enkaz karşılığı yıkım işi ihalesi

İLAN
ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden

1- Çankırı İli, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde 48 ada 1 parselde bulunan Eski Hükümet Konağı ile Karataş Mahallesi, Kırkevler Mevkiinde 254 ada, 72 parselde bulunan Adliye Lojmanlarının enkaz karşılığı yıkım işi, KDV hariç 167.500,00 TL  muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılacaktır.

2-İhale, Çankırı Merkez Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Nurettin Cinsoy Sokak. 60. Yıl İşhanının 3. katında bulunan İl Encümeni salonunda, 25.02.2021  perşembe günü saat 11.00’de İl Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yapılacaktır.

3-İhaleye ait Şartname, mesai saatleri içerisinde, Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
4-Enkaz karşılığı yıkım işinin muhammen bedeli KDV hariç 167.500,00 TL olup, geçici teminatı; muhammen bedelin %3 tutarı olan  5.025,00  TL’dir. Geçici teminat Çankırı İl Özel İdaresinin Çankırı Ziraat Bankası Şubesindeki 13892902-5005 nolu emanet hesabına teslimat karşılığı yatırılacaktır.

5- İhaleye girebilmek için, ilgililer tarafından aşağıdaki belgeler hazırlanacaktır.

a-İl Özel İdaresi adına alınmış olan geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu ile ihale şartnamesi dökümanı  satın aldığına dair banka dekontu
b-Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
c-Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi
d-Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,
f- Muhammen bedelin % 50’sinden  az olmamak kaydıyla yıkımla ilgili iş bitirme belgesi

6-İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakla serbesttir.

7- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8 – Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar..

9-İsteklilerin istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz