Germencik Belediyesine ait taşınmazların satış/kiralama işi ve ambalaj atıklarının toplanması ayrıştırılması ihalesi – GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

image_pdfimage_print

 

GERMENCİK BELEDİYESİ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ekli listede sıra numaraları hizasında bilgileri yer alan 24 (Yirmidört) adet taşınmazın satış ihalesi, 8 (Sekiz) adet taşınmazın kiralama ihalesi, muhtelif ekmek fırını malzemelerinin satış ihalesi ile Germencik Belediyesi sınırları İçerisindeki 36 Mahallede bulunan ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılması işi ihalesi şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 10/01/2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir taşınmazın ihalesi ile diğer ihaleler ayrı ayrı yapılacak olup, İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN
Adı : Germencik Belediye Başkanlığı
Adresi : Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN
Telefonu : 0 256 563 01 20
Faks Numarası : 0 256 563 14 72
Elektronik Posta Adresi : germencikbelediyesi@hotmail.com

2-İHALENİN
Yapılacağı Yer : Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu
Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN
Tarihi ve Saati : 10/01/2020 günü Saati listede belirtilmiştir.
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre
Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16
Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 50,00 TL (Elli Türk
Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale
dokümanı satın almaları zorunludur.

3-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER
a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

b) Tüzel Kişilerden;
-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret Sicil Gazetesi

c) Ortak Girişim Olması halinde;
-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
-Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV, vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

image_pdfimage_print