Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(15 Mayıs 2022)

image_pdfimage_print
15 Mayıs 2022 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31836
YÖNETMELİK
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU

İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA

YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı hesaplanması ve/veya sözleşme devri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilen, 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ek fiyat farkı hesaplanabilir.

(2) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Teşekküle yazılı olarak başvurması zorunludur.

(3) 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde Teşekküle yazılı olarak başvuruda bulunması ve Teşekkülün onayı ile devredilebilir.

(4) Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilmesi ve/veya sözleşmelerin devrinde 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

image_pdfimage_print