kayıt tarihi by

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
S.S TOKAT YEŞİL KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KOOPERATİF BAŞKANLIĞI

TOKAT İli, merkez Kömeç/Oğulcuk Mah sınırı içerisinde yer alan yaklaşık 54 hektar alandaki taşınmazlara ilişkin “Üstyapı ve Altyapı İnşaatlarına Ait Proje ve Keşif Hazırlama Esasları Yapımı İşinin” hazırlanması hizmet alım işidir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adı: S.S.Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
b) Adresi: Yeniyurt Mah.Gürcan Özbek Cad.1/D.A Merkez/TOKAT
c) Telefon numarası: 3562121488
ç) Faks numarası: –
d) Elektronik posta adresi(varsa): tokatsanayikoop@hotmail.com

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : TOKAT İli, merkez Kömeç/Oğulcuk Mah sınırı içerisinde yer alan yaklaşık 54 hektar alandaki taşınmazlara ilişkin Üstyapı ve Altyapı İnşaatlarına Ait Proje ve Keşif Hazırlama Esasları Yapımı İşinin Hizmet Alımı.Ayrıntılı bilgiye kooperatif binasında bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TOKAT İli, merkez Kömeç/Oğulcuk Mah
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120 (yüzyimi) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : S.S.Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı binası
b) Tarihi ve saati : 01/07/2020 saat: 17:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
-Yüklenicinin daha önce benzer iş olarak küçük sanayi sitesi veya organize sanayi sitesi altyapı ve üstyapı projesi(üst yapıda çelik proje yapmış olması) yapmış olduğu işleri gösteren iş deneyim belgeleri (daha önce benzer işler yapmayanların teklifleri geçersiz olacaktır) istenecektir.
– İhale katılımcılarından 2020 yılı onaylı büro tescil belgeleri olanlar teklif verecektir
-Faaliyet gösterdikleri iş ile ilgili en az 5 yıl süre ile çalıştıklarını gösteren vergi ve ilgili odalardan alınan oda kayıt belgelerini (2020 yılı için alınan belgeler) sunmaları,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yüklenicinin daha önce benzer iş olarak küçük sanayi sitesi veya organize sanayi sitesi altyapı ve üst yapı projesi(üst yapıda çelik proje yapmış olması) yapmış olduğu işleri gösteren iş deneyim belgeleri (daha önce benzer işler yapmayanların teklifleri geçersiz olacaktır) istenecektir.
5. İhaleye yönelik verilen tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararı vermeye kooperatif yönetim kurulu tam yetkili olup,ihale katılımcıları kooperatifin nihai yüklenici tespiti kararına yönelik herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini şimdiden kabul eder.Vermiş oldukları teklifler kendilerine bir kazanım hakkı sağlamaz.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.S.Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12.Diğer hususlar:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz