Toplantı No: 2020/018
Gündem No: 35
Karar Tarihi: 21.04.2020
Karar No: 2020/UM.I-783

 

BAŞVURU SAHİBİ:

B. Braun Med. Dış. Tic. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/35734 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı 12 Aylık 258 Kalem Basit Sarf Malzeme Alımı (165’inci Kısım)” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı 12 Aylık 258 Kalem Basit Sarf Malzeme Alımı (165’inci Kısım)” ihalesine ilişkin olarak B. Braun Med. Dış. Tic. A.Ş.nin 20.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.03.2020 tarih ve 15719 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/583 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, itirazen şikayete konu edilen ihalenin elektronik eksiltme yapılan bir ihale olduğu, bu bağlamda “10.03.2020” tarihli elektronik eksiltmeye taraflarınca iştirak edildiği, ihalenin 165’inci kısmı olan “İdrar Torbası Saatli” için saat 10:16’da sisteme erişim sağlanarak bu kısım için elektronik eksiltme yapılmaya çalışıldığı ancak taraflarınca girilen şifrenin sistem tarafından hatalı şifre olarak değerlendirildiği ancak bu hatanın sistemden kaynaklandığı zira taraflarınca sisteme doğru şifrenin girildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Elektronik eksiltme : Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri,” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Elektronik eksiltme” başlıklı EK 5’inci  maddesinde “İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan pazarlık usulü ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir. Dinamik alım sistemi ve çerçeve anlaşma kapsamında yapılan ihalelerde de elektronik eksiltme uygulanabilir. 48 inci madde uyarınca yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise elektronik eksiltme uygulanmaz.

Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde kullanılabilir.

Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır.

Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi ve saati ile kullanılmakta olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin teklifleri hakkında bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.

Elektronik eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c)  Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik eksiltme” başlıklı 58/B maddesinde “ (1) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulleri ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden, sayılan usuller ile yapılan diğer ihalelerde ise yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılabilir.

(2) Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler. (Ek ibare: 16.03.2019-30716 R.G/13. md.; yürürlük:26.03.2019) Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir.Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

(3) Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı, süresi, tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir.

(4) Yeni teklifler EKAP üzerinden e-teklif olarak verilir ancak e-anahtar gönderilmez. e-teklifte, yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler, en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. (Ek cümle:16.03.2019-30716 R.G/13. md.; yürürlük: 26.03.2019) Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamı, eksiltilmiş teklif olarak verilir.

(5) Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde; (Değişik ibare:16.03.2019-30716 R.G/13. md.; yürürlük:26.03.2019) istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır. Tekliflerin açıldığı oturumda düzenlenen tutanaklardan ise yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri belirtilmeyecek şekilde hazırlanan ve ihale komisyonu başkanınca onaylanan suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

(6) Davetin gönderildiği tarihten itibaren iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli sayısı da ayrıca bildirilebilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanmaz.

(8) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

(9) Eksiltmede tur sayısı beşi geçemez ve turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez.

(10) Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edilerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz. (Ek ibare:16.03.2019-30716 R.G/13. md.; yürürlük:26.03.2019) Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması halinde, yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler üzerinden yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’inci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 2020 Yılı 12 Aylık 258 Kalem Basit Sarf Malzeme Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

258 kalem – Basit Sarf

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: İhale dokümanı ekinde yer alan Talep Dağılım Cetvelindeki Sağlık Tesislerinin ilgili depolarına teslim edilecektir.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 258’dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İstekliler tüm kalemlere teklif verebilecekleri gibi istedikleri herhangi bir kaleme de teklif verebilirler.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Elektronik eksiltme” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. ihalenin Sarf Disposable (Tek Kullanımlık) Efor/Stress Ekg Elektrodu Jelli Yetişkin, Sarf Disposable Ördek, Sarf Disposable Sürgü, Sarf Eldiven Nonsteril Small, Sarf Eldiven Nonsteril Medium, Sarf Eldiven Nonsteril Large, Sarf Eldiven Nonsteril Pudrasız Small, Sarf Eldiven Nonsteril Pudrasız Medium, Sarf Eldiven Nonsteril Pudrasız Large, Sarf Enjektör Üç Parçalı 5 Cc, Sarf Enjektör Üç Parçalı 10 Cc, Sarf Enjektör Üç Parçalı 20 Cc, Sarf Gaz Spanç 7.5 Cm X 7.5 Cm 12 Kat, Sarf Gaz Spanç 7.5 Cm X 7.5 Cm 16 Kat, Sarf Gaz Spanç Radyopaklı 8 Cm X 18 Cm 12 Kat, Sarf Gazlı Bez 20 Tel 90 Cm X 100 M, Sarf Hasta Alt Bezi Bel Bantlı Yetişkin, Sarf İ.V. Kanül No:20, Sarf İ.V. Kanül No:22, Sarf İ.V. Kanül No:24, Sarf İ.V. Kanül No:26, Sarf İdrar Torbası Saatli, Sarf Üç Yollu Musluk – Mavi, Sarf Yatak Koruyucu Örtü 60 X 90, kısmında/kısımlarında yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki Elektronik Eksiltme Davet Formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler. Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir. Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

21.2. Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı, süresi, beşi geçmemek üzere tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir ve davette belirtilen kurallara göre eksiltme gerçekleştirilir. Davetin gönderildiği tarihten itibaren en az iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

21.3. İstekliler tarafından yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler, en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Ancak turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez. Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamından oluşan yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir.

21.4. Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları ile birlikte diğer isteklilerin sıralaması ve istekli sayısı da EKAP üzerinde bildirilir.

21.5. Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edilerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

21.6. Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.

21.7. Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır.“ düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Aynı Şartname’de “Ek” başlığı altında “

 

Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
adetSarf
165İdrar Torbası SaatliadetSarf18.460
adetSarf

 düzenlemesi bulunmaktadır.

İlgili hükümlerden elektronik eksiltmenin tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri ifade ettiği, yeterli görülen isteklilerin, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edileceği, yeni tekliflerin EKAP üzerinden e-teklif olarak verileceği, e-teklifte, yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerlerin, en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebileceği, birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılacağı ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamı, eksiltilmiş teklif olarak verileceği anlaşılmıştır.

 

Buna göre yapılan incelemede, idarece teklifi yeterli görülen isteklilerin 04.03.2020 tarihli yazıyla bahse konu kısım için 10.03.2020 tarihinde gerçekleşecek elektronik eksiltmeye davet edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu inceleme kapsamında Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’na gönderilen 02.04.2020 tarihli ve 2020/5651 sayılı yazıyla başvuru sahibi istekli tarafından, varsa anılan ihale kapsamında bahsi geçen elektronik eksiltme tarihinde anılan kısma ilişkin, elektronik eksiltme sistemine hatalı şifre girişi yapılıp yapılmadığına ilişkin kayıt ve veriler istenilmiştir.

 

Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’nca cevaben gönderilen 03.04.2020 tarih ve 2020/5721 sayılı yazıda  “1)Başvuru sahibi B.Braun Med. Dış. Tic. A.Ş.nin ilk turda teklif verdiği ancak teklifini e-imza ile imzalamadığı, bu istekli adına (376…….) TCKN’li e-eksiltme yetkilisi kişinin saat 10.10’dan önce “İmzacı” uygulamasına giriş yaptığı, saat 10:17:38’de eksiltilmiş tutarı “İmzacı” uygulamasına gönderdiği, 10:18:04, 10:20:08 ve 10:20:38 saatlerinde “İmzacı” uygulamasında “İmzala” butonuna basıldığı ancak şifre girme ekranından  sonraki aşamaya geçemediği,

2) Aynı kullanıcının farklı bir e-eksiltmeyle ilgili 10.03.2020 tarihinde saat 09:51:49, 09:46:39 ve 09:42:36’da imza atabildiği ancak bu tarihten sonraki hiçbir eksiltmeye katılmadığı,

3) Başvuru sahibinin ayrıca 10.03.2020 tarihinde saat 10:36:27’de söz konusu durumla ilgili Etkileşim Merkezi’ni aradığı, yapılan görüşmede kendisine sorunun yaşandığı anda Etkileşim Merkezi’nin aranması halinde sorunun niteliğine bağlı olarak yardımcı olunabileceği, belirtilen tarih ve saatte EKAP’ta tespit edilen bir sorunun bulunmaması nedeniyle işlem yapılamayacağı yönünde bilgi verildiği,

4) Başvuruya konu kısımda e-eksiltmeye Arun Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.nin sonuna kadar başarılı bir şekilde katıldığı tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Bu doğrultuda, söz konusu hususlar bir arada değerlendirildiğinde elektronik sisteme doğru şifre girişi yapılmasının isteklilerin kendi sorumluluğunda olduğu, sisteme doğru şifre girilmesi halinde işlemin gerçekleşeceği, ayrıca istekliler tarafından kullanılan şifrenin güvenliğinin sağlanabilmesi için sistem kaydı tutulmadığı dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından  hatalı şifre girilip girilmediğine ilişkin sistemde kayıtlı bir veri bulunmadığı, mevcut veriler ışığında yapılan incelemede  anılan isteklinin sistemsel bir hata nedeniyle elektronik eksiltmeye iştirak edemediğine ilişkin bir gösterge bulunmadığından ve anılan istekli tarafından hatalı şifre kullanılıp kullanılmadığına yönelik bir tespit yapılmasının da  mümkün olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Öte yandan; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması bulunmaktadır. Başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin 24.571,00 TL olarak yatırıldığı görülmekle  birlikte   ihalenin şikâyete konu 165’inci kısmına  ilişkin yaklaşık maliyet tutarı  dikkate alındığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince başvuru bedeli 6.139,00 TL olarak hesaplanmakta olup fazla ödendiği anlaşılan 18.432,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz