idarece isteklilerin teklif ettiği cihazların teknik şartnameye uygun olup olmadığını belirlemek üzere demonstrasyon yapılması ve yapılan demonstrasyon sonucuna göre tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği

Toplantı No: 2020/057
Gündem No: 46
Karar Tarihi: 23.12.2020
Karar No: 2020/UH.I-2133

BAŞVURU SAHİBİ:

Makromed Tıbbi Tek. Mak. ve Sağl. Malz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/508845 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022 Yılı Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 02.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021-2022 Yılı Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Makromed Tıbbi Tek. Mak. ve Sağl. Malz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 13.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.11.2020 tarih ve 53414 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1863 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 1’nci kısmı üzerinde bırakılan Endmed Endüstri Med. Malz. ve Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği cihaz ve kitlerin Teknik Şartname’nin 3.15’inci maddesini karşılamadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmüne,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “…(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmüne,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesinde “Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklamasına yer verilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Numune ve demonstrasyon değerlendirmesi:

7.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.2. Bu madde boş bırakılmıştır….” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “48.1. Teknik şartnamede belirtilmiş olmasına rağmen idari şartnamemizin ilgili maddelerinde açıkça belirtilmeyen yeterlilik kriteri sayılabilecek belgelerin ihale teklif dokümanı kapsamında sunulmasına gerek yoktur.” düzenlemesine,

1’inci kısma ilişkin Teknik Şartname’nin “Güzelyurt, Ağaçören, Sarıyahşi ve Sultanhanı İlçe Hastaneleri ve Sağlık Merkezi İçin İdrar Analizörünün Teknik Özellikleri” başlıklı maddesinde “..3.15-Cihazda kalibrasyon modu olacaktır ve cihaz testlerin kalibrasyon süreleri ile ilgili olarak kullanıcıyı uyarabilecektir.

3.20-Teklif edilen kit ve cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans listesi verilecek ve referanslar gerektiğinde belgelendirilecektir.

3.25- İhale karar sürecinde sistemin demosu istenebilir. Teklif veren firmalar demostrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Demo da teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen sistem /sistemler fiyat avantajı bulunsa dahi elenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından e-teklif alınmak suretiyle kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen “2021-2022 Yılı Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesinde şikâyete konu kısmın 1’inci Kalem “Biyokimya – Hemogram – İdrar – Hb1AC” olduğu, başvuru konusu kısma 4 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca tüm tekliflerin geçerli olduğunun tespit edilmesi üzerine ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olması öngörülen tekliflerin sahiplerine EKAP üzerinden gönderilen 02.11.2020 tarihli “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazı ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan “Diğer Belge ve Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar”ın İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesine uygun olarak 05.11.2020 tarihine kadar sunulmasının istenildiği, verilen süre içerisinde belgeleri sunan ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri ile bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgileri doğrulanan Endmed Endüstri Med. Malz. ve Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi başvuru sahibi Makromed Tıbbi Teknik Mak. ve Sağlık Malz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

İhalenin 1’nci kısmı üzerinde bırakılan Endmed Endüstri Med. Malz. ve Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, tablonun “Diğer Belgeler” sütununda;

