1

göre aynı girdinin birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması halinde, bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek, herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesi ve açıklama istenilecek paçal iş kalemlerinin tümüne ilişkin olarak tek bir açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin hazırlanması gerektiği

Toplantı No : 2019/022
Gündem No : 17
Karar Tarihi : 26.04.2019
Karar No : 2019/UY.I-520

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Mbs Yapı A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/549136 İhale Kayıt Numaralı “Burdur Merkez 300 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 21.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Burdur Merkez 300 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mbs Yapı A.Ş.nin 22.03.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarece 03.04.2019 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.04.2019 tarih ve 15731 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.04.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/396 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, zira,

 

a)  Açıklamalarda yer alan miktarların açıklama istenilen iş kalemlerine yönelik kamu kurumlarınca yayımlanmış analizlerde ve alt analizlerde yer alan işçilik, malzeme, makine ve teçhizat girdi miktarlarından daha düşük olduğu, analizlerde düz işçi ücretlerinin yürürlükte olan asgari ücretten daha düşük olduğu, usta, formen, usta yardımcısı ücretlerine de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmiş olan rayiç bedellerden düşük ücret öngörüldüğü, iş gücü maliyetinin birim maliyetlerde düşürüldüğü,

 

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanmış rayiçler kullanılmasına rağmen bahsi geçen rayiçlerin poz numarası belirtilerek liste halinde sunulmadığı,

 

c) Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinde Tebliğ gereği bulunması gereken imza, iletişim bilgilerinin yer aldığı kaşenin bulunmadığı, birim fiyatların ağırlıklı ortalama satış tutarının %80’ninin altında olduğu, bu tutanakların fiyat teklifi alınan mükellef ile meslek mensubu tarafından imzalanmadığı, tutanakların son geçici vergi beyanname dönemine veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin düzenlenmediği, hangi beyanname dönemine ait olduğuna dair tevsik edici belgelerin sunulmadığı, tutanaklarda idarenin adı, İKN, ihale tarihi ve isteklinin adının tam olarak yazılmadığı, meslek mensubuna ait oda faaliyet belgesinin süresinin dolduğu, fiyat tekliflerinin teklif veren kişilerce imzalanmadığı, fiyat tekliflerindeki teklif sahibinin imzasının imza sirkülerinde ve imza beyannamelerinde yer alan imzalarla aynı olmadığı, fiyat teklifi veren kişilerin teklif verilen alanda ticari faaliyette bulunmadıkları, sunulan açıklamada analizlere dayanak teşkil eden belgelerin bulunmadığı, fiyat tekliflerinin açıklamalarda sunulabilecek belgeler arasında yer almadığı, teklif veren kişilerin fiyat tekliflerini düzenlemeye yetkilerinin olmadığı, meslek mensubu ile sözleşmelerinin bulunmadığı, fiyat tekliflerinin ihale konusu yapım işini tevsik edici ve güncel olmadığı, girdilere ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadığı, YMM ve SMMM onayının bulunmadığı, fiyat tekliflerine dayanak gösterilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının ağırlıklı birim maliyet veya satış göstermesi gerekirken dönemdeki bütün faturalardan uygun olanlar üzerinden hesaplama yapıldığı, Ek-O5 ve Ek-O6 tutanaklarının istenerek incelenmesi gerektiği,

 

d) İstekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında verilen miktarlar ile idarenin öngördüğü miktarlar arasında farklılıklar olduğu, bu farklı tutarlar çarpıldığında istekli lehine avantaj sağladığı ve teklif sıralamasının değiştiği,

 

e) Açıklama istenilen iş kalemlerinin bir kısmı için kullanılan kamu kuruluşlarının yayımladığı kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların istekli tarafından daha düşük gösterildiği,

 

f) Açıklama kapsamında sunulan hesap cetvelindeki fiyatlar ile açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin kamu kurum kuruluşlarına ilişkin oluşturulan tablodaki fiyatların birbiri ile uyumlu olmadığı, ölçü birimleri, ölçü miktarlarının birbirinden farklı olduğu, hesap cetvelindeki fiyatlar ile fiyat tekliflerindeki fiyatların birbiri ile uyumlu olmadığı,

 

g) Tesisat iş kalemlerine ilişkin açıklamalarda malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterilmediği, özel tesisat iş kalemlerine ilişkin fiyat tekliflerinde söz konusu ayrıştırmanın yapılmadığı,

 

h) Analizlerde gösterilen müteahhitlik karı ve genel giderler için belirlenen oranın çok düşük olduğu, belirlenen oranın diğer kalemleri karşılayamayacağı ve gerçek dışı olduğu,

 

ı) Aşırı düşük teklif açıklaması ile ihale tarihindeki birim fiyatlar arasındaki farklılıktan dolayı imalatların yapılabilirliğinin olamayacağı, teklifin bütününde 2018 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları ile projedeki birim miktarlarla tespit edilen aşırı düşük fiyat ile işin yapılmasının mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Yapım yönteminin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.  

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3.İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Burdur Merkez 300 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:19911000030

c) Miktarı ve türü: 1 adet Üst Yapı Hastane İnşaatı:2B+Z+9 katlı

ç) Yapılacağı yer: Burdur Merkez” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından sınır değerin altında teklif sunan Akay İnş. A.Ş., Demars İnş. Tur.Tic. Ltd. Şti. – Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Ali Acar İnş. san. ve Tic. Ltd. Şti. ve Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 27.12.2018 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının gönderildiği, Akay İnş. A.Ş. ile Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti’nin açıklama belgelerini gönderdiği diğer iki isteklinin ise aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı anlaşılmış olup,  idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısı ekinde işe ait açıklama istenilecek iş kalemleri, inşaat ve tesisat pozlarına ait sıralı analiz girdileri tabloları, açıklama istenmeyen analiz girdileri, açıklama istenilen analiz girdileri ve örnek analiz formatları ile açıklama kapsamında sunulacak olan özel pozlara ait ilgili maliyet tespit veya satış tutanaklarına ilişkin Ek-O5 ve Ek-O.6 standart formlarının düzenlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddialarının karşılanabilmesi açısından idarenin aşırı düşük teklif açıklama talebine ilişkin yazılar ve ekleri incelendiğinde başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak inşaat grubundan 54 iş kalemi, tesisat grubundan ise 28 iş kalemine yönelik olarak toplam 82’sinin açıklama istenilen iş kalemi/grubu olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece açıklama istenilecek iş kalemi/iş grubu olarak belirlenen iş kalemi/iş gruplarına ilişkin olarak hazırlanan söz konusu analizler ile ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazıları ve eklerinde yer alan analiz formatları incelendiğinde, bir kısım pozların numarası, girdi adı, ölçü birimi ve miktarı ile açıklama istenilen ve açıklama istenilmeyen iş kalemleri ile analiz girdileri bilgisini içeren analiz formatlarına yer verilmek suretiyle anılan istekliden açıklama talep edildiği, ancak bir kısım özel poz olarak belirlenen iş kalemlerinin ise birden fazla sayıda birim fiyattan oluşan her bir analiz girdisinin en temel bileşenlerine (malzeme, işçilik ve makine vb.) kadar ayrıştırılmadığı, örneğin;

 

-Özel-10 “Granit Süpürgelik” iş kaleminde

-Özel-11 “Granit Denizlik (Rosa Porino) Yapılması

-Özel-17 “Cephe Seramik Kaplama Yapılması”

-Özel-18 “Cephe Temizleme Sistemi Yapılması”

-Özel-26 “Yeşil Çatı Uygulaması Yapılması”

-Özel-3  “Paslanmaz Çelik Duvar Kaplama Yapılması” şeklindeki pozlarda analiz yapılmayıp iş kalemlerinin tek satırda belirtildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede örnek olarak verilen söz konusu özel pozlara ilişkin temel analiz girdilerinin ayrı ayrı gösterilmediği (malzeme, makine, işçilik vb.) ve söz konusu birim fiyatların tek başına “açıklama istenilecek/istenilmeyecek girdi” olarak belirlendiği görülmüş olup, idarece ihale üzerinde bırakılan istekliye verilen söz konusu analiz formatlarının ve bu şekilde yapılan bir sorgulamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.2’nci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.2.2’nci maddesinde iş kalemi analizleri ve alt analizlerinde yer alan bütün işçilik girdilerinin girdi tutarının analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olmasına bakılmaksızın açıklama istenilecek girdiler arasında gösterilmesi gerektiği açıklanmış olup, bu itibarla, içerisinde işçilik girdisi barındıran pozlarda yer alan işçilik girdilerinin açıklama istenecek girdiler olarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, idarece yukarıda örnek olarak verilen özel pozlu iş kalemlerinde analiz yapılmamasının mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden, söz konusu aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden yapılacak olan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olup olmadığına ilişkin olarak sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin imkân dâhilinde olamayacağı düşüncesiyle yukarıda belirtilen aykırılıklar da göz önünde bulundurularak, açıklama istenilecek ve analizi yapılabilen tüm özel (paçal) iş kalemlerine ait birim fiyat analizlerinin temel girdilere (işçilik, malzeme, makine ve diğer girdileri vb.) kadar ayrıştırılması, anılan Tebliğ’in 45.1.2.2’nci maddesine göre açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre aynı girdinin birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması halinde, bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek, herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesi ve açıklama istenilecek paçal iş kalemlerinin tümüne ilişkin olarak tek bir açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin hazırlanması gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, açıklanması istenilen tüm iş kalemlerine ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının yukarıda belirtildiği şekliyle hazırlanarak, aşırı düşük teklif yazısı ekinde gönderilmek suretiyle teklif fiyatı sınır değerin altında olan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,   Oybirliği ile karar verildi.