İçişleri Bakanlığı 81 İlin Emniyet Müdürlüğüne 696 sayılı KHK’ya göre feshedilen sözleşme tazminatlarının ödenmesi hakkında yazı gönderdi

Duyurular

İçişleri Bakanlığı 81 İlin Emniyet Müdürlüğüne 696 sayılı KHK’ya göre feshedilen sözleşme tazminatlarının ödenmesi hakkında yazı gönderdi. İlgili yazıya göre; tazminat ödemeleri yapılırken ihale türüne uygun oranda KDV tevfikatı yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Ayrıca her türlü zarara karşılık ödenecek olan tazminatlar  ‘’03.4.9.06 – 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yüklenicilere Yapılacak Tazminat Ödemeleri’’ ekonomik kodundan gider olarak kaydedilmelidir. İlgili yazı aşağıdaki şekildedir;

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı: 13983000-50242-(81169)-484

Konu: 696 Sayılı KHK’ya Göre Fesih Edilen Sözleşme Tazminatlarının Ödenmesi

DAĞITIM YERLERİNE İlgi:

a) Maliye Bakanlığının 27/10/2015 tarih ve 84958988-130(5409-565).E.102400 sayılı Görüş Yazısı

b) Maliye Bakanlığının 30/01/2018 tarih ve 58759530-010.06.02.900 sayılı Genelgesi. (Genelge Sıra No: 5)

c) Personel Daire Başkanlığının EBYS2018032918015515380 sayılı yazısı 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23’üncü madde doğrultusunda ilgi © yazı ile sürekli işçi kadrosuna geçiş süreci 02.04.2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım sözleşmeleri bahse konu geçiş işleminin yapıldığı tarih itibariyle feshedilmiş sayılacağından, tazminat ödemeleri yapılırken Maliye Bakanlığının ilgi (a) yazısı ile ‘’yüklenici firmalardan sözleşme bedelinin %80’i ile gerçekleşen ihale bedeli arasındaki farkın %5’i tutarındaki bedele ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanması ayrıca KDV Genel Tebliğinin ‘’1/C-2.1. KDV’de Tevfikat Uygulaması’’ başlıklı hükmünde ihale türüne uygun oranda KDV tevfikatı yapılması gerektiği’’ hükmü bildirildiğinden birimlerimizin görüş doğrultusunda hareket etmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü zarara karşılık (yüklenicinin yapmış olduğu vergi, resim harç ve paylar dahil olmak üzere tüm giderler ve mahrum kaldığı kar karşılığı) ödenecek olan tazminatlar Maliye Bakanlığının ilgi (b) Genelgesinin ‘’Ödeneklerin aktarılması’’ başlıklı 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile ‘’03.4.9.06 – 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yüklenicilere Yapılacak Tazminat Ödemeleri’’ ekonomik kodundan gider kaydedilmesi gerektiği bildirildiğinden birimlerimizce ilgili tertipten ödenek talep edilmesi halinde yüklenici firmalara tazminat ödenmesi amacıyla ödenek gönderilebilecektir.

Gereğini arz ederim.

Ek 1-         İlgi (a) yazı (2 Sayfa) 2-

İlgi (b) Genelge (3 Sayfa)

Dağıtım: 81 İl Emniyet Müdürlüğüne

Share