“Ürün Takip Sistemi Firma Kayıtları, 01

Ürün Takip Sistemi Bayilik Kayıtları, 02

Biyokimya Cihazı ve Reaktifleri Üts Kayıtları, 03

Hplc Cihazı ve Reaktifleri Üts Kayıtları, 04

Hemogram Cihazı ve Reaktifleri Üts Kayıtları, 05

İdrar Cihazı ve Reaktifleri Üts Kayıtları, 06

İdrar Strip Okuyucu Cihazı ve Reaktifleri Üts Kayıtları, 07

Biyokimya Cihaz Kataloğu, 08

Hplc Cihaz Kataloğu, 09

Hemogram Cihaz Kataloğu, 10

İdrar Cihaz Kataloğu, 11

İdrar Strip Okuyucu Cihaz Kataloğu, 12

Biyokimya Reaktifleri Prospektüsleri, 13

Hplc Reaktifleri Prospektüsleri, 14

Hemogram Reaktifleri Prospektüsleri, 15

İdrar Reaktifleri Prospektüsleri, 16

İdrar Stribi Reaktifleri Prospektüsleri, 17

Teklif Ettiğimiz Cihaz ve Reaktiflere Ait Teknik Doküman Cd’si, 18

Garanti ve Teknik Servis Taahhütnamesi, 19

Teknik Şartname’nin 4.20 Maddesine İstinaden Taahhütname, 20” şeklinde,

Başvuru sahibi Makromed Tıbbi Teknik Mak. ve Sağlık Malz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, tablonun “Diğer Belgeler sütununda;

“Şartnameye Cevap, Taahhütnameler (Garanti, Demo, Sarf Teslim) Kit ve Cihaz Bilgileri (Ubb, Ambalaj, Marka, Üretici, Çalışma Prensibi, Cihaz Dağılım), İdrar İçin Referans Listesi, Katalog, Yetki Belgeleri, Ubb ve Bayilik Çıktıları” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

İdareler tarafından isteklilerce teklif edilen cihaz ya da cihazların Teknik Şartname’yi karşılayıp karşılamadığına yönelik değerlendirmenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılması isteniliyor ise bu hususa ilişkin kriter ya da kriterlerinin İdari Şartname’de belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuru konusu ihaleye ait doküman düzenlemeleri incelendiğinde İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde isteklilerce teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespitine yönelik ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak katalog, broşür, teknik şartnameye cevap, vb. belgelerin istenilmediği, sadece Teknik Şartname’de ihalenin karar sürecinde demonstrasyon yapılabileceğine yönelik düzenleme yapıldığı görülmüştür.

İdarece gönderilen belgelerden ihalenin şikâyete konu 1’nci kısmına teklif veren ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenen istekliler dâhil 3 istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler” sütununa teklif edilen cihaza ilişin teknik dokümanların (Kataloğu, Prospektüs, Şartnameye Cevap, Taahhütnameler vb.) beyan edildiği, idarece söz konusu dokümanların 02.11.2020 tarihli yazı ile istenildiği ve ihale komisyonunun uzman üyelerince incelenerek Teknik Şartname düzenlemelerini karşıladığının tespit edilmesi neticesinde ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

Her ne kadar isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda teklif ettikleri cihaza ilişkin teknik dokümanlar beyan edilmiş ve idarece söz konusu dokümanlar incelenerek isteklilerin teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılmış ise de; idareler tarafından isteklilerce sunulan tekliflere ilişkin değerlendirmenin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerektiği, bu doğrultuda başvuru konusu ihalede idarece teklif edilen cihazların teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin değerlendirmenin demonstrasyon yolu ile tespit edileceğinin düzenlendiği, bir başka ifadeyle teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek amacıyla katalog, broşür, teknik şartnameye cevap, cd gibi değerlendirme yöntemlerinin seçilmediği göz önüne alındığında idarece ihalede teklif edilen cihazlara ilişkin değerlendirmenin sadece demonstrasyon yoluyla yapılabileceği, ihale dokümanında öngörülmediği halde teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygunluğunun istekliler tarafından sunulan kataloglar, broşür vb. belgeler üzerinden tespit edilmesinin mümkün olmadığı, bu itibarla isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi amacıyla katalog incelemesi yapılması ihale dokümanına aykırı olduğundan, idarece isteklilerin teklif ettiği cihazların teknik şartnameye uygun olup olmadığını belirlemek üzere demonstrasyon yapılması ve yapılan demonstrasyon sonucuna göre tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idarece isteklilerin teklif ettiği cihazların teknik şartnameye uygun olup olmadığını belirlemek üzere demonstrasyon yapılması ve yapılan demonstrasyon sonucuna göre tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz