Elektronik ihale olarak yapılan bahse konu ihalede  Şti tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer belgeler” bölümünde İdari Şartname maddesinin alt maddelerine istinaden beyan edilen bilgilerin yeterli olduğu ve söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı hk

Toplantı No2020/041
Gündem No8
Karar Tarihi16.09.2020
Karar No2020/UH.II-1511

BAŞVURU SAHİBİ:

Teknoritma Yazılım Hizmetleri A.Ş. – Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/201611 İhale Kayıt Numaralı “36 Ay Süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 02.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Ay Süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknoritma Yazılım Hizmetleri A.Ş. – Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının 29.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.08.2020 tarih ve 36171 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1249 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Bahse konu ihalede tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kesinleşen ihale kararında ihalenin Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan ikinci teklif sahibinin bulunmadığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin Yeterlik Bilgileri Tablosunun ihalede katılım ve/veya yeterlik kriteri olarak belirlenen 7.5.2.2’nci maddesine ilişkin satırında/satırlarında, kritere/kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunulmadığı olarak belirtildiği, ihale komisyonu kararında, İdari Şartname’nin 7.5.2.2’nci maddesinde yer alan  “İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının %100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm (versiyon) bilgilerini, model ve marka bilgilerini bir belge halinde teklif dosyasında sunacaktır.” düzenlemesine ilişkin beyanlar çerçevesinde, teklif edilen Veri Tabanı Yönetim Sistemine ilişkin marka, model ve versiyon bilgilerinin beyan edilmemiş olması gerekçesi ile e-tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, idarenin ihale dışı bırakma kararı gerekçesinin aksine anılan İdari Şartname’nin 7.5.2.2’nci maddesi ve elektronik ihale sistemi birlikte değerlendirildiğinde, İdari Şartname’nin söz konusu maddesinde ilgili evrakın teklif dosyasına “bir belge halinde” sunulacağının düzenlendiği, ihale komisyonu kararında yer alan açıklamada bu hususun açıkça yer aldığı, bununla birlikte şikayet konusu ihalenin EKAP başvuru ekranında ilgili belgenin sunulabileceği dosya yükleme fonksiyonunun bulunmadığı, yalnızca bilgi girişine izin veren alanların bırakıldığı, belge halinde yükleme/upload seçeneğinin bulunmadığının tespit edildiği, İdari Şartname’de belirtildiği şekilde belgenin sisteme taranmasının mümkün olmadığı, bu nedenle, kendileri tarafından ilgili alana belge başlığının girildiği ve belge aslının idarenin talebi ile sunulacağı şerhinin düşüldüğü,

 

İdari Şartname’nin 7.5.2.3’üncü maddesinde “3- İsteklinin, teklif ettiği VTYS ürünleri freevvare, lisanssız ve Türkiye’de teknik desteği olmayan ürünler olmayacaktır. İstekli, ürünlerin lisanslı olduğunu belgeleyecektir. İstekli, ayrıca teklif ettiği ürünlerin Türkiye’deki ana firma statüsündeki şirketten bu ihaleye özel yetki belgesini teklif dosyasında sunacaktır.” G-düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemede bahsedilen belgenin de EKAP üzerinden sisteme yüklenme imkanının bulunmadığı, benzer şekilde ilgili alana belge başlığının girildiği ve belge aslının idarenin talebi ile sunulacağı şerhinin düşüldüğü, idare tarafından İdari Şartnamenin 7.5.2.3’üncü maddesine istinaden bu şekilde sunulan belge girişinin kabul edildiği ve kendilerinin bu belgenin aslının sunulmamış olması nedeni ile ihale dışı bırakılmadığı, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve İdari Şartname’ye aykırı şekilde dosya yükleme alanı bulunmayan EKAP başvuru sistemi üzerinden belge aslının talep edilmesi halinde sunulacağı şerhi ve belge adı belirtmek sureti ile sunulan belgelerden 7.5.2.3’üncü maddedeki belge elenme sebebi yapılmamışken, 7.5.2.2’nci maddedeki belgenin beyan ediliş şeklinin ihale dışı bırakılma nedeni yapılmasının kendi içinde çelişkili ve hatalı olduğu, ayrıca ihale kapsamında sunulacak belgeler içerisinde, 7.5.2.2 ve 7.5.2.3’üncü maddelerdeki belgeler haricindeki tüm kayıtların online olarak idare tarafından ilgili platformlardan kontrol edilebilmesi olanağı bulunmakta iken, 7.5.2.2 ve 7.5.2.3’üncü maddelerdeki anılan belgelerin herhangi bir platformdan sorgulanabilmesi ve doğrulanabilmesi olanağının bulunmadığı, bu belgelerin değerlendirmeye girebilmeleri için fiziksel olarak idareye iletilmelerinin zorunlu olduğu, İdari Şartname’de bu belgelerin ihalede ne şekilde sunulacağının açıkça ifade edildiği ve belgelerin sisteme yüklenmesinin talep edildiği, ilgili maddelerin incelenmesinde belgelerin beyan edilmelerinin değil belge olarak sunulmalarının istendiğinin açık ve net olduğu,

 

İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine verilen cevapta, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “E-Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, EKAP üzerinden sorgulanamayan belgelerin, bilgisayar üzerinden taratılarak sunulması şartının bulunduğunun açıkça teyit edildiği, bu şartın varlığına karşın, anılan belgelerin sistem üzerinden sunulmasına imkân tanıyacak bir yapının bulunmadığı ve belgelerin sunulamadığının açık olduğu,

 

İdari Şartname’nin 7.5.2.1 ve 7.5.2.3 maddelerinde belge sunulmasının istendiği, ancak 7.5.2.2’nci maddesinde yalnızca bilgi sunulmasının istendiği, İdari Şartname’ye göre başvuru esnasında bilgilerin girilmesinin değil, bilgilerin yazılı olduğu belgelerin sisteme eklenmesinin talep edildiği, idarenin kendi kusuru ile sebep olduğu belge yüklenememesi durumuna istinaden kendilerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu, İdari Şartname’nin 7.5.2.2’nci maddesinde istenilen belgenin aslının talep edilmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hakkaniyete ve iyi niyete aykırı olduğu, söz konusu ihalede belge olarak sunulması talep edilmiş olmasına karşın belge olarak sunulma imkânı sağlanmamış belgelerin sunulmamış olması nedeni ile ihalede değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu,

 

İhale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, ihaleye başvuran 5 istekliden 4’ünün çeşitli gerekçeler ile ihale dışı bırakılmasının ve yalnızca bir isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin ihalenin rekabet şartlarına uygun gerçekleştirilmediğini gösterdiği,

 

2) İdari Şartname’de açıkça yer alan hükme aykırı olarak EKAP sisteminde anılan belgelerin sunulması için yazılımsal olanağın bulunmamasının idarenin kendi kusurundan kaynaklanmadığı, EKAP üzerinden yapılacak başvuruda bu belgelerin sunulması için gerekli dosya yükleme alanı bulunmamasına istinaden idare tarafından İdari Şartname’de bu belgelerin sunulması için ek bir yöntem öngörülmemiş olmasının bu belgelerin sunulmasını imkânsızlaştırdığı, idarenin tamamen kendi tasarrufu altındaki bu süreçte anılan eksikliği/hatası nedeni ile kendilerinin ihale dışı bırakılmasının açıkça haksız ve hukuka aykırı olduğu, İdare Şartname’de belgelerin sisteme yüklenmesinin zorunlu kılındığı ancak belge yükleme imkânının tanınmadığı, nihayetinde belge sunulamadığı için kendilerinin ihale dışı bırakıldığı,

 

3) İhale üzerine bırakılan Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.nin ihalenin Teknik Şartnamesi’nde bazı özellikleri ve modülleri karşılayamadığının ilgili kamuoyu tarafından bilindiği, buna rağmen, ihalenin Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. üzerinde bırakılmış olmasının ve diğer 4 isteklinin çeşitli ve şüpheli sebepler ile ihaleden elenmiş olmasının, ihale sürecinin sağlıklı yürütülemediği kanaatini güçlendirdiği, Teknik Şartname’nin tanımlanmış modüllerden, “57. Klinik Karar Destek Sistemi” başlığı ve altında düzenlenen tüm maddeler, “59. Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” başlığı ve altında düzenlenen tüm maddeler, “9. Evde Bakım Hizmetleri Sistemi” başlığı ve altında düzenlenen tüm maddeler, “61. Arıza Ve Talep Değerlendirme Bilgi Sistemi” başlığı ve altında düzenlenen tüm maddeler, “62. İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Yönetim Sistemi” başlığı ve altında düzenlenen tüm maddeler, “45. Araç Envanter ve Bilgi Takip Modülü” başlığı ve altında düzenlenen tüm maddeler ile “3.58. SBYS, bilgisayarın yanı sıra mobil cihazlarda (ios ve android işletim sisteminin güncel versiyonlarında) ve dokunulabilir ekranlarda duyarlı web tasarımı (Responsive Web Design) şeklinde çalışıyor olacaktır.” ve “3.64. Elektronik Sevk (E-Sevk) Formu, şartname ekinde bulunan Ek-5’teki algoritmaya ve form örneğine göre düzenlenecektir. E-Sevk formu, elektronik imza ile imzalanma ve e-posta ile (otomatik ve manuel) gönderilebilme özelliklerine sahip olacaktır.” düzenlemelerinde talep edilen teknik yetkinliklerin Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından sağlanamadığının bilindiği,

 

Yoğun Bakım Modülü için Sağlık Bakanlığı’nda 23-24.07.2020 tarihlerinde düzenlenen toplantıya Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. adına katılım sağlanmadığı, Bakanlık’ın toplantıya katılmayan firmaların kayıt tescil yetki belgesini iptal edeceğini ilan ettiği, bu kayıtlar ile Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.nin ihale demonstrasyonundan geçebilmesinin ve ihalenin üzerinde bırakılabilmesinin mümkün olmadığı, idarenin demonstrasyon işleminde bu hususları gözden kaçırmış veya değerlendirmek istememiş olması sonucunda, ihaleye katılan diğer firmalar adına haksız bir işlem tesis edilmiş olduğu, idarenin yanıtında, sayılan düzenlemelerin demonstrasyonda gösterilmesinin istenmediği, bunun haricindeki hususların gösterildiğinin ifade edildiği, Teknik Şartnamenin 3.64’üncü maddesindeki düzenlemeye ilişkin olarak isteklinin durumu izah edilemediği, bu nedenle anılan isteklinin Teknik Şartname’ye uygunluk açısından gerekleri sağlayıp sağlamadığı hususunda kendilerinin tereddütlerinin devam ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

 (2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmez veya bu isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilir.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(7) Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(8) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında “(4) Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.

(5) EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanması istenir. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bu süre içerisinde istekli tarafından eksik bilgilere ilişkin belgeler idareye sunulur. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Teleradyoloji Portalı ve Pacs Yazılımı Hizmeti Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

25 Sağlık Tesisi İçin 36 Aylık Teleradyoloji Portalı ve Pacs Yazılımı Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Müdürlüğümüze Bağlı Akşehir Devlet Hastanesi, Akşehir ADSM, Beyhekim ADSM, Beyhekim Devlet Hastanesi, Beyşehir Devlet Hastanesi, Bozkır Devlet Hastanesi, Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Çumra Devlet Hastanesi, Doğanhisar Devlet Hastanesi, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk H.H., Ilgın Devlet Hastanesi, Ereğli ADSM, Ereğli Devlet Hastanesi, Hadim Devlet Hastanesi, Hüyük Devlet Hastanesi, Kadınhanı Devlet Hastanesi, Karapınar Devlet Hastanesi, Konya ADSM, Kulu Devlet Hastanesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi, Sarayönü Devlet Hastanesi, Seydişehir Devlet Hastanesi, Yunak Devlet Hastanesi, 1. Basamak Sağlık Tesisleri (Sağlık Tesislerinin listesi Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde “1- İstekli, teklif ettiği Diş Hekimliği Bilgi Sistemi yazılımının, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sisteminde Aktif DHBS Listesinde kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve teklif ettiği Karar Destek ve İş Zekası Sistemi için Aktif KDS Listesinde bulunduğuna dair belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır.

2- İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının %100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm (versiyon) bilgilerini, model ve marka bilgilerini bir belge halinde teklif dosyasında sunacaktır.

3- İsteklinin, teklif ettiği VTYS ürünleri freeware, lisanssız ve Türkiye’de teknik desteği olmayan ürünler olmayacaktır. İstekli, ürünlerin lisanslı olduğunu belgeleyecektir. İstekli, ayrıca teklif ettiği ürünlerin Türkiye’deki ana firma statüsündeki şirketten bu ihaleye özel yetki belgesini teklif dosyasında sunacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır.

36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

36.4. Değerlendirme dışı bırakılan teklifler için EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenerek uygun görülmeme gerekçeleri belirtilir.

