İki çocuk parkına alınan oyun gruplarıyla ilgili olarak yapılan incelemede belgeler üzerinde dört adet alındığı belirtilen tahterevallilerin iki adedinin mevcut olduğu diğer ikisinin ise yerinde bulunamadığı ve yine on üniteli metal oyun grubu için iki kez ödeme yapılmış olmasına karşın, parklardan sadece birinde oyun grubu bulunduğu ve diğerinde bulunamadığı dikkate alınarak, sanıkların gerçeğe aykırı şekilde resmi belge düzenlediklerinden bahisle sanıkların cezalandırılması

A.Ş.’de inşaat müdürlüğü bölümünde inşaat müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev yapan sanıkların, … tarafından ihale ile bir firmaya verilen … Elektronik Laboratuvarı İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası onarım işinde ve yine aynı şekilde … Trafo Merkezinde yaptırılan heyelanı önleme yapılarında, fore kazık, açık kanal ihata ve istinat duvarı inşaatlarında görevlerinin gerektirdiği denetim ve kontrol yükümlülüğüne uymayarak ve kesin hesapta dikkatli ve özenli davranmayarak kurum zararına yol açtıkları iddiası

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu ile İç Kontrol ve Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği hükümleri uyarınca ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, bu belge ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol de yapacakları, bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanacağı, olayda,  alım işinde, malzemelerin fiyatlarının bir önceki yıla göre yüksek olduğu sabit olup, gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapan davacının, bu aşamada hem  ihale onay belgesine hem de  ödeme emri belgesine imza attığı, dolayısıyla, davacının gerçekleştirme görevlisi olarak altına imza attığı ihale belgeleri ve ödeme emirlerinden doğacak hukukî sonuçlardan sorumlu olacağı kuşkusuz olduğu, harcamalar yapılırken, gerekli denetim ve gözetimi yapması gerektiği açık olan davacının, ön malî kontrol görevini yerine getirmemiş olduğundan hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin A fıkrasının “a” bendi uyarınca tesis edilen dava konusu

malların maliyetinden kaynaklı bir kamu zararının da oluşmadığının soruşturma sırasında muhakkikçe de tespit edildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacıya isnat edilen görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kusurlu davranmak fiilinin subuta ermediği sonucuna varılmakla, davacının 657 sayılı Yasanın 125/B-a maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık, anılan işleme karşı açılan davanın reddi yolundaki mahkeme kararında da yasal isabet bulunmamaktadır.

müteselsilen iştirak halinde edimin ifasına fesat karıştırmak”, “müteselsilen iştirak halinde resmi belgede sahtecilik”, yatakhane binalarının dış cephe boyama işinde, sivil kişi sanıklar H. Ü. ve C. Ü.’ın, “müteselsilen iştirak halinde edimin ifasına fesat karıştırmak”, kurnalı banyoların duşlu sisteme dönüştürülmesi işinde,  “müteselsilen iştirak halinde ihaleye fesat karıştırmak”, temiz su tesisatlarının sıva üstüne alınması işinde, .., “müteselsilen iştirak halinde ihaleye fesat karıştırmak” suçlarını işledikleri ileri sürülerek, sanıkların eylemlerine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 37,43,53,204/2,235/1, 235/2-a,235/3,236/1,2. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemi

İnşaatlarının ihale sonucu yapımını üstlenen sivil kişi sanık A.O.Ö.’in şirket ortakları ve çalışanları aracılığıyla proforma faturalar/fiyat tekliflerini kendi insiyatifi ve kontrolünde hazırlayarak/hazırlatarak 4-5 kat pahalı fahiş fiyatlardan idarece onaylanmasını sağlamak üzere sahte proforma fatura ve fatura hazırlayarak ya da diğer firmalara hazırlatarak fiyatları kendi ihtiyarında şişirmek ve bunları sahte Ticaret Odası onayları ile idareye sunarak hakediş almak suretiyle kısaca yolsuzluk ve sahtecilik sistemini organize ederek sahte belgelerle idareden yüksek fiyattan ihrazat ve imalat hakedişleri almak suretiyle müteselsilen ve iştiraken resmi evrakta sahtekarlık ve kamu kurumunu dolandırmak suçlarını işlediği, bu amaçlara hizmet çerçevesinde sanığın talimat ve azmettirmesiyle, idarenin fiyat tesbitine esas aldığı suni granit ve diğer imalat kalemlerine ilişkin proforma faturaları ve imalat faturalarının içeriklerini (idarenin belirlediği firma olmamasına rağmen şirketlerine ait firmaların faturalarıyla) sahte olarak hazırlayan, bunların arkalarına sahte Ticaret Odası onayları kopyalayarak/monte ederek fiyatları şişirmek kastıyla kurulan P. şirketinin yüksek fiyatlı faturalarının teyidini sağlayan ve bu şekilde hazırlanan sahte faturaların kanıtlayıcı belgeler olarak yer verildiği hakedişleri idareye sunarak hakediş alan şirket çalışanları sivil kişi sanıkların müteselsilen resmi evrakta sahtekarlık ve kamu kurumunu dolandırmak suçlarına iştirak ettikleri ileri sürülerek, sanıkların eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 64, 339/1, 80,  504/7,  80,  522, 71  ve  74.  maddeleri  uyarınca  cezalandırılmaları 

malzeme alımıyla ilgili olarak herhangi bir kamu zararı tespit edilemediği; ancak, İhale Kanuna aykırı olarak eşik değer altında kalarak doğrudan temin yöntemi ile alım sağlandığı gerekçesiyle kınama cezası ile cezalandırıldığı; kütüphane bahçesindeki klima dış ünitelerinin çalınması olayıyla ilgili olarak sorumlu personel hakkında disiplin soruşturmasına zamanında başlanmadığı ve bu nedenle disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle 2. disiplin amiri olarak olaydan 15 ay sonra  uyarma cezası ile cezalandırıldığı; dava konusu işlem tarihinden yaklaşık 2 yıl önce adli bir soruşturma nedeniyle davacının gözaltına alındığı, ancak, gözaltına alındıktan iki gün sonra  Ceza Mahkemesince, davacının tutuklanmasını veya adli kontrol altına alınmasını gerektirecek nitelikte yeterince kuvvetli şüphe bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakılması