Yüklenici şirket açmış olduğu asıl davada diğer taleplerinin yanında *nolu ara hakedişteki imalât miktarlarını esas alarak hazırlamış olduğu kesin hakediş taslağında geçici kabul eksiklikleri için ara hakedişlerden %3 oranında kesilmiş olan toplam *TL alacaklı olduğu sonucuna ulaşarak bu tutarı bakiye iş bedeli olarak talep  İş sahibi idare ilk olarak hazırladığı ancak onaylayan kesin hakediş taslağında yükleniciye *TL fazla ödeme yapıldığı sonucuna ulaşmış müfettiş incelemesi sonucunda yeniden hazırladığı ve onaylanan hesap kesme hakedişinde ise *TL fazla ödeme yapıldığını belirleyerek birleşen davayla * TL’nin yükleniciden tahsilini istemiştir Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, idare tarafından sunulan kesin hesap dosyasındaki imalât metraj miktarlarının davalı idarenin kabul ettiği ve onayladığı *nolu kesin hesap dosyasından alındığı belirtilmesine karşın idarece hazırlanan iki ayrı kesin hakedişten dava dayanağı onaylı olan kesin hakedişi değil müfettiş incelemesi öncesi hazırlanan onaysız hesap kesme hakedişindeki miktara itibar edilmiş Raporda yüklenicinin kesin hakedişe esas aldığı *nolu ara hakedişte yüklenici tarafından gerçekleştirildiği belirlenen imalâtlardan hangi kalemlerde ve ne miktarlarda azalma olduğu gerekçeleriyle açıklanmadığı gibi idarenin birleşen davaya dayanak yaptığı onaylı kesin hakedişe değil de ilk kesin hakedişe itibar edilmesinin nedeni belirtilmemiş Yanlar arasındaki akdi ilişki fesihle sona erdirilmiş olup davalı birleşen dosya davacısı iş sahibince * nolu hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra yeniden seçilecek kesin hakediş hazırlanması konusunda uzman bilirkişi kurulundan tasfiye kesin hesabıyla ilgili *adet ara hakedişe giren imalâtlardan hangi iş kalemlerinde ne miktarda fazla ödeme yapıldığı konularında gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp değerlendirilerek yüklenicinin asıl davadaki bakiye iş bedeli alacağı talebi ile iş sahibinin birleşen davadaki fazla ödemenin istirdadı istemiyle ilgili ulaşılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken asıl ve birleşen davalardaki iş bedeline istemlerine yönelik yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır Belirtilen sebeplerle asıl ve birleşen davada verilen kararların bozulması uygun bulunmuştur

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print