36.5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.6. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

21.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararında, açık ihale usulüyle elektronik ihale olarak yapılan bahse konu ihalede 9 adet ihale dokümanının indirildiği, 5 istekli tarafından teklif verildiği, başvuru sahibi Teknoritma Yazılım Hizmetleri A.Ş. – Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Kardelen Bilgisayar İnşaat Reklam Orman Ürünleri Tekstil İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin tekliflerinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan İdari Şartname’nin 7.5.2.2’nci maddesindeki kritere ilişkin beyanlar çerçevesinde, teklif edilen Veri Tabanı Yönetim Sistemine ilişkin marka, model ve versiyon bilgilerinin beyan edilmemiş olması nedeniyle, Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri A.Ş.nin teklifinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan İdari Şartname’nin 7.1.d maddesindeki kritere ilişkin olarak bilgi/belge/beyanlar çerçevesinde istekli tarafından beyan edilen vekil bilgilerinin teklifi imzalayan kişiye ait olmaması nedeniyle, Akgün Bilgisayar Program ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin demonstrasyon işleminin başarısız sonuçlanması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin demonstrasyon işlemi başarılı sonuçlanan Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ihaleye başvuran 5 istekliden 4’ünün çeşitli gerekçeler ile ihale dışı bırakılmasının ve yalnızca bir isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin ihalenin rekabet şartlarına uygun gerçekleştirilmediğini gösterdiği yönündeki iddiası incelendiğinde, söz konusu ihalede çeşitli gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılan istekliler sonrasında tek bir isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak kalmasının ihalede rekabetin sağlanmadığı anlamına gelmeyeceği, söz konusu ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği görüldüğünden anılan iddianın yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Elektronik ihale usulü ile yapılan ihalelerde, istekliler tekliflerini elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlayarak ihalede istenilen yeterlik kriterlerini idarece hazırlanan Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan ederek tekliflerini oluşturmaktadır. İdare tarafından isteklilere ait Yeterlik Bilgileri Tablolarında beyan edilen bilgilerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilenler temin ve teyit edildikten sonra, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Ayrıca, elektronik ihalede, yeterlik kriteri olarak istenilen belgelerin EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulmasına ilişkin bir uygulama da bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibi Teknoritma Yazılım Hizmetleri A.Ş. – Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Teknoritma Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer belgeler” bölümünde İdari Şartname’nin 7.5.2.2’nci maddesine istinaden “İdari Şartname 7.5.2.2. Bendi %100 Uyumlu Olunan VTYS ve İşletim Sistemi İsim, Sürüm, Versiyon, Marka ve Model Beyanı, İdare tarafından talep edildiğinde aslı gönderilecektir.” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür.

 

Aynı şekilde başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağı Teknoritma Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer belgeler” bölümünde İdari Şartname’nin 7.5.2.3’üncü maddesine istinaden de “İdari Şartname 7.5.2.3. Bendi: BTYS Yetki Belgesi: ARENA BİLGİSAYAR MİCROSOFT SQL VTYS Yetki Belgesi, İdare tarafından talep edildiğinde aslı gönderilecektir.” şeklinde beyanda bulunulduğu görülmektedir.

 

İdari Şartname’nin 7.5.2.1’inci maddesine istinaden de başvuru sahibi İş Ortaklığının ortaklarının Yeterlik Bilgileri Tablolarının “Diğer belgeler” bölümünde yetki belgesi isimleri ve doğrulama kodları ile aktif firma listeleri ve internet adreslerinin beyan edildiği görülmektedir.

 

Ayrıca, yeterlik bilgileri tablosu standart formu incelendiğinde, Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin isminin ve sürüm (versiyon) bilgilerinin, model ve marka bilgilerinin beyan edilmesinin istenmediği, anılan istekli tarafından söz konusu hususlara ilişkin belge adlarının yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, idarece anılan istekliden söz konusu beyan edilen belgelerin istendiği takdirde, istekli tarafından sunulması ve idarece bu kapsamda değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde elektronik ihale olarak yapılan bahse konu ihalede başvuru sahibi Teknoritma Yazılım Hizmetleri A.Ş. – Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Teknoritma Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer belgeler” bölümünde İdari Şartname’nin 7.5.2.2’nci maddesine istinaden beyan edilen bilgilerin yeterli olduğu ve söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlemler veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekliler, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında mevzuatta hüküm altına alınan süreler içerisinde başvuruda bulunabileceklerdir.

 

İhale dokümanına yönelik söz konusu iddialara ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının satın alındığı tarih olan 12.05.2020 tarihini izleyen günden itibaren 10 (on) gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra 29.07.2020 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından bu hususlara ilişkin olarak yapılan başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin ikinci iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesinde “1- İhaleye iştirak eden istekliler, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticisi olması halinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün KTS’ ye (Kayıt Tescil Sistemine)  kayıtlı olduklarına dair belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır.

2- Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticisinin bayisi olarak teklif verilmesi halinde;

a) Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticisinin KTS (Kayıt Tescil Sistemine) kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b) Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticisinden SBYS bayisi adına alınmış, ihalemize özel (İhale kayıt no ve ihalenin adının belirtildiği) iştirak yetki belgesini,

c) Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi bayisinin herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda SBYS üreticisinin sözleşme gereklerini aynen yerine getireceğine ve desteği sağlayacağına dair noter onaylı belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır.

3- İhaleye teklif veren istekliler aktif HBYS Listesinde bulunduğuna dair belgeyi teklif dosyasında sunacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Numune ve demonstrasyon değerlendirmesi” başlıklı 7.7.’nci maddesinde “…7.7.2. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, ihale karara bağlanmadan önce ihale komisyonu tarafından teknik şartnamenin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen şekilde demonstrasyon yapılacaktır. İsteklilerin, yapacağı yeterlilik demosu sonunda ihale komisyonundan yeterlilik alması zorunludur. Demo, ihale komisyonunca yapılan belge değerlendirmesi sonucu teklifi geçerli sayılan en düşük/avantajlı teklifi veren firmadan başlanacak şekilde yapılacaktır. Demo sonucuna göre yeterli görülen 1. ve 2. en avantajlı olarak belirlenen istekliler tespit edildiğinde diğer isteklilerden demo yapmaları istenmeyebilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi’nin 3.58’inci maddesinde “3.58. SBYS, bilgisayarın yanı sıra mobil cihazlarda (ios ve android işletim sisteminin güncel versiyonlarında) ve dokunulabilir ekranlarda duyarlı web tasarımı (Responsive Web Design) şeklinde çalışıyor olacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 3.64’üncü maddesinde “3.64. Elektronik Sevk (E-Sevk) Formu, şartname ekinde bulunan Ek-5’teki algoritmaya ve form örneğine göre düzenlenecektir. E-Sevk formu, elektronik imza ile imzalanma ve e-posta ile (otomatik ve manuel) gönderilebilme özelliklerine sahip olacaktır.” düzenlemesi,

 

Bahse konu Şartname’nin 3.65’inci maddesinde “Arıza ve Talep Değerlendirme Bilgi Sistemi, İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Yönetim Sistemi, (Ek-4 Ordu İSM SBYS Modülleri İçindekiler Bölüm No: 61-62) Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi ve Evde Bakım Hizmetleri Sisteminin demoda gösterilmesi istenmeyecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Demonstrasyon ve içeriği” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. Demonstrasyon işlemleri (demo), demoyu idari ve teknik yönleriyle değerlendirecek personeller tarafından yapılacak ve bu personeller İdare tarafından belirlenecektir.

 

 

4.2. Demo, İdare’nin belirleyeceği bir sağlık tesisinde yapılacaktır.

4.3. Tüm demo değerlendirmelerinin İhale Komisyonu Üyeleri tarafından yapılması kaydıyla, İhale Komisyonunun teklif edeceği alanında tecrübeli/teknik personeller İdare’nin onayı ile Demo’ya katılır ancak İhale Komisyonu dışındaki kişiler karara katılamazlar.

4.4. Demo’ya, İstekli adına aynı anda 5 kişiyi geçmeyecek sayıda üyeler katılabilir.

4.5. Yapılacak olan demo sonucunda ihale komisyonu üyeleri ve istekli yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış demo raporunun tutulması ve ihale dosyasında saklanması gerekmektedir. İstekli yetkililerince herhangi bir sebepten dolayı tutanak imzadan imtina edilirse, bu durum tutanakta açıkça belirtilmelidir.

4.6. İstekli, yapacağı yeterlilik demosu sonunda ihale komisyonundan yeterlilik alması zorunludur. Demo, ihale komisyonunca yapılan belge değerlendirmesi sonucu teklifi geçerli sayılan en düşük/avantajlı teklifi veren firmadan başlanacak şekilde yapılacaktır. Demo sonucuna göre yeterli görülen 1. ve 2. en avantajlı olarak belirlenen istekliler tespit edildiğinde diğer isteklilerden demo yapmaları istenmeyebilecektir.

4.7. Teknik şartname maddelerinde bulunan özelliklerin demoda gösterilmesi için gerekli olan tüm donanım ve sarf malzemeler İsteklilerce karşılanacaktır.

4.8. MKYS, MEDULA, TİG, Sağlık.Net Online, Kızılay entegrasyonu gibi entegrasyonlar için demonstrasyon işlemlerinde kullanılacak ekranlar İstekli tarafından önceden hazırlanacaktır.

4.9. Demonstrasyonu boş veri tabanı üzerinden yapmak isteyen İsteklilerin demonstrasyonları geçersiz sayılacaktır.

4.10. Demo’da kullanılacak veri ve/veya veri tabanının demo’ya özgün kalması konusunda İstekli ile İdare arasında gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır ve demo sonrası ilgili veriler başka bir amaç ile kullanılmayacak ve tamamen silinecektir.

4.11. İstekli, teklif ettiği SBYS’nin tüm modüllerinin birden fazla tarayıcının (Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari vb.) güncel versiyonlarında çalıştığını demo esnasında gösterecektir.

4.12. İstekli, ihaleden önce demonstrasyon için sağlık kuruluşunda kurum işleyişini izlemek amacıyla İdare’nin izniyle fizibilite çalışması yapabilir. Fizibilite esnasında mevcut program (sağlık tesisinde hali hazırda kullanılan SBYS) üzerinde herhangi bir görüntüye bakılmayacak olup işleyiş hakkında sadece sözel bilgi alınabilecektir.

4.13. Demo (başlangıcı) için davet, her bir İstekli için EKAP üzerinden resmi yazıyla yapılacaktır. Aşamalar (1. ve 2. Aşama) ardından demoya ara verilmesi durumunda demo sürecine devam için yapılacak olan davetler de yine EKAP üzerinden yapılacaktır. Demo başlama daveti, tarihi ve süreç içerisinde verilen aralar sonrasında yapılan davetlere İstekliler tarafından yapılan itirazlar tüm ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Komisyon Başkanının katılımı zorunlu değildir.

4.14. Demonstrasyon süreci, sırayla ilerleyecektir. Birinci ve ikinci aşamayı tamamlayanlar üçüncü aşama için değerlendirilecektir. Birinci ve ikinci aşamayı geçemeyenler doğrudan yetersiz sayılacak üçüncü aşama uygulanmayacaktır.

4.15. İdare, İdari ve Teknik şartnamede yazılı tüm maddeleri (şartları) demoda görme ve sorgulama hakkına sahiptir. Buna ek olarak aşağıda bulunan maddelerin demo sürecinde kontrol edilmesi istenebilir.” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin 22.1.13 ve 22.1.14’üncü maddelerinde “22.1.13 İstekli, hangi marka ve model VTYS teklif ettiğini teklif dosyasında sunacaktır.

 

 

22.1.14 VTYS ile ilgili bu şartnamede ve ihale dokümanlarında istenen özellikler, isteklilerin teklif ettikleri VTYS marka ve versiyon bilgileri ile karşılaştırılacak ve beyan ettikleri ilgili marka/modelin şartları karşılayıp karşılamadığı tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ilgili VTYS firmasının Türkiye Distribütörü ile doğrulanarak kontrol edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Modülleri Teknik Şartnamesi’nin “9. Evde Bakım Hizmetleri Sistemi” başlıklı bölümünde “Bu sistem, evde bakım hastasının evinde kullanabileceği ve hekim tarafından uzaktan takip edilebilmesini, medikal ölçüm cihazlarını sürekli dinleyen bir yapıda, elde edilen cihaz verilerini ev sakinine gösteren ve bu verilerin gerçek zamanlı olarak merkezi veri tabanına aktarılmasını amaçlamaktadır.

9.1 Arayüz ev sakininin kullanımına uygun, belirgin, sade, görsel, metinsel ve sesli öğelerden oluşabilmelidir. Dokunmatik kullanıma uygun olmalıdır.

9.2 Birden çok ev sakininin olduğu durumlarda, yazılım üzerinden ev sakini kendisini fotoğraflı olarak ve büyük fontlarla yazılmış isim bilgisi ile görebilmeli ve seçim yapabilmelidir.

9.3 Çalışmaya başladığında otomatik olarak güncellenebilmelidir.

9.4 Bluetooth özelliği olan tıbbi ölçüm cihazlarından yayılan sinyalleri dinleyebilir özellikte olmalıdır.

9.5 Elde edilen veriler güvenlik önlemi alınmış web servisler aracılığı ile merkezi veri tabanına anlık olarak aktarılabilmelidir.

9.6 Hasta bakım sistemi için gerekli internet, kurumdaki bilgisayarların ve verilerin güvenliği açısından, İdare tarafından karşılanmalıdır.

9.7 Tıbbi cihazlardan elde edilmiş veriler için veri kaybı önlemleri alınmış olmalıdır. İnternet kesintisi gibi teknik problemlerde tıbbi veriler lokal, bakım gerektirmeyen ve şifreli bir veri tabanında saklanabilmelidir. Teknik problem giderildiğinde lokalde saklanmış veriler otomatik olarak merkezi yapıya gönderilebilmelidir.

9.8 Ev sakini için önceden tanımlanmış tıbbi cihazların görselleri sistem içinde yer alabilmelidir. Merkezi yapıda olabilecek bir cihaz ekleme ya da düzenlemede, tıbbi cihaz görselleri de değişebilmelidir.

9.9 Kullanım kılavuzuna ilişkin video ve dokümanlar olmalı ve ev sakini, tıbbi cihazlarla ilgili kullanım bilgisi içeren eğitim videolarına yazılım üzerinden erişebilmelidir.

9.10 Ev sakini, acil yardım istediği durumlarda kolay ve hızlı bir şekilde hekimine ya da yakınlarına SMS mesajı gönderebilmelidir.

9.11 Ev sakini, tıbbi ölçüm cihazlarından elde edilen veriyi anlık olarak sistem üzerinde de görebilmelidir.

9.12 Kurulu olduğu bilgisayar (tablet pc, all-in-one-pc) açılışında otomatik olarak başlayabilmelidir.

9.13 Ev sakini yazılım üzerinden hekimi ile görüntülü görüşme yapabilmelidir.

9.14 Ev sakininin verilerini normal sağlık veri değerlerinin dışında ise hekim ya da tanımlanmış kişilere otomatik SMS, e-posta vb. bildirimler ile gönderebilmelidir.

9.15 Sağlık personeli, hastalara ait tıbbi verileri yazılım üzerinden izleyebilmelidir.

9.16 Sağlık personeli sisteme dilerse mobil cihazlar üzerinden de kolaylıkla erişebilmelidir. Mobil cihaz yazılımları dokunmatik ekran özelliklerine uygun olmalıdır.

9.17 Sistem üzerinde yeni ev sakini kişisi tanımlanabilmeli, gerekli tanımlama ve yönetimsel işlemler yapılabilmelidir.

9.18 Kullanıcı yetkilerine göre kullanıcı kısıtlamaları olmalıdır.

9.19 Hastalara ait veriler; grafiksel, izlenebilir nitelikte olabilmeli ve geçmişe dönük görüntülenebilmelidir.

9.20 Hastaya ait veriler manuel (el ile) girilebilmeli ve izlenebilmelidir.

9.21 Sistem üzerinden izlenen cihaz verileri, cihazın görsel fotoğrafları ile birlikte, verinin hangi cihazdan geldiği anlaşılacak şekilde yer alabilmelidir.

9.22 Hastaya ait veriler, istatistiksel olarak düzenli sınıflandırılmış, çözümlenmesi ve sonuçlandırılması kolay yapıda olmalıdır.

9.23 Hastaya ait diğer sağlık kuruluşlarında yapılan işlemler (alerji, aşı, ameliyat vb.) eklenebilmeli ve izlenebilmelidir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “45. Araç Envanter ve Bilgi Takip Modülü” başlıklı bölümünde “45.1 Hastane hizmetinde kullanılan araçların, periyodik muayene, egzoz muayenesi, sigorta ve kasko tarihlerinin kayıt altında tutulması ve belirtilen bitiş süreleri yaklaştığında kullanıcılara uyarı (sms ve mail) verilmelidir.

45.2 Kurumu ait araçların aşağıda tanımı yapılmış bilgileri girilebilmelidir;

45.2.1 Marka,

45.2.2 Model,

45.2.3 Plaka,

45.2.4 Kilometre,

45.2.5 Tipi (Ambulans, Otomobil, İş Makinesi Vb.),

45.2.6 Görev Emri Numarası,

45.2.7 Görev Emri Tarihi,

45.2.8 Görevlendiren Amir,

45.2.9 Görevli Personel,

45.2.10 Görev Türü,

45.2.11 Gidilecek Yer Ve İl Bilgileri,

45.2.12 Göreve Çıkış Tarihi Ve Kilometresi,

45.2.13 Sevk Edilecek Hasta, Sevk Tarihi, Saat,

45.2.14 Sevk Edilen Birim,

45.2.15 Sevk Eden Doktor

45.2.16 bilgileri girilebilmelidir.

45.3 Taşıt Görev Emri çıktı olarak alınabilmelidir.

45.4 Ambulans talep formu oluşturulabilmelidir.

45.5 Araçlarla ilgili olarak alınması gereken istatistikler raporlanabilmeli (yakıt takip, km takip, görevli personellerin göreve çıkış sayılar vb.) ve grafiksel gösterilebilir olmalıdır.

45.6 Alınması gereken veriler excel ortamına aktarılabilmelidir.

45.7 İdare / sağlık tesislerince alınması öngörülen raporlamalar, yazılım talepleri ve Bakanlığımızın istemiş olduğu değişikler Talep Değerlendirme Komisyonunun onayı ile belirlenen süre zarfında yüklenici tarafından yerine getirilecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “57. Klinik Karar Destek Sistemi” başlıklı bölümünde “Klinik Karar Destek Sistemi sağlık profesyonellerine hastaları hakkında doğru kararı vermelerine yardımcı olacak önerileri sunabilmelidir.

57.1 Sistem, SBYS ile entegre olmalı ve SBYS’de üretilen verileri kullanabilmelidir.

57.2 Kullanıcılar SBYS giriş bilgileriyle sisteme giriş sağlayabilmelidir.

57.3 Hekime ya da kliniğe özel karar destek algoritmaları oluşturulabilmelidir.

57.4 Sistem üzerindeki algoritmalar, yazılımcıdan bağımsız, İdare yetkilileri tarafından tanımlanabilir yapıda olmalıdır.

57.5 Sistem, oluşturulan algoritmaların birbirini tetiklemesine bağlı olarak işletilmelidir.

57.6 Sistemde, hastaya ait fiziksel muayene sonuçları, laboratuvar test sonuçları, vital bulgular vb. klinik veriler ile hastaya özgü kişisel veriler birleştirilebilmeli ve önceden belirlenen algoritmalarla hekimlere önerilerde bulunması sağlanabilmelidir.

57.7 Sistem, hastanın laboratuvar sonuçlarına bağlı olarak ek tetkik önerilerinde bulunabilmedir.

57.8 Sistem, hastanın laboratuar sonuçlarına, vital bulgularına ve sistemde her tür girilen veriye bağlı olarak doktor ek tetkik, ek ilaç tedavisi, var olan tedaviyi durdurma, hemşire tedavisi, hemşire bakımı, tıbbi anket, önerilerinde bulunabilmelidir.

57.9 Tanı, tedavi planlama, tetkik istek, doktor anamnez gibi doktorun kullandığı ekranlarında hastanın boy, kilo, anta, tanı, müdahale vb. tüm tıbbi geçmişine göre oluşturulan algoritmalar sayesinde beliren uyarılar ve yönlendirmeler, güvenli cerrahi öncesi değerlendirmeler ile doktorun doğru tedaviye yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

57.10 Sistem aracılığı ile hekimin tanı koymasına ve tedavi planlamasına yardımcı olacak klinik veri tabanları (klinik rehberler, bilimsel makale veri tabanları vb.) ile entegre olarak teşhis ve tedavi önerilerine yönelik bilgi alınabilmesi sağlanabilmelidir.

57.11 Hastanın anamnez ve tetkik sonucu bilgileri kullanılması ile sistem olası tanı önerilerinde bulunabilmelidir.

57.12 Yakınmalar gruplanabilmeli, bu grup yakınması seçildiğinde bu gruba daha önceden tanımlanmış olan hastalık kodu ön tanı olarak doktora öneri olarak sunabilmelidir. Sistem gene bu gruba önceden tanımlanmış olan tetkikleri doktora öneri olarak sunabilmelidir.

57.13 Yakınmaların grupları yaş, cinsiyet ve dönemsel olarak da tanımlanabilmeli, bu kategoriye ait hastalarda aktif olması sağlanmalıdır.

57.14 Sistem, anımsatıcılar ve uyarılar aracılığıyla tetkik, ilaç istem (order) ve tedavi planı önerisi sunabilmelidir.

57.15 Sistem, hastanın tetkik sonucunun anormal değerlerde (referans aralığı/karar sınırı dışında) olması durumunda hekime uyarı verebilmelidir.

57.16 Tetkik sonuçlarına göre ilaç doz kontrolleri sağlanabilmelidir.

57.17 Sistem üzerinde hastanın vital bulgu ve laboratuvar değerlerine göre hekime istem (order) edilecek ilaç öneri setleri bulunabilmelidir.

57.18 Sistem, hekime, olası hastalıklarla ilgili eğitim videoları ve örnek resimler  (olası hastalıkla ilgili benzer EKG görüntüsü, ultrason videosu vb.) sunarak hastaya ait bulgular ile sistemin sunduğu bilgileri karşılaştırma yapma imkanı verebilmelidir.

57.19 Hasta için SBYS’de bulunan alerji tanımlamaları kullanılarak sistemin ilaç istem (order) aşamasında hekime alerjik reaksiyon uyarısı vermesi sağlanabilmelidir.

57.20 Hastanın vital bulgularına göre hekime uyarı sunulabilmelidir.

57.21 Sistem yataklı servislerde kullanılacak ise doğru hastaya, doğru zamanda, doğru ilacın, doğru doz ve doğru uygulama yolu ile kullanımı için gerekli kontrolleri sağlayabilmeli ve gerektiğinde uyarı verebilmelidir.

57.22 Anamnez sırasında SBYS’ye kaydedilen hastanın yanında getirdiği ilaçlar ile hastaya order edilen ilaçların arasındaki etkileşimler sistem üzerinden kontrol edilebilmelidir.

57.23 Sistem, bir ilaç bilgi kaynağı ile entegre edilerek ilaç doz etkileşimleri, ilaç besin etkileşimleri, ilaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç alerji etkileşimlerinde uyarı verebilmelidir.

57.24 Hastanın demografik ve hastalık bilgilerine göre sistemde tanımlanacak kontroller çerçevesinde tanı, tedavi vb. konularda sağlık profesyoneline uyarı verebilmelidir.

57.25 Sistemin, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, istenilen zaman aralıklarında hastaya kontrol amaçlı yapılması gereken tetkikler konusunda hekime uyarı vermesi sağlanabilmelidir.

57.26 Sistem, istem yapılırken (gebe hastalar için özellikle radyoloji istemlerinde) hekime ve çekim öncesinde radyoloji teknisyenine uyarı verebilmelidir.

57.27 Sistem, MR vb. elektromanyetik tetkik istemi sırasında, hastada protez (kalp pili vb.) olup olmadığı ile ilgili olarak hekimi tetkik isteminde bulunulduğu anda uyarabilmelidir.

57.28 Sistem, hastalara takılı protezlerin bilgisini tutmalı, MR vb. elektromanyetik tetkik çekim öncesinde hastanın hayatını tehlikeye sokabilecek protezler (kalp pili vb.) ile ilgili olarak diğer sağlık personelini uyarabilmelidir.

57.29 Sistem, e-order işlemleri sırasında hekimin istediği ilaçlar hastada böbrek, karaciğer vb. organ fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyecek ise bu duruma ilişkin hekime uyarı verebilmelidir.

57.30 Sistemde hekim tarafından seçilen bulgulara göre hekime tanı seçenekleri sunulabilmelidir.

57.31 Sistem tarafından verilen öneri ve uyarılar hekim veya hemşire tarafından istenildiği zaman sonlandırılabilmelidir.  

57.32 Hemşire hasta başında hasta anamnezini SBYS’ye girdiği anda sistem hasta vital bulgularına göre hemşireye öneri veya uyarı verebilmelidir.

57.33 Hemşire hasta başında veya masaüstü bilgisayardan SBYS’de hastaya ait İtaki veya Harizmi formlarını doldurduğunda sistem otomatik olarak riskleri hesaplamalı ve çıkan sonuca göre hemşireye uyarı verebilmelidir.

57.34 Hemşire sistem üzerinden hasta başında veya masaüstü bilgisayardan hastaya ait bası yarası, sistem tanılama, ağrı formlarını ve skala formlarını doldurduğunda sistem otomatik olarak riskleri hesaplamalı ve çıkan sonuca göre hemşireye uyarı verebilmelidir.

57.35 Hemşireler tarafından SBYS’ye girilen hastanın bası yarası, itaki, harizmi, düşme riski veya ağrı vs. gibi bilgilere göre hemşirelere tedavi ve bakıma yönelik kolaylık sağlayacak algoritmalar olmalıdır. Örneğin hastanın ağrı skalası şiddetli ise sistem, hasta bakım planlarına Ağrı Bakım Formu ataması yapabilmeli ve vital bulgularına günde 2*1 ateş ölçümü yapabilmelidir.

57.36 Hemşirelik ve hemşirelik girişim formları, nütrisyon formları, tedavi uygulama ekranlarında hastanın tüm tıbbi geçmişine göre oluşturulan algoritmalar ile ağrı değerlendirme, basi yarası değerlendirmesi, düşme riski değerlendirmesi, ödem değerlendirmesi, vital bulgular değerlendirmesi ekranlar oluşturularak hemşirenin doğru girişim ve uygulamalara yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

57.37 Sistem, değişim zamanı gelen ekipmanlar ile ilgili hemşireye veya ilgili personele uyarı verebilmelidir.

57.38 İdareler tarafından tanımlanan ekipman değişim, ekleme-çıkarma sürelerine göre hemşireye veya ilgili personele uyarı verilebilmelidir (Örneğin idrar sondası değişim süresi 2 gündür vb.).

57.39 Anne sütü birden fazla dolapta muhafaza edilebilmeli, hangi dolapta hangi Anne sütü ve stoklarının bulunduğu ve dolap bazında son kullanım bilgisi tutulabilmelidir.

57.40 Dolap ve buzdolabında farklı farklı muhafaza süreleri tutulabilmelidir.

57.41 Anne sütü için karekod barkod basılmalı ve bu barkod üzerinde son kullanım tarihi bilgileri takip edilebilmelidir.

57.42 Anne sütü order edilebilmeli, doktor order ederken periyot, miktar, kullanım bilgileri ve açıklama girebilmelidir.

57.43 Hemşire dolaptan sütü çıkarırken karekod okutulup dolaptan çıkış bilgileri kaydedilmeli, hastaya uygularken 5 doğru kuralına göre uygulayabilmelidir.

57.44 Anneye ait Anne sütü stokları izlenebilmelidir.

57.45 Hastaya ait yakınmalar listeden seçilebilir olmalıdır. Branşa ait yakınmalar bu listeye gelmelidir.

57.46 Dışarıdan temin ilaçların kaydı serviste hemşire tarafından yapılabilmeli, eczaneye gönderilerek poşete konularak karebarkod basılabilmeli, verilen ilaç ordera karşılık bu ilaçlar uygulanabilmelidir. Uygulama şekli 5 doğru kuralına göre olmalıdır.

57.47 Doktor klinikte radyoloji tetkik istemi yaparken ve radyoloji tetkiki çekime başlamadan önce x-ray, opak madde, gebe vb. riskli ve tehlikeli olabilecek çekimler için uyarılar sağlanmalıdır.

57.48 Kan ve Kan ürünleri hastaya 5 doğru kuralı ve 2 hemşire ile uygulanmalıdır.

57.49 İlaç, kan, anne sütü gibi ürünlerin hasta başında ürün doğrulamaları mobil uygulamalar üzerinden yapılabilmelidir.

57.50 Acil konsültasyonlarda doktorlara sms bilgilendirmeler yapılabilmelidir.

57.51 Konsültasyon, tetkik ve tahlil, kan isteklerinde e-imza uygulanabilmelidir.

57.52 Ameliyathane ve diğer steril alet kullanan birimlerde hastaya steril alet kullanımları kayıt ve süreç altına alınarak hangi aletin nerede, nasıl ve kim tarafından kullandığı, steril durumları ve steril geçmişi görülebilmesi ile kullanımda ve yönetiminde daha etkili uygulama ve kararlar verilmesi sağlanmalıdır.

57.53 İdare hekim ve hemşireyi yönlendiren algoritmalar neticesinde elde edilen faydaları, gelişmeleri vaka bazında izleyebilmeli ve idareye karar destek sağlamalıdır.” düzenlemesi,

 

Bahse konu Şartname’nin “59. Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” başlıklı bölümünde “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS), hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takip ve tedavileri sürdürülen hastalara ait tıbbi süreçlerin elektronik ortamda kayıt altına alınmasını, tedavi süreçlerinin sistem üzerinden planlanmasını, tıbbi parametrelerin takibini, yoğun bakıma özel tıbbi skorlamaların (Glaskow Koma Skalası – GKS, Apache II, SOFA, SAPS vb.) hesaplanmasını ve sonuçlarla ilgili bildirim yapılmasını, raporlama ve kalite ölçüm araçlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

59.1 Yoğun Bakım Modülü

59.1.1 Sistem SBYS ile uyumlu şekilde entegre olmalıdır.

59.1.2 Sistem ve ekranlar dinamik yapıda olmalıdır.

59.1.3 Yazılım alt yapısı modüler olacak, modüller arası ilişkilerde yapısallık göz önünde bulundurulmalıdır.

59.1.4 Yazılım kullanıcı gruplarına özel erişilecek ekranlar ve menülere sahip olmalıdır.

59.1.5 Yazılım SBYS ve yoğun bakım uygulaması için tek kullanıcı giriş sistemine sahip olmalıdır. (CAS)

59.1.6 Kullanıcı SBYS veya yoğun bakım sisteminden herhangi birine giriş yaptığında diğer sisteme tekrar giriş yapmasına gerek olmamalıdır.

59.1.7 Yazılımda kullanıcı yetki denetimi bulunmalıdır. Mümkün olan tüm işlemlerde kullanıcı yetki düzeyine bağlı olarak, İptal, Silme ve Güncelleme yapılabilmelidir.

59.1.8 Güncelleştirme ve sorgulamalarda, sistemde bulunan bilginin seçilmesi ve kullanılmasına olanak sağlanmalıdır

59.1.9 Yazılımda kullanıcılar işlevlerine ve sorumluluk alanlarına göre gruplandırılacaktır.

59.1.10 Sistem Yoğun Bakım yatak ve bölümlerdeki merkezi monitör, ventilatör gibi biyomedikal cihazların, verilerinin entegrasyonu, verilerin anlık olarak veritabanına yazılması ve yine uygulama ekranında anlık olarak gösterilmesi sağlanmalıdır.

59.1.11 Hasta başı cihazlar dışında ağ bağlantısı aracılığı ile veri gönderebilen taşınabilir tıbbi cihazların, (glukometre, SPO2 parmak probu, tansiyon aleti vb.) verilerinin entegrasyonu, verilerin anlık olarak veritabanına yazılması ve yine uygulama ekranında anlık olarak gösterilmesi sağlanmalıdır.

59.1.12 Medikal cihazlarla HL7 protokolü ile haberleşmelidir.

59.1.13 Medikal cihazlarla network üzerinden erişim sağlanabilmelidir.

59.1.14 Medikal cihazların desteklediği ölçüde waveform verileri alınabilmelidir.

59.1.15 Hastaya özel uyarılar bulunmalıdır. Kullanıcılar tarafından, hastanın öncelikli takibi gereken tıbbi parametrelerin şablon olarak oluşturulmasına olanak tanımalı ve her kullanıcıya göre değişkenlik gösterebilmelidir. Kullanıcı bir sonraki oturum açtığında kendi kaydettiği şablon üzerinden hastasını takip edebilmelidir.

59.1.16 Medikal cihazlardan gelen alarmlar sistemde kayıt altında tutulmalıdır.

59.1.17 Sisteme kaydedilen vital bulgular kategoriler halinde görüntülenebilmelidir. Bu veriler 1,5,30,60,120 dk gibi aralıklarına bölünebilmeli ve istenilen aralık seçilebilmelidir ve bu şekilde veriler periyodik şekilde gözlemlenebilmelidir.

59.1.18 Sistem bir yönetim paneline sahip olmalıdır.

59.1.19 Yönetim paneli içerisinde yetki kısıtları olmalıdır.

59.1.20 önetim panelinde cihazlara özel parametre tanımlama ekranı bulunmalıdır.

59.1.21 Yönetim panelinde cihazların yataklara tanımlaması yapılabilmelidir.

59.1.22 Yönetim panelinde yoğun bakım birimi tanımlaması ve değişiklikler yapılabilmelidir.

59.1.23 Yönetim panelinde yoğun bakım birimlerine ait yatak tanımlamaları yapılabilmelidir ve bunlar istenildiğinde güncellenebilmelidir.

59.1.24 Yönetim panelinde cihazlar tanımlanabilmeli ve eklenebilmelidir. Cihazların parametre yönetimi dinamik olarak sağlanabilmelidir.

59.1.25 Kullanılan uluslararası ölçü birimleri ve standartlar yönetim panelinde görüntülenebilmelidir.

59.1.26 Yönetim panelinde yoğun bakım personellerinin yönetimini sağlayan bir ekran bulunmalıdır. Ekran sistem yöneticisi yetkisine sahip olmalıdır. Personel listesi SBYS sisteminden otomatik olarak entegre şekilde getirilmelidir. Personele ait birim yetkileri kişisel bilgiler vb. buradan manuel olarak değiştirilebilmelidir.

59.1.27 Yönetim panelinde Sistemin hasta alarmlarını mobil bildirim gönderilecek personel yetki ayarlarına sahip olması gereklidir.

59.1.28 Yönetim panelinde alarm gidecek personellerin titreşim, sesli uyarı ve push bildirim yetkileri tek tek ayrıca ayarlanabilmelidir.

59.1.29 Ana uygulama ekranında ve hastaya ait ekranlarda alarm kayıtlarına ulaşılabilecek kısayollar bulunmalıdır.

59.1.30 Alarm kayıtları ekranında hastadan gelen tüm alarmlar renklerine vb açıklamalarına göre kayıt altında bulunmalıdır mobil bildirim alarm kapat seçeneği bulunmalıdır.

59.1.31 Hastaya ait vital bulgular ECG, Solunum, Dolaşım, Ventilatör gibi dinamik kategoriler altında toplanabilmelidir.

59.1.32 Hastaya ait vital bulgular takip aralıklarına göre grafik olarak görüntülenebilmelidir.

59.1.33 Hastaya ait bilgiler SBYS üzerinden otomatik olarak getirilmelidir.

59.1.34 Tedavi ve bakım planlamaları için şablonlar oluşturulabilmelidir.

59.1.35 Bekleyen, duraklatılan veya uygulanan tedaviler, farklı renkler kullanılarak kullanıcılara gösterilmelidir. (Örneğin, uygulanan istem için yeşil, be kleyen istem için sarı vb.)

59.1.36 YBBYS’de, hastanın bakım ve tedavisinin doğru zamanda, doğru şekilde uygulandığının kontrol edilebilmesine ilişkin arayüzler bulunmalıdır.

59.1.37 YBBYS üzerinden, hasta tedavisi için uygulanması planlanan tedavi doz/adet/hacim cinsinden seçilebilmelidir.

59.1.38 YBBYS üzerinden ilacın uygulama yolu, ilacın ortalama kaç gün kullanılacağı, infüzyon şeklinde uygulanacak ilaçlar için hızı/süresi dakika ya da saat cinsinden seçilebilmelidir.

59.1.39 İlacı uygulayan kişi, uyguladığı ilacı SBYS üzerinden onaylayabilmeli, adı, soyadı ve uygulama saati bilgileri sistem tarafından otomatik olarak kayıt edilebilmelidir.

59.1.40 YBÜ’de yattığı süre boyunca hasta ile ilgili istem (order) ve diğer bilgiler hasta dosyasına kayıt edilmelidir. Hasta taburcu edildiğinde hasta ile ilgili detaylı rapor çıktısı alınabilmelidir.

59.1.41 Günlük olarak vizit bilgileri kaydedilebilmelidir. Önceki vizit bilgilerine gün seçilerek erişilebilmelidir.

59.1.42 YBÜ’de yatan hastalar ile ilgili istatistiksel raporlar elde edilebilmeli, sorgular yapılabilmeli ve analiz raporlarının çıktısı alınabilmelidir.

59.1.43 Yatış sonrası hastaya ait bilgilerde güncelleme yapılabilmelidir.

59.1.44 Sistem taburcu ve yatak değiştirme işlevlerine süreçlerine sahip olmalıdır.

59.1.45 SBSY’de yatak yönetimi sağlanabilmeli, hastaların yattıkları yataklar belirlenebilmeli ve değiştirilebilmelidir.

59.1.46 SBSY’de, YBÜ yatak müsaitlik durumu gösterilmelidir. Dolu yatak sayısı, boş yatak sayısı, yatış yapılan hasta sayısı ve çıkış yapılan hasta sayısına anlık olarak ulaşılabilmelidir.

59.1.47 SBSY’de, birden fazla YBÜ ve yatağı tanımlamaya uygun olmalıdır. Bu üniteler birbirinden bağımsız şekilde de yönetilebilmelidir.

59.1.48 Yoğun Bakımda her türlü tıbbi istek ve raporlar yetkili kişi tarafından doğrudan istenip hazırlanabilmelidir.

59.1.49 Yoğun Bakımda bazı önemli bilgileri içeren ekranlara erişim yetkisi sınırlandırılabilmelidir.

59.1.50 Yazılımda bulunan tüm ekran/form/butonlar üzerinde yetki sınırlaması yapılabilmelidir.

59.1.51 Yoğun bakım birimleri ayrı ayrı olarak görüntülenebilmelidir. Kullanıcılar sadece yetkili oldukları yoğun bakım birimlerine erişebilmelidir.

59.1.52 Hastanın seçilen yoğun bakım biriminde yatak bilgisi ile birlikte ad, soyad, doğum tarihi, yatış günü, yatış yapıldığı tarih, hesaplanan koma skorları, doktoru, sorumlu hemşiresi, alarm sayıları, seçilen laboratuvar verileri ve vital bulguları cihazla senkronize olarak anlık gösterilmelidir.

59.1.53 Hastanın bilgilerini güncellenebilmelidir. Boy kilo, kronik hastalık, cerrahi durumu gibi bilgileri kaydedilebilmelidir.

59.1.54 Hasta için özelleştirilmiş bir ekran olmalıdır seçilen yoğun bakım biriminde ilgili hastanın yattığı yatak veya liste görünümünden bu ekrana ulaşılabilmelidir.

59.1.55 Hastaya özelleştirilmiş ekranlarda dinamik yapıda istenen pencerelere dinamik olarak isteğe bağlı anlık vital bulgular atanabilmelidir.

59.1.56 Hastaya özelleştirilmiş ekranda hastanın bilgileri görüntülenebilmelidir, özelleştirilmiş pencerelerde cihazlardan gelen farklı vital bulguları anlık olarak görüntülenebilmelidir. Hastanın tüm klinik verilerine alt modüller şeklinde buradan erişim sağlanmalıdır.

59.1.57 Hastanın yatağına birden fazla cihaz tanımlanası yapılabilmelidir. Bu cihazlardan gelen parametreler yönetilebilmelidir.

59.1.58 Sistemde yoğun bakım biriminde yatak ve liste şeklinde iki farklı görünüm bulunmalıdır.

59.1.59 Yatan hastanın vital bulguları ve diğer ayarları için yatak üzerinde ayarlama yapıldığında belirlenen referans aralıklarına göre görsel ve sesli uyarı desteği sağlanmalıdır.

59.1.60 Yazılımda ki hasta bilgileri, medikal cihazdaki bilgileriyle eşleştirilmelidir.

59.1.61 Retrospektif bakışa sahip olmalıdır, hastanın medikal geçmişi sorgulanabilmeli ve sistem tarafından değerlendirme yapılmak üzere kullanılabilmelidir.

59.1.62 Hastaya ait medikal cihazlarda gelen tüm veriler kayıt altında tutulup loglanmalı, gerektiğinde bu veriler geçmişe dönük olarak incelenebilmelidir.

59.1.63 Hastaya ait tıbbi parametreler için Klinik Karar Destek Sistemleri (KKDS) bulunmalıdır. Bu algoritmalar idare tarafından onaylandıktan sonra kullanılabilmelidir.

59.1.64 Yoğun bakım hastaları için erken dönem sepsis, ventilatör kaynaklı pnömoni (Ventilator Associated Pneumonia-VAP) vb. uyarılar yapılabilmelidir.

59.1.65 Yoğun Bakımda yatan hastalar için hastada sepsis olup olmadığına ilişkin gösterge bulunmalıdır.

59.1.66 Yoğun Bakımda yatan hastaya ait tıbbi parametreler belirlenmiş referans aralıkları doğrultusunda hekim ve hemşire için ayrı erken uyarı sistemi oluşturulmalıdır. (Örneğin, hastanın kalp atımı ../dk’nın altına düşünce hemşireye, kalp atımı ../dk’nın altına düşünce de hekime alarm gönderilebilir şeklinde uyarı mekanizmaları belirlenebilir.)

59.1.67 YBÜ’de bulunan tıbbi cihazlardan otomatik olarak alınamayan ancak yoğun bakım skorlamaları içinde yer alan tıbbi parametrelerin (kirpik refleksi, ağrı cevabı, bilinç düzeyi vb.), kullanıcı tarafından manuel olarak SBSY’ye girişi yapılabilmelidir.

59.1.68 SBSY üzerinde yapılan bütün veri girişlerinin hangi kullanıcı tarafından hangi tarih ve saatte yapıldığı kaydedilmeli ve sistem üzerinde görülebilmelidir. Geçmişe yönelik tutulan kayıtların hiçbir durumda silinmesine izin verilmemelidir.

59.1.69 Hasta kimlik bilgileri SBYS’ye kaydedilirken, hastaya ait fotoğraf ekleme özelliği olmalıdır.

59.1.70 Doktor hastanın kabulünde Apache 2, Apache 4, ASA skoru, SOFA, Glascow koma skoru, Tiss 28, SAPS skoru vb. gibi kayıtlarını yapabilmelidir.

59.1.71 Yoğun Bakımda yazılımı SBYS tarafından alınan laboratuvar bulgularını otomatik olarak kullanıcı ekranına yansıtmalıdır. Laboratuvar veriler tarihe göre tablo olarak günlük sıralanabilmelidir. Referans dışı değerler gösterilmelidir. Detaylı olarak laboratuvar sonuçları incelenebilmelidir. Bu laboratuvar değerleri sistem içerisinde kullanılabilmelidir. Laboratuvar sonuçları, skorlama ve skalalar için grafik desteği bulunmalıdır.

59.1.72 Yoğun bakıma özelleştirilmiş karar desteğe yardımcı skorlama ekranlarına sahip olmalıdır. (APACHE2,SAPS2,SOFA, MODS, TRIS, GLASKOV, PRISM, EUROSCORE,SNAPP2 vb.).

59.1.73 İstenildiğinde Özelleştirilmiş diğer skorların sisteme dahil edilmesi sağlanmalıdır.

59.1.74 Tanısal kategori ağırlığı da kaydedilerek günlük APACHE II skoru, APACHE II Beklenen Ölüm Oranı, APACHE II Beklenen Ölüm Oranı (düzeltilmiş) vb. tüm kaydedilmiş skorlar görüntülenebilmeli ve raporlanabilmelidir.

59.1.75 Hesaplanmış Glaskov skor değeri varsa APACHE formuna bu bilgiler otomatik olarak aktarılabilmelidir ve yine hesaplanmamışsa APACHE skor formu içinde hesaplanması sağlanabilmelidir ve burada hesaplama sağlanırsa yine Glaskov bilgileri ayrı bir şekilde kayıt altında tutulabilmelidir.

59.1.76 Hasta aynı branştan başka bir hekime transfer olduğunda APACHI, Glasgow, NRS ve basamak bilgileri ilgili birimin ve devralan hekim kullanıcısında otomatik görülebilir olmalıdır. Hastaya ait planlanmış olan orderlar, tedaviler, raporlar ve tüm epikrizler devralan hekim kullanıcısında görülmelidir.  

59.1.77 Skorlama ekranları hasta bilgilerine özel olmalıdır.

59.1.78 Skor hesaplaması yapılırken hastanın ad soyad, yaş vb bilgileri otomatik yüklenmelidir. Hastanın laboratuvar verileri ve gerekli vital bulguları formlarda belirlenen ilgili alanlara otomatik olarak sistem tarafından getirilmelidir.

59.1.79 Hasta için hesaplanmış skorların listesi olmalıdır.

59.1.80 Hesaplanmış olan skor formlarının gerektiğinde detayları aynı ekran üzerinde özet olarak gösterilebilmelidir.

59.1.81 Günlük veya periyodik olarak takip edilmesi gereken skorlar tarihe göre sıralı olarak grafik chart şeklinde sistemde gösterilmelidir. Grafikte istenildiğinde birden çok skor gösterim desteği sağlanmalıdır.

59.1.82 Hastanın tahmini kilosunu hesaplayan algoritma olmalıdır.

59.1.83 Hastanın alerjileri ve alınan önlemlerin kaydı yapılabilmeli ve gruplanabilmelidir.

59.1.84 Ekranlarda hastanın klinik ve genel durumuna yönelik olarak doktor ve hemşire gözlem notlarının olacağı alanlar bulunmalıdır.

59.1.85 Doktor ve hemşire gözlemleri hastanın geçmiş klinik bilgilerine erişimde incelenebilmelidir ve gerektiğinde epikrizde değerlendirilebilmelidir.

59.1.86 SBYS’de hasta için otomatik epikriz raporu oluşturulabilmelidir. İdare tarafından belirlenecek zaman dilimlerine göre tıbbi parametrelerin ortalaması, en yüksek/en düşük değer vb. otomatik olarak epikriz raporuna aktarılabilmelidir.

59.1.87 Hasta geçmişine ait bilgiler zaman çizelgesi üzerinden istenilen periyodlarda (dakikalık/15 dakikalık/1 saatlik/24 saatlik vs.) takip edilebilmelidir.

59.1.88 SBYS’de İdare tarafından belirlenen veriler için tarih ve saat bazlı veri karşılaştırması yapılabilmelidir.

59.1.89 Hastaya verilen ve çıkan sıvıları bulunduğu bir ekran olmalıdır. Ara toplamlar, genel toplam ve sıvı balans dengesi otomatik olarak hesaplanmalı, kullanıcıya günlük ya da belirlenecek zaman aralığında grafik şeklinde sunulmalıdır.

59.1.90 Bakanlığımız tarafından yayımlanan güncel SKS’de yer alan YBÜ için belirlenmiş formların tamamının SBYS’de tanımlanmış olması gerekmektedir.

59.1.91 Hasta için Bası Yarası değerlendirme ekranı bulunmalıdır. Bası yarası değerlendirme ekranında yara ekleme formu ve mevcut eklenen formların listesi bulunmalıdır. Bası yarası formunda hastanın yaş vb. bilgileri otomatik getirilmelidir. Bası yarasına ait yara bölgesi, konumu, rengi, drenaj durumu gibi bilgiler otomatik seçilebilmelidir. İhtiyaç halinde bası yarası (lezyon) fotoğrafları SBSY’ye yüklenebilmelidir.

59.1.92 Bası yarasının evresi seçilebilmelidir.

59.1.93 Bası yarası fotoğrafları YBBYS üzerinde seçilen tarih aralığında, gün bazında görüntülenebilmelidir.

59.1.94 SBYS’ye fotoğraf, hasta dosyası ile ilişkili olarak eklenebilmeli, bu fotoğraflar üzerinde işaretleme, not düşme ve bu notlar üzerine kullanıcıların yorum eklemeleri vb. işlemler yapılabilmelidir.

59.1.95 Bası yarası formunda NORTON veya BRADEN skalası isteğe bağlı olarak seçilebilmelidir. Bu hesaplamalar otomatik olarak yapılmalıdır. Yine yaranın genişlik uzunluk alan bilgileri, kontrolü yapan hemşire ve yorum yazılabilecek alanlar bulunmalıdır. Bası yarasının iyileşme sürecinin takip edilebilmesi için PUSH skor 3.0 bulunmalıdır ve grafik olarak günlük gösterilebilmelidir.

59.1.96 Yoğun bakımda yattığı süre boyunca hasta ile ilgili order ve diğer bilgiler hasta kayıtlarına girilebilmelidir. Hasta çıkışında hasta ile ilgili detaylı rapor hazırlanabilmelidir.

59.1.97 Yoğun bakım yataklarında sistem ilk açıldığında basamak seçimi yapılmadan başka bir işlem yapılmasına izin verilmemelidir.

59.1.98 Yoğun bakımda hastaya özel basamak sistemi olmalıdır

59.1.99 Yoğun bakım hastalarının günlük olarak hangi yoğun bakım basamağında olduğu seçilmeden bir sonraki aşama/işleme geçilememelidir. SBYS basamak hesabını otomatik olarak yapabilmelidir.

59.1.100 SBSY de yapılan otomatik basamak hesabı Bakanlığımız tarafından yayımlanan güncel mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.

59.1.101 Yoğun bakım formlarının raporu alınabilmelidir.

59.1.102 Yoğun bakımdaki tıbbi sarf malzeme depoları için yapılan isteklere göre malzeme çıkışı yapılabilmelidir. Hastalara yapılan malzeme çıkışları otomatik olarak hastanın elektronik ortamdaki mali kayıtlarına işlenebilmelidir.

59.1.103 Yoğun bakımda çalışan hemşire ve destek personelin çalışma programı oluşturulabilmelidir.

59.1.104 “Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Yatış Süreleri” indikatör raporları için gerekli veriler Kalite ve Doküman Yönetimi Modülü’ ne gönderilebilmelidir.

59.1.105 Yoğun bakım bası yarası raporu için gerekli veriler (vücut bölgesine, riske ve bası yarasının geliştiği gün vb.) Kalite ve Doküman Yönetimi Modülü’ ne gönderilebilmelidir.

59.1.106 “Yoğun Bakım Enfeksiyon Hızları” indikatör raporları için gerekli veriler Kalite ve Doküman Yönetimi Modülü’ ne gönderilebilmelidir.

59.1.107 “Yoğun Bakım Mortalite” indikatör raporları için gerekli veriler Kalite ve Doküman Yönetimi Modülü’ ne gönderilebilmelidir.

59.1.108 “Yoğun Bakım Ünitesi Tekrar Yatış Oranı” indikatör raporları için gerekli veriler Kalite ve Doküman Yönetim Modülü’ ne gönderilebilmelidir.

59.1.109 İdare’nin istediği dönemler için yaş aralıklarına göre beklenen ölüm oranı ve gerçekleşen ölüm oranı raporları için gerekli veriler İş Zekası ve Karar Destek Sistemi’ne gönderilebilmelidir.

59.1.110 Yoğun Bakım Aktivite/Sirkülasyon Raporu için gerekli veriler (birinci, ikinci ve üçüncü basamak bazında kalış süresi, servise çıkan hasta sayısı, ex olan hasta sayısı, ventilatöre bağlanan hasta sayısı ve süresi vb.) İş Zekası ve Karar Destek Sistemi’ne gönderilebilmelidir.

59.1.111 Hastanın yoğun bakıma geliş nedeni, akut sorun ve eşlik eden hastalıkları kayıt edilebilmeli ve görüntülenebilmelidir. Akut sorunlarda günlük tablo şeklinde aktif olarak devam eden sorunlar izlenebilmelidir. Geliş nedeni, akut sorunlar ve eşlik eden hastalık için hasta tanılarından seçim yapılabileceği gibi özel tanımlar da yapılabilmeli ve hasta ile ilişkilendirilebilmelidir.

59.1.112 Order bilgileri, test, tetkik, patoloji sonuçları, konsültasyon istek – karşılama, hemşirelik vital bulguları, kateter bulguları bilgilerine ekrandan erişilebilmeli ve son 24 saatlik veriler görüntülenebilmelidir.

59.1.113 Yoğun bakıma özelleştirilmiş Epikriz raporu bulunmalıdır. Rapora istenildiğinde sistemdeki vital bulgular, sisteme daha önce kaydedilen hemşire doktor notları gibi hastanın klinik seyrine yönelik veriler otomatik olarak getirilebilmelidir.

59.1.114 Hemşire bakım süreçlerini desteklemelidir.

59.1.115 Reçete girişi yapılabilmelidir.

59.1.116 Tetkik giriş ve müdahale istenebilmelidir.

59.1.117 Ağrı değerlendirmesi yapılabilmelidir.(Yeni doğan, Yetişkin)

59.1.118 Kurum içi ve dışı sevke SBYS süreci ile erişim sağlanabilmelidir.

59.1.119 Ölüm bildirim formu doldurulabilmelidir.

59.1.120 VKI takibi yapılabilmelidir.

59.1.121 Nutrisyon süreçlerini içermelidir (MNA, NRS2002,Çocuk).

59.1.122 Hemşire Anamnez yapılabilmelidir.

59.1.123 İtaki düşme riski hesaplanabilmelidir.

59.1.124 Karar taburcu süreçleri bulunmalıdır.

59.1.125 Radyoloji görüntüleri varsa buraya erişim sağlanabilmelidir.

59.1.126 Hasta refakatçi formunu desteklemelidir.

59.1.127 Enfeksiyon girişi ve sürecini desteklemelidir.

59.1.128 Kan ürünleri ve transfüzyon formunu desteklemelidir.

59.1.129 Muayene istemi yapılabilmelidir.

59.2 Mobil Uygulama Özellikleri

59.2.1 Hastanın anlık ve geçmişe dönük tüm vital verilerine, skorlara, laboratuvar parametrelerine, istem (order) bilgilerine, hekim klinik seyir metinlerine mobil uygulama üzerinden ulaşabilmelidir.

59.2.2 YBBYS mobil uygulaması yetkili mağazalar (PlayStore ve App Store) üzerinden indirilebilmeli ve mobil cihazlara otomatik olarak yüklenebilmelidir.

59.2.3 Uygulama mobil cihaz özelliklerine göre adapte olabilmeli, arayüzlerde görüntüde taşma, görüntülenememe vb. sorunlar olmamalıdır.

59.2.4 Cihaz ve yatak eşleştirme işlemleri mobil cihaz üzerinden barkod okuyucu ve/veya RFID etiketleri kullanılarak sağlanabilmelidir.

59.2.5 Mobil uygulamada gerçek zamanlı olarak cihaz verilerinin takibinin yapılması sağlanmalıdır.

59.2.6 Mobil uygulamalar native olarak da geliştirilmiş olmalıdır.

59.2.7 Genel Yükümlülük

Yüklenici, YBBYS’nin Bakanlık tarafından belirlenen veri tanımlarına, iş kurallarına, yayımlanan yazılım sürüm notlarına, sağlık bilişim standartlarına,  geliştirmelere ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan veri gönderim servislerine uyumlu olacağını peşinen kabul ettiğini beyan eder.” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin “61. Arıza ve Talep Değerlendirme Bilgi Sistemi” başlıklı bölümünde “61.1 Bu sistem, Arıza ve Talep Değerlendirme Komisyonu (ATDK) üyeleri tarafından kullanılacaktır.

61.2 Kullanıcılardan gelen arıza ve talep bildirimleri öncelikle ilgili sağlık tesisindeki Yüklenici personeline ulaşmalıdır. Personelin düzeltemediği arızalar ve yerine getiremediği talepler ATDK’ya iletilmeli.

61.3 Yüklenici personeline ulaşan bildirimler 7 gün içerisinde kapatılmadığı veya çözülmediği takdirde otomatik olarak ATDK’ya yönlendirilmeli.

61.4 Sağlık tesisleri ve veri merkezindeki Yüklenici personellerinin sistem üzerinden yaptıkları tüm arıza ve talepler, Arıza ve Talep Değerlendirme Komisyonu’ndaki üyelerin SBYS kullanıcı ekranlarına ve e-posta adreslerine gidecektir.

61.5 Tüm arıza ve taleplere ait bildirimler tarih, saat, istek yapan yer ve kullanıcı bilgileri şeklinde listelenecektir.

61.6 Yapılan tüm bildirimlerin;

61.6.1 Kullanıcı bildiriminin Yüklenici personeli tarafından karşılama süresi,

61.6.2 Yüklenici personelinin müdahale ve çözme süresi,

61.6.3 Yüklenici personelinin çözemediği sorun ve taleplerin ATDK’ya bildirimi ve ATDK üyelerinin karşılama süresi ölçülebilmeli ve raporlanabilmelidir.

61.7 Tüm bildirimlerin (kullanıcı veya Yüklenici personeli tarafından) karşılanma ve müdahale süreleri ölçülebilir ve raporlanabilir olmalıdır.

61.8 Tüm bildirimler listelenirken isteğe bağlı filtreleme özellikleri olacaktır.

61.9 Bildirimler analiz edilebilmeli, raporlanabilmelidir.

61.10 Kullanıcılar tarafından yapılacak bildirimlere “arıza, kesinti, yavaşlılık, geliştirme” gibi konu başlıkları işaretlenebilir olmalı ve bu arayüzde konu bazlı filtreleme olmalıdır.

61.11 ATDK toplantısı için bildirimlerin dökümü alınabilmelidir.

61.12 ATDK toplantısında ele alınan bildirimler, bu modülde yetki bazlı listeden kaldırılabilmelidir.

61.13 Eski bildirimler sorgulanabilmeli ve listelenebilmelidir.

61.14 ATDK toplantısında ele alınan bildirimlere ait karar veya görüşler bildirim yapan kullanıcıya cevap olarak iletilebilmelidir.

61.15 ATDK’ya yapılan her bir bildirim tıklandığında ve fare imleci üzerine getirildiğinde her bir üyenin bildirimi okuduğu bilgisi gösterilmelidir.

61.16 Sağlık tesisi ve veri merkezi kullanıcıları tarafından yapılacak bazı bildirimler için “çok acil” veya “çok önemli” seçenekleri olmalıdır. Bu bildirimler yapıldığı an itibariyle ATDK üyelerinin SBYS kullanıcı ekranları ve e-posta adres bildirimlerine ek olarak tüm üyelerine SMS bildirimi de yapılmalıdır.

61.17 ATDK’ya iletilen Seviye I-II-III düzeyindeki arıza durumlarında,  EKAP’tan Yüklenici’ye bildirilmek üzere ATDK’nın üyesi olan SBYS birim sorumlusu tarafından komisyonun toplanmasına gerek kalmaksızın ivedilikle İdare’ye iletilir.

61.18 Arıza veTalep Değerlendirme Komisyonunun sistem üzerinden onayladığı arıza veya talepler, Yüklenici merkez ofisine hangi zaman aralığında yapılacağı belirlenerek online olarak iletilmelidir. ATDK tarafından Yüklenici’ye yönlendirilen program istekleri için otomatik numaralandırma yapılmalıdır. Talep ve arızalar bu numaralar ile takip edilmelidir.

61.19 Cevaplanan arıza ve talepler ATDK onayı verilmeden Yüklenici merkezinden kapatılmamalıdır.

61.20 Sağlık tesisleri tarafından onaylanan kullanıcı bildirimleri tarih ve işlem numarası bazında raporlanabilmelidir.

61.21 Oluşturulan tüm raporlar ofis uygulamalarına aktarılabilmelidir.

61.22 Ay sonunda Arıza ve Talep Değerlendirme Komisyonu, sistem üzerinden veya toplantı sonunda yapılan talepleri kontrol edecek, bunlar içerisinde belirlenen zaman aralığında karşılanmayan taleplerle ilgili olarak şartnamede belirtilen seviyelere cezai işlem uygulanacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “62. İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Yönetim Sistemi” başlıklı bölümünde “62.1 Karmaşık olmayan ve kullanıcı dostu olan bir arayüze sahip olmalıdır.

62.2 İl Sağlık Müdürlüğü bilgi yönetim sistemi kullanıcıları İl Sağlık Müdürü, başkan, başkan yardımcısı, uzman, birim sorumluları tarafından kullanılacak ve kullanıcılar İdare tarafından belirlenecektir.

62.3 Tüm özellik ve yetkiler sistem üzerinden İdare tarafından verilebilecek ve ayarlanabilecektir. İlgili özellik ve yetkiler için aç-kapa (on-off) özelliği sunulacaktır.

62.4 Tüm işlemler için log kaydı alınacaktır.

62.5 Arayüzde üç temel liste direk görüntülenebilmelidir:

62.5.1 Birinci liste çalışma yerlerini (sağlık tesisleri ve veri merkezi),

62.5.2 İkinci liste sağlık tesislerindeki birimleri (yoğun bakımlar, ameliyathaneler, acil servisler gibi),

62.5.3 Üçüncü liste ise gösterge/parametre bazlı (yatak doluluk oranları, acil müracaat oranları, e-reçete oranları gibi) kartları içermelidir.

62.6 Tüm gösterge/parametreler sağlık tesisi ve/veya birim bazlı incelenebilmelidir.

62.7 Her bir gösterge/parametre tüm tesisler bazında listelenebilmelidir.

62.8 Tüm gösterge/parametreler ve/veya sağlık tesisleri kendi aralarında karşılaştırılabilmelidir.

62.9 Tüm gösterge/parametreler veya sağlık tesisleri çoklu karşılaştırma özelliğine sahip olmalıdır (örneğin yatak doluluk oranı ve acil müracaat oranının üç ayrı tesisin birbiriyle karşılaştırılması gibi).

62.10 Karşılaştırmalar farklı grafik türleriyle (pasta, sütun, çubuk, çizgi, alan grafikleri gibi) incelenebilmelidir.

62.11 Veri veya parametre aranırken filtreleme özelliği bulunmalıdır.

62.12 Özellikli tıbbi hizmet alanlarına ait (yoğun bakım ünitesi, palyatif ünitesi gibi) anlık hasta sayıları, hasta tanıları, yatış gün sayısı ile hasta bazlı total maliyet, yapılan işlemler, girilen hizmetler yetki bazlı raporlanabilmelidir.

62.13 Arayüzde tanımlanan üç listeye ek olarak beş ayrı modül hizmeti de sunulacaktır:

62.13.1 Yönetici Takip Ekranı (YTE) Modülü

62.13.2 Sözleşmeli Yönetici Personel Değerlendirme (SYPD) Modülü

62.13.3 Personel Hizmetleri Modülü

62.13.4 Stok Modülü

62.13.5 Klinik Mühendislik Modülü

62.13.6 Veri Merkezi Modülü

62.14 YTE ve SYPD göstergeleri, Bakanlık hesaplama yöntem/tanımlarına göre hesaplanmalı ve işlenmelidir.

62.15 Parametre/gösterge kartlarından sistemden çekilemeyen veriler yetki bazlı manuel girilebilmelidir.

62.16 YTE Modülü:

62.16.1 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 19.06.2018 tarihli 31057445 sayılı “SBYS’de Oluşturulacak Yönetici Takip Ekranları Hakkında Üst Yazı”sına istinaden sağlık tesisleri bazında oluşturulacak olan bilgi sistem içeriği, bu modülde tüm sağlık tesislerini takip edecek kapsamda sunulmalıdır.

62.16.2 Yönetici Takip Ekranı Yönetimi Bilgi Sistemi’nde tarif edilen tüm şartları sağlık tesisi bazında ve tüm sağlık tesisleri bazında karşılamalıdır.

62.17 SYPD Modülü

62.17.1 SYPD modülü ayrıca sağlık tesislerindeki tüm yöneticilerin (başhekim, müdür gibi) kendi kullanıcılarında da olmalı, oran ve puanlarını listeleyebilmelidir.

62.17.2 SYPD verileri yönetim pozisyonlarına (başhekim, sağlık bakım hizmetleri, idari mali hizmetler gibi) ve sağlık tesislerine göre listelenebilmeli, analiz edilebilmeli ve raporlanabilmelidir.

62.17.3 SYPD gösterge kartlarında tanımlanan oranların yanında ilgili göstergelerin karşılığı olan puanlar ve toplamları da listelenebilmelidir.

62.17.4 SYPD gösterge kartları asgari şunlar olmalıdır:

62.17.4.1 Kamu Hastaneleri Başkanlığına ait göstergeler:

62.17.4.1.1 Tüm Başhekimlik Hizmetlerinin Performans Değerlendirme Puanların Ağırlıklı Ortalaması

62.17.4.1.2 Sağlık Tesisleri Verimlilik Yerinde Değerlendirme Puanlarının Ağırlıklı Ortalaması

62.17.4.1.3 Evde Sağlık Hizmeti Ziyaret Sıklığı Değeri

62.17.4.1.4 Dijital Hastane Yapısına Geçme Oranı

62.17.4.1.5 Aktif Olan Biyomedikal Envanter Oranı

62.17.4.1.6 Biyomedikal Envanter Veri Doğruluk Oranı

62.17.4.1.7 Görüntüleme Hizmetleri Sonuç Verme Süresi

62.17.4.2 Başhekime ait göstergeler:

62.17.4.2.1 Müdürlük Hizmetleri Performans Değerlendirme Puanlarının Ortalaması

62.17.4.2.2 Sağlık Tesisleri Verimlilik Yerinde Değerlendirme Puanı

62.17.4.2.3 Sağlık Tesisinin SKS Puanı

62.17.4.2.4 Yatak Doluluk Oranı

62.17.4.2.5 Yatak Devir Hızı

62.17.4.2.6 Primer Sezaryen Oranı

62.17.4.2.7 Hastane Antibiyotik Bulunan Reçete Oranı

62.17.4.2.8 E-Reçete/E-imza Kullanım Oranı

62.17.4.2.9 Acil Servis Müracaat Oranı

62.17.4.2.10 Acilden Sevk Edilen Hasta Oranı

62.17.4.2.11 ağlık Tesisi Acil Servis Yerinde Değerlendirme Skoru

62.17.4.2.12 Hastane Koordinasyon Sisteminin Güncellenme Oranı

62.17.4.2.13 Ameliyathane Kapasite Kullanım Oranı

62.17.4.2.14 Laboratuvar Tetkik Uygunluğu

62.17.4.2.15 Görüntüleme Tetkik Uygunluğu

62.17.4.2.16 Hekim Randevu Sistemi Üzerinden Yapılan Muayene Oranı

62.17.4.2.17 Klinisyen Hekim Başına Düşen Günlük Hasta Sayısı

62.17.4.2.18 Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine Radyolojik Veri Gönderim Oranı (İstem-Görüntü)

62.17.4.2.19 Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine Gönderilen Rapor ve Görüntü Oranı

62.17.4.3 Sağlık Bakım Hizmetlerine ait göstergeler:

62.17.4.3.1 Kliniklerde Hastaların Değerlendirilmesi, Takibi ve Bakımı ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.3.2 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.3.3 Güvenli İlaç Uygulaması ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.3.4 Sağlık Çalışanları Hizmet İçi, Uyum, Hasta ve Hasta Yakınlarına Verilen Eğitimlerin Kalite Standartlarını Karşılama Düzeyi

62.17.4.3.5 Güvenli Transfüzyon Uygulaması ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.3.6 Yoğun Bakımlarda Bası Ülseri Görülme Oranı

62.17.4.3.7 Yıllık Hizmet İçi Eğitimlere Katılma Oranı

62.17.4.3.8 Sağlık Bakım Alanında Çalışan Personelin Nöbet Tutma Oranı

62.17.4.3.9 Özellikli Alanlarda Sertifikalı (Yetkinlik Belgesi) Çalışan Personel Oranı

62.17.4.4 İdari ve Mali Hizmetlere ait göstergeler:

62.17.4.4.1 Gider Artış Oranı

62.17.4.4.2 Mal Alımlarının Tahakkukların 10 Gün İçerisinde Muhasebeleştirilme Oranı

62.17.4.4.3 Bütçe Sapma Oranı

62.17.4.4.4 Global Bütçe Dışı Tahakkukun Tahsilata Oranı

62.17.4.4.5 Mevcut İlaç ve Sarf Stok Tutarının Aylık Ortalama Tüketim Tutarına Oranı

62.17.4.4.6 Finansal Risk Oranı

62.17.4.4.7 Sağlık Tesisinde Kullanılan Teknik Sistemlerin Takibi İle İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.4.8 Hastanede Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen Alımların Toplam Alım Tutarına Oranı

62.17.4.4.9 Sağlık Tesisi Veri Gönderim Başarı Oranı

62.17.4.4.10 Hastane Bilgi Güvenliği Konusunda Tüm Personele Yılda En Az Bir Kez Eğitim Verilmesi

62.17.4.4.11 Laboratuvar Tetkik Verilerinde Sağlık Bilişim Standartları Kullanım Oranı

62.17.4.5 Destek ve Kalite Hizmetleri gösterge kartları:

62.17.4.5.1 Hasta Odaları, Refakat Hizmeti, Karşılama ve Yönlendirme Hizmeti, Çevre Düzenlemesi ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.5.2 Hasta Odaları, Refakat Hizmeti, Karşılama ve Yönlendirme Hizmeti, Çevre Düzenlemesi ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.5.3 Temizlik Hizmetleri Standartları Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.5.4 Atık Yönetimi Standartları Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.5.5 Acil Durum ve Afet Yönetimi İle İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.5.6 Mutfak Hizmetleri ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.5.7 Tesis Güvenliği Yönetimi ve Güvenlik Hizmetleri ile İlgili Standartlarının Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.6 ADSM Başhekim gösterge kartları:

62.17.4.6.1 Müdürlük Hizmetleri Performans Değerlendirme Puanlarının Ortalaması

62.17.4.6.2 Sağlık Tesisleri Verimlilik Yerinde Değerlendirme Puanı

62.17.4.6.3 Sağlık Tesisi SKS Puanı

62.17.4.6.4 Fissur ve Pit Örtücü Oranı

62.17.4.6.5 Yer Tutucu Yapılan Hasta Oranı

62.17.4.6.6 Diş Dolgusu Oranı

62.17.4.6.7 Kanal Tedavisi Oranı

62.17.4.6.8 Diş Çekimi Sonrası Yapılan Protez Oranı

62.17.4.6.9 Aktif Diş Hekimine Endodontik Döner Alet Temin Oranı

62.17.4.6.10 Hekim Randevu Sistemi Üzerinden Yapılan Muayene Oranı

62.17.4.6.11 E-Reçete Kullanım Oranı

62.17.4.6.12 Aktif Çalışan Diş Hekimi Başına Günlük Poliklinik Hasta Sayısı

62.17.4.6.13 Mesai Dışı Poliklinik Hizmet Oran

62.17.4.6.14 Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine Radyolojik Veri Gönderim Oranı (İstem-Görüntü)

62.17.4.6.15 Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Gerçekleştirilen İşlem Oranı

62.17.4.6.16 Genel Anestezi Altında Yapılan İşlem Oranı

62.17.4.7 ADSM Sağlık Bakım Hizmetleri gösterge kartları:

62.17.4.7.1 Kliniklerde Hastaların Değerlendirilmesi, Takibi ve Bakımı ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.7.2 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.7.3 Güvenli İlaç Uygulaması ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.7.4 Sağlık Çalışanları Hizmet İçi, Uyum, Hasta ve Hasta Yakınlarına Verilen Eğitimlerin Kalite Standartlarını Karşılama Düzeyi

62.17.4.7.5 Yıllık Hizmet İçi Eğitimlere Katılma Oranı

62.17.4.8 ADSM İdari Mali Hizmetler gösterge kartları:

62.17.4.8.1 Gider Artış Oranı

62.17.4.8.2 Mal Alımlarının Tahakkukların 10 Gün İçerisinde Muhasebeleştirilme Oranı

62.17.4.8.3 Bütçe Sapma Oranı

62.17.4.8.4 Global Bütçe Dışı Tahakkukun Tahsilata Oranı

62.17.4.8.5 Mevcut İlaç ve Sarf Stok Tutarının Aylık Ortalama Tüketim Tutarına Oranı

62.17.4.8.6 Finansal Risk Oranı

62.17.4.8.7 Sağlık Tesisinde Kullanılan Teknik Sistemlerin Takibi İle İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.8.8 Hastanede Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen Alımların Toplam Alım Tutarına Oranı

62.17.4.8.9 Sağlık Tesisi Veri Gönderim Başarı Oranı

62.17.4.8.10 Hastane Bilgi Güvenliği Konusunda Tüm Personele Yılda En Az Bir Kez Eğitim Verilmesi

62.17.4.8.11 Hasta Odaları, Refakat Hizmeti, Karşılama ve Yönlendirme Hizmeti, Çevre Düzenlemesi ile İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.8.12 Atık Yönetimi Standartları Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.8.13 Tesis Güvenliği Yönetimi ve Güvenlik Hizmetleri ile İlgili Standartlarının Gerçekleştirilme Oranı

62.17.4.8.14 Acil Durum ve Afet Yönetimi İle İlgili Standartların Gerçekleştirilme Oranı

62.18 YTE ve SYPD parametrelerine ek olarak şu göstergeler de olmalıdır:

62.18.1 Kırmızı alan hasta sayısı

62.18.2 Yeşil alan hasta sayısı ve oranı

62.18.3 Sarı alan hasta sayısı ve oranı

62.18.4 Yeşil alan bekleme süresi

62.18.5 Sarı alan bekleme süresi

62.18.6 USG, BT, MR, CK-MB (veya troponin), hemogram, direkt röntgen sonuç verme süresi

62.18.7 Ortalama müşahede kalış süresi

62.18.8 Mesai içi, mesai dışı konsültasyon bekleme süreleri

62.18.9 Acilden sevk oranı (binde)

62.18.10 24 saat içinde acil servise yeniden başvuru oranı

62.18.11 A,B,C Grup ameliyat oranları

62.18.12 Yataklı servis ortalama kalış gün süresi

62.18.13 Yoğun bakım ünitesi ortalama kalış gün süresi (erişkin, çocuk, yenidoğan)

62.18.14 Yoğun bakım ünitesi yatak doluluk oranı

62.18.15 Palyatif yatak doluluk oranı

62.18.16 BT, MR, Ultrason, EEG, EMG, EKO, eforlu EKG, kemik dansitometre, mamografi çekim sayısı

62.18.17 Anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi, bronkoskopi işlem sayıları

62.18.18 Hasta başına tetkik sayısı

62.18.19 İl dışı ve il içi sevk sayıları

62.18.20 Günlük diş muayene sayısı

62.18.21 Diş çekimi sayısı ve oranı

62.18.22 Kanal tedavisi sayısı ve oranı

62.18.23 Dolgu tedavi sayısı ve oranı

62.18.24 Hareketli protez sayısı ve oranı

62.18.25 Sabit protez sayısı ve oranı

62.18.26 Periapikal çekim

62.18.27 Panoromik sayısı ve oranı

62.18.28 Acilden yatışı verilen hasta bekleme süresi

62.18.29 Poliklinik ortalama muayene bekleme süresi

62.19 Stok Modülü

62.19.1 Sağlık tesislerinin stok durumları sistem üzerinden görüntülenebilmelidir. MKYS web servisleri kullanılarak sağlık tesislerinin tüm depolarının stok durumları, geçmiş yıllara ait alım fiyat ortalamaları, istenilen zaman aralığında tüketim miktarları vb. görüntülenebilmelidir.

62.19.2 İl Sağlık Müdürlüğü Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Birimindeki kullanıcılara ve tüm sağlık tesislerindeki stok ve depolara ait tüm faaliyet ve parametreler listelenebilmeli, analiz edilebilmeli ve raporlanabilmelidir.

62.19.3 Tüm tesislerin talep edilmiş olan malzemelerinin; bir yıl önceki alım miktarı, mevcut stok miktarı ve belirlenen sürede kullanılan miktarlarını içeren stok durum bilgi raporu üretilebilmelidir.

62.19.4 Girilen siparişler, güncel depo mevcutları, tüketimleri ve stok fazlaları listelenebilmelidir.

62.19.5 Türkiye geneli diğer sağlık tesislerindeki stok veya ihtiyaç fazlası sorgulanabilmelidir.

62.19.6 Tüm sağlık tesislerinin talep edilen malzemelerinin değerlendirme yapılan birim tarafından istenilen malzemelerinin geçmiş alım fiyatları, geçmiş alım miktarları, fiili stok seviyeleri, stok tüketim miktarları, malzeme için alıma çıkılmış ancak henüz stok seviyelerine dahil olmamış malzeme miktarları görüntülenebilmelidir.

62.19.7 Tüm ana ve cep depolarının miktarları ve mali değerleri görüntülenebilmelidir.

62.19.8 Sağlık tesisi, depo ve/veya malzeme bazlı olarak bitmek üzere olan malzemeler konusunda İl Sağlık Müdürlüğü stok görevlisi/görevlilerine uyarı bilgisi verilebilmelidir.

62.19.9 Uyarı sistemi malzeme bazlı olmak üzere zaman, miktar ve maliyet yönünden ayarlanabilmeli.

62.19.10 Uyarılar aciliyet, sıklık ve ehemmiyet yönünden üç ayrı uyarı şekliyle (renk, ses tonu ve SMS bilgilendirme gibi) ilgili İl Sağlık Müdürlüğü başkan, başkan yardımcıları ve birim sorumlularına ulaşmalı.

62.19.11 Sipariş değerlendirilirken; aylık tüketim, yıllık tüketim, depo mevcudu ve birim fiyatı vb. bilgiler görüntülenebilmelidir. Bu bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapılarak onay veya ret işlemi yapılabilmelidir.

62.19.12 Güncel depo mevcutları, tüketimleri ve stok fazlaları listelenebilmelidir.

62.19.13 Aynı ekran üzerinden talebin içeriğinde bulunan malzeme ile ilgili; malzeme adı, istek miktarı, bütçe kodu,  depo miktarı görüntülenebilmelidir.

62.19.14 Talepler doğrultusunda aynı ekran üzerinden kurumdaki tüm depolarda sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmelidir.

62.20 Klinik Mühendislik Modülü :  

İdarece temin edilen yazılım ile entegre olarak çalışacaktır. Yüklenici bu modülün SBYS entegrasyonunu idarenin talebi doğrultusunda ücretsiz olarak sağlayacaktır.

62.21 Personel Modülü;

62.21.1 Personel sicil bilgilerine ve işlemlerine ilişkin istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir.

62.21.2 Tayin, terfi, ceza, izin, rapor, nöbet vb. izlenebilmelidir.

62.21.3 Personel devam takip işlemleri, inceleme değerlendirme ve istatistik modülünden ayrıntılı olarak yetkili idareciler tarafından incelenebilmelidir.

62.21.4 Hizmet alımı, 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, Sürekli İşçi, stajyer öğrenci vb. personelin izin-rapor ve günlük giriş-çıkışları, özlük bilgileri ve puantajları takip edilebilmeli ve listelenebilmelidir.

62.21.5 Günlük çalışan aktif personel sayısını verebilmeli (izin, rapor, geçici geden vb. hariç).

62.21.6 Kadro Durumu ve Hizmet sınıfına göre ayrı ayrı personel sorgulanıp liste alınabilmeli,

62.21.7 Personel türü, tipi, unvanı, branşı, bölümü, birim/bölüm sorumlusu, öğrenim durumu, asil-aday pozisyonu, özel durumlarına göre (Engelli, eski hükümlü, şehit gazi yakını) vb. gibi bilgiler sorgulanabilmeli ve liste/rapor alınabilmeli.

62.21.8 Geçici görev gelen ve geçici görev giden personeller sorgulanıp liste alınabilmeli.

62.21.9 İzin, Rapor, Görevlendirme, Eğitim, Kongre, ücretsiz izin vb. gibi personel hareketleri tek ekranda takip edilmeli ve kişi bazlı liste alınabilmeli.

62.21.10 İlde aynı dönem/gün(ler) için izin alan birden fazla uzman hekimler hakkında otomatik olarak İdare’ye veya idarenin yetkilendirdiği kişileer SMS ve e-posta gelmelidir.

62.21.11 Geçici görev ile gelen personellerin izin belgesinde geldiği kurum bilgisi görülebilmeli.

62.21.12 Personeller İzin türüne göre sorgulanıp liste halinde rapor alınabilmeli.

62.21.13 Personel bilgileri özlük bilgilerine, bölümlerine, statülerine ve gruplara göre listelenebilmeli ve çeşitli filtreler oluşturularak raporlanabilmelidir.

62.21.14 Listeler kullanıcının tercihlerine göre filtrelenebilmeli, kolonlar gizlenip gösterilebilmeli ve göründüğü hali ile dış ortamlara XLS, DOC, PDF, XML olarak gönderilebilmelidir.

62.21.15 Personel çalışma takviminden rapor dökümü (örn: bir personelin 1 ay içerisindeki 08:00-16:30 saatleri arasında kaç gün ve birim bazlı olarak kaç saat çalıştığı ) alınabilmeli.

62.21.16 Personele verilen kartlar, ilgili ekranlardan listelenebilmeli ve hareketleri raporlanabilmelidir. Bu raporlarda; personel bilgileri işlem kullanıldığı cihaz ve durum raporlanabilmelidir.

62.21.17 Normal mesai saatinden eksik çalışanlar (erken çıkanlar, geç kalanlar, izinliler, nöbet çıkışı olanlar vb.) otomatik olarak algılanıp sorgulanabilmelidir.

62.21.18 Kullanıcının belirlediği kriterlere göre; geç gelen personel, gelmeyen personel raporları alınabilmelidir.

62.21.19 Dönemsel olarak giriş-çıkış listeleri oluşturulabilmelidir.

62.21.20 İstenen bir anda hangi personelin hangi birimde olduğu ya da birimler bazında istenen zaman aralıklarından hangi personelin hangi zamanlarda kaldığı raporlanabilmelidir.

62.21.21 İstenilen zaman aralığında, istenilen kriterlere (kişi bazlı, genel, belli bir departman /departmanlar, unvan) göre giriş, çıkış ya da giriş-çıkış raporları (kaçta geldi, kaça çıktı, ne kadar içeride kaldı, kaç kişi şu an için çalışmakta vb.) alınabilmelidir.

62.21.22 Nöbetçi hekimlere ait istatistik yapılabilmeli. İsim, ay ve tüm yıl kimin hangi tarihteki hangi nöbeti tuttuğu bilgilerine ulaşılabilmelidir. Sorgulanan periyotta kaç adet nöbet tutulduğu gösterilmelidir.

62.21.23 Nöbet tutan hekimlerin nöbet saatlerinin kaç saat olduğunu gösteren puantaj aylık olarak listelenip çıktısı alınabilmeli üzerinde değişiklik yada düzenleme yapılabilmeli,

62.21.24 Nöbet ekranı basit ve kolay bir arayüze sahip olmalıdır.

62.21.25 Vardiya, nöbet bilgileri, aylık toplam çalışma süresi, izin bilgileri, katıldığı eğitimler, aylık aktivitesi, dönemlik hak ediş bilgileri vb. verilere ulaşılabilmelidir.

62.21.26 İstenildiğinde kurum bünyesindeki PDKS cihazlarından ve kapı geçiş kontrol cihazlarından herhangi bir personelin hareketleri izlenebilmelidir/ raporlanabilmelidir. Gerektiği durumda cihaz bazlı, personel bazlı, tarih bazlı rapor alınabilmelidir.

62.21.27 Personellerin yetki raporları alınabilmeli. (Hangi personel hangi kapılara yetkili olduğu gibi.)

62.21.28 Sağlık tesisi personeli ve Yüklenici personeline kart verilebilmeli ve yetki kontrolleri birbirinden bağımsız olarak denetlenebilmelidir.

62.21.29 Personele verilen kartlar, ilgili ekranlardan listelenebilmeli ve hareketleri raporlanabilmelidir. Bu raporlarda; personel bilgileri, işlem, kullanıldığı cihaz ve durum raporlanabilmelidir.

62.21.30 Normal mesai saatinden eksik çalışanlar (erken çıkanlar, geç kalanlar ya da izinliler vb.) otomatik olarak algılanıp sorgulanabilmelidir.

62.21.31 Kullanıcının belirlediği kriterlere göre; geç gelen personel, erken gelen personel, gelmeyen personel raporları alınabilmelidir.

62.21.32 Dönemsel olarak giriş – çıkış listeleri oluşturulabilmelidir.

62.21.33 Sağlık tesisleri ve veri merkezindeki tüm işlemler yetki bazlı izlenebilmeli ve raporlanabilmelidir.

62.22 Veri Merkezi Modülü:

62.22.1 Veri merkezi çalışanlarının giriş çıkış saatleri raporlanabilmelidir.

62.22.2 Veri merkezince yapılan değişiklik/müdahaleler izlenebilmelidir.

62.22.3 Veri merkezinde yapılan tüm müdahaleler bilgi notu olarak rapor edilecek ve bu bilgi notları listelenebilecektir.

62.22.4 Oluşturulan bilgi notları SBYS birim sorumlusu, ilgili başkan/başkan yardımcısı e-posta adreslerine gönderilecektir.

62.22.5 Tüm sağlık tesislerindeki SBYS performansı yetki bazlı sorgulanabilmeli ve kritik performans düzeyleri ilgililere uyarı olarak gelmelidir.

62.22.6 Mobil uygulamada il sağlık müdürlüğü modülü bulunacak ve bu bilgi yönetim sistemi ayrıca mobil cihazlarda duyarlı web tasarımı (responsive web design) özelliği de gösterecektir. Mobil uygulama ise teknik şartnamenin ilgili bölümdeki şartları karşılayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından şikâyet başvurusuna verilen cevapta, Teknik Şartname’nin 3.58’inci ve 3.65’inci maddelerinde yer alan düzenlemelere istinaden, ilgili maddelerde belirtilen modüllerin demonstrasyon işleminden muaf tutulduğu ve Teknik Şartname ve eki diğer modüllerin tamamının Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından demonstrasyonda gösterildiği, İdari Şartname’nin ‘İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri’ başlıklı 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde, ihaleye iştirak eden isteklilerin, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Kayıt Tescil Sistemine kayıtlı olduklarına dair belgeyi/bilgiyi e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiğinin belirtildiği ve bu bağlamda; bilgi/beyan/belge incelemesi yapıldığı, yapılan incelemeler sonucunda, itiraz dilekçesinde belirtildiği üzere; Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.nin Bakanlık tarafından Kayıt Tescil Listesinden çıkarıldığı hakkında hiçbir kaydın bulunamadığı, bu konuda Bakanlık tarafından herhangi bir bildirimin de yapılmadığı, Kayıt Tescil Sistemi tekrar kontrol edildiğinde, Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.nin hali hazırda Bakanlık Kayıt Tescil Sistemine kayıtlı olduğunun görüldüğü ifade edilerek şikâyet başvurusu reddedildiği görülmektedir.

 

Teknik Şartname’nin 3.65’inci maddesinde “Arıza ve Talep Değerlendirme Bilgi Sistemi, İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Yönetim Sistemi, (Ek-4 Ordu İSM SBYS Modülleri İçindekiler Bölüm No: 61-62) Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi ve Evde Bakım Hizmetleri Sisteminin demoda gösterilmesi istenmeyecektir.” düzenlemesi yer almakta olup söz konusu düzenlemede belirtilen modüllerin demonstrasyon işleminden muaf tutulduğu anlaşılmaktadır.

 

Demonstrasyon yapılmasına ve demonstrasyon kapsamında isteklilerce teklif edilen sistemlerin değerlendirmesine dair teknik belirlemenin takdir ve sorumluluğunun idareye ait olduğu, ihale işlem dosyası üzerinden inceleme yapılması nedeniyle iddiaya ilişkin değerlendirmenin dosya muhteviyatı ile sınırlı olduğu, demonstrasyon işleminin kapsamına ilişkin değerlendirmenin ihale işlem dosyası üzerinden tam olarak yapılabilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, idare tarafından sistemin demonstrasyonu sırasında incelenmesi gereken teknik hususların detaylı bir şekilde Teknik Şartname’de belirlendiği görülmüş olup demonstrasyon işleminden muaf tutulan teknik kriterlerin takdir ve sorumluluğunun idareye ait olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalede,  ihale üzerinde bırakılan Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.nin teklif etmiş olduğu sisteme ilişkin olarak idare tarafından Teknik Şartname’de istenilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunda İdari Şartname’nin 7.7.2’nci maddesinde yer alan düzenleme gereğince demonstrasyon yapılarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği görülmektedir.

 

Bu itibarla,  demonstrasyon yapılmasına ve demonstrasyon kapsamında isteklilerce teklif edilen sistemlerin değerlendirmesine dair teknik belirlemenin ve o esnada yapılması gereken sorgulamaların takdir ve sorumluluğunun idareye ait olduğu göz önünde bulundurulduğunda, idarece yapılan demonstrasyon değerlendirmesi neticesinde, ihale üzerinde bırakılan Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından teklif edilen sistemlerin uygun bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, idarenin “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazısına istinaden ihale üzerinde bırakılan Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.nin İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesine ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın Kayıt Tescil Birimine kayıtlı olduğunu gösteren belgenin sunulduğu, belge düzenlenme tarihinin 28.05.2020, belge geçerlilik tarihinin ise 12.06.2020 olduğu, ihale tarihi (02.06.2020) itibarıyla söz konusu belgenin geçerli olduğu görülmüş olduğundan, başvuru sahibinin söz konusu hususa ilişkin iddiasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple, başvuru sahibi isteklinin üçüncü iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan İdari Şartname’nin 7.5.2.2’nci maddesindeki kritere ilişkin beyanlar çerçevesinde, teklif edilen Veri Tabanı Yönetim Sistemine ilişkin marka, model ve versiyon bilgilerinin beyan edilmemiş olmasından dolayı değerlendirme dışı bırakılan Kardelen Bilgisayar İnşaat Reklam Orman Ürünleri Tekstil İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer belgeler” bölümünde İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı alt maddelerine istinaden “Veri Tabanı Yönetim Sistemi Yetki Belgesi, Oracle

Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt Tescil, HBYS KDS ve İş Zekası. PACS DHBS, LBYS, KMBYS, İYBS, Kayıt Tescil Belgeleri

Talep edilmesi halinde yukarıda belirtilen belgeler ve DICOM, IHE ile HL7 belgeleri ayrıca Teknik Şartnamede istenilen taahhütler tarafımızdan gönderilecektir.” şeklinde beyanda bulunulduğu görülmektedir.

 

Yeterlik bilgileri tablosu standart formu incelendiğinde, Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin isminin ve sürüm (versiyon) bilgilerinin, model ve marka bilgilerinin beyan edilmesinin istenmediği, anılan istekli tarafından söz konusu hususlara ilişkin belge adlarının yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, idarece anılan istekliden söz konusu beyan edilen belgelerin istendiği takdirde, istekli tarafından sunulması ve idarece bu kapsamda değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Elektronik ihale olarak yapılan bahse konu ihalede Kardelen Bilgisayar İnşaat Reklam Orman Ürünleri Tekstil İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer belgeler” bölümünde İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı alt maddelerine istinaden beyan edilen bilgilerin yeterli olduğu ve söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Teknoritma Yazılım Hizmetleri A.Ş. – Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Kardelen Bilgisayar İnşaat Reklam Orman Ürünleri Tekstil İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz