kamu ihale kanunu 10/ e bendi mesleki faaliyetlerinden dolayı Sorgulama işlemleri için isteklilerin yapması gerekenler

Print Friendly, PDF & Email

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadıklarına dair belgeleri verme ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirme hususlarına yer verildiği,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde “ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen”  isteklinin ihale dışı bırakılacağı, 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17’nci maddesinde “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine ilişkin olarak,

1/1/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmıştır.

17.5.1.Mesleki faaliyete ilişkin mahkumiyet kararının kapsamı:

17.5.1.1 Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından, asli veya feri ceza olarak, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 11, 25 ve 35 inci maddelerinde tanımlandığı şekliyle “muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası”na ilişkin süreli ya da süresiz mahkumiyet hali, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir.

17.5.1.2 İhale dışı bırakma, ancak yargı kararıyla “tatili icrasına hükmedilen meslek ve sanat”la sınırlı olmak üzere uygulanabilir.

17.5.1.3 1/6/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca; Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından Türk Ceza Kanununun 50/e maddesi gereğince “belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya” veya 53/e maddesi gereğince “bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmaya” ilişkin süreli ya da süresiz mahkumiyet hali, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir.

17.5.2. Süre:

17.5.2.1. İdarelerce isteklilerin haklarında mesleki faaliyetlerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ihale tarihinden önceki beş yıllık sürenin başlangıcı olarak Mahkemece verilen hükmün kesinleştiği tarih esas alınacaktır.

17.5.2.2. 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde istekliler hakkında ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı mercilerince verilmiş mahkûmiyet kararı bulunması halinde, bu durumdaki isteklilerin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmaları gerekmektedir.

17.5.3. Belgelerin temin edileceği yerler:

17.5.3.1. Yerli istekliler yönünden:

17.5.3.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetleri ile ilgili mahkumiyet kararına ilişkin belgeler Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alınacaktır.

17.5.3.1.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alacakları belgeler İdarelerce kabul edilecektir. Öte yandan, sermaye şirketinde yönetim kurulu üyesi veya limited şirket müdürü olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların da 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekmektedir.

17.5.3.2. Yabancı istekliler yönünden:

17.5.3.2.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlara ve 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine ilişkin adli sicil kayıtlarını,

i- T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden,

ii- Uyruğunda bulundukları ülke mevzuatı uyarınca bu ülkelerin yetkili makamlarından,

Almaları gerekmektedir.

17.5.3.2.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin kurulduğu ülke mevzuatı uyarınca şirket müdürleri ile şirket yönetiminde yer alanların veya şirketi temsile yetkili olanların 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlara ilişkin adli sicil kayıtlarını,

i- Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden,

ii- Ayrıca tüzel kişiliğin kurulduğu veya sayılanların uyruğunda bulundukları ülke yetkili makamlarından,

Almaları gerekmektedir.

17.5.3.2.3. Söz konusu belgeler, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi dördüncü fıkrası (e) bendinde ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlara ilişkin ceza ve mahkumiyet kararlarına ilişkin ve ülkeleri mevzuatında paralellik taşıyan belge niteliğinde olması halinde kabul edilecektir.

17.5.3.2.4. Diğer taraftan; adli sicil kaydına ilişkin belgelerin düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu hususun veya ülke mevzuatı uyarınca düzenlenen belgelerin, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin kurulduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerince veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerince teyit edilmesi zorunludur.

17.5.4.Yerli ve yabancı istekliler adına ihaleye katılacakların adli sicil belgeleri:

4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yerli veya yabancı istekliler adına veya nam ve hesabına (temsilci, vekil, vasi veya veli olarak) ihalelere katılanların da 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunmamaları gerekmektedir. Bu bakımdan yabancı firmaların Türkiye mümessili aracılığıyla 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak bir ihaleye katılmaları halinde de, Türkiye mümessilinin Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda olmaması gerekir.

17.6.3. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.

ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ ni  internet sitesinden (http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/) takip edebilir ve işlemlerinizi yapmanız için bilgilere ulaşabilirsiniz

ADLİ SİCİL BELGESİNİ NASIL ALANILABİLİR

 

 

KURUMSAL BAŞVURU

ADLÎ SİCİL SİSTEMİNE ONLINE ERİŞİM

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde ilgili kişiler hakkındaki adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabileceği hükme bağlanmıştır.

    Kamu kurum ve kuruluşları tarafından elektronik olarak adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapılabilmesi için Web Servis Uygulaması ve e-Devlet Kapısı Kamu Portal olmak üzere iki teknik alt yapı hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır.

1- Web Servis Uygulaması, 

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Web servis uygulaması, Adlî Sicil Sistemi ile kamu bilişim sistemleri arasında online veri alışverişine imkan sağlamaktadır.

     Web servis uygulaması, merkezî bilişim sitemine sahip olan ve yılda 1.000 adetten daha fazla sayıda adlî sicil sorgulaması yapan büyük ölçekteki kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, yerel yönetimler ve üniversiteler için tasarlanmıştır.

Web servis uygulamasından yararlanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarının aşağıda belirtilen Web Servis Protokol Taslağı ve ekini iki nüsha hâlinde imzalayarak Genel Müdürlüğümüze resmî yazı ile göndermeleri ve teknik birimlerinin Genel Müdürlüğümüz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Gerekli test işlemleri yapıldıktan sonra servis kullanıma açılacak, protokol çerçevesinde hangi kullanıcılarına adlî sicil sorgulama yetkisi verileceği Kurum tarafından belirlenecektir.

Web Servis Protokol Taslağı
Web Servis Protokolü Eki

2- e-Devlet Kapısı Kamu Portalı, 

E-Devlet Kapısı Kamu Uygulama Merkezi (Kamu Portal), Türksat A.Ş. tarafından işletilen e-Devlet kapısı uygulamalarından biri olup, yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet sunan bir yapıdır.

Kamu portal, merkezî bilişim sitemine sahip olmayan ya da yılda 1.000 adetten daha az sayıda adlî sicil sorgulaması yapan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilâtları, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, yerel yönetimler ve üniversiteler için tasarlanmıştır.

      E-Devlet kapısı kamu portalını kullanacak kurumların öncelikle aşağıda belirtilen Kamu Portal Protokol Taslağı ve ekini iki nüsha hâlinde imzalayarak Genel Müdürlüğümüze resmî yazı ile göndermeleri ve adlî sicil sorgulama hizmetini üst seviyede (admin) yetki ile kullanacak(en fazla iki) personelinin adı, soyadı, kurum sicil no ve T.C. vatandaşlık kimlik numaralarını bildirmesi gerekmektedir.

e-Devlet kapısı kamu portalı üzerinden sunulan adlî sicil sorgulama hizmetine, güvenlik standartları gereğince yalnızca elektronik imza ile giriş yapılabilmektedir. Bu nedenle, Kamu portalından yararlanmak isteyen kamu kurumlarının adlî sicil sorgulaması yapacak kurum personelinin sisteme giriş yapması için gerekli elektronik imzayı öncelikle temin etmesi gerekmektedir.

      E-Devlet kapısı kamu portalını kullanacak kurumların adlî sicil sorgulama hizmetini üst seviyede (admin) yetki ile kullanacak personelinin yetki tanımlaması Genel Müdürlüğümüz tarafından, diğer personelin yetki tanımlaması ise Kurumun az önce bahsi geçen üst seviyede yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Bu sayede görev değişikliği, izin, rapor vb. mazeretler nedeniyle adlî sicil sorgulama hizmetinin aksamasının ve kurumlar arası yazışma yapılması nedeniyle oluşacak bürokrasi ve kırtasiyenin önüne geçilmesi beklenilmektedir.

e-Devlet Kapısı Kamu Portal Protokolü Taslağı 
Taahhütname Örneği

ADLÎ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİ RESMİ YAZI İLE TALEP EDİLMESİ

     –Adlî sicil kaydı talep edilenlerin kimliklerini gösterir belge örneğinin talep yazısına eklenmesi,
-Kaydın hangi nedenle ve nerede kullanılmak üzere istenildiğinin açıklıkla belirtilmesi,
-Taleplerin kuruluşa en yakın yerdeki bölge bilgi işlem merkezinden karşılanması,
-Elli ve daha fazla kişiyi kapsayan adlî sicil kayıtlarının mutlaka uygun şekilde formatlanmış disket veya CD nin talep yazısına eklenilerek istenilmesi,

gerekmektedir.Bu şartları taşımayan talepler karşılanmamaktadır.

https://www.ihaledanismani.com

 

Bireysel olarak kişiler kendileri hakkında adlî sicil belgelerini,

  • İnternet üzerinden e-Devlet kapısından,
  • Aşağıdaki listede yer alan Cumhuriyet Başsavcılıklarından,
  • Kaymakamlıklardan,
  • Yurt dışında konsolosluklardan

alabilmektedir.

 Adlî sicil belgenizi e-Devlet kapısı üzerinden almak için tıklayınız.

 Adlî Sicil Belgesi Alınabilecek Taşra Birimleri

1 ADANA 306 KAHRAMANMARAŞ
2 ADANA  – ALADAĞ 307 KAHRAMANMARAŞ – AFŞİN
3 ADANA – CEYHAN 308 KAHRAMANMARAŞ – ANDIRIN
4 ADANA – FEKE 309 KAHRAMANMARAŞ – ELBİSTAN
5 ADANA – İMAMOĞLU 310 KAHRAMANMARAŞ – GÖKSUN
6 ADANA – KARAİSALI 311 KAHRAMANMARAŞ – PAZARCIK
7 ADANA – KARATAŞ 312 KAHRAMANMARAŞ – TÜRKOĞLU
8 ADANA – KOZAN 313 KARABÜK
9 ADANA – POZANTI 314 KARABÜK – ÇERKEŞ
10 ADANA – TUFANBEYLİ 315 KARABÜK – ESKİPAZAR
11 ADANA – YUMURTALIK 316 KARABÜK – SAFRANBOLU
12 ADIYAMAN 317 KARABÜK – YENİCE
13 ADIYAMAN – BESNİ 318 KARAMAN 
14 ADIYAMAN – GERGER 319 KARAMAN – ERMENEK
15 ADIYAMAN – GÖLBAŞI 320 KARAMAN – SARIVELİLER
16 ADIYAMAN – KAHTA 321 KARS
17 AFYON 322 KARS – ARPAÇAY
18 AFYON – BOLVADİN 323 KARS – DİGOR
19 AFYON – ÇAY 324 KARS – KAĞIZMAN
20 AFYON – DAZKIRI 325 KARS – POSOF
21 AFYON – DİNAR 326 KARS – SARIKAMIŞ
22 AFYON – EMİRDAĞ 327 KARS – SELİM
23 AFYON – İSCEHİSAR 328 KASTAMONU 
24 AFYON – SANDIKLI 329 KASTAMONU – ARAÇ
25 AFYON – SİNANPAŞA 330 KASTAMONU – AZDAVAY
26 AFYON – ŞUHUT 331 KASTAMONU – CİDE
27 AĞRI  332 KASTAMONU – İNEBOLU
28 AĞRI – DİYADİN 333 KASTAMONU – KÜRE
29 AĞRI – DOĞUBEYAZIT 334 KASTAMONU – TAŞKÖPRÜ
30 AĞRI – ELEŞKİRT 335 KASTAMONU – TOSYA
31 AĞRI – PATNOS 336 KAYSERİ
32 AĞRI – TAŞLIÇAY 337 KAYSERİ – BÜNYAN
33 AĞRI – TUTAK 338 KAYSERİ – DEVELİ
34 AKSARAY  339 KAYSERİ – DEVREKANİ
35 AKSARAY – ESKİL 340 KAYSERİ – İNCESU
36 AKSARAY – ORTAKÖY 341 KAYSERİ – PINARBAŞI
37 AMASYA 342 KAYSERİ – SARIOĞLAN
38 AMASYA – GÜMÜŞHACIKÖY 343 KAYSERİ – SARIZ
39 AMASYA – MERZİFON 344 KAYSERİ – TOMARZA
40 AMASYA – SULUOVA 345 KAYSERİ – YAHYALI
41 AMASYA – TAŞOVA 346 KAYSERİ – YEŞİLHİSAR
42 ANKARA  320 KIRIKKALE
43 ANKARA – AKYURT 348 KIRIKKALE – DELİCE
44 ANKARA – BALA 349 KIRIKKALE – KESKİN
45 ANKARA – BEYPAZARI 350 KIRIKKALE – SULAKYURT
46 ANKARA – ÇUBUK 351 KIRKLARELİ
47 ANKARA – ELMADAĞ 352 KIRKLARELİ – BABAESKİ
48 ANKARA – GÖLBAŞI 353 KIRKLARELİ – DEMİRKÖY
49 ANKARA – HAYMANA 354 KIRKLARELİ – LÜLEBURGAZ
50 ANKARA – KALECİK 355 KIRKLARELİ – PINARHİSAR
51 ANKARA – KAZAN 356 KIRKLARELİ – VİZE
52 ANKARA – KIZILCAHAMAM 357 KIRŞEHİR 
53 ANKARA – NALLIHAN 358 KIRŞEHİR – KAMAN
54 ANKARA – POLATLI 359 KIRŞEHİR – MUCUR
55 ANKARA – SİNCAN 360 KİLİS 
56 ANKARA – Ş.KOÇHİSAR 361 KOCAELİ
57 ANTALYA 362 KOCAELİ – GEBZE
58 ANTALYA – AKSEKİ 363 KOCAELİ – KANDIRA
59 ANTALYA – ALANYA 364 KOCAELİ – KARAMÜRSEL
60 ANTALYA – ELMALI 365 KOCAELİ – KÖRFEZ
61 ANTALYA – FİNİKE 366 KONYA
62 ANTALYA – GAZİPAŞA 367 KONYA – AKŞEHİR
63 ANTALYA – GÜNDOĞMUŞ 368 KONYA – BEYŞEHİR
64 ANTALYA – KALE (DEMRE) 369 KONYA – BOZKIR
65 ANTALYA – KAŞ 370 KONYA – CİHANBEYLİ
66 ANTALYA – KEMER 371 KONYA – ÇUMRA
67 ANTALYA – KORKUTELİ 372 KONYA – DOĞANHİSAR
68 ANTALYA – KUMLUCA 373 KONYA – EREĞLİ
69 ANTALYA – MANAVGAT 374 KONYA – HADIM
70 ANTALYA – SERİK 375 KONYA – ILGIN
71 ARDAHAN 376 KONYA – KADINHANI
72 ARDAHAN – GÖLE 377 KONYA – KARAPINAR
73 ARDAHAN – HANAK 378 KONYA – KULU
74 ARTVİN  379 KONYA – SARAYÖNÜ
75 ARTVİN – ARHAVİ 380 KONYA – SEYDİŞEHİR
76 ARTVİN – BORÇKA 381 KONYA – YUNAK
77 ARTVİN – HOPA 382 KÜTAHYA
78 ARTVİN – ŞAVŞAT 383 KÜTAHYA – ALTINTAŞ
79 ARTVİN – YUSUFELİ 384 KÜTAHYA – EMET
80 AYDIN  385 KÜTAHYA – GEDİZ
81 AYDIN – ÇİNE 386 KÜTAHYA – SİMAV
82 AYDIN – DİDİM (YENİHİSAR) 387 KÜTAHYA – TAVŞANLI
83 AYDIN – GERMENCİK 388 MALATYA
84 AYDIN – KARACASU 389 MALATYA – AKÇADAĞ
85 AYDIN – KUŞADASI 390 MALATYA – ARAPGİR
86 AYDIN – NAZİLLİ 391 MALATYA – DOĞANŞEHİR
87 AYDIN – SÖKE 392 MALATYA – HEKİMHAN
88 AYDIN-BOZDOĞAN 393 MALATYA – PÜTÜRGE
89 BALIKESİR 394 MANİSA
90 BALIKESİR – AYVALIK 395 MANİSA – AKHİSAR
91 BALIKESİR – BANDIRMA 396 MANİSA – ALAŞEHİR
92 BALIKESİR – BİGADİÇ 397 MANİSA – DEMİRCİ
93 BALIKESİR – BURHANİYE 398 MANİSA – GÖRDES
94 BALIKESİR – DURSUNBEY 399 MANİSA – KIRKAĞAÇ
95 BALIKESİR – EDREMİT 400 MANİSA – KULA
96 BALIKESİR – ERDEK 401 MANİSA – SALİHLİ
97 BALIKESİR – GÖNEN 402 MANİSA – SARIGÖL
98 BALIKESİR – İVRİNDİ 403 MANİSA – SARUHANLI
99 BALIKESİR – KEPSUT 404 MANİSA – SELENDİ
100 BALIKESİR – MANYAS 405 MANİSA – SOMA
101 BALIKESİR – MARMARA 406 MANİSA – TURGUTLU
102 BALIKESİR – SAVAŞTEPE 407 MARDİN
103 BALIKESİR – SINDIRGI 408 MARDİN – DARGEÇİT
104 BALIKESİR – SUSURLUK 409 MARDİN – DERİK
105 BARTIN  410 MARDİN – KIZILTEPE
106 BARTIN – AMASRA 411 MARDİN – MAZIDAĞI
107 BARTIN -ULUS 412 MARDİN – MİDYAT
108 BATMAN 413 MARDİN – NUSAYBİN
109 BATMAN – GERCÜŞ 414 MARDİN – ÖMERLİ
110 BATMAN – KOZLUK 415 MARDİN – SAVUR
111 BATMAN – SASON 416 MERSİN
112 BAYBURT  417 MERSİN – ANAMUR
113 BİLECİK  418 MERSİN – AYDINCIK
114 BİLECİK – BOZÜYÜK 419 MERSİN – ERDEMLİ
115 BİLECİK – GÖLPAZARI 420 MERSİN – GÜLNAR
116 BİLECİK – OSMANELİ 421 MERSİN – MUT
117 BİLECİK – SÖĞÜT 422 MERSİN – SİLİFKE
118 BİNGÖL 423 MERSİN – TARSUS
119 BİNGÖL – GENÇ 424 MUĞLA
120 BİNGÖL – KARLIOVA 425 MUĞLA – BODRUM
121 BİNGÖL – KİĞI 426 MUĞLA – DATÇA
122 BİNGÖL – SOLHAN 427 MUĞLA – FETHİYE
123 BİTLİS 428 MUĞLA – KÖYCEĞİZ
124 BİTLİS – ADİLCEVAZ 429 MUĞLA – MARMARİS
125 BİTLİS – AHLAT 430 MUĞLA – MİLAS
126 BİTLİS – GÜROYMAK 431 MUĞLA – ORTACA
127 BİTLİS – HİZAN 432 MUĞLA – YATAĞAN
128 BİTLİS – MUTKİ 433 MUŞ 
129 BİTLİS – TATVAN 434 MUŞ – BULANIK
130 BOLU 435 MUŞ – MALAZGİRT
131 BOLU – AKÇAKOCA 436 MUŞ – VARTO
132 BOLU – GEREDE 437 NEVŞEHİR
133 BOLU – GÖYNÜK 438 NEVŞEHİR – AVANOS
134 BOLU – MENGEN 439 NEVŞEHİR – DERİNKUYU
135 BOLU – MUDURNU 440 NEVŞEHİR – GÜLŞEHİR
136 BURDUR  441 NEVŞEHİR – HACIBEKTAŞ
137 BURDUR – BUCAK 442 NEVŞEHİR – KOZAKLI
138 BURDUR – GÖLHİSAR 443 NEVŞEHİR – ÜRGÜP
139 BURDUR – TEFENNİ 444 NİĞDE
140 BURDUR – YEŞİLOVA 445 NİĞDE – BOR
141 BURSA 446 NİĞDE – ÇAMARDI
142 BURSA – GEMLİK 447 NİĞDE – ÇİFTLİK
143 BURSA – İNEGÖL 448 NİĞDE – ULUKIŞLA
144 BURSA – İZNİK 449 ORDU 
145 BURSA – KARACABEY 450 ORDU – AKKUŞ
146 BURSA – KELES 451 ORDU – AYBASTI
147 BURSA – M.KEMAL PAŞA 452 ORDU – FATSA
148 BURSA – MUDANYA 453 ORDU – GÖLKÖY
149 BURSA – ORHANELİ 454 ORDU – GÜRGENTEPE
150 BURSA – ORHANGAZİ 455 ORDU – KORGAN
151 BURSA – YENİŞEHİR 456 ORDU – KUMRU
152 ÇANAKKALE 457 ORDU – MESUDİYE
153 ÇANAKKALE – AYVACIK 458 ORDU – PERŞEMBE
154 ÇANAKKALE – BAYRAMİÇ 459 ORDU – ÜNYE
155 ÇANAKKALE – BİGA 460 OSMANİYE 
156 ÇANAKKALE – ÇAN 461 OSMANİYE – BAHÇE
157 ÇANAKKALE – EZİNE 462 OSMANİYE – DÜZİÇİ
158 ÇANAKKALE – GELİBOLU 463 OSMANİYE – KADİRLİ
159 ÇANAKKALE – GÖKÇEADA 464 RİZE
160 ÇANAKKALE – LAPSEKİ 465 RİZE – ÇAYELİ
161 ÇANAKKALE – YENİCE 466 RİZE – KALKANDERE
162 ÇANKIRI  467 RİZE – PAZAR
163 ÇANKIRI – ILGAZ 468 SAKARYA
164 ÇANKIRI – KURŞUNLU 469 SAKARYA – AKYAZI
165 ÇANKIRI – ŞABANÖZÜ 470 SAKARYA – FERİZLİ
166 ÇORUM 471 SAKARYA – GEYVE
167 ÇORUM – ALACA 472 SAKARYA – HENDEK
168 ÇORUM – BAYAT 473 SAKARYA – KARASU
169 ÇORUM – İSKİLİP 474 SAKARYA – KAYNARCA
170 ÇORUM – KARGI 475 SAKARYA – KOCAALİ
171 ÇORUM – OSMANCIK 476 SAKARYA – PAMUKOVA
172 ÇORUM – SUNGURLU 477 SAKARYA – SAPANCA
173 DENİZLİ 478 SAMSUN
174 DENİZLİ – ACIPAYAM 479 SAMSUN – ALAÇAM
175 DENİZLİ – BULDAN 480 SAMSUN – BAFRA
176 DENİZLİ – ÇAL 481 SAMSUN – ÇARŞAMBA
177 DENİZLİ – ÇAMELİ 482 SAMSUN – HAVZA
178 DENİZLİ – ÇARDAK 483 SAMSUN – KAVAK
179 DENİZLİ – ÇİVRİL 484 SAMSUN – LADİK
180 DENİZLİ – KALE 485 SAMSUN – TERME
181 DENİZLİ – SARAYKÖY 486 SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ
182 DENİZLİ – TAVAS 487 SİİRT 
183 DİYARBAKIR  488 SİİRT – BAYKAN
184 DİYARBAKIR – BİSMİL 489 SİİRT – ERUH
185 DİYARBAKIR – ÇERMİK 490 SİİRT – KURTALAN
186 DİYARBAKIR – ÇINAR 491 SİİRT – PERVARİ
187 DİYARBAKIR – ÇÜNGÜŞ 492 SİİRT – ŞİRVAN
188 DİYARBAKIR – DİCLE 493 SİNOP 
189 DİYARBAKIR – ERGANİ 494 SİNOP – AYANCIK
190 DİYARBAKIR – HANİ 495 SİNOP – BOYABAT
191 DİYARBAKIR – HAZRO 496 SİNOP – DURAĞAN
192 DİYARBAKIR – KULP 497 SİNOP – GERZE
193 DİYARBAKIR – LİCE 498 SİNOP – TÜRKELİ
194 DİYARBAKIR – SİLVAN 499 SİVAS 
195 DÜZCE  500 SİVAS – DARENDE
196 DÜZCE – YIĞILCA 501 SİVAS – DİVRİĞİ
197 EDİRNE 502 SİVAS – GEMEREK
198 EDİRNE – ENEZ 503 SİVAS – GÜRÜN
199 EDİRNE – İPSALA 504 SİVAS – İMRANLI
200 EDİRNE – KEŞAN 505 SİVAS – KANGAL
201 EDİRNE – UZUNKÖPRÜ 506 SİVAS – KOYULHİSAR
202 ELAZIĞ 507 SİVAS – SUŞEHRİ
203 ELAZIĞ – ÇEMİŞGEZEK 508 SİVAS – ŞARKIŞLA
204 ELAZIĞ – EĞİL 509 SİVAS – YILDIZELİ
205 ELAZIĞ – KARAKOÇAN 510 SİVAS – ZARA
206 ELAZIĞ – KEBAN 511 ŞANLIURFA
207 ELAZIĞ – KOVANCILAR 512 ŞANLIURFA – AKÇAKALE
208 ELAZIĞ – PALU 513 ŞANLIURFA – BİRECİK
209 ELAZIĞ -MADEN 514 ŞANLIURFA – BOZOVA
210 ERZİNCAN 515 ŞANLIURFA – CEYLANPINAR
211 ERZİNCAN – ÇAYIRLI 516 ŞANLIURFA – HALFETİ
212 ERZİNCAN – İLİÇ 517 ŞANLIURFA – HARRAN
213 ERZİNCAN – KEMAH 518 ŞANLIURFA – HİLVAN
214 ERZİNCAN – KEMALİYE 519 ŞANLIURFA – SİVEREK
215 ERZİNCAN – REFAHİYE 520 ŞANLIURFA – SURUÇ
216 ERZİNCAN – TERCAN 521 ŞANLIURFA – VİRANŞEHİR
217 ERZURUM 522 ŞIRNAK 
218 ERZURUM – AŞKALE 523 ŞIRNAK – BEYTÜŞŞEBAP
219 ERZURUM – ÇAT 524 ŞIRNAK – CİZRE
220 ERZURUM – HINIS 525 ŞIRNAK – İDİL
221 ERZURUM – HORASAN 526 ŞIRNAK – SİLOPİ
222 ERZURUM – İSPİR 527 ŞIRNAK – ULUDERE
223 ERZURUM – KARAYAZI 528 TEKİRDAĞ
224 ERZURUM – OLTU 529 TEKİRDAĞ – ÇERKEZKÖY
225 ERZURUM – PASİNLER 530 TEKİRDAĞ – ÇORLU
226 ERZURUM – ŞENKAYA 531 TEKİRDAĞ – HAYRABOLU
227 ERZURUM – TEKMAN 532 TEKİRDAĞ – MALKARA
228 ERZURUM – TORTUM 533 TEKİRDAĞ – MARMARAEREĞLİ
229 ESKİŞEHİR 534 TEKİRDAĞ – MURATLI
230 ESKİŞEHİR – BEYLİKOVA 535 TEKİRDAĞ – SARAY
231 ESKİŞEHİR – ÇİFTELER 536 TEKİRDAĞ – ŞARKÖY
232 ESKİŞEHİR – MİHALICÇIK 537 TOKAT
233 ESKİŞEHİR – SİVRİHİSAR 538 TOKAT – ALMUS
234 GAZİANTEP 539 TOKAT – ARTOVA
235 GAZİANTEP – ARABAN 540 TOKAT – ERBAA
236 GAZİANTEP – İSLAHİYE 541 TOKAT – NİKSAR
237 GAZİANTEP – NİZİP 542 TOKAT – REŞADIYE
238 GAZİANTEP – NURDAĞI 543 TOKAT – TURHAL
239 GİRESUN 544 TOKAT – ZİLE
240 GİRESUN – ALUCRA 545 TRABZON 
241 GİRESUN – BULANCAK 546 TRABZON – ARAKLI
242 GİRESUN – DERELİ 547 TRABZON – ÇAYKARA
243 GİRESUN – ESPİYE 548 TRABZON – MAÇKA
244 GİRESUN – GÖRELE 549 TRABZON – OF
245 GİRESUN – ŞEBİNKARAHİSAR 550 TRABZON – SÜRMENE
246 GİRESUN – TİREBOLU 551 TRABZON – TONYA
247 GÜMÜŞHANE 552 TRABZON – VAKFIKEBİR
248 GÜMÜŞHANE – KELKİT 553 TRABZON- AKÇAABAT
249 GÜMÜŞHANE – ŞİRAN 554 TUNCELİ 
250 GÜMÜŞHANE – TORUL 555 TUNCELİ – HOZAT
251 HAKKARİ  556 TUNCELİ – MAZGİRT
252 HAKKARİ – ÇUKURCA 557 TUNCELİ – NAZİMİYE
253 HAKKARİ – ŞEMDİNLİ 558 TUNCELİ – OVACIK
254 HAKKARİ – YÜKSEKOVA 559 TUNCELİ – PERTEK
255 HATAY 560 TUNCELİ – PÜLÜMÜR
256 HATAY – ALTINÖZÜ 561 UŞAK
257 HATAY – DÖRTYOL 562 UŞAK – BANAZ
258 HATAY – ERZİN 563 UŞAK – EŞME
259 HATAY – HASSA 564 UŞAK – SİVASLI
260 HATAY – İSKENDERUN 565 VAN
261 HATAY – KIRIKHAN 566 VAN – BAHÇESARAY
262 HATAY – REYHANLI 567 VAN – BAŞKALE
263 HATAY – SAMANDAĞ 568 VAN – ÇALDIRAN
264 HATAY – YAYLADAĞI 569 VAN – ÇATAK
265 IĞDIR  570 VAN – ERCİŞ
266 IĞDIR – ARALIK 571 VAN – GEVAŞ
267 IĞDIR- TUZLUCA 572 VAN – GÜRPINAR
268 ISPARTA 573 VAN – MURADİYE
269 ISPARTA – EĞİRDİR 574 VAN – ÖZALP
270 ISPARTA – KEÇİBORLU 575 VAN – SARAY
271 ISPARTA – SENİRKENT 576 YALOVA  
272 ISPARTA – SÜTÇÜLER 577 YALOVA – GÖLCÜK
273 ISPARTA – ŞARKİKARAAĞAÇ 578 YOZGAT 
274 ISPARTA – YALVAÇ 579 YOZGAT – AKDAĞMADENİ
275 İSTANBUL – ADALAR 580 YOZGAT – BOĞAZLIYAN
276 İSTANBUL – ANADOLU 581 YOZGAT – ÇAYIRALAN
277 İSTANBUL – BAKIRKÖY 582 YOZGAT – ÇEKEREK
278 İSTANBUL – BEYKOZ 583 YOZGAT – SARIKAYA
279 İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE 584 YOZGAT – SORGUN
280 İSTANBUL – ÇATALCA 585 YOZGAT – ŞEFAATLİ
281 İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA 586 YOZGAT – YERKÖY
282 İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE 587 ZONGULDAK
283 İSTANBUL – SİLİVRİ 588 ZONGULDAK – ALAPLI
284 İSTANBUL – ŞİLE 589 ZONGULDAK – DEVREK
285 İSTANBUL (ÇAĞLAYAN) 590 ZONGULDAK – EREĞLİ
286 İZMİR  591 ZONGULDAK – GÖKÇEBEY
287 İZMİR – ALİAĞA 592 ZONGULDAK -ÇAYCUMA
288 İZMİR – BAYINDIR
289 İZMİR – BERGAMA
290 İZMİR – ÇEŞME
291 İZMİR – DİKİLİ
292 İZMİR – FOÇA
293 İZMİR – KARABURUN
294 İZMİR – KARŞIYAKA
295 İZMİR – KEMALPAŞA
296 İZMİR – KINIK
297 İZMİR – KİRAZ
298 İZMİR – MENDERES
299 İZMİR – MENEMEN
300 İZMİR – ÖDEMİŞ
301 İZMİR – SEFERİHİSAR
302 İZMİR – SELÇUK
303 İZMİR – TİRE
304 İZMİR – TORBALI
305 İZMİR – URLA

 

 

 

 

 

 

Share