece kayıt altına alınarak sistemin eksikmiş görüntüsü verildiği, bu itibarla idarece Teknik Şartname’nin 7.3’üncü maddesi uyarıca demo yapılmadığı, 1’nci ve 2’nci aşama demolardan geçen tekliflerinin değerlendirilmeye alınarak 3’üncü aşama demoya davet edilmeleri gerektiği, öte yandan ihale üzerinde bırakılan Kardelen Bilgisayar İnş. Rek. Orm. Ürü. Tek. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin data aktarım demosu yapılmadan değerlendirme yapıldığı iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.

(3) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “… 16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 36 AYLIK SBYS (SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) HİZMETİ ALIMI

b) Miktarı ve türü:

Tunceli Devlet Hastanesi ve ADSM Baştabipliklerine, 36 Aylık (SBYS) Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Tunceli Devlet Hastanesi Baştabipliği ve Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1.

1-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, teknik şartnamede yazılı hususlar ihalenin bir bütünü olup, teknik şartnamedeki yeterlilikleri taşımayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Tip İdari Şartnamede yer almayan hususlarda, Teknik Şartname ve Sözleşme Hükümleri geçerlidir.

3- isteklilerce sunulan sağlık bilgi sistemlerinde kullanılan her türlü yazılımın lisanslı olması zorunludur. Yazılım kullanımlarında,2008/17 sayılı lisanslı yazılım kullanılması konulu başbakanlık genelgesi ve 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu hükümlerine riayet edilecektir.

4- İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının veri tabanı yönetim sistemlerini ve işletim sistemlerinin isim, sürüm (versiyon) ve lisansında model bilgilerini bir belge halinde teklifinde sunacaktır.

5- İstekliler, teklif ettikleri SBYS programı için TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ mutlaka verecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Demonstrasyon” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İhale aşamasında idarenin gerek görmesi halinde istekliler fiyat avantajına göre oluşturulan sıra ile program demonstrasyonu için davet edilir.

7.2. Demo istenmiş olan isteklilerin demonstrasyona davet yazısında belirtilmiş olan tarih ve saatte demo yapmaları gerekmektedir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilmiş olan mücbir sebepler dışında herhangi bir gerekçe ile ek süre verilmeyecektir. Demo, İdarenin sağlayacağı bir mekânda yapılacaktır.

7.3. Demo sırasında kullanılacak sette, kişilere ait gerçek Vatandaşlık Numarası veya gerçek vatandaşlık numarasına erişimi mümkün kılan gerçek veri kümeleri yer almayacak, ancak aynı karakter dizinine sahip verilerle sanallaştırılmış kişiler üzerinden hazırlanan veriler yer alacaktır. İdarenin talebi Demo’ ya davet edilen isteklinin, Demo’yu kendi sağlayacağı veriler ile yapması şeklinde de olabilir

DEMONTRASYON İÇİN ŞARTNAMEDE HÜKÜMLERİ

7.15. Demonstrasyon sürecinde aşağıdaki sırayla gidilecektir. Birinci ve ikinci aşamayı tamamlayanlar üçüncü aşama için değerlendirilecektir. Birinci ve ikinci aşamayı geçemeyenler doğrudan yetersiz savılacak üçüncü aşama uygulanmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İtirazen şikâyete konu ihalede 6 adet ihale dokümanı satın alındığı, 07.03.2019 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin iştirak ettiği tespit edilmiştir. İhale komisyonu tarafından Akgün Bilgisayar Program ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Lalezar İnşaat Med. Bil. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kardelen Bilgisayar İnş. Rek. Orm. Ürü. Tek. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin demonstrasyon setlerinin sırasıyla 11.03.2019-12.03.2019, 14-15.03.2019 ve 18-19.03.2019 tarihlerinde sunulmasının istenildiği görülmüş, başvuru sahibi Lalezar İnşaat Med. Bil. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye 18-19.03.2019 tarihinde demonstrasyon yapmak üzere hazır bulunması gerektiğinin bildirildiği anlaşılmıştır. 03.05.2019 tarihinde ihaleye katılan isteklilere EKAP üzerinden bildirimi yapılan ihale komisyonu kararında, Akgün Bilgisayar Program ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.ye ait programın Teknik Şartname’nin 30.4.7, 32.3.1, 32.3.2, 32.5.2, 32.5.17, 32.5.22, 32.5.32, 32.5.33, 32.5.36, 32.6.2, 32.6.3, 32.6.4, 32.6.6, 32.6.7, 32.6.8, 32.6.11, 32.6.16, 32.6.17, 32.6.18, 32.6.19, 32.6.20’nci maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına, başvuru sahibi istekli Lalezar İnşaat Med. Bil. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait programın Teknik Şartname’nin 31.24.11, 30.4.18, 30.4.19, 30.4.20, 31.13.1, 31.44.3, 33.5, 33.6, 33.8, 33.9, 33.11, 33.13, 33.14 ve 14.20’nci maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin teknik şartları ve yeterlik kriterlerini sağladığı değerlendirilen Kardelen Bilgisayar İnş. Rek. Orm. Ürü. Tek. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; inceleme konusu ihalenin Tunceli Devlet Hastanesi ve ADSM Baştabiplikleri için 36 aylık SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) alımına ilişkin olduğu, istekliler tarafından teklif dosyasında, uygulama yazılımının veri tabanı yönetim sistemlerinin ve işletim sistemlerinin isim, sürüm (versiyon) ve lisansı model bilgilerinin ve Teknik Şartnameye Uygunluk Belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu; istekliler tarafından teklif edilen programlar üzerinde ihale komisyonunun talep etmesi durumunda Teknik Şartname’deki tüm maddelerin kontrol edilmesi ve Şartname’ye uygunluklarının tespiti amacıyla demonstrasyon yapılacağı, ürünün Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, demonstrasyon yaptırılması ile ilgili olarak; idarece ihale komisyonu tarafından ilgili istekliye demonstrasyon yaptırılması, yapılan iş ve işlemlerin denetime açık bir şekilde raporlanması ve söz konusu rapora uygun olarak ihalenin sonuçlandırılması önem arz etmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda, ihale komisyonu tarafından başvuru sahibi isteklinin 18.03.2019-19.03.2019 tarihlerinde demonstrasyona davet edildiği ve demonstrasyon sonucunda ihale komisyonu üyeleri ve istekli tarafından imzalanan tutanakta “07.03.2019 tarihinde yapılmış olan 2019/43511 ihale kayıt numaralı 36 aylık SBYS ihalesinin 2. Avantajlı firması olan Lalezar İnşaat Medikal Bilgisayar Temizlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 18.03.2019-19.03.2019 tarihli birinci ve ikinci aşamalı demosu gerçekleştirilmiştir.

İş bu tutanak tarafımızca tutulmuştur.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu tutanağın 19.03.2019 tarihinde düzenlendiği, tutanak üzerinde ihale komisyonu üyelerinin isimleri ve imzalarının yer aldığı, başvuru sahibi istekli tarafından da kaşelenip imzalandığı, tutanakta başvuru sahibi istekliye ait demonstrasyonu yapılan program ile ilgili ihale komisyonu tarafından yapılmış hiçbir tespite yer verilmediği, programın Teknik Şartname maddelerine göre uygun olduğunun veya uygun olmadığının tespitinin de yapılmadığı, sadece ilgili tarihlerde 1’inci aşama ve 2’nci aşama demoların gerçekleştiğinin belirtildiği, ayrıca tutanak üzerinde başvuru sahibi istekliye ait herhangi bir şerhinde yer almadığı tespit edilmiştir.

Demonstrasyona dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında Kurum tarafından; idarece demonstrasyon ile ilgili iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvuru sonuçlandırılmaktadır. Zira demonstrasyona ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olup, belgeler üzerinden yapılan itirazen şikâyet incelemesinde demonstrasyon tutanağında herhangi bir tespit yapılmadığından denetlenmesinin de mümkün olmadığı görülmektedir.

Yapılan tespitler çerçevesinde, söz konusu ihalede gerçekleştirilen demonstrasyon işlemine ilişkin olarak ihale komisyonunca düzenlenen tutanakta başvuru sahibinin teklif ettiği sistemin Teknik Şartname’de yer alan kriterleri karşılayıp karşılamadığına yönelik bir değerlendirmenin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale komisyonunun değerlendirmelerine yönelik herhangi bir itirazının olması halinde tutanağa şerh düşme imkânın olmadığı göz önüne alındığında, ihale komisyonu üyelerinin ve başvuru sahibi isteklinin yetkilisinin katılımıyla teklif edilen SBYS programlarına ilişkin olarak yeniden demonstrasyon yapılması, demonstrasyon neticesinde aykırılık tespit edilmesi halinde bu aykırılıkların açık ve somut bir şekilde ortaya konulması, ayrıca bu hususların demonstrasyon sırasında tutulacak olan demonstrasyon tutanağında ifade edilmesi, bahse konu tutanağın ihale komisyonu üyeleri ve istekli tarafından imzalanması, tutanağın istekli tarafından imzalanmaması halinde ise bu hususun demonstrasyon tutanağında belirtilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Akgün Bilgisayar Program ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.ye ait demonstrasyon tutanağı;

İhale komisyonu tarafından 14.03.2019-15.03.2019 tarihlerinde demonstrasyona davet edildiği ve demonstrasyon sonucunda ihale komisyonuca düzenlenen tutanakta “07.03.2019 tarihinde yapılmış olan 2019/43511 ihale kayıt numaralı 36 aylık SBYS ihalesinin 1. Avantajlı firması olan Akgün Yazılımın 14.03.2019-15.03.2019 tarihli birinci ve ikinci aşamalı demosu sorunsuz gerçekleştirilmiştir.

