kayıt tarihi by

 

Toplantı No: 2020/013
Gündem No: 49
Karar Tarihi: 18.03.2020
Karar No: 2020/UM.II-588

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Meditrina Sağlık Ür. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Birimi,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/609329 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Kit Alımı (Kit Karşılığı Geçici Cihaz Temini)” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Birimi tarafından 26.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “6 Kalem Kit Alımı (Kit Karşılığı Geçici Cihaz Temini)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 24.02.2020 tarih ve 9947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.02.2020 tarihli dilekçe ile doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/381 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi gereğince ihaleden önce 1’inci kısımda teklif ettikleri kit ve kitlerin kullanılacağı cihazların tanıtımının yapıldığı, sonrasında söz konusu ürünlerin ihale şartnamesine uygunluğuna dair idare yetkililerince imzalanan belgeyi teklif dosyasında sundukları, ihale aşamasında idarece demo yapılmasının istenildiği, kendileri tarafından yapılan demonun idarece başarılı bulunduğu ve ihale komisyonu kararı ile ihalenin kendi üzerlerinde bırakıldığı, buna karşın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından teklif ettikleri ürünün Teknik Şartname’nin 3.4, 3.5, 4.1, 4.4, 4.7, 4.10, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18’inci maddelerinde yer alan özellikleri karşılamadığına dair iddialarla idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuru üzerine, başvuruya konu iddialar uygun görülerek tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. … İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, … kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir. …” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “… 16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır. …” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince ihalelerde, doğruluğu teyit edilmek üzere, ihale konusu malın teknik bilgilerinin yer aldığı katalog vb. teknik dokümanları, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen malın idarece istenen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla sunulan katalog ile Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman üzerinden ilgili teknik kriterlerin karşılanıp karşılanamadığının teyit edilmesi amacıyla ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılarak tespit edilebileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin yapılacağının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesinin zorunlu olduğu görülmekte olup, ayrıca bu değerlendirme hangi aşamada yapılırsa yapılsın teklif edilen ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, demonstrasyon yaptırılması ile ilgili olarak; idarece ihale komisyonu üyesi gözetiminde ilgili istekliye demonstrasyon yaptırılması, yapılan iş ve işlemlerin denetime açık bir şekilde raporlanması ve söz konusu rapora uygun olarak ihalenin sonuçlandırılması önem arz etmektedir.

 

Demonstrasyona dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında Kurum tarafından; idarece, demonstrasyon ile ilgili yukarıda yer verilen iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvurunun sonuçlandırılması gerekmektedir. Zira demonstrasyona ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olup, belgeler üzerinden yapılan itirazen şikayet incelemesinde demonstrasyonda yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde 2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 6 KALEM KİT ALIMI (kit karşılığı geçici cihaz temini)

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

6 KALEM KİT ALIMI (kit karşılığı geçici cihaz temini)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE AMBARI” düzenlemesi,

 

Aynı İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.6. Teklif edilecek kit ve kitlerin kullanılacağı cihazların  ihale tarih ve saatine kadar Merkez Laboratuarı Birimine ürünlere ait katalog, broşür v.b. üzerinden tanıtımı yapılarak tanıtım yapıldığına dair tutanak ihale dosyasında veya ihale esnasında ihale komisyonuna sunulacaktır. Değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulduğu taktirde teklif edilen kitler ve kitler için kullanıma verilecek cihazların demo çalışması istenebilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 6 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Teklifler kısım kısım değerlendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İşe ait Teknik Şartname’nin “Genel Teknik Özellikler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.9. Teklif veren firma ihale öncesinde veya sonrasında idarenin yazılı talebi halinde tüm testler için 10 iş günü içerisinde kurumda veya kurumun onaylayacağı bir başka üniversite veya Kamu hastanesinde demonstrasyon yapacaktır, demonstrasyon yapmayan veya demonstrasyon da başarılı olamayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacak ve ihale dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aktarılan Şartname düzenlemelerinden ihalenin 6 kalem kit karşılığı cihaz alımı olduğu, ihalenin kısmi teklife açık olduğu, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Laboratuvarı Birimine ürünlere ait katalog, broşür v.b. üzerinden teklif edilecek kit ve kitlerin kullanılacağı cihazların tanıtımının yapılacağı, İdari Şartname’deki ifade ile “tanıtım yapıldığına dair tutanağın ihale dosyasında veya ihale esnasında ihale komisyonuna sunulacağı”, değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulduğu taktirde teklif edilen kitler ve kitler için kullanıma verilecek cihazların demonstrasyon çalışması istenebileceği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname ve Teknik Şartname’nin diğer düzenlemeleri incelendiğinde, teklif edilecek ürünün istenen özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin değerlendirmenin, teklif dosyasında sunulacak ürüne ait katolog, bröşür vb. teknik doküman üzerinden yapılacağına dair bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde teklif edilen ürüne ait katalog, broşür vb. üzerinden tanıtımının yapılacağı ve tanıtımın yapıldığına dair düzenlenen tutanağın teklif dosyasında sunulması gerektiği düzenlenmiş olsa da anılan tutanağın sadece teklif edileceği düşünülen ürüne ilişkin tanıtımın yapıldığını belgeleyeceği dikkate alındığında teklif edilen ürünün, istenen özelliklerde olup olmadığının yalnızca demonstrasyon yapılarak değerlendirileceği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti.ye ait teklif dosyasında 26.12.2019 tarihinde teklif edilecek kit ve kitlerin kullanılacağı cihazlara ilişkin olarak tanıtımın yapıldığına dair tutanağın yer aldığı, söz konusu tutanakta “6 Kalem Kit Alımı (kit karşılığı cihaz temini) ihalesi için teklif ettiğimiz kit ve kitlerin kullanılacağı cihazların ihale tarihi itibariyle Laboratuvar Biriminize ürünlerimize ait tanıtımın yapıldığını beyan ederiz.” ifadelerinin yer aldığı, söz konusu tutanağın Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve ihale komisyonu uzman üyesi de olan moleküler genetik ve hematoloji laboratuvar birim sorumlusu tarafından imzalandığı,

 

06.01.2020 tarihinde EKAP’tan tebliğ edilen yazıyla idarece Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti.den demonstrasyon yapılmasının talep edildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede 24.01.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin şikayete konu 1’inci kısmına 2 isteklinin teklif verdiği, Teknik Şartname’nin 2.9’uncu maddesi gereğince isteklilerden demonstrasyon yapılmasının talep edildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde ihalenin söz konusu kısmının başvuru sahibi Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması kararı verildiği ve ihale komisyonu kararının 27.01.2020 tarihinde ihale yetkilisince onayladığı görülmüştür.

 

Bahse konu ihale komisyonu kararının tebliğ edilmesi üzerine, anılan komisyon kararı ile ihalenin 1’inci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Türev İç Dış Tic. San. A.Ş. tarafından 06.02.2020 tarihinde Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen ürününün Teknik Şartname’nin 3.4, 3.5, 4.1, 4.4, 4.7, 4.10, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18’inci maddelerinde yer alan özellikleri karşılamadığı yönündeki iddialarla idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuru sonucunda, iddialar yerinde bulunarak Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti. ye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin 1’inci kısmının Türev İç Dış Tic. San. A.Ş. üzerinde bırakılması yönünde düzeltici komisyon kararının alındığı ve bu kararının ihale yetkilisince 17.02.2020 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

 

Türev İç Dış Tic. San. A.Ş. tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine tanıtım tutanağını imzalayan ihale komisyonu uzman üyesi tarafından, Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu ürünün şikâyet başvurusuna konu edilen Teknik Şartname maddelerine neden uygun olmadığını içeren bir raporun hazırlandığı görülmüştür.

 

Söz konusu raporda Teknik Şartname’nin 3.4’üncü maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç Dış Tic. San. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu kitlerin moleküler barkodlama teknolojisini kullanmadığı ve ilgili teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

 

Teknik Şartname’nin 3.5’inci maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç Dış Tic. San. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu kitlerin moleküler barkodlama teknolojisi ile çalışmadığı ve bu sebeple moleküler barkodlama ile varyant saptamaya yönelik olmadığı ve ilgili maddeye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

 

Teknik Şartname’nin 4.1 ve 4.4’üncü maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağılık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, FASTQ dosyasının bir buluta yüklenerek hem kişisel verilerin korunması kanununa hem de teknik şartnameye aykırı davrandığı, FASTQ dosyalarının VCF dönüşümlerinin kurum içerisindeki, serverda değil, Bulut üzerinde yapıldığı tespit edilmiştir. Bitirtilen nedenlerden ötürü firma teknik şartnameye uymamaktadır.” değerlendirmesinin,

 

Teknik Şartname’nin 4.7’nci maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, teknik şartnamede talep edilen varyant simülatör araçlarından BLOSUM ve B-SIFT kullanmadığı dolayısıyla firmanın teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

 

Teknik Şartname’nin 4.10’uncu maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda firmasının Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu yazılımın teknik şartnamede talep edilen özellikleri karşılamadığı ve teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

 

Teknik Şartname’nin 4.13’üncü maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın ACMG tarafından belirlenen tüm kriterleri karşılamadığı dolayısıyla ilgili teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

 

Teknik Şartname’nin 4.14’üncü maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu yazılımın teknik şartnamede talep edilen özellikleri karşılamadığı ve teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

 

Teknik Şartname’nin 4.16’ncı maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu yazılımın teknik şartnamede talep edilen özellikleri karşılamadığı ve teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

 

Teknik Şartname’nin 4.17’nci maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu yazılımın teknik şartnamede talep edilen özellikleri karşılamadığı ve teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin,

 

Teknik Şartname’nin 4.18’inci maddesinde yer alan özellikleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak “Yukarıda Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasının yapmış olduğu itiraza istinaden ilgili madde ve Meditrina Sağlık Ürün ve Tanı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu ürünler tekrardan incelendiğinde, firmanın teklif etmiş olduğu yazılımın teknik şartnamede talep edilen özellikleri karşılamadığı ve teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir.” değerlendirmesinin yapıldığı görülmüştür.

 

Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta da yukarıda aktarılan rapordaki değerlendirmelere yer verildiği görülmüştür.

 

Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yapılan şikâyete başvurusunun incelenmesi sonucunda 14.02.2020 tarihinde ihale komisyonu tarafından düzeltici ihale komisyonu kararı alındığı, söz konusu kararla “Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Birimi için 26.12.2019 tarih ve saat 10:00’da Kamu İhale Kanunu 19.maddesine göre (Açık İhale Usulü) yapılan 2019/609329 İKN’li 24 Ay Süreli 6 kalem kit (Kit karşılığı cihaz temini) alımı ihalesi değerlendirilmiş 28.01.2020 tarihinde Salı günü ihaleye katılan tüm isteklilere kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden tebliğ edilmişti. 1.kalem Yeni Nesil DNA Dizileme Parametreleri Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hizm. Tic. Ltd. Şti. firmasının uhdesinde bırakılmıştı.

Ancak 1.kalem Yeni Nesil DNA Dizileme Parametrelerine Türev İç ve Dış Tic.A.Ş.’nin 06.02.2020 tarihinde 3475 sayılı idaremiz kayıtlarına alınan itiraz dilekçesi, yeniden incelenmiş ve haklı görülmüştür.

1.kalem olan “Yeni Nesil DNA Dizileme Parametrelerine” fiyat teklifinde bulunan Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. firmasından (KDV hariç ) 17.800.000 puan x 0,3880-TL = 6.906.400,00-TL toplam bedelle alınmasına, keyfiyetin Harcama Yetkilisi Makamının onayına sunulmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir.” 
kararının alındığı ve 17.02.2020 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı görülmüştür.

 

Şikayet başvurusu üzerine hazırlanan raporda Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen ürünlerin tekrar incelendiğinin ifade edildiği görülmüş olsa da söz konusu ürün incelemesinin nasıl yapıldığının (yeniden bir demonstrasyon yapılarak veya katalog incelemesi yapılarak veya benzeri başka yollarla) yapıldığının anlaşılamadığı görülmüştür.

 

Netice itibariyle ne Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yapılan şikâyet başvuru üzerine verilen cevapta ne de düzeltici ihale komisyonu kararında Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin şikayete konu maddelere uygun olmadığına ilişkin ikinci yapılan değerlendirmenin hangi değerlendirme aracı (yöntem) ile yapıldığının anlaşılamadığı ve ihale dokümanı düzenlemeleri gereğince teklif edilen ürünlerin istenen özelliklerde olup olmadığının yalnızca demonstrasyon yapılarak değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında, Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ürünün Teknik Şartnme’nin ilgili maddelerini karşılamadığına yönelik idarece yapılan değerlendirmenin uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin teklif ettiği ürüne ilişkin, ihale komisyonunca söz konusu isteklinin de katılımıyla tekrar demonstrasyon yapılması, demonstrasyon işlemi sonucunda teklif edilen cihazın Teknik Şartname’yi karşılayıp karşılamadığına yönelik değerlendirmeye yer verilen demonstrasyon sonuç tutanağının en az bir ihale komisyonu üyesinin yanı sıra başvuru sahibi şirketin yetkilileri tarafından da imzalanması, tutanağın başvuru sahibince imzalanmaması halinde bu hususun demonstrasyona katılan komisyon üyeleri tarafından tutanakta belirtilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1’inci kısmında Meditrina Sağ. Ürün. ve Tanı Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ürüne ilişkin demonstrasyon yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz