Mahalli İdare Şirketlerine İlişkin Beklenen Usul ve Esaslar

Print Friendly, PDF & Email

Belediye şirketlerine alınacak işçilere ilişkin beklenen karar Resmî Gazetede yayımlandı. İşçi alımlarına İlişkin usul ve esaslar ile kâr oranları; 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen ek 20. madde uyarınca belirlenmiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdaki şekildedir; İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 3/4/2018 tarihli ve 1196 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE BUNLARIN ÜYESİ OLDUĞU MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLERİNİN GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Aranacak Şartlar Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amaçlı, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamındaki şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında, a) Destek Personeli: İşçiler ve yöneticiler dışında kalan şirket personelini, b) İdare: Şirketin sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak; birlikte veya ayrı ayrı sahip olan il özel idaresi, belediye bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerini, C) İşçi: Şirketlerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında idare hizmet sunmak üzere iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan kişiyi, ç) Şirket: İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketi, d) Şirket Personeli: Yöneticiler, İşçiler ve destek personeli, e) Yönetici: Sevk ve idareye yetkili olan birim yöneticileri veya birimi temsile yetkili kişiler ile bu kişilerin üstü konumdaki şirket personelini, ifade eder. Şirket personelinde aranacak şartlar

MADDE 4– (1) Şirketlerde işe alınacaklarda; 1. 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerine Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,

4. Askerlik durumu itibariyle, a. Askerlikle ilgisi bulunmamak, b. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c. Askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 22/5/2003 tarihli veya 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 7. İlgili idarelerce ihtiyaç duyulması halinde belirlenecek işin niteliğine uygun özel şartları taşımak, şartları aranır. (2) Özel güvenlik görevlisi olarak işe alınacaklar 10/6/2004 tarihli ve 4188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine tabidir. (3) Birinci fıkranın altıncı bendine ilişkin soruşturma ve/veya araştırma talepleri ilgili valilik aracılığıyla yetkili mercilerden istenir. İntikal eden güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçları 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre illerde valilikler bünyesinde anılan Yönetmeliğe göre teşkil edilen değerlendirme komisyonuna bırakılabilir. Şirketin ortakları arasında birden fazla idare bulunması durumunda değerlendirme yetkisinin bırakılacağı idare Vali tarafından belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM İşçilere İlişkin Personel Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payına İlişkin Üst Sınır Personel Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payına İlişkin Üst Sınır

MADDE 5– (1) İdarelerin, şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderleri, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla İlişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamaz. Bu oran Büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar idare şirketlerine yeni personel alımı yapılamaz.

(2) Doğrudan hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışan işçi sayısı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesine göre işçi statüsünde geçile esas sözleşme kapsamında o iş için öngörülen işçi sayısını aşamaz. Ancak birinci fıkradaki oranın altında kalan idarelerin şirketleri; bu oranın aşılmaması kaydıyla personel çalıştırılmasına dayalı yeni hizmetlerini şirketlerine gördürebilir ve bu amaçla şirketler tarafından yeni işçi alımı yapılabilir.

(3) Birinci fıkrada belirlenen oranı aşan idareler tarafından İçişleri Bakanlığından izin alınmaksızın şirketlerine işçi alımı yapılamaz.

(4) İdare tarafından şirkete personel gideri için yapılacak aylık ödemelerin toplamı, hizmet alım sözleşmesinde öngörülen işçi ücretleri esas alınarak hesaplanan; a) Asgari işçilik maliyeti, b) Asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan %4 sözleşme giderleri ve genel giderler, c) İşçilikle bağlantılı ayni giderler, ç) Asgari işçilik maliyeti ve işçilikle bağlantılı ayni giderler toplamı üzerinden %7’ye kadar belirlenecek kâr, dahil işçilik giderleri toplamını aşamaz. İşçi ücretlerinin tespitinde Asgari ücrette meydana gelen artışlar dikkate alınır. Asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile işçilikle bağlantılı ayni giderler ve kâr oranı, kamu ihale mevzuatı esas alınarak belirlenir.

(5) Şirketin toplam giderleri içinde, işçilere ilişkin personel giderlerinin tutarı dördüncü fıkra hükümlerine göre şirkete yapılan aylık personel ödemelerinin miktarını geçemez. Şirketin idareye sunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri dışındaki diğer faaliyetlerinde çalışan işçilere ilişkin giderler, bu tutarın tespitinde dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Alımları ve Harcamaların İzlenmesi  Hizmetlerin Gördürülmesi

MADDE 6– (1) İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle, doğrudan veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait şirketlere gördürebilir.

(2) Belediye ve bağlı kuruluşlarından birinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerden; aynı belediye veya bağlı kuruluşları tarafından da ortaklık oranlarına bakılmaksızın doğrudan hizmet alımı yapılması mümkündür.

(3) Bu kapsamda yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin bedelinin tespitinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yaklaşık maliyetinin tespitine ilişkin hükümlerine uyulması zorunludur. Bu Usul ve Esaslarda düzenlenmeyen hususlarda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bu kapsamdaki hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanması zorunludur. İdareler tarafından yapılan hizmet alımlarının izlenmesi

MADDE 7– (1) İdareler tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına İlişkin Bilgiler, üç ayda bir İçişleri Bakanlığına elektronik ortamda bildirilir. Bildirime İlişkin esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Harcamaların izlenmesi

MADDE 8– (1) İdarelerin, doğrudan personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini gördüğü şirketler, bu hizmet sunumuna İlişkin personel giderlerini üç ayda bir İçişleri Bakanlığına elektronik ortamda bildirir. Bildirime İlişkin esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Denetim

MADDE 9– (1) İdarelerin ve şirketlerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri ve harcamalarına İlişkin denetim İçişleri Bakanlığı tarafından yapılır. Uygulamaya İlişkin esaslar

MADDE 10– (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1– (1) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte idarenin 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımın yaptığı idare şirketi birden fazla ise idare, işçileri mali ve sosyal haklarıyla birlikte hizmetin devredildiği idare şirketine aktarabilir. Yürürlük

MADDE 11– (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme  MADDE 12– (1) Bu Usul ve Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Share