İş bu tutanak tarafımızca tutulmuştur.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Kardelen Bilgisayar İnş. Rek. Orm. Ürü. Tek. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ye ait demonstrasyon tutanağı;

İhale komisyonu tarafından 21.03.2019-22.03.2019 tarihlerinde demonstrasyona davet edildiği ve demonstrasyon sonucunda ihale komisyonuca düzenlenen tutanakta “07.03.2019 tarihinde yapılmış olan 2019/43511 ihale kayıt numaralı 36 aylık SBYS ihalesinin 3. Avantajlı firması olan Karmed Yazılımın 21.03.2019-2.03.2019 tarihli birinci ve ikinci aşamalı demosu gerçekleştirilmiştir.

İş bu tutanak tarafımızca tutulmuştur.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu tutanakların 15.03.2019 tarihinde ve 22.03.2019 tarihinde düzenlendiği, tutanaklar üzerinde ihale komisyonu üyelerinin isimleri ve imzalarının yer aldığı ve firma adına da imzalandığı görülmektedir. İstekliye ait demonstrasyonu yapılan program ile ilgili ihale komisyonu tarafından yapılmış hiçbir tespite yer verilmediği, ayrıca programın Teknik Şartname maddelerine göre uygun olduğunun veya uygun olmadığının tespitinin de yapılmadığı, tutanaklarda sadece ilgili tarihlerde 1’inci aşama ve 2’nci aşama demoların gerçekleştiğinin belirtildiği ifade edilmiştir.

Demonstrasyona dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında Kurum tarafından; idarece demonstrasyon ile ilgili iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvuru sonuçlandırılmaktadır. Zira demonstrasyona ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olup, belgeler üzerinden yapılan itirazen şikâyet incelemesinde demonstrasyon aşamasında herhangi bir tespit yapılmadığından denetlenmesinin de mümkün olmadığı görülmektedir.

Yapılan tespitler çerçevesinde, söz konusu ihalede gerçekleştirilen demonstrasyon işlemine ilişkin olarak ihale komisyonunca düzenlenen tutanakta isteklilerin teklif ettiği sistemin Teknik Şartname’de yer alan kriterleri karşılayıp karşılamadığına yönelik bir değerlendirmenin bulunmadığı, dolayısıyla isteklilerin ihale komisyonunun değerlendirmelerine yönelik herhangi bir itirazının olması halinde tutanağa şerh düşme imkânın olmadığı göz önüne alındığında, ihale komisyonu üyelerinin ve isteklilerin katılımıyla teklif edilen SBYS programlarına ilişkin olarak yeniden demonstrasyon yapılması, demonstrasyon neticesinde aykırılık tespit edilmesi halinde bu aykırılıkların açık ve somut bir şekilde ortaya konulması, ayrıca bu hususların demonstrasyon sırasında tutulacak olan demonstrasyon tutanağında ifade edilmesi, bahse konu tutanağın ihale komisyonu üyeleri ve istekliler tarafından imzalanması, tutanağın istekliler tarafından imzalanmaması halinde ise bu hususun demonstrasyon tutanağında belirtilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Akgün Bilgisayar Program ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Lalezar İnşaat Med. Bil. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kardelen Bilgisayar İnş. Rek. Orm. Ürü. Tek. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettikleri programlara ilişkin olarak ihale komisyonu üyelerinin ve isteklilerin katılımıyla yeniden demonstrasyon yapılması ve demonstrasyon sırasında tutanak tutulması, demonstrasyon neticesinde aykırılık tespit edilmesi halinde bu aykırılıkların açık ve somut bir şekilde ortaya konulmuş olması, ayrıca bu hususların demonstrasyon sırasında tutulacak olan demonstrasyon tutanağında ifade edilmesi gerektiği ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Oybirliği ile karar verildi.

demonstrasyon sırasında tutulacak olan demonstrasyon tutanağında ifade edilmesi gereklidir 1

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz