işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “hazır yemek, tabldot yemek üretimi, gıda üretimi” faaliyet konusunu kapsamadığı, dolayısıyla anılan istekliler tarafından İdari Şartnamede yer alan düzenlemeye uygun bir işletme kayıt belgesinin teklif dosyasında sunulmadığı  ihale üzerinde bırakılan istekli tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “…(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in Ek-14’ünde belirtilen “Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları” 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki 6 grupta toplanmıştır.

“1- Gıda üretimi yapan işletmeler.

2- Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler.

3- Toplu tüketim işletmeleri. …”

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h)

1) Gıda Üretim İzin Belgesi veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan istekliye ait ‘’İşletme Kayıt Belgesi‘’ (Faaliyet Konusu: Hazır Yemek, Tabldot Yemek Üretimi, Gıda Üretimi) …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, istekliler tarafından ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve İdari Şartnameler’de yer verileceği, isteklilerin teklifleri kapsamında Gıda Üretim İzin Belgesi veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan kendilerine ait faaliyet konusu “hazır yemek, tabldot yemek üretimi, gıda üretimi” olan işletme kayıt belgelerini sunmaları gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli ŞD Sos. Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında Çankaya Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ilk veriliş tarihi 20.11.2019 olan, TR-06-K-060141 kayıt no.lu işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işletmenin faaliyet konusunun “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler, Toplu Tüketim İşletmeleri” olduğu görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Dunaysır Yem. Tem. Tur. İnş. Nak. Sağ. Hiz. Teks. Özel Eğit. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Borsa İn. Kay. Gıda Yem. Tem. İnş. Taah. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Dunaysır Yem. Tem. Tur. İnş. Nak. Sağ. Hiz. Teks. Özel Eğit. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında Samsun Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ilk veriliş tarihi 24.05.2016 olan,  TR-55-K-012882 kayıt no.lu işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işletmenin faaliyet konusunun “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olduğu görülmüştür.

 

Anılan iş ortaklığının özel ortağı Borsa İn. Kay. Gıda Yem. Tem. İnş. Taah. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında KDZ. Ereğli Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ilk veriliş tarihi 18.10.2021, değişiklik tarihi 20.10.2021 olan,  TR-67-K-011135 kayıt no.lu işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işletmenin faaliyet konusunun “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olduğu görülmüştür.

 

Eymen Hiz. İşl. A.Ş. – AG Gıda Akar. Tur. İnş. Hiz. İşl. Nak. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Eymen Hiz. İşl. A.Ş. tarafından teklifi kapsamında Ordu Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ilk veriliş tarihi 17.05.2021 olan,  TR-52-K-013350 kayıt no.lu işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işletmenin faaliyet konusunun “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olduğu görülmüştür.

 

Anılan iş ortaklığının özel ortağı AG Gıda Akar. Tur. İnş. Hiz. İşl. Nak. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında Bartın Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ilk veriliş tarihi 20.06.2016, değişiklik tarihi 25.06.2020 olan,  TR-74-K-002534 kayıt no.lu işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işletmenin faaliyet konusunun “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler, Toplu Tüketim İşletmeleri” olduğu görülmüştür.

 

Beyazsu Tem. Bil. Sis. Med. Sağ. Tur. Taş. İnş. Pet. Gıda İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ilk veriliş tarihi 17.11.2020 olan, TR-41-K-029030 kayıt no.lu işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işletmenin faaliyet konusunun “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olduğu görülmüştür.

Tac Med. Elek. Elek. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında Düzce Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ilk veriliş tarihi 27.12.2018, değişiklik tarihi 04.11.2021 olan, TR-81-K-006144 kayıt no.lu işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işletmenin faaliyet konusunun “Toplu Tüketim İşletmeleri, Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olduğu görülmüştür.

 

Zcatering Taş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında “Sunulmayacak Belgeler Tablosunun” sunulduğu, söz konusu tabloda TR-34-K-192558 kayıt no.lu işletme kayıt belgesinin beyan edildiği, Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne ait resmi internet sayfası “http://ggbs.tarim.gov.tr” üzerinden yapılan sorgulamada, anılan belgenin faaliyet konusunun “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen bazı istekliler tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin faaliyet konusunun İdari Şartname’de istenilen faaliyet konularıyla aynı olmadığı ayrıca “www.ggbs.tarim.gov.tr” internet adresinden yapılan sorgulamada ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Dunaysır Yem. Tem. Tur. İnş. Nak. Sağ. Hiz. Teks. Özel Eğit. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Borsa İn. Kay. Gıda Yem. Tem. İnş. Taah. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Dunaysır Yem. Tem. Tur. İnş. Nak. Sağ. Hiz. Teks. Özel Eğit. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan işletme kayıt belgesine ait kayıt numarası kullanarak yapılan sorgulamada anılan belgenin aktif olmadığının görülmesi üzerine 14.02.2022 tarihli ve 2022/2615 sayılı yazı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden şikayete konu istekliler tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin ihalede istenilen “hazır yemek, tabldot yemek üretimi, gıda üretimi” faaliyet konusunu kapsayıp kapsamadığı/bu alanda faaliyet gösterip gösteremeyeceği ve söz konusu belgelerin ihale tarihi olan 08.11.2021 tarihinde geçerli olup olmadığı hususlarına ilişkin bilgi talep edilmiştir.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Kuruma gönderilen 4539820 sayılı cevabi yazıda “İlgi yazınız ve ekleri incelenmiştir. Bakanlığımız Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’nde bahse konu işletmelerden;

1 numarada yer alan ŞD Sos. Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin faaliyet konusu “Her Türlü Yemekhane” ve 7 numarada yer alan Taç Med. Elek. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin faaliyet konusu ise “Lokanta-Restaurant” olarak “Toplu Tüketim İşletmeleri” başlığı altında düzenlenmiştir.

2 numarada yer alan Dunaysır Yemek Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin TR-55-K-012882 nolu İşletme Kayıt Belgesi söz konusu tarih itibarıyla geçerli olup ancak GGBS kayıtlarına göre 17/12/2021 tarihinde kapanmıştır.

Buna göre ilgi yazınızda bahse konu olan işletmelerden yukarıda yer alan üç işletme dışında kalan diğer işletmelere ait “İşletme Kayıt Belgeleri” ihale tarihi olan 08/11/2021 (8 Kasım 2021) tarihinde geçerli olup “Gıda Üretimi” başlığı altında düzenlenerek faaliyet konuları “Hazır Yemek ve Tabldot Yemek Üretimi”ni kapsamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen söz konusu görüş yazısında net olmayan hususlara ilişkin açıklamaya ihtiyaç duyulması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 28.02.2022 tarih ve 3657 sayılı yazı ile “1) İdareniz tarafından gönderilen ilgi (b)’de kayıtlı yazınızda “1 numarada yer alan ŞD Sos. Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin faaliyet konusu “Her Türlü Yemekhane” ve 7 numarada yer alan Taç Med. Elek. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin faaliyet konusu ise “Lokanta-Restaurant” olarak “Toplu Tüketim İşletmeleri” başlığı altında düzenlenmiştir. …” ifadelerine yer verilerek söz konusu istekliler tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin “Hazır Yemek ve Tabldot Yemek Üretimi” faaliyet konularını kapsamadığının belirtildiği, ancak başka bir ihaleye ilişkin olarak yapılan inceleme kapsamında 04.09.2020 tarihli ve 13161 sayılı yazıya istinaden Genel Müdürlüğü’nüzce gönderilen 16.09.2020 tarihli ve 2575806 sayılı cevabi yazıda “…Ayrıca “tabldot yemek, hazır yemek üretim faaliyetleri” 5996 sayılı Kanun gereği perakende sayıldığı için Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-14’ünde yer alan “Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler” olarak değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildiği, netice itibariyle söz konusu yazıda tabldot yemek ve hazır yemek üretim faaliyetlerinin “Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler” kapsamında değerlendirilmesine karşın ilgi (b)’de kayıtlı yazınızda, ŞD Sos. Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Taç Med. Elek. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ve içerisinde “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” faaliyet konusunu da barındıran işletme kayıt belgelerinin “Hazır Yemek ve Tabldot Yemek Üretimi” faaliyet konularını kapsamadığının belirtildiği, söz konusu farklı değerlendirmeye ilişkin açıklık getirilmesi,

2) İlgi (b)’da kayıtlı yazınızda Eymen Hiz. İşl. A.Ş. tarafından sunulan ve faaliyet konusu “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olan işletme kayıt belgesinin “Hazır Yemek ve Tabldot Yemek Üretimi” faaliyet konularını kapsadığının ifade edildiği, ancak ŞD Sos. Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Taç Med. Elek. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ve içerisinde “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” faaliyet konusu da barındıran işletme kayıt belgelerinin “Hazır Yemek ve Tabldot Yemek Üretimi” faaliyet konularını kapsamadığının belirtildiği, söz konusu farklı değerlendirmeye ilişkin açıklamanıza ihtiyaç duyulmuştur.” ifadelerine yer verilerek ikinci kez görüş talep edilmiştir.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.03.2022 tarih ve 4741706 sayılı cevabi yazıda “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin (24/11/2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de değişiklik) Ek 14 ünde kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları yer almaktadır. Buna göre; ‘Gıda üreten işletmeler’, ‘Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren İşletmeler’, ‘Toplu tüketim işletmeleri’, ‘Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler’, ‘İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler’ ve ‘Ekmek, ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri’ olarak altı grup bulunmaktadır. Söz konusu başlıklar altında yer alan faaliyet konuları GGBS’de tekrar detaylandırılmıştır. Buna göre GGBS’nde Toplu tüketim işletmeleri başlığı altında yer alan her türlü yemekhane faaliyetinin altında da; Sağlık kurumu yemekhaneleri, Eğitim kurumu yemekhaneleri ve diğer- her türlü yemekhane gibi kurum yemekhaneleri yer almaktadır.

İlgi yazınızda bahse konu olan ŞD Sos. Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait İşletme Kayıt Belgesinde faaliyet konusu “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler ve Toplu Tüketim İşletmeleri” şeklinde düzenlenmiş olup bahse konu firmanın faaliyet alanı hazır yemek ve tabldot yemek üretimi olmayıp kurum yemekhanesi faaliyeti gösterdiği için “Diğer-Her türlü Yemekhane” olarak GGBS’ne kaydı yapılmıştır.

Aynı şekilde Eymen Hiz. İşl. A.Ş.ye ait İşletme Kayıt Belgesi’nde faaliyet konusu “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” şeklinde olup faaliyet alanına göre GGBS’nde “Hazır yemek ve tabldot yemek üretimi” olarak kaydı yapılmıştır.

Diğer taraftan ŞD Sos. Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait işletme kayıt belgesinde faaliyet alanının “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olarak düzenlenmiş olmasına rağmen GGBS’de alt faaliyet alanı Hazır yemek ve tabldot yemek üretimi olarak belirtilmediğinden bahse konu faaliyeti kapsamamaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen her iki yazı birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli ŞD Sos. Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Tac Med. Elek. Elek. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifleri kapsamında sunulan işletme kayıt belgelerinin faaliyet konusunun “Lokanta-Restaurant” olarak “Toplu Tüketim İşletmeleri” başlığı altında düzenlendiği, dolayısıyla İdari Şartname’de istenilen faaliyet konusunu kapsamadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Dunaysır Yem. Tem. Tur. İnş. Nak. Sağ. Hiz. Teks. Özel Eğit. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Borsa İn. Kay. Gıda Yem. Tem. İnş. Taah. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Dunaysır Yem. Tem. Tur. İnş. Nak. Sağ. Hiz. Teks. Özel Eğit. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan işletme kayıt belgesinin 17.12.2021 tarihi itibariyle pasif duruma gelmesine karşın ihale tarihi(08.11.2021) itibariyle söz konusu belgenin geçerli olduğu, geri kalan istekliler tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin faaliyet konularının İdari Şartname’de düzenlenen faaliyet konusunu kapsadığı ve anılan belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan ŞD Sos. Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan TR-06-K-060141 kayıt numaralı işletme kayıt belgesi ile Tac Med. Elek. Elek. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan TR-81-K-006144 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “hazır yemek, tabldot yemek üretimi, gıda üretimi” faaliyet konusunu kapsamadığı, dolayısıyla anılan istekliler tarafından İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde yer alan düzenlemeye uygun bir işletme kayıt belgesinin teklif dosyasında sunulmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan istekli ŞD Sos. Hiz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Tac Med. Elek. Elek. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No 2022/017
Gündem No 19
Karar Tarihi 16.03.2022
Karar No 2022/UH.II-370