• Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinde ihale usullerinin neler olduğu, 36. maddesinde

temel ihale usulünün kapalı teklif usulü olduğu, 51. maddesi uyarınca pazarlık usulü ile

yapılan ihalelerde anılan kanun maddesinde sayılan şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin

irdelenmesi gerektiği, 84. maddesinde ihalelerden geçici yasaklama hususunun düzenlendiği,

  1. maddede sayılan yasak fiil ve davranışların gerçekleşmesi halinde bütün ihalelere

katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği, 84. maddenin 3. fıkrası uyarınca da

üzerine ihale yapıldığı halde sözleşme yapmayan, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden

vazgeçen ve mücbir sebepler dışından taahhüdünü yerine getirmeyen istekliler hakkında

yasaklama kararının sadece ihaleyi yapan idarenin ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı

verilmesi gerektiği hususları müzakere edildi. (E:2011/3537)

  • Üniversite taşınmazının 51/g’ye göre kiraya verilemeyeceği, (E:2011/4587, K:2013/972)
  • Belediye tanımazlarının 51/g’ye göre kiraya verilemeyeceği, (E:2012/1228, K:2013/1136)
  • Meralar 2886 sayılı Kanun’a göre kiraya verilebilmekle birlikte, bu sürenin hiçbir şekilde

10 yılı aşamayacağı, bu duruma izin veren Mera Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin kanunu

aşar bir düzenleme içerdiği, (E:2013/786, K:2013/2182) hususları müzakere edilerek ilgili

kararlar paylaşıldı.