HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                                                    (EK-1)

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ

DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ

(4706 SAYILI Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası kapsamında)

 

BAŞVURU

SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı  

 

T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası  
Uyruğu  
Tebligat Adresi  
Telefon Numaraları (Cep Telefonu)  
Varsa Kanuni Temsilcinin Adı, Soyadı / Unvanı ile Adresi  
Durumu Paydaş           Kiracı Kullanıcı
Kiracı ise kira başlangıç tarihi  
Kullanıcı ise kullanım başlangıç tarihi  
Paydaş ise maliki olduğu pay miktarı (pay/m2)  
T

A

Ş

I

N

M

A

Z

I

N

 

Tapu Bilgileri 

İli  
İlçesi  
Mahallesi/Köyü  
Mevkii/Yöresi  
Ada Numarası   Parsel Numarası  
Yüzölçümü  (m²)      Kullanılan/Talep Edilen

Yüzölçümü (m2)

 
 

 

Başvuru Sahibinin Belirtmek İstediği Diğer Hususlar

 
 

Yukarıda belirttiğim taşınmazı 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası kapsamında satın almak istiyorum.

İmza: Tarih: ………. / …..….. /2018

 

 

EKLER:

1- TC kimlik numarası beyanı,

2- Varsa ecrimisil ihbarnamesi ve/veya ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği,

3- Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname,

4- Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri,

 

                                                            

HAK SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

( Bu Kısım İdarece Daha Sonra Doldurulacaktır. )

Takbis no:  
Taşınmaz No:  
Halen kullanıp kullanmadığı.  
Hangi tarihten itibaren kullandığı.  
Tespit tarihi ve sonucu.  
Hak sahibi olup olmadığı.  
Satışa engel durumunun olup olmadığı.  

 

Share