İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde alınan ihale kararı ile yapılan hakediş ödemelerinin damga vergisi,

Sayı:
90792880-155.15[5917]-216992
Tarih:
18/08/2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

90792880-155.15[5917]-E.216992

                   18.08.2020

Konu

:

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde alınan ihale kararı ile yapılan hakediş ödemelerinin damga vergisi

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Müdürlüğünüz tarafından ihalesi yapılan ve … San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalan “… Hizmeti Alım İşi”ne ait ihale kararı ile hakediş ödemelerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

 

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının; “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (m) bendinde, “Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder.” hükmü; “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.” hükmü; “Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet” başlıklı 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bu Kanuna göre düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, işlemler harçtan müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, 6331 sayılı Kanun uyarınca Müdürlüğünüz tarafından ihalesi yapılan “… Hizmeti Alımı İşi”ne ait ihale kararının anılan Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

 

Ancak, yükleniciye yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların, 6331 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu kağıtların damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz