idarece hesaplanan metrajlar ile istekliler tarafından hesaplanan metrajlar arasındaki farklılıkların makul ve kabul edilebilir mertebelerde olması gerektiği, bu durumda da açıklama istenilen iş kalemlerinin tamamı üzerinden sağlanan fiyat avantajının, ihaleye teklif veren diğer istekli/isteklilerin teklif bedellerine göre sıralamada değişikliğe sebep olup olmadığı kendileri lehine bir avantaj sağlayıp sağlamadığı hususunun dikkate alınması gerektiği hk

Toplantı No2020/045
Gündem No29
Karar Tarihi07.10.2020
Karar No2020/UY.II-1637

BAŞVURU SAHİBİ:

Süerler Hayat Dayanıklı Tüketim Malları Gıda İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. -Nesra Yapı İnş. Gıda Taah. San.ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Hakkari İl Özel İdaresi,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/353089 İhale Kayıt Numaralı “Hakkari İl Jandarma Komutanlığına Bağlı 72 Daireli Lojman ile Komutan Konutu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından 10.07.2020 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Hakkari İl Jandarma Komutanlığına Bağlı 72 Daireli Lojman ile Komutan Konutu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Süerler Hayat Dayanıklı Tüketim Malları Gıda İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. -Nesra Yapı İnş. Gıda Taah. San.ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 17.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.09.2020 tarih ve 39177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1356 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ile yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan birtakım belgelerin aşağıda belirtilen gerekçelerle mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla adı geçen İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

 

a) İlgisine tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten belgelerin son durumu göstermediği ve eksik sunulduğu, ayrıca sunulan belgelerde ortaklara ait T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği,

 

b) Geçici teminat mektubunda belirtilen teminat tutarının, teklif tutarının % 3’ünü ve geçici teminat mektubunun İdari Şartname’de belirtilen geçici teminat mektubu süresini karşılamadığı,

 

c) Banka referans mektubunun davet tarihinden önce düzenlendiği ve banka referans mektubunda belirtilen tutarın, İdari Şartname gereğince istenilen tutarı karşılamadığı,

 

d) Bilanço veya eşdeğer belgelerin İdari Şartname maddesi gereğince istenilen kriterleri karşılamadığı, söz konusu belge/belgelerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmadığı, serbest muhasebeci tarafından imzalandığı ve bu belge/belgelerde TÜRMOB veya meslek mensubu kaşesinin bulunmadığı, ayrıca kaşe üzerinde ilgili meslek mensubuna ait bilgilerin yer almadığı,

 

e) İş hacmini gösteren belgenin İdari Şartname maddesi gereğince istenilen tutarı karşılamadığı, söz konusu belgenin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmadığı, serbest muhasebeci tarafından imzalandığı ve bu belge/belgelerde TÜRMOB veya meslek mensubu kaşesinin bulunmadığı, ayrıca kaşe üzerinde ilgili meslek mensubuna ait bilgilerin yer almadığı,

 

f) İş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan benzer iş tanımına uygun olmadığı, ayrıca söz konusu belgenin EKAP’a kaydedilerek düzenlenmediği ve İdari Şartname maddesi gereğince istenilen tutarı karşılamadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli olmadığı, dolayısıyla adı geçen isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği, şöyle ki;

 

a) Fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığı, fiyat teklifleri üzerine meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarelerin bulunmadığı, özel kaşenin kullanılmadığı ve fiyat tekliflerinin meslek mensubu tarafından imzalanmadığı, fiyat teklifine dayanak Ek-O.5 ve Ek-O.6 tutanaklarının hazırlanmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasına konu bazı mallar için Ek-O.8 stok tespit tutanağı ve alış faturası kullanıldığı, ayrıca Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin düzenlenmediği, söz konusu tutanaklar ile alış faturasının istekliler ile tam tasdik sözleşmesi yapan meslek mensubu tarafından imzalanmadığı ve bu belgeler üzerinde TÜRMOB kaşesinin bulunmadığı,

 

b) Analiz girdilerinin, idare tarafından verilen sıralı analiz girdilerine uygun olarak hazırlanmadığı ve analiz girdi miktarlarının düşük hesaplandığı,

 

c) Analiz girdilerin bir kısmında malzeme girdilerine bir kısmında da işçilik girdilerine yer verilmediği,

 

d) Analizler için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatlarının kullanılmadığı, 2019 ve 2018 yılı birim fiyatlarının kullanıldığı,

 

e) Metraj farkının %10’unun üzerinde olduğu, bu durumun da sıralamada değişikliğe sebebiyet verdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

10.07.2020 tarihinde pazarlık usulü (21-c) ile anahtar teslimi götürü bedel telif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 16 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde; teklif bedeli sınır değerin altında olduğu tespit edilen 3 istekliden 14.07.2020 tarihli yazı ile aşırı düşük tekliflerine yönelik olarak yazılı açıklama istenildiği, 1 istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmadığı, 1 istekli tarafından sunulan yazılı açıklamanın yeterli görülmeyerek isteklilerin tekliflerinin reddedildiği, diğer aşırı düşük teklif sahibi Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan açıklamanın ise yeterli görülerek ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Süerler Hayat Dayanıklı Tüketim Malları Gıda İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. -Nesra Yapı İnş. Gıda Taah.San.ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin (a) ile belirtilen iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirme aşağıdadır:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31”inci maddesinde “…(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’nci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

 a) İdari Şartname.

 b) Teknik Şartnameler.

 c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

 d) Standart formlar:

… Standart Form-KİK032.0/Y: Sunulmayacak Belgeler …” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. Teklif vermeye davet edilen adayların ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu ihale mevzuatında isteklilerin mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenebilmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmış olup isteklinin mevzuatı gereği mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu ortaya koyan belgeler bunlardan bir tanesidir. Söz konusu durumu gösteren belgeler, ilgili uygulama Yönetmeliklerinde belirtilmiştir. Buna göre tüzel kişi istekliler açısından teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleridir.

 

Ayrıca tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen ifadelerden ne anlaşılması gerektiği konusu Kamu İhale Genel Tebliği’nde açıklanmıştır. Buna göre “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dâhil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişilerin anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliğine ilişkin olarak  “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile “Ticaret Sicili Bilgileri Sonucu” başlıklı belgenin sunulduğu görülmüştür. “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” incelendiğinde, “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünün “Teyit Bilgisi” kısmında “0164006314100017″, “Teyit Adresi” kısmında “https://ekap.kik.gov.tr” bilgilerine yer verilmiştir. “Ticaret Sicili Bilgileri Sorgulama Sonucu” başlıklı belge incelendiğinde, adı geçen tüzel kişiliğin ortaklarının Cem Özçelenk ile Veysi Eken olduğu anlaşılmış olup bu ortaklara ilişkin olarak ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerine yer verilmiştir. Noter tasdikli imza sirküleri incelendiğinde, Veysi Eken’in tüzel kişiliği temsil ve ilzama münferiden yetkili kılındığı görülmüştür.

 

Özel ortak Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliğine ilişkin olarak “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile adı geçen tüzel kişiliğin kendisi tarafından yapılan sorgulama sonucunda ulaşılan “Ticaret Sicili Bilgileri Sonucu” başlıklı belgenin sunulduğu görülmüştür. Bu noktada “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” incelendiğinde, “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünün “Teyit Bilgisi” kısmında “0662080805800014″, “Teyit Adresi” kısmında “https://ekap.kik.gov.tr” bilgilerine yer verilmiştir. “Ticaret Sicili Bilgileri Sorgulama Sonucu” başlıklı belge incelendiğinde ise; adı geçen tüzel kişiliğin tek ortağının Özcan Kara olduğu anlaşılmış olup bu ortağa ilişkin olarak ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerine yer verilmiştir. Noter tasdikli imza sirküleri incelendiğinde, Özcan Kara’nın tüzel kişiliği temsil ve ilzama münferiden yetkili kılındığı görülmüştür.

 

Öte yandan, Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan ihale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının her bir ortağına ilişkin olarak EKAP üzerinden edinilen ticaret sicili bilgileri talep edilmiş olup Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı tarafından EKAP üzerinden edinilen ve ticaret sicili bilgilerini içerir “Ticaret Sicili Bilgileri Sorgulama Sonucu” başlıklı belge gönderilmiştir. Söz konusu belge incelendiğinde, adı geçen tüzel kişiliklere ait ortaklık bilgileri ile bunlara ilişkin olarak ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.

 

Bu noktada, ihale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının her bir ortağına yönelik olarak www.ticaretsicil.gov.tr internet adresi üzerinden yapılan sorgulama neticesinde elde edilen belgelerde yer alan bilgilerin, adı geçen İş Ortaklığı tarafından teklif kapsamında tüzel kişiliğin ortaklarına ilişkin sunulan son durumu gösterir belgeler ile EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde ulaşılan belgelerde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından dile getirilen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin (b) ile belirtilen iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirme aşağıdadır:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır …” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir …” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 06.11.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.       ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu ihale mevzuatında ihalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınması gerekli görülmüş olup teminat olarak kabul edilecek değerler belirlenmiştir. Diğer taraftan geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında, geçerlilik tarihinin belirtilmesi gerektiği ortaya koyulmuş olup bu tarihin de, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği ifade edilmiştir. Ayrıca isteklinin İş Ortaklığı olarak ihaleye katılması halinde toplam teminat miktarının, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yukarıda aktarılan Şartname maddelerine bakıldığında, geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin 06.11.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hakkari Şubesince Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. adına standart forma uygun olarak düzenlenen geçici teminat mektubunun sunulduğu, söz konusu belgede geçerlilik tarihinin 31.12.2020, geçici teminat tutarının 710.000.00 TL olarak belirtildiği görülmüştür. Bu bağlamda, sunulan geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin anılan Şartname maddesinde belirtilen teminat mektubu geçerlilik tarihinden önceki bir tarih olmadığı anlaşılmış olup geçici teminat tutarının da adı geçen isteklinin ilk teklif bedelinin yüzde üçünden az olmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından dile getirilen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin (c) ile belirtilen iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirme aşağıdadır:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler …” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir …” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… “7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu ihale mevzuatında isteklilerin ekonomik ve malî yeterliklerinin belirlenebilmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmış olup bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler bunlardan bir tanesidir. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi ise; banka referans mektubu olarak tanımlanmıştır. Söz konusu mektuba ilişkin ayrıntılı hususlara ilgili Uygulama Yönetmeliklerinde yer verilmiştir. Buna göre banka referans mektubunun ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunlu tutulmuş olup İş Ortaklığı olarak ihaleye katılım sağlanması durumunda, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriterinin sağlanabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yukarıda aktarılan Şartname maddeleri uyarınca, isteklinin teklif ettiği bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunulması gerektiği düzenlenmiş olup banka referans mektubunun da ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hakkari Şubesince Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. adına 10.07.2020 tarihinde düzenlenen banka referans mektubunun sunulduğu görülmüş olup söz konusu belgede kullanılmamış nakdi ve gayri nakdi kredi tutarı toplam 4.000.000,00 TL olarak belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın bankalar nezdindeki toplam kredi tutarının, ilk teklif edilen bedelin %10’undan az olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca adı geçen isteklinin 08.07.2020 tarihinde doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği hususu göz önüne alındığında, banka referans mektubunun davet tarihinden sonra düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından dile getirilen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin (d) ve (e) ile belirtilen iddialarına ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirme aşağıdadır:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31”inci maddesinde “…(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 (7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı36’ncı maddesinde “İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.

(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir.

 (7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur …” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi” başlıklı 37’inci maddesinde “(1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1 Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki kriterleri, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan aday veya istekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son altı yıla kadarki belgelerin ortalaması üzerinden söz konusu kriterleri sağlayabilirler. İş hacmini gösteren belge olarak gelir tablosu sunulması durumunda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait gelir tablolarının sırasıyla sunulması zorunludur. Örneğin; 2011 yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede, 2010 yılına ait gelir tablosu ile yeterlik kriterini sağlayamayan bir isteklinin, 2009-2010, 2008-2009-2010, 2007-2008-2009-2010, 2006-2007-2008-2009-2010 veya 2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait gelir tablolarını sunmak suretiyle yeterlik kriterini sağlaması mümkündür. Ancak 2006 yılına ait gelir tablosu sunulmadan, 2005-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait gelir tabloları sunulmak suretiyle yeterlik kriterinin sağlanması mümkün değildir …” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler tarafından yılsonu bilançosunun veya bilançonun istenilen kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini veya ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler tarafından yılsonu bilançosunu veya bilançonun istenilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgelerin sunulması gerektiği belirtilmiş olup sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen bu üç kriterin de birlikte sağlanmasının gerekli olduğu öngörülmüştür. Ayrıca isteklinin İş Ortaklığı olarak ihaleye katılması durumunda, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunlu kılınmıştır.

 

İş hacmini gösteren belgelerin ise; isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ile yapım işleri cirosunu gösteren belgeler olduğu hükme bağlanmış olup toplam ciro hesabı ile yapım işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında hangi hususların dikkate alınması gerektiği ortaya koyulmuştur. Ayrıca isteklinin İş Ortaklığı olarak ihaleye katılması durumunda, iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunlu kılınmıştır.

 

Ayrıca isteklinin iş hacmini gösteren belgelerine ilişkin olarak, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan aday veya istekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son altı yıla kadarki belgelerin ortalaması üzerinden söz konusu kriterleri sağlayabilecekleri belirtilmiştir. Bu noktada iş hacmini gösteren belge olarak gelir tablosu sunulması durumunda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait gelir tablolarının sırasıyla sunulması zorunlu tutulmuş olup söz konusu husus bir örnek üzerinden açıklanmıştır. Buna göre 2011 yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede, 2010 yılına ait gelir tablosu ile yeterlik kriterini sağlayamayan bir isteklinin, 2009-2010, 2008-2009-2010, 2007-2008-2009-2010, 2006-2007-2008-2009-2010 veya 2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait gelir tablolarının sunulması suretiyle yeterlik kriterini sağlaması gerektiği öngörülmüş olup 2006 yılına ait gelir tablosu sunulmadan, 2005-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait gelir tabloları sunulmak suretiyle yeterlik kriterinin sağlanmasının mümkün olmadığı ortaya konulmuştur.

İhale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliğine ilişkin olarak  “Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nun sunulduğu görülmüş olup söz konusu tablonun “Bilanço” ile “Gelir tablosu” bölümüne ait “Teyit Bilgisi” kısımlarında sırasıyla “2019, 2017, 2016 ve 2014 yılı bilançosu”, “2019, 2017, 2016 ve 2014 yılı gelir tablosu”, “Teyit Adresi” kısımlarında “https://ekap.kik.gov.tr” bilgilerine yer verilmiştir.

 

Bu bağlamda, adı geçen tüzel kişiliğin 2019 yılı bilanço bilgilerine ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde ulaşılan bilgiler esas alındığında, İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.4.2’nci maddesinde bilanço veya eşdeğer belgelere ilişkin olarak istenilen kriterlerin karşıladığı tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan adı geçen tüzel kişiliğin 2019 yılı gelir tablosu bilgilerine ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde ulaşılan bilgiler esas alındığında, bu yıla ait iş hacmine ilişkin belge tutarı (toplam ciro) güncellendiğinde, İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.4.3’üncü maddesi gereğince istenilen kriterin, iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”nun “Gelir tablosu” bölümüne ait “Teyit Bilgisi” kısmında “2019, 2017, 2016 ve 2014 yılı gelir tablosu” bilgilerine yer verildiği dikkate alındığında, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru 2019, 2017, 2016 ve 2014 yıllarının belirtildiği, 2018 ve 2015 yıllarının belirtilmediği, diğer bir deyişle yıllara ait gelir tablolarının sırasıyla “Teyit Bilgisi” kısmına yazılmadığı görülmüştür. Bu nedenle söz konusu yıllara ait gelir tablosu sunulmadan, 2019- 2017- 2016-2014” yıllarına ait gelir tabloları sunulmak suretiyle ilgili yeterlik kriterinin sağlanamayacağı anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş hacmine ilişkin sunulan belgelerin mevzuata uygun şekilde sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Özel ortak Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliğine ilişkin olarak “Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nun sunulduğu görülmüş olup söz konusu tablonun “Bilanço” ile “Gelir tablosu” bölümüne ait Teyit Bilgisi” kısımlarında sırasıyla “2019, 2018 ve 2017 yılı bilançosu”, “2019, 2018 ve 2017 yılı gelir tablosu”, “Teyit Adresi” kısımlarında “https://ekap.kik.gov.tr” bilgilerine yer verilmiştir.

 

Bu bağlamda, adı geçen tüzel kişiliğin 2019 bilanço bilgilerine ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde ulaşılan bilgiler esas alındığında, İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.4.2’nci maddesinde bilanço veya eşdeğer belgelere ilişkin olarak istenilen kriterlerin karşılandığı, 2019 yılı gelir tablosu bilgilerine ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde ulaşılan bilgiler esas alındığında; bu yıla ait iş hacmine ilişkin belge tutarının (toplam ciro) İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.4.3’üncü maddesi gereğince istenilen kriterin, iş ortaklığındaki hissesi oranında sağladığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından dile getirilen iddianın yerinde olduğu anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin (f) ile belirtilen iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirme aşağıdadır:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler “ başlıklı 39’uncu maddesinde (1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,…

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) (İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır …” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur …” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Mimar mezuniyet belgeleri/ diplomaları benzer işlere denk sayılacaktır.” düzenlemesi,

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ ekinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde “B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. BII. Grup işler

2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, isteklilerden yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgelerinin istenilmesinin gerekli olduğu belirtilmiş olup İş Ortaklığı olarak ihaleye katılımda bulunulması durumunda, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerektiği zorunlu kılınmıştır.

 

İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi noktasında ise, tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgelerinin dikkate alınacağı öngörülmüş olup ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı ifade edilmiştir. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Ayrıca iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgeleri için de EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilme zorunluluğu getirilmiştir.

 

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan maddelerine bakıldığında, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği ve İş Ortaklığı olarak ihale katılım sağlanması durumunda, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca bu ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği eki Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesi’nde yer alan B.III Grubu işlerin benzer işler olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliğine ilişkin olarak sunulan “Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda “İş deneyim belgesi” bölümüne ait “Teyit Bilgisi” kısmında “24312-Y-KK-96-1 sayılı iş deneyim belgesi” bilgisine yer verilmiştir. İş deneyim belgesine ilişkin EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, belgenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “Konya Ereğli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı-2010/130351” işine yönelik olarak adı geçen tüzel kişilik adına düzenlenen iş bitirme belgesi olduğu, belge tutarının 8.277.056,11 TL, geçici kabul tarihinin ise 04.06.2012 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, pilot ortak Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliğine ait iş deneyimini gösteren belgeye konu işin “Konya Ereğli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı-2010/130351” olduğu dikkate alındığında, bahse konusu belgenin benzer iş kapsamında olduğu ve EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edildiği anlaşılmış olup adı geçen tüzel kişilik tarafından İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.5.1’inci maddesi gereğince istenilen kriterin, iş deneyim belgesinde yer alan belge tutarı güncellendiğinde iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlandığı tespit edilmiştir.

 

Özel ortak Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliğine ilişkin olarak sunulan “Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda u “İş deneyim belgesi” bölümüne ait “Teyit Bilgisi” kısmında “2017/691376-2481818-1-1 sayılı iş deneyim belgesi”  bilgisine yer verilmiştir. İş deneyim belgesine ilişkin EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, belgenin Van Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından “Gevaş- Balaban 50 Kişilik Jandarma Karakol Komutanlığı Yapım İşi, 2017/691376” işine yönelik olarak adı geçen tüzel kişilik adına düzenlenen iş bitirme belgesi olduğu, belge tutarının 4.515.000,00 TL, geçici kabul tarihinin ise 17.12.2018 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, özel ortak Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliğine ait iş deneyimini gösteren belgeye konu işin “Gevaş- Balaban 50 Kişilik Jandarma Karakol Komutanlığı Yapım İşi, 2017/691376” olduğu dikkate alındığında, bahse konusu belgenin benzer iş kapsamında olduğu ve EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edildiği anlaşılmış olup adı geçen tüzel kişilik tarafından İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.5.1’inci maddesi gereğince istenilen kriterin, iş deneyim belgesinde yer alan belge tutarı güncellenmeden dahi iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlandığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından dile getirilen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1. 4734 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.  

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

45.1.13.11. Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

34.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, ihale komisyonu tarafından, verilen tekliflerin değerlendirilmesinden sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olduğunu belirlediği tekliflerin reddedilmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca ihale komisyonunca, anılan maddede belirtilen hususlar kapsamında yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınmak suretiyle aşırı düşük tekliflerin değerlendirileceği belirtilmiş olup bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği belirtilmiştir.

 

Bu noktada, teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen istekliler tarafından yazılı açıklamaların hangi hususlar çerçevesinde yapılması ve yapılan bu açıklamaların da idarece hangi hususlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

 

İdare tarafından teklifi ihale komisyonu tarafından hesaplanan sınır değerin altında olduğu tespit edilen 3 istekliden, EKAP üzerinden 14.07.2020 tarihinde gönderilen “aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazı ile aşırı düşük tekliflerine yönelik yazılı açıklama istenildiği anlaşılmış olup söz konusu yazı ekinde sorgulamaya tabi tutulacak olan 57 iş kalemi listesine, sıralı analiz girdileri tablosu ile açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri listesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin (a) iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme aşağıdadır.

 

Yukarıda aktarılan Tebliğ’in “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde, teklifi aşırı düşük bulunan istekliler tarafından tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulması gerektiği ifade edilmiş olup isteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin nelerden ibaret olduğu ve hangi hususları bünyesinde barındırması gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

22.5.1.03-005 poz numaralı “36kV, 400 kVA Beton Köşk (Trafo dâhil) Tip 1C (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı+Trafo+AG Panosu) (Hava Yalıtımlı)” iş kalemi için Erenoğulları Teknik Elektrik İnş. Pet. Mad. San Tic. Ltd. Şti den alınan ve malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterildiği fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından ilgili ibarenin yazılmak suretiyle imzalandığı, iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği ve TÜRMOB kaşesinin yer aldığı,

 

35.720.1406 poz numaralı “7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü” iş kalemi için Birsan Asansör İth İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan ve malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterildiği fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından ilgili ibarenin yazılmak suretiyle imzalandığı, iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği ve TÜRMOB kaşesinin yer aldığı,

 

PF.A2 poz numaralı “100×220 Çelik Daire Kapısı(İşçilik-Nakliye-Montaj Dahil)” ve 77.135.1003 poz numaralı “4+4 mm. Süt Lamine Camlı (Hcam= 129 Cm., Cam Kenarları Rodajlı) Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu Yapılması” iş kalemlerinde yer alan analiz girdileri için Akdamar Kapı Teknolojileri’nden alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu, fiyat teklifleri üzerine meslek mensubu tarafından ilgili ibarenin yazılmak suretiyle imzalandığı, iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği ve TÜRMOB kaşesinin yer aldığı,

 

10.130.1506 numaralı “C 30/37 beton harcı, Hazır Beton Harçları (TS EN 206-1)” analiz girdisi için “Doruk inş. Tekstil Med. Müh. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından ilgili ibarenin yazılmak suretiyle imzalandığı, iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği ve TÜRMOB kaşesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Ayrıca aşırı düşük teklif açıklama kapsamında ilgili meslek mensupları tarafından fiyat tekliflerinin dayanağı olarak düzenlenen satış tutarı tespit tutanakları (Ek-O.6) ile tutanaklar ekinde mükellefe ait imza sirküleri ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu, bu tutanakların son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Yine fiyat teklifi alınan gerçek veya tüzel kişilerin ticaret unvanları veya Ticaret Sicili Gazeteleri’ne bakıldığında, fiyat tekliflerinin teklife konu alanlarda faaliyet gösterenlerden alındığı tespit edilmiştir.

 

Öte yandan, adı geçen istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizlere dayanak olarak “stok tespit tutanağı (Ek-O.8)” sunulmadığı ve alış faturası üzerinden açıklamada bulunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından dile getirilen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin (b), (c) ve (d) iddialarına ilişkin olarak yapılan inceleme aşağıdadır.

 

İstekliler tarafından iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek aşırı düşük teklif düşük açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemelerinin zorunlu olmadığı öngörülmüştür. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu olmadığı belirtilmiş olup analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan iş kalemleri/iş grupları için anılan Tebliğ’in 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmadığı açıklanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

48 adet iş kalemine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri kâr ve genel gider ilave edilerek birim fiyatların oluşturulduğu, bu hususa ilişkin olarak da hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kâr ve genel gider hariç birim fiyatını”nın kullanıldığı ve kendi belirledikleri “kâr ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirtilerek açıklama kapsamında sunulduğu,

 

2 adet iş kalemine ilişkin olarak ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2019 yılında yayımlanan birim fiyatlarının bulunduğu ve cari yıl birim fiyatlarının bulunmadığı gerekçesiyle, söz konusu iş kalemlerine ait 2019 yılı birim fiyatları Yİ-ÜFE endeksi kullanarak güncellemek suretiyle açıklama yapıldığı,

 

7 adet iş kalemi için ise analiz düzenlendiği, bu iş kalemi/gruplarına ait analizlerdeki analiz girdilerinin, birim, cins ve miktarlarının idare tarafından aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde aşırı düşük teklif sahiplerine gönderilen analizlerdeki analiz girdilerinin birim, cins ve miktarları ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından dile getirilen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin (e) iddialarına ilişkin olarak yapılan inceleme aşağıdadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.8’inci maddesinde, aşırı düşük teklif sahipleri tarafından yazılı açıklamanın, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmaması durumunda isteklilerin tekliflerinin reddedileceği açıklanmıştır. Bu noktada anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan yapım işi ihalelerinde; iş kapsamındaki imalat miktarları idare tarafından istekli olabileceklere verilmemekte; ihale dokümanı kapsamında yer alan projeler, mahal listeleri, özel ve genel teknik şartnameler vb. dokümanlar üzerinden idarece ve istekliler tarafından metrajlar ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, ihale konusu iş kapsamındaki imalatların niteliği, projenin karmaşıklığı ve büyüklüğü gibi unsurlar nedeniyle isteklilerce belirlenen miktarların idarenin belirlediği miktarlarla birebir örtüşmesi beklenmemektedir. Ancak idarece hesaplanan metrajlar ile istekliler tarafından hesaplanan metrajlar arasındaki farklılıkların makul ve kabul edilebilir mertebelerde olması gerektiği, bu durumda da açıklama istenilen iş kalemlerinin tamamı üzerinden sağlanan fiyat avantajının, ihaleye teklif veren diğer istekli/isteklilerin teklif bedellerine göre sıralamada değişikliğe sebep olup olmadığı, diğer bir deyişle kendileri lehine bir avantaj sağlayıp sağlamadığı hususunun dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Sorgulamaya tabi tutulan 57 iş kalemine ilişkin miktar, birim fiyat ve toplam tutarlar ile açıklama istenilmeyen iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterildiği hesap cetvelinin sunulduğu görülmüş olup, söz konusu hesap cetvelinde sorgulamaya tabi tutulan 57 iş kalemine ait miktarlar ile bu iş kalemlerine ait idare tarafından öngörülen miktarlarının karşılaştırılması neticesinde;

 

Sorgulamaya tabi tutulan 57 iş kaleminden 46 iş kalemine ilişkin olarak, istekli tarafından hesaplanan miktarların, idarece hesaplanan miktarlardan yüksek olduğu, 5 iş kalemine ilişkin hesaplanan miktarların, idarece hesaplanan miktarlar ile aynı olduğu, 6 iş kalemine ilişkin hesaplanan miktarların idarece hesaplanan miktarlardan düşük olduğu, bu noktada söz konusu iş kalemlerinin iki tanesinde oluşan miktar farkının %10’dan fazla, dört tanesinde oluşan miktar farkının ise %10’dan düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sorgulamaya tabi tutulan 57 iş kalemlerine ilişkin hesaplanan miktarların, bazı iş kalemlerinde idarece hesaplanan miktarlardan düşük, bazılarında eşit veya yüksek olduğu görülmüş ise de; sorgulamaya tabi tutulan 57 iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlar ile miktar farklarının çarpılması sonucunda elde edilen toplamda, adı geçen isteklinin kendisine bir avantaj sağlamadığı, diğer bir ifadeyle, ihale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından, sorgulamaya tabi tutulan 57 iş kalemi için idarece hesaplanan miktarlarının esas alınması durumunda, teklifinin halihazırda ihaleye sundukları teklifin daha da altında olacağı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından dile getirilen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Birinci iddianın (a) ile belirtilen kısmına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi Süerler Hayat Dayanıklı Tüketim Malları Gıda İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. -Nesra Yapı İnş. Gıda Taah.San.ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Süerler Hayat Dayanıklı Tüketim Malları Gıda İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 22.01.2018 tarih ve 9499 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu görülmüş olup bu belgeler incelendiğinde, ortakların Ali Süer (%50) ve Nayif Süer (%50) olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada başvuru sahibi tarafından teklif zarfı kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde ise, Ali Süer’e ait T.C. kimlik numarası bilgisinin yer aldığı görülmekle birlikte Nayif Süer’e ait T.C. kimlik numarasını gösterir herhangi belgenin/bilginin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri bağlamında, tüzel kişiliğin ortaklarının T.C. kimlik numaralarını gösterir belgenin/bilginin teklif zarfı kapsamında sunulması gerektiği konusunun Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde açıkça ifade edildiği, ancak başvuru sahibi Süerler Hayat Dayanıklı Tüketim Malları Gıda İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. -Nesra Yapı İnş. Gıda Taah.San.ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından pilot ortak Süerler Hayat Dayanıklı Tüketim Malları Gıda İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin olarak teklif zarfı kapsamında adı geçen tüzel kişiliğin ortaklarından Nayif Süer’e T.C. kimlik numaraları gösterir herhangi bir belgenin/bilginin sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, adı geçen İş Ortaklığının teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Birinci iddianın (e) ile belirtilen kısmına ilişkin olarak;

 

ADR Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. -Bekiroğlu İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. – Zibek Yapı İnşaat Nakliyat Taahhüt İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Bekiroğlu İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2019 ve 2018 yıllarına ait gelir tablosunun sunulduğu görülmüş olup 2019 yılı toplam cirosu ile belgeleri sunulan (2018 ve 2019) yılların parasal tutarları dikkate alındığında, İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.4.3’üncü maddesi gereğince istenilen kriterin, iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanmadığı sağlamadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, adı geçen İş Ortaklığının teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Berat Müh. İnş. ve Medikal Ürün. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Öz Kara Mühendislik Güvenlik İnşaat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, başvuru sahibi Süerler Hayat Dayanıklı Tüketim Malları Gıda İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. -Nesra Yapı İnş. Gıda Taah.San.ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve ADR Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. -Bekiroğlu İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. – Zibek Yapı İnşaat Nakliyat Taahhüt İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz