Elektronik ihale başlıklı 60/A maddesinin dokuzuncu maddesinde de açıkça belirtildiği üzere yeterlik değerlendirmesinin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı ancak istekliler tarafından beyan edilmeyen bilgi veya belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden yapılmasının mümkün olmadığı gibi yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamaları gereğince de söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında değerlendirilemeyeceği

Toplantı No: 2020/057
Gündem No: 55
Karar Tarihi: 23.12.2020
Karar No: 2020/UY.I-2140

BAŞVURU SAHİBİ:

Sami Altuğ İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU),

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/184304 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Konak İlçesi Gültepe Bölgesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından 18.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir İli Konak İlçesi Gültepe Bölgesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Sami Altuğ İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.12.2020 tarih ve 54738 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1943 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararında yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğe ait ortaklık yapısını gösteren ve tüzel kişiliği temsil ve ilzam bilgilerinin teyidine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi bilgilerinin bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,

Uyuşmazlık konusu ihalede sunulan e-teklife ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda şirketin tek ortaklı yapısının bulunduğu, tüzel kişiliği müdür sıfatı ile temsil ve ilzama yetkili kişinin İzmir 6. Noterliği tarafından düzenlenen imza sirkülerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, idarenin tereddüt yaşaması halinde bilgi eksikliği kapsamında giderilmesinin mümkün olduğu,

Ticaret Sicil Gazetesi bilgilerinin beyan edilmesi veya edilmesinin teklifin değerlendirilmesine engel ve esasa etkili olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nunTekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) (İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in Elektronik ihale başlıklı 60/A maddesinde “(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: İzmir İli Konak İlçesi Gültepe Bölgesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı:

Muhtelif Çaplarda L=16.199mt HDPE Koruge Boru temini ve döşenmesi, L=88mt B=0,40mt ve L=1092mt B=0,50mt delikli saç ızgaralı B.A. Yağmursuyu kanalı yapılması, L=16.199mt (Ø200mm-Ø600mm dahil) görüntüleme yapılması.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: İzmir ili Konak ilçesi Gültepe Bölgesi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat ve düzenlemelere göre, ihalelerde teklif veren isteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmış olup, istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında anılan belgelerin sunulması zorunluk arz etmektedir

Anılan Yönetmelik’in Elektronik ihale başlıklı 60/A maddesinin dokuzuncu maddesinde ise, ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Başvuru sahibi tarafından beyan edilen yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri bölümünde tüzel kişi ortaklarına, ortaklık oranlarına ve yönetici bilgilerine yer verildiği görülmüş olup, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren bilgilerin teyidinin yapılabileceği herhangi bir ibareye yer verilmediği tespit edilmiştir. Anılan Yönetmelik’in Elektronik ihale başlıklı 60/A maddesinin dokuzuncu maddesinde de açıkça belirtildiği üzere yeterlik değerlendirmesinin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı ancak istekliler tarafından beyan edilmeyen bilgi veya belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden yapılmasının mümkün olmadığı gibi yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamaları gereğince de söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz