kayıt tarihi by

                                                                                                                                                    (EK-1) HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ (4706 SAYILI Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası kapsamında)  

BAŞVURU SAHİBİNİNAdı Soyadı / Unvanı   
T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası 
Uyruğu 
Tebligat Adresi 
Telefon Numaraları (Cep Telefonu) 
Varsa Kanuni Temsilcinin Adı, Soyadı / Unvanı ile Adresi 
DurumuPaydaş           KiracıKullanıcı
Kiracı ise kira başlangıç tarihi 
Kullanıcı ise kullanım başlangıç tarihi 
Paydaş ise maliki olduğu pay miktarı (pay/m2) 
T A Ş I N M A Z I N  Tapu Bilgileri 
İli 
İlçesi 
Mahallesi/Köyü 
Mevkii/Yöresi 
Ada Numarası Parsel Numarası 
Yüzölçümü  (m²)     Kullanılan/Talep Edilen Yüzölçümü (m2) 
    Başvuru Sahibinin Belirtmek İstediği Diğer Hususlar 
  Yukarıda belirttiğim taşınmazı 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası kapsamında satın almak istiyorum.İmza:Tarih: ………. / …..….. /2018
    EKLER: 1- TC kimlik numarası beyanı, 2- Varsa ecrimisil ihbarnamesi ve/veya ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği, 3- Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname, 4- Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri,                                                               
HAK SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER ( Bu Kısım İdarece Daha Sonra Doldurulacaktır. )
Takbis no: 
Taşınmaz No: 
Halen kullanıp kullanmadığı. 
Hangi tarihten itibaren kullandığı. 
Tespit tarihi ve sonucu. 
Hak sahibi olup olmadığı. 
Satışa engel durumunun olup olmadığı. 
 ]]>