Toplantı No : 2019/045
Gündem No : 51
Karar Tarihi : 02.10.2019
Karar No : 2019/UM.II-1269
BAŞVURU SAHİBİ:Ares Medikal Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/153037 İhale Kayıt Numaralı “Biyomedikal Malzeme Alım İhalesi” (7. Kısım)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 14.05.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Biyomedikal Malzeme Alım İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Ares Medikal Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.nin 01.07.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.07.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.07.2019 tarih ve 29264 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.07.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/725 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

a) İhalenin 7’nci kaleminde Taner Altay tarafından teklif edilen ürünün perfüzyon indeksi parametresini göstermediği, Teknik Şartname’ye göre bu parametrenin opsiyonel olmadığı, Teknik Şartname’de açık bir şekilde bu parametrenin ölçülebiliyor olmasının istendiği,

b) İsteklinin teklif ettiği ürünün ambalajında ve kutusunda opsiyonel olarak pleth değişkenlik indeksi (PVI) parametresinin ölçülebildiğine dair bir ibarenin olmadığı, Teknik Şartname’de bu hususun açıkça vurgulandığı, teklif edilen ürünün Sino-Hero markalı Çin malı bir ürün olduğu, sadece tak çalıştır mantığında olan, hiçbir kliniksel validasyonu ve ambalajı olmayan açık poşet içerisinde satılan bir ürün olduğu, ölçüm değerlerinde hatalı sonuçlar vererek hasta sağlığını hiçe saydığı, Teknik Şartname maddelerine uygunluğunu gerek evrak gerek klinik uygulama olarak hiçbir şekilde gösteremeyen söz konusu isteklinin teklifinin uygun olmadığı,

c) Teknik Şartname’de, sensörün aynı hastada en az 1 hafta süre ile kullanılabilmesine ilişkin düzenleme yer aldığı, idarece bu maddenin, gözleme dayalı olarak yani objektif olmayan bir şekilde değerlendirildiğinin söylendiği, ancak ürünün gerçek maliyetinin ve kamu yararının tayin edilebilmesi için ürünlerin kullanım sürelerinin CE, FDA vb. resmi belgelerle gösterilmesinin daha gerçekçi bir değerlendirme sağlayacağı,

d) Taner Altay tarafından teklif edilen ürünün hastanede bulunan Philips marka hasta başı monitörlerine uyumlu olmadığı, monitöre Şartname’de olmayan ve garanti kapsamında olan cihaza bu şartı ortadan kaldıracak şekilde bir modül takılmak suretiyle monitörün modifiye edilerek uyumlu hale getirildiği, hareketli hastada ve düşük perfüzyonda yüksek doğrulukta ölçüm yapılabilmesi için Philips monitörlerin bu özelliği sağlayan SET teknolojili, orijinal SpO2 girişlerinin kullanılmasının gerektiği,

e) İsteklinin teklif ettiği ürünün, UBB kayıtlarına göre Sino Hero marka olduğu ve ürünün Nellcor Oksimaks marka SpO2 grubunun taklidi olduğu, bu probun orijinalinde bile katalog bilgisine göre SpO2 ölçüm hassasiyetinin %70-%100 aralığında hareketli ve hareketsiz hastalarda +-3 doğruluğunda olduğu, ancak Teknik Şartname’de prob sayesinde SpO2 ölçüm hassasiyeti %70-%100 aralığında hareketli ve hareketsiz hastalarda +-1.5 doğruluğunda olmasının istendiği, raportör tarafından probun bu doğrulukta ölçüm yaptığının gözlemsel olarak görüldüğünün söylendiği, ancak adı geçen istekliden bu özellik ile ilgili CE, FDA vb. gibi resmi kanıtlar sunmasının ve broşürde göstermesinin istenilmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Biyomedikal malzeme alım ihalesi” olarak belirtilmiş olup

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunun “Tıbbi monitör prob sensörü yetişkin tek kullanımlık (Masimo marka cihazlara uyumlu)” adlı ihalenin 7’nci kalemine ilişkin olduğu görülmüştür.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” üst başlıklı 7.5.6’ncı maddesinde “- İstekliler teklif ettikleri her bir kaleme ait numuneyi İhale tarih ve saatine kadar teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edeceklerdir. (Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 nolu “Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar” genelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri, değerlendirilmesinden sonra teslim edilebilir durumda olan numuneler ihale süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.

– İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait; TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BEYANI verecek olup ihale dosyasında sunacaklardır.

– 7. kaleme teklif veren istekliler; ürüne ait orjinal teknik dökümanı ve kullanım kılavuzunu ihale dosyasında sunmalıdır.

– 7. kaleme teklif veren istekliler; teknik şartnamedeki özelliklerle ilgili varsa Analiz Raporunu ihale dosyasında sunmalıdır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikâyet konusuna ilişkin olarak Tıbbi Monitör Prob Sensörü Yetişkin Tek Kullanımlık Teknik Şartnamesi’nin 1’inci maddesinde “Prob oksijen saturasyonu, nabız, perfüzyon indeksi ve opsiyonel olarak pleth değişkenlik indeksi ölçümüne uygun olmalı yenidoğan ile yetişkin hastalarda kullanılabilen tipte tek kullanımlık olmalıdır.” düzenlemesi,

2’nci maddesinde “Probların ambalajından veya kutusundan oksijen saturasyonu nabız ve opsiyonel olarak pleth değişkenlik indeksi parametrelerinin ölçülebildiği teyit edilmelidir.” düzenlemesi,

4’üncü maddesinde “Sensör aynı hastada en az bir hafta süre ile kullanılabilmelidir.” düzenlemesi,

9’uncu maddesinde “Problar hastanemizde bulunan Philips marka hastabaşı monitörlerine uyumlu olmalı ve bu sayede hareketli hastada ve düşük perfüzyonda yüksek doğrulukta ölçüm yapabilmelidir.” düzenlemesi,

10’uncu maddesinin (b) bendinde “Prob sayesinde Spo2 ölçüm hassasiyeti %70-%100 aralığında ve hareketsiz hastalarda +-1,5 doğruluğunda olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, Timmed Müh. Med. Sis./Taner Altay tarafından teklif dosyasında teknik şartnameye uygunluk beyanı ile birlikte tek sayfa olarak teklif edilen cihaza ilişkin olarak “Sensörler kullanım talimatları ve bilgileri” başlıklı dokümanın sunulduğu, başvuru sahibi Ares Medikal Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından ise ayrı ayrı Teknik Şartname maddelerine cevapların yer aldığı doküman ile teklif edilen cihaza ilişkin ayrıntılı teknik doküman, katalog ve kullanım kılavuzlarına yer verildiği görülmüştür.

Bunun yanında, idarece ihalenin şikâyet konusu 7’nci kaleminde, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi gereğince numune değerlendirmesi yapıldığı anlaşılmış olup, idarece düzenlenen 25.06.2019 tarihli numune değerlendirme tutanağında, “Timmed Mühendislik Medikal Sis. Taner Altay’ın 7. Kalem (Tıbbi monitör prob sensörü yetişkin tek kullanımlık (Masimo marka cihazlara uyumlu)) için vermiş olduğu numunesi değerlendirilmiş olup, Teknik Şartnameye uygundur.

Ares Medikal Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 7. Kalem (Tıbbi monitör prob sensörü yetişkin tek kullanımlık (Masimo marka cihazlara uyumlu)) için vermiş olduğu numunesi değerlendirilmiş olup, Teknik Şartnameye uygundur.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) bendinin 9 numaralı alt bendinde “İhale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde, doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları”nın istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği ve aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde ise ihale komisyonunun isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerinin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını değerlendireceği hükmü bulunmaktadır.

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1)Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.

(3) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.” düzenlemesi,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesinde “Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

Anılan Tebliğin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde de “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemelerinden ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği anlaşılmaktadır. Bunun yanında, yukarıda aktarılan ilgili mevzuat çerçevesinde, İdari Şartname’de teklif edilecek ürüne ait orijinal teknik döküman ile kılavuz istenen ve numune değerlendirmesi yapılan inceleme konusu ihalede, öncelikle söz konusu bu belgeler üzerinden de Teknik Şartname’ye uygunluk değerlendirmesi yapılmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde belirttiği hususlara yönelik olarak, 27.08.2019 tarihli ve 15595 sayılı Kurum yazısı ile akademik bir kuruluştan “…1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak;

a) Başvuru sahibi tarafından ihalenin “Tıbbi Monitor Prob Sensörü Yetişkin Tek Kullanımlık (Masimo Marka Cihazlara Uyumlu)” alımına ilişkin 7’nci kaleminde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün perfüzyon indeksi parametresini göstermediği, ihalenin 7’inci kalemine ilişkin Teknik Şartname’nin 1’inci maddesi uyarınca bu parametrenin opsiyonel olmadığı, Teknik Şartname’de açık bir şekilde bu parametrenin ölçülebiliyor olmasının istendiği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin yukarıda aktarılan iddiaları ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan teknik dokümanlar çerçevesinde, ihalenin 7’nci kalemine ilişkin hazırlanan Teknik Şartname’nin 1’inci maddesi gereğince perfüzyon indeksi parametresinin ölçülebilir olmasının opsiyonel olup olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalenin 7’nci kaleminde teklif edilen Sino-Hero marka yenidoğan tek kullanımlık Spo2 Sensorun, perfüzyon indeksi parametresini gösterip göstermediği,

b) Başvuru sahibi tarafından ihalenin 7’nci kaleminde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün ambalajında ve kutusunda opsiyonel olarak pleth değişkenlik indeksi (PVI) parametresinin ölçülebildiğine dair bir ibarenin olmadığı, ihalenin 7’inci kalemine ilişkin Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde bu hususun açıkça vurgulandığı, teklif edilen edilen ürünün Sino-Hero markalı Çin malı bir ürün olduğu, sadece tak çalıştır mantığında olan, hiçbir kliniksel validasyonu ve ambalajı olmayan açık poşet içerisinde satılan bir ürün olduğu, ölçüm değerlerinde hatalı sonuçlar vererek hasta sağlığını hiçe saydığı, Teknik Şartname maddelerine uygunluğunu gerek evrak gerek klinik uygulama olarak hiçbir şekilde gösteremeyen söz konusu isteklinin teklifinin uygun olmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin yukarıda aktarılan iddiaları ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan teknik dokümanlar çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalenin 7’nci kaleminde teklif edilen Sino-Hero marka yenidoğan tek kullanımlık Spo2 Sensorun, ambalajında ve kutusunda opsiyonel olarak pleth değişkenlik indeksi (PVI) parametresinin ölçülebildiğine dair bir ibarenin olup olmadığı, belirtilen ürünle opsiyonel olarak pleth değişkenlik indeksi (PVI) parametresinin ölçülüp ölçülemediği,

c) Başvuru sahibi tarafından şikâyet dilekçesinde Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde, sensörün aynı hastada en az 1 hafta süre ile kullanılabilmesine ilişkin düzenleme yer aldığı, idarece bu maddenin, gözleme dayalı olarak yani objektif olmayan bir şekilde değerlendirildiğinin söylendiği, ancak ürünün gerçek maliyetinin ve kamu yararının tayin edilebilmesi için ürünlerin kullanım sürelerinin CE, FDA vb. resmi belgelerle gösterilmesinin daha gerçekçi bir değerlendirme sağlayacağı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin yukarıda aktarılan iddiaları ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan teknik dokümanlar çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalenin 7’nci kaleminde teklif edilen Sino-Hero marka yenidoğan tek kullanımlık Spo2 Sensorun aynı hastada en az 1 hafta süre ile kullanılıp kullanılamayacağı, söz konusu ürünün kullanım süresinin CE, FDA vb. resmi belgelerle gösterilmesinin gerekip gerekmediği,

d) Başvuru sahibi tarafından şikâyet dilekçesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün hastanede bulunan Philips marka hasta başı monitörlerine uyumlu olmadığı, monitöre Şartname’de olmayan ve garanti kapsamında olan cihaza bu şartı ortadan kaldıracak şekilde bir modül takılmak suretiyle, monitörün modifiye edilerek teklif edilen ürüne uyumlu hale getirildiği, hareketli hastada ve düşük perfüzyonda yüksek doğrulukta ölçüm yapılabilmesi için Philips monitörlerin bu özelliği sağlayan SET teknolojili, orijinal Spo2 girişlerinin kullanılmasının gerektiği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin yukarıda aktarılan iddiaları ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan teknik dokümanlar çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalenin 7’nci kaleminde teklif edilen Sino-Hero marka yenidoğan tek kullanımlık Spo2 Sensorun Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesi gereğince hastanede bulunan Philips marka hasta başı monitörlerine uyumlu olup olmadığı,

e) İsteklinin teklif ettiği ürünün, UBB kayıtlarına göre Sino Hero marka olduğu ve ürünün Nellcor Oksimaks marka Spo2 grubunun taklidi olduğu, bu probun orijinalinde bile katalog bilgisine göre Spo2 ölçüm hassasiyetinin %70-%100 aralığında hareketli ve hareketsiz hastalarda +-3 doğruluğunda olduğu, ancak Teknik Şartname’nin 10.b maddesinde prob sayesinde Spo2 ölçüm hassasiyetinin %70-%100 aralığında hareketli ve hareketsiz hastalarda +- 1.5 doğruluğunda olmasının istendiği, raportör tarafından probun bu doğrulukta ölçüm yaptığının gözlemsel olarak görüldüğünün söylendiği, ancak adı geçen istekliden bu özellik ile ilgili CE, FDA vb. gibi resmi kanıtlar sunmasının ve broşürde göstermesinin istenilmediği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin yukarıda aktarılan iddiaları ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan teknik dokümanlar çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalenin 7’nci kaleminde teklif edilen Sino-Hero marka yenidoğan tek kullanımlık Spo2 Sensorun, Teknik Şartname’nin 10.b maddesine uygun olarak prob sayesinde Spo2 ölçüm hassasiyetinin %70-%100 aralığında hareketli ve hareketsiz hastalarda +-1,5 doğruluğunda olup olmadığı,

2) Başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak;

Başvuru sahibi tarafından ihalenin “Tıbbi Monitor Prob Sensörü Yetişkin Tek Kullanımlık (Masimo Marka Cihazlara Uyumlu)” alımına ilişkin şikâyete konu 7’nci kaleminde Masimo marka RD Set PDT Sensör teklif edilmiştir.

Söz konusu ürünün, başvuru sahibinin yukarıda aktarılan iddiaları ile başvuru sahibince teklif dosyasında sunulan teknik dokümanlar çerçevesinde, ihalenin 7’nci kalemine ilişkin Teknik Şartname’nin 1, 2 4, 9 ve 10.b maddelerine uygun olup olmadığı,” hususlarında teknik görüş istenilmiştir.

12.09.2019 tarih ve 38038 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan teknik görüşte “1-a) 7. Kalemde teklif edilen SİNO-HERO marka tek kullanımlık SpO2 sensörün perfüzyon indeksi parametresini gösterdiğine ilişkin tarafıma sunulan belgelerde (Ek-1) herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

b) 7. Kalemde teklif edilen SİNO-HERO MARKA YENİDOĞAN TEK KULLANIMLIK Spo2 sensörün pleth değişiklik indeksi (PVI)’nın ölçülebildiğine ilişkin ibarenin ambalaj ya da kutuda olmadığı bana sunulan teknik dokümanlarda yer almamaktadır. Bu nedenle değerlendirmem mümkün değildir.

c) Teknik şartnamenin 4. Maddesi sensörlerin en az 1 hafta kullanılabilmesi şartını içermektedir. Teklif edilen SİNO-HERO marka sensörün bana ulaştırılan teknik dokümanlarında bu şartı sağladığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

d) SİNO-HERO marka tek kullanımlık SpO2 sensörlerinin Philips marka monitörlere uyumlu olup olmadığı ulaştırılan teknik dokümanlarda yer almamaktadır. Bu teknik bir konudur. Uyumlu olup olmadığı evrak üzerinden anlaşılamaz. Biyo-medikalcılar tarafından cihazda denenmelidir.

e) Teknik şartname 10.b maddesinde probun %70-%100 aralığında ve hareketsiz hastalarda +-1,5 doğruluğunda ölçüm yapması istenmektedir.

Bana ulaştırılan teknik dokümanlarda (Ek-1) SİNO-HERO marka sensörlerin bu şarta uyduğuna ilişkin bir ibare yer almamaktadır.

2-Ares Medikal firmasının teklif dosyasında sunulan dokümanlar çerçevesinde firmanın teklif ettiği Massimo marka RD set PDT sensör 7. Kalemin 1, 2, 4, 9 ve 10.b maddelerine uygundur.” hususlarına yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan teknik görüş raporu doğrultusunda, Timmed Müh. Med. Sis. / Taner Altay tarafından ihalenin 7’nci kaleminde teklif edilen cihaza ilişkin olarak teklif dosyasında sunulan belgelerin, teklif edilen cihazın Teknik Şartname’nin anılan maddelerine uygunluğunu tevsik edemediği (teknik görüşün (d) bendinde yer alan husus hariç), adı geçen istekli tarafından İdari Şartname’nin 7’nci maddesi gereğince sunulabilecek teknik şartnamedeki özelliklerle ilgili Analiz Raporu’nun da sunulmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca, idarece yapılan numune değerlendirmesine ilişkin tutanakta da teklif edilen cihazların Teknik Şartname’ye uygunluğu hususunda ayrıntılı değerlendirmeye yer verilmediği, bunun yanında başvuru sahibinin a ve b bentlerinde belirtilen iddialarına idarece verilen cevapta “kullanıcıların az sayıda opsiyonel özelliklere ihtiyaç duydukları ve bu ihtiyacın taşınabilir pulseoksimetre cihazıyla karşılandığı, bu durumun hastaların mağduriyetine yol açmadığı, diğer isteklinin fiyat teklifinin başvuru sahibinin fiyat teklifinden %38 oranında daha uygun olduğu dikkate alındığında, kamu yararı gözetilerek opsiyonel özelliklerin olmasına gerek görülmediği, maddede bahsi geçen probların ambalajında opsiyonel yani isteğe bağlı parametrelerin olmasına kamu yararı gözetilerek gerek görülmediği, isteğe bağlı opsiyonların ihale tutarını %28 artırarak gereksiz kamu zararına neden olduğu” ifadelerine yer verilmek suretiyle şikâyet konusu cihazın, Teknik Şartname’ye uygun olmadığının zımnen kabul edildiği anlaşıldığından Timmed Müh. Med. Sis.-Taner Altay tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartname’ye uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 7’nci kısmında Timmed Müh. Med. Sis. / Taner Altay’ın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz